23.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 307/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2177 НА КОМИСИЯТА

от 22 ноември 2017 година

относно достъпа до обслужващи съоръжения и свързани с железопътните дейности услуги

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единно европейско железопътно пространство (1), и по-специално член 13, параграф 9 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Основните правила в Директива 2012/34/ЕС, отнасящи се за достъпа до обслужващи съоръжения и за ползването на предоставяните в тези съоръжения услуги, като например съответните разпоредби относно правата за достъп, основните процедурни правила за обработка на заявки и изискванията за публикуване на информация, се отнасят за всички обслужващи съоръжения. В Директива 2012/34/ЕС са определени също различни правила за различни видове услуги, предоставяни в обслужващи съоръжения. Тези различия следва да бъдат отразени и в настоящия регламент.

Като се имат предвид предназначението и обхватът на Директива 2012/34/ЕС, разпоредбите относно достъпа до услуги, предоставяни в обслужващи съоръжения, следва да се отнасят само за такива услуги, които са свързани с предоставянето на железопътни транспортни услуги.

(2)

С оглед да се избегнат непропорционални тежести за операторите на малко значими обслужващи съоръжения, изглежда уместно да се даде възможност на регулаторните органи да освобождават оператори на обслужващи съоръжения от някои или от всички разпоредби в настоящия регламент — но с изключение на известни разпоредби, отнасящи се за задължението за публикуване на описание на обслужващото съоръжение — в случаите, при които регулаторният орган счете, че съответното съоръжение няма стратегическо значение за функционирането на пазара. Ако пазарът на съответните обслужващи съоръжения се характеризира с наличие на няколко оператора, които се конкурират при предоставянето на сравними услуги, или ако регулаторният орган счете, че определени разпоредби от настоящия регламент могат да повлияят отрицателно на функционирането на пазара на обслужващите съоръжения, регулаторният орган следва да има право също да предоставя съответни освобождавания. Такъв може да е например случаят ако дадено железопътно предприятие предоставя услуги на друго железопътно предприятие с цел да му съдейства в отдалечени места — в рамките на сътрудничество, което е необходимо поради размера на съответните разходи, които в противен случай би направило другото предприятие.

Регулаторните органи следва да преценяват заявките за освобождаване индивидуално, т.е. конкретно за всеки отделен случай. Ако след получаване на жалба във връзка с достъпа до обслужващо съоръжение или свързани с железопътните дейности услуги регулаторният орган прецени, че обстоятелствата са се променили по такъв начин, че предоставеното по-рано освобождаване има отрицателно въздействие върху пазара на железопътни транспортни услуги, регулаторният орган следва да преразгледа и може да отмени освобождаването.

Регулаторните органи следва да осигуряват последователен подход във всички държави членки при прилагането на освобождавания; в периода до началната дата на прилагането на член 2 те следва да разработят общи принципи за прилагането на разпоредбите относно освобождаванията. В съответствие с член 57, параграф 8 от Директива 2012/34/ЕС, в случай на необходимост Комисията би могла да приеме мерки за определяне на такива принципи.

Операторите на обслужващи съоръжения, които са освободени от прилагането на разпоредбите на настоящия регламент, остават длъжни да спазват всички останали правила относно достъпа до обслужващи съоръжения и свързани с железопътните дейности услуги, определени в Директива 2012/34/ЕС.

(3)

С Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета (2) е определена рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общи правила за финансовата прозрачност на пристанищата. Настоящият регламент, в който са определени подробни изисквания за процедурата и критериите, които трябва да бъдат спазвани от операторите на обслужващи съоръжения и от заявителите (applicants), следва да се прилага също и за тези морски пристанища и пристанища по вътрешните водни пътища, които са свързани с железопътни дейности.

В Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета (3) са определени задълженията на структурата (entity), отговарящa за ремонта и поддръжката. Настоящият регламент не следва да засяга разпоредбите на тази директива.

(4)

Прозрачността по отношение на условията за достъп до обслужващи съоръжения и свързани с железопътните дейности услуги е необходимо условие за да могат всички заявители да имат достъп до тези съоръжения на недискриминационна основа. Скритите търговски отстъпки, които се договарят индивидуално с всеки заявител без да се следват едни и същи принципи, биха подкопали принципа за недискриминационен достъп до обслужващи съоръжения и свързани с железопътните дейности услуги. От друга страна обаче информацията за принципите на схемите за търговски отстъпки, давана в описанията на обслужващите съоръжения, трябва да е съобразена с изискванията за търговска тайна.

(5)

В Директива 2012/34/ЕС има изискване към операторите на обслужващи съоръжения да предоставят недискриминационен достъп до обслужващи съоръжения и свързани с железопътните дейности услуги. Тази директива се прилага както в случаите на самопредоставяне на услуги от заявителя, така също и когато услугите се предоставят от оператор на обслужващо съоръжение. Когато е необходимо да се коригират изкривяване или нежелани явления на пазара, регулаторният орган следва да може да поиска от оператора на обслужващо съоръжение да отвори съоръжението за самопредоставяне на услуги от страна на заявителите, стига това да е юридически и технически осъществимо и да не застрашава безопасността на операциите.

(6)

Когато за да се достигне до обслужващо съоръжение е необходимо да се премине през частно железопътно отклонение или частен страничен коловоз, операторът на обслужващото съоръжение следва да предостави информация относно частното железопътно отклонение или частния страничен коловоз. Тази информация следва да дава възможност на заявителя да разбере с кого да влезе в контакт, за да поиска достъп до съответната железопътна линия в съответствие с член 10 от Директива 2012/34/ЕС.

