27.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 345/27


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2395 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 12 декември 2017 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на преходните мерки за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 спрямо собствения капитал и за третирането като големи експозиции на някои експозиции в публичния сектор, деноминирани в местната валута на която и да е държава членка

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

На 24 юли 2014 г. Съветът по международни счетоводни стандарти публикува Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9 „Финансови инструменти“ (МСФО 9). МСФО 9 цели да се подобри финансовото отчитане на финансовите инструменти чрез преодоляване на проблемите, които възникнаха в тази област по време на финансовата криза. По-специално МСФО 9 е приет в отговор на призива на Г-20 за възприемане на ориентиран в по-голяма степен към бъдещето модел за признаване на очакваните кредитни загуби по финансови активи. По отношение на признаването на очакваните кредитни загуби по финансови активи той замества международен счетоводен стандарт (МСС) 39.

(2)

Комисията прие МСФО 9 посредством Регламент (ЕС) 2016/2067 на Комисията (4). В съответствие с този регламент кредитните институции и инвестиционните посредници („институциите“), които използват МСФО, за да изготвят финансовите си отчети, са задължени да прилагат МСФО 9 от началната дата на първата си финансова година, започваща на 1 януари 2018 г. или по-късно.

(3)

Прилагането на МСФО 9 може да доведе до внезапно значително увеличение на провизиите за очаквани кредитни загуби и съответно до внезапен спад на базовия собствен капитал от първи ред на институциите. Докато Базелският комитет по банков надзор понастоящем обмисля дългосрочното регулаторно третиране на провизиите за очакваните кредитни загуби, в Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5) следва да се въведат преходни мерки, които да смекчат евентуалното значително отрицателно въздействие върху базовия собствен капитал от първи ред, произтичащо от счетоводното отчитане на очакваните кредитни загуби.

(4)

В резолюцията си от 6 октомври 2016 г. относно Международен стандарт за финансово отчитане: МСФО 9 (6), Европейският парламент призова за период на постепенно въвеждане, с което би се смекчило въздействието на новия модел за обезценка на МСФО 9.

(5)

Когато началният баланс на институцията към деня, когато прилага за първи път МСФО 9, отразява намаление на базовия собствен капитал от първи ред в резултат на увеличение на провизиите за очакваните кредитни загуби, включително коректива за загуби за очакваните кредитни загуби за целия срок на инструмента за финансови активи с кредитна обезценка съгласно определението в допълнение А на МСФО 9, както е посочено в Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията (7) („приложението относно МСФО 9“), в сравнение с крайния баланс на предходния ден, институцията следва да има правото да добави към базовия си собствен капитал от първи ред част от увеличените провизии за очакваните кредитни загуби за определен преходен период. Този преходен период следва да има максимална продължителност от пет години и следва да започне през 2018 г. Частта от провизиите за очакваните кредитни загуби, която може да бъде добавяна към базовия собствен капитал от първи ред, следва да намалява с времето до нула, така че да се осигури пълно въвеждане на МСФО 9 в деня, който следва непосредствено края на преходния период. Въздействието на провизиите за очакваните кредитни загуби върху базовия собствен капитал от първи ред следва да не бъде напълно неутрализирано по време на преходния период.

(6)

Институциите следва да решат дали да прилагат тези преходни мерки и информират компетентния орган за това. През преходния период институцията следва да разполага с възможността да промени еднократно първоначалното си решение, при условие че има предварително разрешение от компетентния орган, с което следва да се гарантира, че това решение не е мотивирано от съображения за регулаторен арбитраж.

(7)

Тъй като провизиите за очакваните кредитни загуби, формирани след деня, в който институцията прилага за първи път МСФО 9, биха могли да нараснат неочаквано поради влошаване на макроикономическите перспективи, в такива случаи на институциите следва да бъде предоставено допълнително облекчение.

(8)

Институциите, които решат да приложат преходните мерки, следва да бъдат задължени да коригират изчислението на регулаторните позиции, които са пряко засегнати от провизиите за очакваните кредитни загуби, за да се гарантира, че те не получават неподходящо капиталово облекчение. Например корекциите за специфичен кредитен риск, с които се намалява стойността на експозициите съгласно стандартизирания подход за кредитен риск, следва да бъдат намалени с коефициент, който води до увеличаване на стойността на експозициите. Това би гарантирало, че институцията няма да се възползва едновременно от увеличение на базовия собствен капитал от първи ред поради преходните мерки и от намалена стойност на експозициите.

