3.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 248/109


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/1319 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 18 април 2018 година

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет за финансовата 2016 година

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година (1),

като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2016 година (COM(2017)365 — C8-0247/2017) (2),

като взе предвид окончателните годишни отчети на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет за финансовата 2016 година (3),

като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2015 година (COM(2017)379),

като взе предвид годишния доклад на Комисията до органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета относно вътрешните одити, извършени през 2016 г. (COM(2017)497), и работния документ на службите на Комисията, който го придружава (SWD(2017)306),

като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията (4),

като взе предвид декларацията за достоверност (5) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на изпълнителните агенции във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05942/2018 — C8-0043/2018),

като взе предвид членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (6), и по-специално членове 62, 164, 165 и 166 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (7), и по-специално член 14, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1653/2004 на Комисията от 21 септември 2004 г. относно стандартен Финансов регламент за изпълнителните агенции съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (8), и по-специално член 66, първа и втора алинея от него,

като взе предвид Решение за изпълнение 2013/779/ЕС на Комисията от 17 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет и за отмяна на Решение 2008/37/ЕО (9),

като взе предвид член 93 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0137/2018),

А.

като има предвид, че съгласно член 17, параграф 1 от Договора за Европейския съюз Комисията изпълнява бюджета и управлява програмите и че съгласно член 317 от Договора за функционирането на Европейския съюз тя изпълнява бюджета в сътрудничество с държавите членки и на своя собствена отговорност съгласно принципа на доброто финансово управление;

1.

освобождава от отговорност директора на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2016 година;

2.

представя своите забележки в резолюцията, която е неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел III — Комисия и изпълнителни агенции, както и в своята резолюция от 18 април 2018 г. относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност на Комисията за финансовата 2016 година (10);

3.

възлага на своя председател да предаде настоящото решение, заедно с решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел III — Комисия, както и резолюцията, която е неразделна част от тези решения, на директора на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

Председател

Antonio TAJANI

Генерален секретар

Klaus WELLE


(1)  ОВ L 48, 24.2.2016 г.

(2)  ОВ C 323, 28.9.2017 г., стр. 1.

(3)  ОВ C 384, 14.11.2017 г., стр. 9.

(4)  ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 171.

(5)  ОВ C 322, 28.9.2017 г., стр. 10.

(6)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 297, 22.9.2004 г., стр. 6.

(9)  ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 58.

(10)  Приети текстове, P8_TA(2018)0122 (Вж. страница 71 от настоящия брой на Официален вестник).