(7)

Управителите на инфраструктура следва да улесняват събирането на информация относно обслужващите съоръжения и да облекчават административното натоварване на операторите на обслужващи съоръжения като предоставят образец за съответната информация на лесно достъпно място на своя уеб портал. Този образец следва да бъде разработен от железопътния сектор и регулаторните органи, при консултиране с операторите на обслужващи съоръжения. Операторите на обслужващи съоръжения са длъжни да предоставят на управителите на инфраструктура цялата релевантна информация в съответствие с член 31, параграф 10 от Директива 2012/34/ЕС и точка 6 от приложение IV към нея. Основният управител на инфраструктура, на когото следва да бъде предоставено описанието на обслужващото съоръжение в случай, че управителят на инфраструктура, към чиято инфраструктура е свързано съответното съоръжение, е освободен от задължението да публикува референтен документ за железопътна мрежа (network statement), следва да бъде този управител на инфраструктура, който е определен от държавата членка за целите на участие в мрежата по член 7е от Директива 2012/34/ЕС.

(8)

Възможно е различни стопански субекти да отговарят за вземането на решение относно условията за достъп до обслужващо съоръжение, предоставянето на капацитет в обслужващото съоръжение и предоставянето на свързани с железопътните дейности услуги в съоръжението. В такива случаи всички съответни стопански субекти следва да се считат за оператори на обслужващо съоръжение по смисъла на Директива 2012/34/ЕС. Също така, всеки един от тях следва да спазва изискванията в настоящия регламент по отношение на частта, за която отговаря. Ако дадено съоръжение се притежава, управлява и експлоатира от няколко стопански субекта, за оператори на обслужващото съоръжение следва да се считат само тези стопански субекти, които реално отговарят за предоставяне на информацията и за вземане на решение по отношение на заявките за достъп до обслужващото съоръжение и за ползване на свързани с железопътните дейности услуги.

(9)

Настоящата практика показва, че в много случаи някои заявители, като например изпращачи и спедитори, искат да имат достъп до обслужващите съоръжения. Но често посоченото от заявителя железопътно предприятие няма договорни отношения с оператора на обслужващото съоръжение. Поради това следва да бъде изяснено, че не саможелезопътните предприятия, а и други заявители следва да имат право да поискат достъп до обслужващи съоръжения при определените в настоящия регламент условия, в случаите при които националното законодателство дава такава възможност. Операторите на такива обслужващи съоръжения следва да бъдат обвързани от разпоредбите в настоящия регламент, независимо дали са в договорни отношения с железопътно предприятие или с друг заявител, който според националното законодателство има право да подава заявка за капацитет в обслужващи съоръжения.

(10)

Често влаковите маршрути и капацитетът в обслужващи съоръжения се предоставят от различни стопански субекти. Поради това е важно тези стопански субекти да комуникират помежду си, така че да осигуряват съгласуваност на разписанието на влаковите маршрути с разписанието на слотовете в обслужващите съоръжения, което да даде възможност за гладко и ефективно функциониране на влаковите операции. Същото следва да се отнася и за ситуациите, при които заявителят иска свързани с железопътните дейности услуги в дадено съоръжение, които се предоставят от различни доставчици. Такова сътрудничество не би следвало да се изисква за тези услуги, които не са пряко свързани с инфраструктурен капацитет.

(11)

Обменът на данни между поръчващите услугите стопански субекти, железопътните предприятия и терминалите относно локализирането и проследяването, както и относно предполагаемия час на пристигане и заминаване, следва да допринася за по-добро качество на услугите и за разходоефективност в логистичната верига.

(12)

Изискването за предоставяне в реално време на индикативна информация за разполагаемия капацитет в обслужващото съоръжение в общ уеб портал би могло да се изпълнява чрез предоставяне на информация дали съоръжението е запълнено, или има ограничен или достатъчен свободен капацитет за удовлетворяване на всякакъв вид заявки. Такава информация може да не е необходима по отношение на ремонтни услуги, при които дадено железопътно возило трябва да бъде изтеглено от употреба за продължителен период от време. Възможно е максималният експлоатационен капацитет да е по-малък от максималния теоретичен капацитет. Причината за това е, че може да е необходимо допълнително време за осигуряване на надеждни услуги при ситуации като например закъснение на пристигането на даден влак в съоръжението или смущения в експлоатацията. Посочваният капацитет следва да е разполагаемият експлоатационен капацитет.

(13)

Операторите на обслужващи съоръжения не следва да задължават заявителите да поръчват такива предлагани услуги в дадено съоръжение, от които заявителят не се нуждае. Този принцип не следва обаче да означава, че заявителят може да принуждава оператора на съоръжението да приема самопредоставяне на услуги от заявителя в обектите на оператора, ако операторът предлага съответната услуга по начин, съответстващ на изискванията в Директива 2012/34/ЕС и в настоящия регламент.

(14)

В случаите, при които оператор на обслужващо съоръжение получи заявка, която е в конфликт с друга заявка или с вече предоставен капацитет, операторът на обслужващото съоръжение следва като първа стъпка да провери дали би било възможно да удовлетвори допълнителната заявка като предложи друг слот, променяйки вече предоставения слот ако съответният заявител се съгласи, или като предприеме мерки за възможно увеличение на капацитета на съоръжението. Но операторът не следва да бъде задължен да предприема мерки от рода на изменение на работното време или мерки, които биха изисквали инвестиции за увеличаване на капацитета на съоръжението. Ако обаче заявителят гарантира, че ще поеме възникналите инвестиционни разходи или допълнителни експлоатационни разходи, операторът на обслужващото съоръжение следва да разгледа такъв вариант.

(15)

В случаите, при които координационната процедура не е дала възможност за съвместяване на попаднали в конфликт заявки, операторът на обслужващото съоръжение може да приложи критериите за приоритетност, за да реши коя от тези заявки да изпълни. Тези критерии следва да са недискриминационни и прозрачни и да са публикувани в описанието на обслужващото съоръжение, което подлежи на преглед от регулаторния орган.

(16)

Терминът „осъществима алтернатива“ („viable alternative“) обхваща различни елементи, включително по-специално физични и технически характеристики, като например местоположението на дадено съоръжение, достъпа до него с автомобилен, железопътен, воден или обществен транспорт, строителен габарит, дължина на коловоза и наличие на електрификация; експлоатационни характеристики, като например работно време, наличен капацитет в съоръжението и неговите околности, изисквания за обучение на машинистите, обхват и вид на предлаганите услуги; привлекателност и конкурентоспособност на транспортните услуги, като например маршрут, връзки с други видове транспорт и време за транспортиране; и икономически аспекти, като например въздействие върху експлоатационните разходи и рентабилност на разглежданите услуги.