(9)

Институциите, които решат да приложат посочените в настоящия регламент преходни мерки за МСФО 9, следва да оповестяват публично своя собствен капитал и своите съотношения на капиталова адекватност и на ливъридж, както в случай на прилагане на посочените мерки, така и без прилагането им, за да може обществеността да прецени въздействието на тези мерки.

(10)

Целесъобразно е да бъдат предвидени преходни мерки и за освобождаване от лимита за големи експозиции, което се прилага по отношение на експозиции към някои дългови инструменти на субекти от публичния сектор на държавите членки, деноминирани в местната валута на която и да е държава членка. Преходният период следва да продължи три години, считано от 1 януари 2018 г., за експозиции от този вид, които са поети на 12 декември 2017 г. или след тази дата, докато за експозициите от този вид, които са поети преди тази дата, следва да се прилагат правилата за унаследяване и тези експозиции следва да продължат да се ползват от освобождаването за големи експозиции.

(11)

С цел да се даде възможност за прилагане от 1 януари 2018 г. на предвидените в настоящия регламент преходни мерки, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(12)

Поради това Регламент (ЕС) № 575/2013 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 575/2013 се изменя, както следва:

1)

Вмъква се следният член:

„Член 473а

Въвеждане на МСФО 9

1.   Чрез дерогация от член 50 и до края на преходния период, определен в параграф 6 от настоящия член, следните институции могат да добавят към своя базов собствен капитал от първи ред сумата, изчислена в съответствие с настоящия параграф:

а)

институциите, които изготвят своите финансови отчети в съответствие с международните счетоводни стандарти, приети в съответствие с процедурата, посочена в член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002;

б)

институциите, които съгласно член 24, параграф 2 от настоящия регламент извършват оценка на активите и задбалансовите позиции и определят собствения си капитал в съответствие с международните счетоводни стандарти, приети в съответствие с процедурата, посочена в член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002;

в)

институциите, които извършват оценка на активите и задбалансовите позиции в съответствие със счетоводни стандарти съгласно Директива 86/635/ЕИО и които използват модел на очакваните кредитни загуби, идентичен на използвания в международните счетоводни стандарти, приети в съответствие с процедурата, посочена в член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002.

Сумата, посочена в първа алинея се изчислява като сбор от следното:

а)

за експозиции, подлежащи на рисково претегляне в съответствие с трета част, дял II, глава 2, сумата (ABSA), изчислена съгласно следната формула:

Formula

където:

A2,SA = сумата, изчислена в съответствие с параграф 2;

A4,SA = сумата, изчислена в съответствие с параграф 4, въз основа на сумите, изчислени съгласно параграф 3;

f= приложимия коефициент, определен в параграф 6;

t= увеличението на базовия собствен капитал от първи ред, което се дължи на данъчното приспадане на сумите A2,SA и A4,SA;

б)

за експозиции, подлежащи на рисково претегляне в съответствие с трета част, дял II, глава 3, сумата (ABIRB), изчислена съгласно следната формула:

Formula

където:

A2,IRB = сумата, изчислена в съответствие с параграф 2, коригирана съгласно параграф 5, буква а);

A4,IRB = сумата, изчислена в съответствие с параграф 4 въз основа на сумите, изчислени съгласно параграф 3, които са коригирани съгласно параграф 5, букви б) и в);

f= приложимия коефициент, определен в параграф 6;

t= увеличението на базовия собствен капитал от първи ред, което се дължи на данъчното приспадане на сумите A2,IRB и A4,IRB.

