9.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 326/55


Поправка на Регламент (ЕС) 2017/2228 на Комисията от 4 декември 2017 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти

( Официален вестник на Европейския съюз L 319 от 5 декември 2017 г. )

На страница 4 в приложението, таблицата, в колона „Референтен номер“

вместо:

„X“

да се чете:

„306“.

На страница 5 в приложението, таблицата, в колона „Референтен номер“

вместо:

„Y“

да се чете:

„307“.