(17)

За изграждането на обслужващо съоръжение са необходими значителни инвестиции и освен това мрежовият характер на железопътните линии води до ограничение на местата, където могат да бъдат изградени такива съоръжения; в резултат от това много обслужващи съоръжения не могат да бъдат лесно дублирани. В случаите, при които при координационната процедура се установи, че заявките за достъп до дадено съоръжение не могат да бъдат удовлетворени и съоръжението е в състояние близко до претоварване, регулаторните органи следва да могат да поискат от съответните оператори на обслужващи съоръжения да въведат мерки за оптимизиране на използването на съоръжението. Операторът на обслужващото съоръжение следва да идентифицира подходящи мерки за постигането на тази цел. Тези мерки биха могли да включват например неустойки, платими от заявителите, които не използват предоставени права за достъп, или искане към заявители да се откажат от права за достъп до обслужващо съоръжение или свързани с железопътните дейности услуги, ако тези заявители многократно и умишлено не са използвали тези права или са причинили смущения в експлоатацията на обслужващите съоръжения или на друг заявител.

(18)

С оглед да се постигне по-добро използване на съществуващите съоръжения, експлоатацията на съоръжения, които не са били използвани поне две години, следва да се обявява за даване на лизинг или под наем когато дадено железопътно предприятие изрази интерес да използва такова съоръжение на базата на доказани потребности. Всеки стопански субект, заинтересован да експлоатира такова съоръжение, следва да има възможност да участва в тръжните процедури и да подаде оферта за поемане на експлоатацията на съоръжението. От друга страна обаче, не е необходимо да се инициира тръжна процедура в случай, че е задействан официален процес за отмяна на предназначението на обекта за железопътни дейности и съоръжението се преустройва за други цели, различни от използването му като обслужващо съоръжение.

(19)

С настоящия регламент се определят набор от нови правила за операторите на обслужващи съоръжения. Тези оператори се нуждаят от време, за да приспособят своите съществуващи вътрешни процедури, така че да осигурят пълно съответствие с изискванията в настоящия регламент. Поради това настоящият регламент следва да се прилага едва от 1 юни 2019 г. Това означава, че съответните описания на обслужващи съоръжения, които се изискват съгласно член 4, или линк към съответната информация, ще трябва да бъдат изготвени и включени за пръв път в референтния документ за железопътна мрежа (network statement) във връзка с работното разписание, което започва да се прилага от декември 2020 г.

(20)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за единното европейско железопътно пространство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

В настоящия регламент са определени подробни изисквания за процедурата и критериите, които трябва да бъдат спазвани при даване на достъп до услугите, предоставяни в обслужващите съоръжения, посочени съответно в точки 2, 3 и 4 от приложение II към Директива 2012/34/ЕС.

Разпоредбите в настоящия регламент, които се отнасят за заявителите (applicants), трябва да се разбират като разпоредби, отнасящи се железопътни предприятия. В случаите, при които националното законодателство дава възможност и на други заявители освен железопътните предприятия да искат достъп до обслужващи съоръжения или свързани с железопътните дейности услуги, съответните разпоредби в настоящия регламент се прилагат също и за тези заявители, в съответствие с националното законодателство.

Член 2

Освобождавания

1.   Операторите на обслужващи съоръжения по параграф 2 могат да поискат да бъдат освободени от прилагането на всички или някои разпоредби на настоящия регламент, с изключение на разпоредбите в член 4, параграф 2, букви а) — г) и буква м) и в член 5.

Операторите на обслужващи съоръжения, които съществуват единствено за използване от оператори на представляващи историческо наследство железници за техни собствени цели могат да поискат да бъдат освободени от прилагането на всички разпоредби на настоящия регламент.

Такива искания се подават до националния регулаторен орган и трябва да бъдат надлежно обосновани.

2.   Регулаторните органи могат да решават да освобождават оператори на обслужващи съоръжения, експлоатиращи следните видове обслужващи съоръжения или предоставящи следните услуги:

обслужващи съоръжения или услуги, които нямат стратегическо значение за функционирането на пазара на железопътни транспортни услуги, по-специално въз основа на степента на използване на съоръжението, вида и обема на потенциално засегнатия трафик и вида на предлаганите в съоръжението услуги;

обслужващи съоръжения или услуги, които съответно се експлоатират или предоставят в конкурентна пазарна среда при наличие на разнообразни конкуренти, предлагащи сравними услуги;

обслужващи съоръжения или услуги, в които прилагането на настоящия регламент би могло да повлияе отрицателно на функционирането на пазара на обслужващите съоръжения.

3.   Регулаторните органи са длъжни да публикуват в своя уебсайт всяко решение за освобождаване по параграф 2 в срок от две седмици след приемането на решението.

4.   Ако критериите за предоставяне на освобождаване по параграф 2 престанат да бъдат изпълнени, регулаторният орган отменя освобождаването.

5.   Регулаторните органи разработват и публикуват общи принципи за вземане на решения във връзка с прилагането на критериите по параграф 2.

