29.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 313/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2200 НА КОМИСИЯТА

от 28 ноември 2017 година

за откриване и управление на тарифни квоти за внос на някои зърнени храни от Украйна

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 187, букви а) и в) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2017/1566 на Европейския парламент и на Съвета (2) се предвижда преференциален режим по отношение на митата за внос на някои стоки с произход от Украйна. Тарифните квоти за внос, посочени в приложение II към същия регламент, се управляват от Комисията в съответствие с член 184 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Те се прилагат за срок от три години, считано от 1 януари 2018 г.

(2)

За да се осигури организиран, а не спекулативен внос на зърнените храни с произход от Украйна, включени в тарифните квоти, е целесъобразно да се предвиди този внос да се управлява чрез лицензии за внос. За тази цел следва да се прилагат регламенти (ЕО) № 1301/2006 (3) и (ЕО) № 1342/2003 (4) на Комисията, както и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 на Комисията (5), освен когато в настоящия регламент са предвидени дерогации.

(3)

За да се осигури доброто управление на тези квоти, следва да се предвидят срокове за подаване на заявленията за лицензиите за внос и да се определят елементите, които трябва да бъдат включени в заявленията и в лицензиите.

(4)

С оглед на административната ефективност при изпращането на уведомления до Комисията в съответствие с настоящия регламент държавите членки следва да използват информационните системи, предвидени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/1183 на Комисията (6) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията (7).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Откриване и управление на тарифни квоти

1.   Тарифните квоти за внос на някои продукти с произход от Украйна, посочени в приложението, се откриват на годишна основа в периода от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2020 г.

2.   Ставката на вносните мита в рамките на тарифните квоти за внос, посочени в параграф 1, е 0 EUR за тон.

3.   Прилагат се регламенти (ЕО) № 1342/2003 и (ЕО) № 1301/2006, както и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239, освен ако в настоящия регламент е предвидено друго.

Член 2

Правила за подаване на заявления за лицензии за внос и за издаване на лицензии за внос

1.   Независимо от разпоредбите на член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, заявителите не може да подават повече от едно заявление за лицензия за внос за всеки пореден номер и повече от едно заявление седмично. Ако заявителите подадат повече от едно заявление, нито едно от тези заявления няма да бъде допустимо, а обезпеченията, учредени при подаването на заявленията, ще бъдат конфискувани в полза на съответната държава членка.

Заявленията за лицензии за внос се подават до компетентните органи на държавите членки всяка седмица, не по-късно от петък, 13 часа (брюкселско време).

2.   Във всяко заявление за лицензия за внос се посочва с цели числа количество в килограми, което не може да надвишава общото количество на съответната квота.

3.   Лицензиите за внос се издават на четвъртия работен ден след крайния срок за уведомление, посочен в член 4, параграф 1.

4.   В клетка 8 на заявлението за лицензия за внос и на лицензията за внос се посочва името „Украйна“ и клетката „да“ се отбелязва с кръстче. Лицензиите са валидни само за продуктите с произход от Украйна.

Член 3

Валидност на лицензиите за внос

В съответствие с член 7, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 на Комисията лицензиите за внос са валидни от деня на тяхното действително издаване до края на втория месец, следващ въпросния месец.

Член 4

Уведомления

1.   Най-късно до 18 часа брюкселско време в понеделника след седмицата на подаване на заявленията за лицензии за внос държавите членки изпращат по електронен път на Комисията всички заявления по поредни номера, като посочват произхода на продукта и заявеното количество от всеки код по КН, включително нулевите количества. Уведомяването се извършва в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2017/1183 на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията.

2.   В деня на издаване на лицензиите за внос държавите членки съобщават на Комисията по електронен път данните, свързани с издадените лицензии, изисквани съгласно член 11, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1301/2006, като посочват общите количества от всеки код по КН, за които са издадени лицензии за внос.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент (ЕС) 2017/1566 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 г. относно въвеждането на временни автономни търговски мерки за Украйна за допълване на търговските отстъпки, предоставени в рамките на Споразумението за асоцииране (ОВ L 254, 30.9.2017 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13).

(4)  Регламент (ЕО) № 1342/2003 на Комисията от 28 юли 2003 г. относно определяне на специални подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на зърнените култури и в сектора на ориза (ОВ L 189, 29.7.2003 г., стр. 12).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 на Комисията от 18 май 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системата за лицензии за внос и износ (ОВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 44).

(6)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/1183 на Комисията от 20 април 2017 г. за допълване на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи (ОВ L 171, 4.7.2017 г., стр. 100).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията от 20 април 2017 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията (ОВ L 171, 4.7.2017 г., стр. 113).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура следва да се счита, че текстът на описанието на продуктите има само указателен характер, като в рамките на настоящото приложение обхватът на преференциалния режим се определя от валидните към 1 януари 2017 г. кодове по КН. Когато кодът по КН се предшества от „ex“, приложимостта на преференциалния режим се определя въз основа на кода по КН и описанието на продукта.

Пореден №

Продукт

Код по КН

Количество в тонове

09.4277

Лимец, мека пшеница и смес от пшеница и ръж, различни от тези за посев

1001 99 00

65 000

Брашно от мека пшеница и брашно от лимец

1101 00 15

Брашно от смес от пшеница и ръж

1101 00 90

Брашно от житни растения, различно от пшеничното, от брашното от смес от пшеница и ръж, от ръженото, царевичното, ечемиченото, овесеното, оризовото

1102 90 90

Едрозърнест и дребнозърнест грис от мека пшеница и от лимец

1103 11 90

Агломерати под формата на гранули от пшеница

1103 20 60

09.4278

Царевица, различна от тази за посев

1005 90 00

625 000

Царевично брашно

1102 20

Едрозърнест и дребнозърнест грис от царевица

1103 13

Агломерати под формата на гранули от царевица

1103 20 40

Обработени зърна от царевица

1104 23

09.4279

Ечемик, различен от този за посев

1003 90 00

325 000

Ечемичено брашно

1102 90 10

Агломерати под формата на гранули от ечемик

ex 1103 20 25