5.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 319/2


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2228 НА КОМИСИЯТА

от 4 декември 2017 година

за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (1), и по-специално член 31, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Неотдавна няколко държави членки съобщиха за проблеми във връзка с безопасността на използването на фъстъчено масло, негови екстракти и негови производни в козметични продукти. Бяха изразени опасения, че експозицията на кожата на фъстъчено масло чрез употребата на козметични продукти може да предизвика сенсибилизация към фъстъци.

(2)

В своето преразгледано становище от 23 септември 2014 г. Научният комитет по безопасност на потребителите (НКБП) потвърди тези опасения (2). В становището си НКБП стигна до заключението, че не са налични достатъчно данни за определяне на безопасно равнище на експозиция на кожата при несенсибилизираното население. Той обаче допълни, че с оглед на документираните безопасни равнища на прием през устата на фъстъчени протеини при сенсибилизирани лица и с оглед на способността на промишлеността да рафинира фъстъченото масло до равнище на протеините от 0,5 ppm или по-малко, тази стойност може да бъде приета като максимално допустима концентрация в (рафинирано) фъстъчено масло, негови екстракти и негови производни, използвани в козметични продукти.

(3)

Няколко държави членки изтъкнаха и проблеми във връзка с безопасността на козметичните продукти, съдържащи хидролизирани пшенични протеини. Съобщено бе и за редица случаи на контактна уртикария, предизвикана от такива козметични продукти, последвана от анафилактичен шок, вследствие на поглъщането на храни със съдържание на пшенични протеини.

(4)

В преразгледаното си становище от 22 октомври 2014 г. (3) НКБП определи използването на хидролизирани пшенични протеини в козметични продукти като безопасно за потребителите при максимална средна молекулна маса на пептидите в хидролизатите 3,5 kDa.

(5)

В контекста на становищата на НКБП употребата на козметични продукти, съдържащи фъстъчено масло, негови екстракти и негови производни и употребата на козметични продукти, съдържащи хидролизирани пшенични протеини, представлява потенциален риск за човешкото здраве. С цел да се гарантира безопасността на козметичните продукти за човешкото здраве, е целесъобразно максималната концентрация на фъстъчени протеини във фъстъчено масло, негови екстракти и негови производни, използвани в козметичните продукти, да се определи на равнище от 0,5 ppm, а средната молекулна маса на пептидите в хидролизираните пшенични протеини, използвани в козметични продукти, да се ограничи до максимум 3,5 kDa.

(6)

На промишлеността следва да се предостави разумен период от време, за да се приспособи към новите изисквания като внесе необходимите корекции в рецептурите на своите продукти, за да гарантира, че на пазара се пускат единствено продукти, които отговарят на тези изисквания. На промишлеността следва също така да се предостави разумен период от време за да оттегли от пазара продуктите, които не отговарят на новите изисквания.

(7)

Поради това приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 следва да бъде съответно изменено.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по козметичните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

От 25 септември 2018 г. на пазара на Съюза не се пускат козметични продукти, които съдържат едно или няколко от ограничените с настоящия регламент вещества и не изпълняват въведените с настоящия регламент ограничения.

От 25 декември 2018 г. на пазара на Съюза не се предоставят козметични продукти, които съдържат едно или няколко от ограничените с настоящия регламент вещества и не изпълняват въведените с настоящия регламент ограничения.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59.

(2)  SCCS/1526/14.

(3)  SCCS/1534/14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В таблицата от приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 се добавят следните две вписвания:

Референтен номер

Идентификация на веществото

Ограничения

Формулировка на условията за употреба и предупрежденията

Химично наименование/INN

Общоприето наименование съгласно справочника на съставките

CAS номер

EO номер

Вид на продукта, части на тялото

Максимална концентрация в готовия за употреба препарат

Други

а

б

в

г

д

е

ж

з

и

X

Фъстъчено масло, негови екстракти и негови производни

Arachis Hypogaea Oil

8002-03-7

232-296-4

 

 

Максимална концентрация на фъстъчените протеини — 0,5 ppm (*1)

 

Arachis Hypogaea Seedcoat Extract

8002-03-7

232-296-4

Arachis Hypogaea Flour

8002-03-7

232-296-4

Arachis Hypogaea Fruit Extract

8002-03-7

232-296-4

Arachis Hypogaea Sprout Extract

 

 

Hydrogenated Peanut Oil

68425-36-5

270-350-9

Peanut Acid

91051-35-3

293-087-1

Peanut Glycerides

91744-77-3

294-643-6

Peanut Oil PEG-6 Esters

68440-49-3

 

Peanutamide MEA

93572-05-5

297-433-2

Peanutamide MIPA

 

 

Potassium Peanutate

61789-56-8

263-069-8

Sodium Peanutamphoacetate

 

 

Sodium Peanutate

61789-57-9

263-070-3

Sulfated Peanut Oil

73138-79-1

277-298-6

Y

Хидролизиран пшеничен протеин

Hydrolyzed Wheat Protein

94350-06-8 / 222400-28-4 / 70084-87-6 / 100209-50-5

305-225-0

 

 

Максимална средна молекулна маса на пептидите в хидролизатите: 3,5 kDa (*2)

 

309-358-5


(*1)  От 25 септември 2018 г. на пазара на Съюза не се пускат козметични продукти, които съдържат фъстъчено масло, негови екстракти и негови производни и не изпълняват това ограничение. От 25 декември 2018 г. на пазара на Съюза не се предоставят козметични продукти, които съдържат фъстъчено масло, негови екстракти и негови производни и не изпълняват това ограничение.

(*2)  От 25 септември 2018 г. на пазара на Съюза не се пускат козметични продукти, които съдържат хидролизирани пшенични протеини и не изпълняват това ограничение. От 25 декември 2018 г. на пазара на Съюза не се предоставят козметични продукти, които съдържат хидролизирани пшенични протеини и не изпълняват това ограничение.