Член 3

Определения

За целите по настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„основна услуга“ („basic service“) означава услуга, предоставяна в някой от видовете обслужващи съоръжения, посочени в точка 2 от приложение II към Директива 2012/34/ЕС;

2)

„свързана с железопътните дейности услуга“ („rail-related service“) означава основна, допълнителна или спомагателна услуга, посочена в точки 2, 3 и 4 от приложение II към Директива 2012/34/ЕС;

3)

„описание на обслужващо съоръжение“ („service facility description“) означава документ, в който е дадена подробна информация, необходима за реализиране на достъп до обслужващи съоръжения и свързани с железопътните дейности услуги;

4)

„капацитет на обслужващо съоръжение“ („service facility capacity“) означава потенциалът за ползване на обслужващо съоръжение и предоставяне на услуга в даден период от време, като се отчита необходимото време за достигане до обслужващото съоръжение и за неговото напускане;

5)

„координационна процедура“ („coordination procedure“) означава процедура, при която операторът на обслужващо съоръжение и заявителите (applicants) правят опит да намерят решение на ситуации, при които потребностите за достъп до обслужващо съоръжение или до свързани с железопътните дейности услуги се отнасят за едно и също обслужващо съоръжение и са в конфликт помежду си;

6)

„свързани железопътни съоръжения“ („linked service facilities“) означава обслужващи съоръжения, които са съседни помежду си и при които е необходимо да се премине през едното от тях за да се стигне до другото;

7)

„контролираща организация“ („controlling entity“) означава орган или дружество, които упражняват пряк или непряк контрол върху оператор на обслужващо съоръжение и също така са активни и имат доминираща позиция в националните пазари за железопътни транспортни услуги, за които се използва съоръжението, или които упражняват пряк или непряк контрол върху оператор на обслужващо съоръжение и железопътно предприятие, имащи такава позиция;

8)

„самопредоставяне на услуги“ („self-supply of services“) означава ситуация, при която дадено железопътно предприятие само изпълнява свързана с железопътните дейности услуга в обект на оператор на обслужващо съоръжение, при положение че достъпът и използването на съоръжението от страна на това железопътно предприятие за самопредоставяне на услуги са юридически и технически изпълними, не застрашават безопасността на операциите, и че операторът на съответното обслужващо съоръжение предлага такава възможност;

9)

„реконверсия“ („reconversion“) означава официален процес, при който се сменя предназначението на дадено обслужващо съоръжение с друго предназначение, различно от предоставянето на свързани с железопътните дейности услуги;

10)

„извънредна заявка“ („ad hoc request“) означава заявка за достъп до обслужващо съоръжение или до свързана с железопътните дейности услуга, която е във връзка със заявка за извънреден маршрут или за отделен (индивидуален) влаков маршрут съгласно член 48, параграф 1 от Директива 2012/34/ЕС;

11)

„закъсняла заявка“ („late request“) означава заявка за достъп до обслужващо съоръжение или до свързана с железопътните дейности услуга, която е подадена след изтичането на определения от оператора на въпросното съоръжение срок за подаване на заявки.

Член 4

Описание на обслужващото съоръжение

1.   Операторите на обслужващи съоръжения съставят описание на обслужващото съоръжение за съответните обслужващи съоръжения и услуги, за които отговарят.

2.   Описанието на обслужващото съоръжение трябва да включва поне следната информация в обема, изискван съгласно настоящия регламент:

а)

списък на всички инсталации, с които се предоставят свързани с железопътните дейности услуги, включително информация за техните местоположения и тяхното работно време;

б)

ключови данни как може да се влезе в контакт с оператора на обслужващото съоръжение;

в)

описание на техническите характеристики на обслужващото съоръжение, като например на страничните коловози или на маневрените и разпределителните коловози, на техническото оборудване за товарене и разтоварване, измиване, поддръжка и ремонт, както и на наличния складов капацитет; информация относно частните железопътни отклонения и странични коловози, които не са част от железопътната инфраструктура, но са необходими за достигане до обслужващи съоръжения, имащи съществено значение за предоставянето на железопътни транспортни услуги;

г)

описание на всички свързани с железопътните дейности услуги, които се предоставят в съоръжението, както и на техния тип (основни, допълнителни или спомагателни);

д)

възможността за самопредоставяне на свързани с железопътните дейности услуги и условие за заявяване на подобни услуги;

е)

информация относно процедурите за искане за достъп до обслужващо съоръжение или за предоставяни в него услуги, или и за двете, включително относно сроковете за подаване на заявки, както и необходимото време за обработване на заявките;

ж)

за обслужващите съоръжения, които се експлоатират от повече от един оператори или в които се предоставят свързани с железопътните дейности услуги от повече от един оператори — указание дали е необходимо да се подават отделни заявки за достъп до съответните съоръжения и за тези услуги;

з)

информация за минимално необходимото съдържание и формата на заявките за достъп до обслужващи съоръжения и свързани с железопътните дейности услуги, или образец за такава заявка;

и)

поне в случая на обслужващи съоръжения и свързани с железопътните дейности услуги, които съответно са експлоатирани и предоставяни от оператори, намиращи се под пряк или непряк контрол от страна на контролираща организация — примерни договори за достъп и общи условия;

й)

в съответните случаи — информация за условията за използване на ИТ системите на оператора, ако от заявителите се изисква да използват такива системи, както и за правилата относно защитата на чувствителни и търговски данни;

к)

описание на координационната процедура и на регулаторните мерки по член 10, както и на критериите за приоритетност по член 11;

л)

информация за промени в техническите характеристики и за временни ограничения в капацитета на обслужващото съоръжение, които биха могли да окажат сериозно влияние върху функционирането на обслужващото съоръжение, включително за планирани дейности;

м)

информация за изменения на начина на придобиване на достъп до обслужващите съоръжения и на таксите за ползване на всяка от предоставяните в тях свързани с железопътните дейности услуги;

н)

информация относно принципите на схемите за търговски отстъпки, предлагани на заявителите, при спазване на изискванията за търговска тайна.

Член 5

Публикуване на описанието на обслужващо съоръжение

1.   Операторите на обслужващи съоръжения са длъжни да осигуряват безплатен публичен достъп до описанието на обслужващото съоръжение по един от следните начини:

а)

като го публикуват в своя или в общ уеб портал и предоставят на управителите на инфраструктура съответен линк, който да бъде включен в референтния документ за железопътната мрежа (network statement);

б)

като предоставят на управителите на инфраструктура релевантна информация в готов за публикуване вид, която да бъде включена в референтния документ за железопътната мрежа.

В случаите, при които управителят на инфраструктурата, към която е свързано съоръжението, е освободен от задължението да публикува референтен документ за железопътната мрежа в съответствие с член 2, параграф 3 или параграф 4 от Директива 2012/34/ЕС, операторът на обслужващо съоръжение трябва да предостави съответен линк или готова за публикуване информация на основния управител на инфраструктура.