2.   Институциите изчисляват сумите A2,SA и A2,IRB, посочени съответно в параграф 1, втора алинея, букви а) и б), като по-голямата от сумите в букви а) и б) от настоящия параграф отделно за своите експозиции, подлежащи на рисково претегляне в съответствие с трета част, дял II, глава 2 и за своите експозиции, подлежащи на рисково претегляне в съответствие с трета част, дял II, глава 3:

а)

нула;

б)

сумата, изчислена съгласно подточка i), намалена със сумата, изчислена съгласно подточка ii):

i)

сбора на очакваните кредитни загуби за 12 месеца, определени в съответствие с параграф 5.5.5 от МСФО 9, както е посочено в приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията („приложението относно МСФО 9“), и коректива за загуби за очакваните кредитни загуби за целия срок на инструмента, определени в съответствие с параграф 5.5.3 от приложението относно МСФО 9 към 1 януари 2018 г. или към датата на първоначалното прилагане на МСФО 9;

ii)

общата сума на загубите от обезценка на финансови активи, класифицирани като кредити и вземания, инвестиции, държани до падеж и финансови активи на разположение за продажба, съгласно определенията в параграф 9 от МСС 39, различни от капиталови инструменти и дялове или акции на предприятия за колективно инвестиране, изчислени съгласно параграфи 63, 64, 65, 67, 68 и 70 от МСС 39, както е посочено в приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008 към 31 декември 2017 г. или към деня преди датата на първоначалното прилагане на МСФО 9.

3.   Институциите изчисляват сумата, с която посочената в буква а) сума надвишава сумата, посочена в буква б) отделно за своите експозиции, подлежащи на рисково претегляне в съответствие с трета част, дял II, глава 2 и за своите експозиции, подлежащи на рисково претегляне в съответствие с трета част, дял II, глава 3:

а)

сбора на очакваните кредитни загуби за 12 месеца, определени в съответствие с параграф 5.5.5 от приложението относно МСФО 9, и размера на коректива за загуби за очакваните кредитни загуби за целия срок на инструмента, определени в съответствие с параграф 5.5.3 от приложението относно МСФО 9, без да се включва коректива за загуби за очакваните кредитни загуби за целия срок на инструмента за финансови активи с кредитна обезценка съгласно определението в допълнение А към приложението относно МСФО 9 към отчетната дата;

б)

сбора на очакваните кредитни загуби за 12 месеца, определени в съответствие с параграф 5.5.5 от приложението относно МСФО 9, и размера на коректива за загуби за очакваните кредитни загуби за целия срок на инструмента, определени в съответствие с параграф 5.5.3 от приложението относно МСФО 9, без да се включва коректива за загуби за очакваните кредитни загуби за целия срок на инструмента за финансови активи с кредитна обезценка съгласно определението в допълнение А към приложението относно МСФО 9 към 1 януари 2018 г. или към датата на първоначалното прилагане на МСФО 9.

4.   За експозиции, подлежащи на рисково претегляне в съответствие с трета част, дял II, глава 2, когато сумата, определена в съответствие с параграф 3, буква а), надвишава сумата, посочена в параграф 3, буква б), институциите определят A4,SA за равна на разликата между тези суми, като в противен случай определят A4,SA за равна на нула.

За експозиции, подлежащи на рисково претегляне в съответствие с трета част, дял II, глава 3, когато сумата, определена в съответствие с параграф 3, буква а), след прилагане на параграф 5, буква б), надвишава сумата за тези експозиции, както е посочено в параграф 3, буква б), след като приложат параграф 5, буква в), институциите определят A4,IRB за равна на разликата между тези две суми, като в противен случай определят A4,IRB за равна на нула.

5.   За експозиции, подлежащи на рисково претегляне в съответствие с трета част, дял II, глава 3, институциите прилагат параграфи 2 — 4, както следва:

а)

за изчисляването на A2,IRB институциите намаляват всяка от сумите, изчислени съгласно параграф 2, буква б), подточки i) и ii) от настоящия член, с общия сбор на очакваните загуби, изчислен в съответствие с член 158, параграфи 5, 6 и 10, към 31 декември 2017 г. или към деня преди датата на първоначалното прилагане на МСФО 9. Когато за сумата, посочена в параграф 2, буква б) подточка i) от настоящия член, резултатът от изчислението е отрицателно число, институцията определя стойността на тази сума за равна на нула. Когато за сумата, посочена в параграф 2, буква б) подточка ii) от настоящия член, резултатът от изчислението е отрицателно число, институцията определя стойността на тази сума за равна на нула;

б)

