1.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2212 НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2017 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2017/2214 на Съвета от 30 ноември 2017 г. за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 31 юли 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 833/2014 (2).

(2)

На 30 ноември 2017 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2017/2214, за да се разрешат определени операции, свързани с хидразин (CAS 302-01-2) в концентрации от 70 процента или повече, който е включен в Общия списък на оръжията на Европейския съюз и е необходим за полета на модула носител на ExoMars и изпитванията и полета на спускателния модул на ExoMars в рамките на мисията ExoMars 2020.

(3)

Измененията попадат в приложното поле на Договора и следователно е необходимо регулаторно действие на равнището на Съюза, по-специално с оглед осигуряване на еднаквото им прилагане във всички държави членки.

(4)

Поради това Регламент (ЕС) № 833/2014 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 4 от Регламент (ЕС) № 833/2014 се изменя, както следва:

1)

Вмъква се следният параграф:

„2aa.   Забраните в параграф 1, букви а) и б) не се прилагат към предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ, финансиране или финансова помощ, свързани с продажбата, доставката, трансфера или износа и вноса, закупуването или транспорта на хидразин (CAS 302-01-2) в концентрации от 70 процента или повече, при условие че посочените техническа помощ, финансиране или финансова помощ се отнасят до хидразин, предназначен за:

а)

изпитванията и полета на спускателния модул на ExoMars в рамките на мисията ExoMars 2020 в количество, изчислено в съответствие с нуждите на всеки етап на тази мисия, което не надвишава общо 5 000 kg за целия срок на мисията; или

б)

полета на модула носител на ExoMars в рамките на мисията ExoMars 2020 в количество, изчислено в съответствие с нуждите на полета, което не надвишава общо 300 kg.“

2)

Параграф 2б се заменя със следното:

„2б.   Предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ, финансиране или финансова помощ, свързани с операциите, посочени в параграфи 2а и 2аа, подлежи на предварително разрешение от страна на компетентните органи.

Заявителите за разрешение предоставят на компетентните органи цялата необходима информация, която се изисква.

Компетентните органи информират Комисията за всички предоставени разрешения.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2017 година.

За Съвета

Председател

K. SIMSON


(1)  Вж. страница 20 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  Регламент (ЕС) № 833/2014 на Съвета от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 1).