2.   Управителите на инфраструктура са длъжни да посочват в референтния документ за железопътната мрежа или в своя уеб портал срока за предоставяне на информация или на линк, които да се публикуват в референтния документ за железопътната мрежа, с оглед на неговото публикуване в рамките на срока, посочен в член 27, параграф 4 от Директива 2012/34/ЕС.

Управителите на инфраструктура трябва да предоставят общ образец, който се разработва от железопътния сектор в сътрудничество с регулаторните органи в срок до 30 юни 2018 г. и който може да бъде използван от обслужващите съоръжения за подаване на информацията. Образецът трябва да се преразглежда и да се актуализира, както е необходимо.

3.   Операторите на обслужващи съоръжения трябва да поддържат описанието на обслужващите съоръжения в актуално състояние, както е необходимо. Те трябва своевременно да информират заявителите, които вече са поискали достъп или са се абонирали за една или повече услуги в обслужващото съоръжение, за всякакви съответни промени в описанието на съоръжението.

4.   В случаите на обслужващи съоръжения, експлоатирани от повече от един оператори на обслужващо съоръжение или в случаите, при които услугите в съответното съоръжение се предоставят от повече от един доставчици на услуги, тези оператори или доставчици на услуги трябва да се координират помежду си, така че:

а)

да осигурят събирането на едно място на техните описания на обслужващото съоръжение; или

б)

да посочат в своите описания на обслужващото съоръжение всички оператори на обслужващото съоръжение, които отговарят за вземането на решения относно заявките за достъп до съоръжението или до свързаните с железопътните дейности услуги, предоставяни в това обслужващо съоръжение.

Ако тази координация не доведе до успешен резултат, регулаторният орган може да приеме решение, определящо задължение на един от операторите на обслужващото съоръжение да осигури спазване на изискването, посочено в първата алинея на настоящия параграф. Всички съответни разходи се поделят между всички съответни оператори на обслужващото съоръжение.

5.   Задължението по параграф 1 и член 4 трябва да бъде изпълнено по начин, който е пропорционален на размера, техническите характеристики и значението на съответното обслужващо съоръжение.

Член 6

Допълнителна информация

1.   Регулаторният орган може да поиска от операторите на обслужващи съоръжения да обосноват защо те определят дадена свързана с железопътните дейности услуга като основна, допълнителна или спомагателна.

2.   При поискване от даден заявител операторите на обслужващи съоръжения от видовете, изброени в точка 2, подточки а) — ж) от приложение II към Директива 2012/34/ЕС трябва да предоставят ориентировъчна информация относно разполагаемия капацитет на обслужващото съоръжение.

3.   В случаите, при които това е технически възможно с разумни от икономическа гледна точка усилия, операторите на обслужващи съоръжения трябва да осигурят достъпност в реално време на информацията, посочена в параграф 2 от настоящия член, както и на информацията по член 4, параграф 1 и параграф 2, посредством използването на общ уеб портал.

Член 7

Сътрудничество при предоставянето на капацитет на обслужващо съоръжение и при неговото ползване

1.   Заявителите трябва да подават своите заявки за достъп до обслужващи съоръжения и за свързани с железопътните дейности услуги в рамките на сроковете, определени от операторите на обслужващи съоръжения. В случаите, при които това е необходимо, операторите на обслужващи съоръжения от видовете, посочени в точка 2 от приложение II към Директива 2012/34/ЕС, трябва при определянето на тези срокове надлежно да отчитат графиците и критериите за приоритетност, определени от управителите на инфраструктура, с оглед да не допускат възникване на несъответствия.

2.   Операторите на обслужващи съоръжения от видовете, посочени в точка 2 от приложение II към Директива 2012/34/ЕС, и управителите на инфраструктура трябва да си сътрудничат с цел да осигуряват съгласуваност между предоставянето на капацитет по инфраструктурата и в обслужващите съоръжения, когато това е необходимо. Задължението за сътрудничество се отнася също и за операторите на свързани обслужващи съоръжения. При поискване заинтересованите заявители могат също да бъдат включени в това сътрудничество. Заявителите могат да поискат също и участие в сътрудничеството на стопанските субекти, носещи отговорност за предоставянето на достъп до частни железопътни отклонения и странични коловози, който е необходим за достигането до обслужващи съоръжения, имащи съществено значение за предоставянето на свързани с железопътните дейности услуги.

В случаите, при които даден заявител желае да получи допълнителни или спомагателни услуги, посочени в точки 3 и 4 от приложение II към Директива 2012/34/ЕС, които се предлагат в съоръжението от един или повече оператори на обслужващото съоръжение, различни от оператора, отговарящ за предоставяне на достъп до съоръжението, заявителят може да поиска участие в сътрудничеството на всички оператори на обслужващи съоръжения, предоставящи този вид услуги.

Докато не е приключил процесът на изготвяне на разписание от управителя на инфраструктурата, заявките за достъп до обслужващите съоръжения и за свързани с железопътните дейности услуги не трябва да бъдат отхвърляни на основание, че все още не е предоставен даден поискан влаков маршрут. От друга страна обаче, операторите на обслужващи съоръжения от видовете, посочени в точка 2 от приложение II към Директива 2012/34/ЕС, и съответните управители на инфраструктура трябва да се стремят към съгласуваност на съответните си решения.

3.   В случаите, при които това е необходимо, операторите на обслужващи съоръжения, управителите на инфраструктура и заявителите трябва да си сътрудничат за осигуряване на ефективно действие на влаковете до и от обслужващите съоръжения. В случая на влакове, използващи товарни железопътни терминали, включително при морски пристанища или пристанища по вътрешните водни пътища, това сътрудничество трябва да включва обмен на информация относно локализирането и проследяването на влакове и, когато е налична подобна информация — относно часа на пристигане и заминаване в случай на закъснения и смущения.

4.   При поискване от регулаторния орган операторите на обслужващи съоръжения трябва да докажат писмено, че през последните три години са изпълнявали изискванията за сътрудничество съгласно настоящия член.