институциите заместват сумата, изчислена в съответствие с параграф 3, буква а) от настоящия член, със сбора на очакваните кредитни загуби за 12 месеца, определени в съответствие с параграф 5.5.5 от приложението относно МСФО 9, и размера на коректива за загуби за очакваните кредитни загуби за целия срок на инструмента, определени в съответствие с параграф 5.5.3 от приложението относно МСФО 9, без да се включва коректива за загуби за очакваните загуби за целия срок на инструмента за финансови активи с кредитна обезценка съгласно определението в допълнение А към приложението относно МСФО 9, намалена със сбора на очакваните загуби, свързани с тези експозиции, изчислени в съответствие с член 158, параграфи 5, 6 и 10, към отчетната дата. Ако резултатът от изчислението е отрицателно число, институцията определя стойността на сумата, посочена в параграф 3, буква а) от настоящия член за равна на нула;

в)

институциите заместват сумата, изчислена в съответствие с параграф 3, буква б) от настоящия член, със сбора на очакваните кредитни загуби за 12 месеца, определени в съответствие с параграф 5.5.5 от приложението относно МСФО 9, и размера на коректива за загуби за очакваните кредитни загуби за целия срок на инструмента, определени в съответствие с параграф 5.5.3 от приложението относно МСФО 9, без да се включва коректива за загуби за очакваните кредитни загуби за целия срок на инструмента за финансови активи с кредитна обезценка съгласно определението в допълнение А към приложението относно МСФО 9 към 1 януари 2018 г. или към датата на първоначалното прилагане на МСФО 9, намалена със сбора на очакваните загуби, свързани с тези експозиции, изчислени в съответствие с член 158, параграфи 5, 6 и 10. Ако резултатът от изчислението е отрицателно число, институцията определя стойността на сумата, посочена в параграф 3, буква б) от настоящия член за равна на нула.

6.   Институциите прилагат следните коефициенти, за да изчислят сумите ABSA и ABIRB, посочени в параграф 1, втора алинея съответно букви а) и б):

а)

0,95 за периода от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2018 г.;

б)

0,85 за периода от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2019 г.;

в)

0,7 за периода от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2020 г.;

г)

0,5 за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г.;

д)

0,25 за периода от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2022 г.

Институциите, чиято финансова година започва след 1 януари 2018 г., но преди 1 януари 2019 г., коригират датите в букви а) — д), първа алинея, така че те да отговарят на тяхната финансова година, докладват коригираните дати на своя компетентен орган и ги оповестяват публично.

Институциите, които започват да прилагат счетоводни стандарти съгласно посоченото в параграф 1 на 1 януари 2019 г. или след това, прилагат съответните коефициенти в съответствие с букви б) — д), първа алинея, като започват с коефициента, съответстващ на годината на първото прилагане на тези счетоводни стандарти.

7.   Когато дадена институция добавя към своя базов собствен капитал от първи ред сума съгласно параграф 1 от настоящия член, тя преизчислява всички изисквания, установени в настоящия регламент и в Директива 2013/36/ЕС, които използват някоя от следните позиции, без да отчита въздействието върху тези позиции на провизиите за очаквани кредитни загуби, включени от институцията към базовия собствен капитал от първи ред:

а)

сумата на отсрочените данъчни активи, която се приспада от базовия собствен капитал от първи ред съгласно член 36, параграф 1, буква в), или е получила рисково тегло съгласно член 48, параграф 4;

б)

стойността на експозицията, определена в съответствие с член 111, параграф 1, при което корекциите за специфичен кредитен риск, с които се намалява стойността на експозициите, се умножават по следния претеглящ коефициент (sf):

Formula

където:

ABSA = сумата, изчислена в съответствие с параграф 1, втора алинея, буква а);

RASA = общият размер на корекциите за специфичен кредитен риск;

в)

размерът на елементите на капитала от втори ред, изчислен в съответствие с член 62, буква г).

8.   По време на установения в параграф 6 от настоящия член период, в допълнение към изискваното в осма част оповестяване на информация, институциите, които са решили да прилагат преходните мерки, посочени в настоящия член, оповестяват размерите на собствения си капитал, на базовия собствен капитал от първи ред и на капитала от първи ред, на съотношението на базовия собствен капитал от първи ред, на съотношението на капитала от първи ред, на съотношението на общата капиталова адекватност и на съотношението на ливъридж, които биха имали, в случай че не прилагаха настоящия член.