Член 8

Заявки за достъп до обслужващи съоръжения и до услуги, свързани с железопътните дейности

1.   Заявки за достъп до обслужващи съоръжения и до услуги, свързани с железопътните дейности, могат да се правят от заявители.

2.   Заявителите са длъжни да посочват в своите заявки до кое обслужващото съоръжение или до коя свързана с железопътните дейности услуга желаят да получат достъп. Операторите на обслужващи съоръжения не трябва да обвързват достъпа до съоръжението или предоставянето на свързана с железопътните дейности услуга със задължително поръчване на други услуги, които не са свързани с поисканата услуга.

3.   Операторът на обслужващо съоръжение е длъжен своевременно да потвърди получаването на заявка. В случаите, при които заявката не съдържа цялата информация, изискваща се съгласно описанието на обслужващото съоръжение и необходима за вземане на решение, операторът на съответното обслужващо съоръжение трябва съответно да информира заявителя и да определи разумен срок за подаване на липсващата информация. Ако тази информация не бъде подадена в рамката на определения срок, заявката може да бъде отхвърлена.

Член 9

Отговаряне на заявките

1.   След получаването на цялата необходима информация операторът на обслужващото съоръжение е длъжен да отговори на заявките за достъп и за предоставяне на услуги в обслужващите съоръжения от видовете, посочени в точка 2 от приложение II към Директива 2012/34/ЕС, в рамките на разумен срок, определен от регулаторния орган в съответствие с член 13, параграф 4 от Директива 2012/34/ЕС. За различните видове обслужващи съоръжения и/или услуги могат да бъдат определени различни срокове.

2.   В случаите, при които операторът на обслужващо съоръжение е отговорил с оферта за достъп до обслужващото съоръжение, тази оферта трябва да остава валидна за посочен в нея разумен период от време, съобразен със стопанските потребности на заявителя.

3.   Регулаторните органи трябва да определят срокове за отговаряне на подадените от заявителите заявки както е предвидено в член 13, параграф 4 от Директива 2012/34/ЕС, преди публикуването на първия референтен документ за железопътната мрежа, който е обект на правилата в настоящия регламент за изпълнение, за да се осигури съответствие с член 27, параграф 4 от Директива 2012/34/ЕС.

4.   По отношение на извънредните заявки, отнасящи се за достъп до обслужващи съоръжения и услуги от видовете, посочени в подточки а) — г) и е) —и) от точка 2 в приложение II, при определянето на срокове съгласно член 13, параграф 4 от Директива 2012/34/ЕС регулаторните органи трябва да отчитат сроковете, определени в член 48, параграф 1 от Директива 2012/34/ЕС. В случаите, при които регулаторните органи не са определили срокове за такива извънредни заявки, операторът на обслужващо съоръжение трябва да отговори в рамките на сроковете, посочени в член 48, параграф 1 от тази директива.

В случай, че операторът на обслужващо съоръжение е определил годишен срок за подаване на искания за достъп до обслужващи съоръжения и свързани с железопътните дейности услуги, посочени в подточки а) — г) и е) —и) от точка 2 в приложение II, определените от регулаторния орган срокове за отговаряне на закъснели заявки трябва да са съобразени със сроковете, прилагани от управителите на инфраструктура за обработване на такива заявки.

За обслужващите съоръжения и свързаните с железопътните дейности услуги от видовете, посочени в подточка д) от точка 2 от приложение II, срокът започва да тече след като бъде оценена техническата съвместимост на подвижния състав с тези съоръжения и заявителят бъде съответно уведомен.

5.   Операторите на обслужващи съоръжения, предоставящи допълнителни и спомагателни услуги от видовете, посочени в точки 3 и 4 от приложение II към Директива 2012/34/ЕС, трябва да отговарят на заявките за такива услуги в рамките на определения от регулаторния орган срок или, ако няма такъв определен срок, в рамките на разумно продължителен срок. В случаите, при които даден заявител подаде извънредни заявки за няколко на брой свързани с железопътните дейности услуги, предоставяни в едно обслужващо съоръжение, и посочи че само тяхното едновременно изпълнение има смисъл, всички оператори на обслужващото съоръжение, включително доставчиците на допълнителни и спомагателни услуги от видовете, посочени в точки 3 и 4 от приложение II, трябва да отговорят на тези заявки в рамките на разумно продължителния срок, посочен в параграф 4.

За свързаните с железопътните дейности услуги от видовете, посочени в подточка д) от точка 4 от приложение II, срокът започва да тече след като бъде оценена техническата съвместимост на подвижния състав с тези съоръжения и заявителят бъде съответно уведомен.

6.   Сроковете по параграфи 3, 4 и 5 могат да бъдат удължавани при съгласие на съответния заявител.

7.   Правата за достъп до железопътна инфраструктура и до свързани с железопътните дейности услуги не могат да бъдат прехвърляни на други заявители.

8.   Ако даден заявител възнамерява да не използва право за достъп до обслужващо съоръжение или свързана с железопътните дейности услуга, предоставяна от оператора на обслужващото съоръжение, той трябва своевременно да информира за това съответния оператор.

Член 10

Координационна процедура

1.   В случаите, при които оператор на обслужващо съоръжение от видовете, посочени в точка 2 от приложение II към Директива 2012/34/ЕС получи заявка за достъп до обслужващото съоръжение или до услуга, която заявка е в конфликт с друга заявка или е свързана с вече предоставен капацитет на обслужващото съоръжение, този оператор трябва да се опита чрез дискусия и координация със съответните заявители да осигури възможно най-доброто съчетаване на всички заявки. В тази координация трябва да бъдат включени също доставчиците на допълнителни и спомагателни услуги от видовете, посочени в точки 3 и 4 от приложение II към Директива 2012/34/ЕС, ако такива услуги се предлагат в съоръжението и заявителят ги е поискал. Всякакво изменение на вече предоставени права на достъп зависи от съгласието на съответния заявител.

2.   Операторите на обслужващи съоръжения от видовете, посочени в точка 2 от приложение II към Директива 2012/34/ЕС, не трябва да отхвърлят заявки за достъп до тяхното обслужващо съоръжение или за предоставяне на услуга, нито да посочват осъществими алтернативи, ако в тяхното обслужващо съоръжение съществува разполагаем капацитет, съответстващ на потребностите на заявителя, или ако се очаква такъв капацитет да стане разполагаем по време на, или след координационната процедура.

3.   Операторите на обслужващи съоръжения трябва да разглеждат различни варианти, даващи им възможност да удовлетворят попаднали в конфликт заявки за достъп до обслужващото съоръжение или за предоставяне на услуга в обслужващото съоръжение. Когато е необходимо, тези варианти трябва да включват мерки за увеличаване до максимум на разполагаемия капацитет в съоръжението, доколкото за това не се изискват допълнителни инвестиции в ресурси или съоръжения. Тези мерки могат да включват:

предлагане на алтернативен график;

промяна на работното време или на смените, ако това е възможно;

разрешаване на достъп до съоръжението за самопредоставяне на услуги.

4.   Заявителите и операторите на обслужващи съоръжения могат съвместно да поискат от регулаторния орган да участва като наблюдател в координационната процедура.

5.   В случаите, при които и след провеждането на координационна процедура се окаже невъзможно да бъде удовлетворена заявка за достъп до обслужващо съоръжение от видовете, посочени в точка 2 от приложение II към Директива 2012/34/ЕС и съответното обслужващо съоръжение е в състояние близко до претоварване, регулаторният орган може да поиска от оператора на обслужващо съоръжение да предприеме мерки, насочени към осигуряване на възможност за удовлетворяване на допълнителни заявки за достъп до неговото обслужващо съоръжение. Тези мерки трябва да бъдат прозрачни и недискриминационни.

Член 11

Критерии за приоритетност

Операторите на обслужващи съоръжения могат да определят критерии за приоритетност при предоставянето на капацитет в случай на попаднали в конфликт заявки за достъп до обслужващи съоръжения и свързани с железопътните дейности услуги, в случай че тези заявки не могат да бъдат удовлетворени и след провеждането на координационна процедура.

Тези критерии за приоритетност трябва да са недискриминационни и обективни и да са публикувани в описанието на обслужващото съоръжение, в съответствие с посоченото в член 4, параграф 2, буква к). Те трябва да са съобразени с предназначението на съоръжението, предназначението и характера на съответните железопътни транспортни услуги, както и целта за осигуряване на ефективно използване на разполагаемия капацитет.

Критериите за приоритетност могат да отчитат също и следните аспекти:

съществуващите договори;

намерението и способността за използване на поискания капацитет, включително предишни случаи, ако има такива, на неизползване на целия или на част от предоставения капацитет и причините за това неизползване;

наличието на вече предоставени влакови маршрути, свързани с поисканите услуги;

критериите за приоритетност при предоставянето на влакови маршрути;

своевременното подаване на заявки.

Член 12

Осъществими алтернативи

1.   В случаите, при които дадена заявка за достъп до обслужващи съоръжения и свързани с железопътните дейности услуги не може да бъде удовлетворена след координационната процедура, операторът на обслужващо съоръжение от видовете, посочени в точка 2 от приложение II към Директива 2012/34/ЕС трябва своевременно да информира съответния заявител и регулаторния орган, при съответно искане от негова страна. Държавите членки могат да въведат изискване за информиране на регулаторния орган дори и при отсъствие на съответно искане от негова страна.

2.   В случай че дадена заявка не може да бъде удовлетворена, операторът на обслужващо съоръжение от видовете, посочени в точка 2 от приложение II към Директива 2012/34/ЕС, и заявителят трябва съвместно да оценят дали има осъществими алтернативи, даващи възможност за изпълнение на съответната товарна или пътническа услуга по същия или алтернативни маршрути и при икономически приемливи условия. От заявителя не трябва да се изисква да разкрива своята стопанска стратегия.

3.   За целта по параграф 2 операторът на обслужващото съоръжение посочва възможни алтернативи, включително, в съответните случаи, в други държави членки, въз основа на описанията на други обслужващи съоръжения, на публикувана информация в общ уеб портал съгласно член 5 и на евентуална информация, предоставена от заявителя. При предлагането на възможни алтернативи трябва да бъдат отчитани поне следните критерии, доколкото тези критерии могат да бъдат оценени от оператора на обслужващото съоръжение:

доколко оперативните характеристики на алтернативното обслужващо съоръжение са подходящи за подобно заместване;

доколко физическите и техническите характеристики на алтернативното обслужващо съоръжение са подходящи за подобно заместване;

изясняване на въздействието върху атрактивността и конкурентоспособността на планираната от заявителя железопътна транспортна услуга;

прогнозни допълнителни разходи за заявителя.

Операторът на обслужващото съоръжение трябва да спазва търговската тайна на предоставената от заявителя информация.

4.   В случаите, при които информацията за капацитета на предложената алтернатива не е публично достъпна, заявителят го проверява.

Заявителят прави оценка дали използването на предложената алтернатива би му позволило да извършва планираната транспортна услуга при икономически приемливи условия. Той информира оператора на обслужващото съоръжение за резултата от своята оценка в рамките на взаимно договорен срок.

5.   Заявителят може да поиска от оператора на обслужващото съоръжение да не посочва осъществимите алтернативи и да не се прави съвместна оценка.

Член 13

Отказ на достъп

1.   В случаите, при които даден оператор на обслужващо съоръжение от видовете, посочени в точка 2 от приложение II към Директива 2012/34/ЕС, и заявителят стигнат след като е проведена координационна процедура до заключение, че не съществуват осъществими алтернативи и не е възможно да бъде удовлетворено искането за достъп или да се предостави услуга в съоръжението, операторът на обслужващото съоръжение може да откаже заявката.

Ако операторът на обслужващото съоръжение и заявителят не успеят да постигнат съгласие за осъществима алтернатива, операторът на обслужващото съоръжение може да откаже заявката, като същевременно посочи алтернативите, които според него са осъществими.