9.   Институцията решава дали да приложи мерките, предвидени в настоящия член, по време на преходния период и уведомява компетентния орган за своето решение до 1 февруари 2018 г. Когато дадена институция е получила предварително разрешение от компетентния орган, тя може да промени еднократно своето първоначално решение по време на преходния период. Институциите оповестяват публично решението, взето в съответствие с настоящата алинея.

Институция, която е решила да прилага преходните мерки, предвидени в настоящия член, може да реши да не прилага параграф 4, като в такъв случай уведомява компетентния орган за своето решение до 1 февруари 2018 г. В такъв случай институцията определя сумата А4, посочена в параграф 1 за равна на нула. Когато дадена институция е получила предварително разрешение от компетентния орган, тя може да промени еднократно своето първоначално решение по време на преходния период. Институциите оповестяват публично решението, взето в съответствие с настоящата алинея.

10.   В съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 в срок до 30 юни 2018 г. ЕБО публикува насоки относно изискванията за оповестяване, установени в настоящия член.“

2)

В член 493 се добавят следните параграфи:

„4.   Чрез дерогация от член 395, параграф 1 компетентните органи може да позволят на институциите да поемат всяка от експозициите, посочени в параграф 5 от настоящия член, която отговаря на условията по параграф 6 от настоящия член, до следните лимити:

а)

100 % от капитала от първи ред на институцията до 31 декември 2018 г.;

б)

75 % от капитала от първи ред на институцията до 31 декември 2019 г.;

в)

50 % от капитала от първи ред на институцията до 31 декември 2020 г.

Лимитите, посочени в първа алинея, букви а), б) и в), се прилагат за стойностите на експозициите, след като бъде отчетено въздействието от редуцирането на кредитния риск в съответствие с членове 399 — 403.

5.   Преходните мерки, предвидени в параграф 4, се прилагат за следните експозиции:

а)

активи, които представляват вземания от централни правителства, централни банки или субекти от публичния сектор на държавите членки;

б)

активи, които представляват вземания с изрични гаранции от централни правителства, централни банки или субекти от публичния сектор на държавите членки;

в)

други експозиции към или гарантирани от централни правителства, централни банки или субекти от публичния сектор на държавите членки;

г)

активите, представляващи вземания от регионални правителства или местни органи на власт на държавите членки, третирани като експозиции към централно правителство съгласно член 115, параграф 2;

д)

други експозиции към или гарантирани от регионални правителства или местни органи на власт на държавите членки, третирани като експозиции към централно правителство съгласно член 115, параграф 2.

За целите на първа алинея, букви а), б) и в) преходните мерки, предвидени в параграф 4 от настоящия член, се прилагат само за активи и други експозиции към субекти от публичния сектор или гарантирани от тях, които са третирани като експозиции към централното правителство, регионални правителства или местни органи на власт съгласно член 116, параграф 4. Когато активи и други експозиции към субекти от публичния сектор или гарантирани от тях се третират като експозиции към регионални правителства или местни органи на власт съгласно член 116, параграф 4, преходните мерки, предвидени в параграф 4 от настоящия член, се прилагат само когато експозициите към тези регионални правителства или местни органи на власт се третират като експозиции към централно правителство съгласно член 115, параграф 2.

6.   Преходните мерки, предвидени в параграф 4 от настоящия член, се прилагат само когато експозиция, посочена в параграф 5 от настоящия член, отговаря на всяко едно от следните условия:

а)

експозицията би получила рисково тегло от 0 % в съответствие с текста на член 495, параграф 2, който е в сила на 31 декември 2017 г.;

б)

експозицията е поета на 12 декември 2017 г. или по-късно.

7.   Експозиция, посочена в параграф 5 от настоящия член, която е поета преди 12 декември 2017 г. и на която на 31 декември 2017 г. е присъдено 0 % рисково тегло в съответствие с член 495, параграф 2, се освобождава от прилагането на член 395, параграф 1.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 12 декември 2017 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

M. MAASIKAS


(1)  Становище от 8 ноември 2017 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ C 209, 30.6.2017 г., стр. 36.

(3)  Становище на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 7 декември 2017 г.

(4)  Регламент (ЕС) 2016/2067 на Комисията от 22 ноември 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане 9 (ОВ L 323, 29.11.2016 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(6)  Все още непубликувана в Официален вестник.

(7)  Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 г. за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1).