Заявителят може да отправи жалба до регулаторния орган в съответствие с член 13, параграф 5 от Директива 2012/34/ЕС.

2.   Ако операторът на обслужващото съоръжение и заявителят съвместно са идентифицирали осъществими алтернативи, операторът на обслужващото съоръжение може да откаже заявката.

3.   Операторите на обслужващо съоръжение по член 13, параграф 3 от Директива 2012/34/ЕС трябва писмено да обосноват на заявителя защо не е могла да бъде удовлетворена заявката след координационната процедура и защо смятат, въз основа на наличната информация, че дадена предложена алтернатива съответства на изискванията на заявителя и е осъществима.

4.   При поискване операторът на обслужващо съоръжение, който е отказал заявка, трябва да покаже пред регулаторния орган и заявителя, какви са причините за отказа, включително проучените алтернативи и резултата от координационната процедура.

5.   В случаите по член 12, параграф 5, операторът на обслужващо съоръжение може да откаже заявката без да спазва изискванията, формулирани в параграф 3 и параграф 4 от настоящия член.

6.   В случаите, при които заявителят няколкократно не е заплатил за вече предоставени и използвани права на достъп, операторът на обслужващото съоръжение може да поиска финансови гаранции, за да защити легитимните си очаквания за бъдещи приходи и за използване на съоръжението. В описанието на обслужващото съоръжение трябва да бъде публикувана информация относно тези гаранции.

Член 14

Жалби

В случай че заявителят подаде жалба до регулаторния орган в съответствие с член 13, параграф 5 от Директива 2012/34/ЕС, при оценяването на въздействието на евентуално свое решение за предоставяне на заявителя на съответна част от капацитета, регулаторният орган трябва да отчете поне следните елементи, когато те са релевантни:

договорните задължения и икономическата жизнеспособност на стопанските модели на други засегнати ползватели на обслужващото съоръжение;

общият обем на вече предоставения капацитет на обслужващото съоръжение на други засегнати ползватели;

инвестициите в съоръжението, направени от други засегнати ползватели;

наличието на осъществими алтернативи за удовлетворяване на потребностите на други засегнати ползватели, включително на алтернативи в други държави членки в случай на международни влакови услуги;

икономическата жизнеспособност на стопанския модел на оператора на обслужващото съоръжение;

правата за достъп до свързващата инфраструктура.

Член 15

Неизползвани съоръжения

1.   Обслужващите съоръжения от видовете, посочени в точка 2 от приложение II към Директива 2012/34/ЕС, които не са били използвани поне две последователни години, стават обект за изразяване на интерес за вземане на лизинг или под наем. Информацията относно неизползваните съоръжения трябва да бъде публикувана в съответствие с член 5.

2.   Двугодишният период по параграф 1 започва да тече от следващия ден след деня, на който е била изпълнена за последен път свързана с железопътните дейности услуга в съответното обслужващо съоръжение.

3.   Ако даден заявител е заинтересован да използва обслужващо съоръжение от видовете, посочени в точка 2 от приложение II към Директива 2012/34/ЕС, което не е било използвано от поне две последователни години, той подава писмено заявление за интерес до оператора на съответното съоръжение и информира за това регулаторния орган. В заявлението за интерес трябва да бъдат посочени потребностите на съответното железопътно предприятие. Операторът на обслужващото съоръжение може да реши да възобнови операциите по начин, удовлетворяващ посочените потребности на железопътното предприятие.

4.   В случаите, при които обслужващото съоръжение не се експлоатира от неговия собственик, операторът на съоръжението трябва да информира собственика за заявлението за интерес в рамките на 10 дни след неговото получаване. Собственикът на съоръжението е длъжен да обяви публично, че съоръжението се предлага за лизинг или наемане, изцяло или частично, освен ако операторът на обслужващото съоръжение реши да поднови дейностите след получаването на заявлението за интерес.

5.   Преди да направи такова публикуване, собственикът на обслужващото съоръжение може да даде възможност на оператора на обслужващото съоръжение да представи в рамките на четири седмици свои забележки относно публикуването. Операторът може да възрази срещу публикуването като докаже, че е в ход процес на реконверсия, започнал преди подаването на заявлението за интерес.

6.   Собственикът трябва да информира регулаторния орган за процеса на реконверсия и регулаторният орган може да поиска от оператора съответни документи, за да оцени достоверността на този процес.

Ако резултатът от оценяването е незадоволителен, регулаторният орган трябва да изиска да бъде публикувано, че експлоатацията на съоръжението, изцяло или частично, се дава на лизинг или под наем.

7.   Без това да засяга приложимите разпоредби за обществените поръчки, собственикът на обслужващо съоръжение от видовете, посочени в точка 2 от приложение II към Директива 2012/34/ЕС, трябва да публикува на своя уеб портал обява за даването на лизинг или под наем на съответното обслужващо съоръжение и съответно да информира регулаторния орган и управителя на инфраструктура, към чиято мрежа е свързано съоръжението. Публикуваната обява трябва да включва цялата необходима информация, даваща възможност на заинтересованите предприятия да подадат оферта за поемане, изцяло или частично, на експлоатацията на съоръжението. Информацията трябва по-специално да включва следното:

а)

подробни данни за подборната процедура, която трябва да е прозрачна и недискриминационна и да е съобразена с целта за осигуряване на оптимално ефективно използване на капацитета на съоръжението;

б)

критериите за подбор;

в)

основните характеристики на техническото оборудване на обслужващото съоръжение;

г)

адресът и срокът за подаване на офертите, който трябва да е поне 30 дни след публикуването на обявата.

8.   Съответният управител на инфраструктура също трябва да публикува на своя уеб портал информацията по параграф 7.

9.   Без това да засяга приложимите разпоредби за обществените поръчки, собственикът на обслужващо съоръжение от видовете, посочени в точка 2 от приложение II към Директива 2012/34/ЕС, своевременно избира успешния кандидат и прави разумна оферта.

10.   Държавите членки могат да прилагат съществуващи разпоредби за регулаторен контрол на извеждането от експлоатация на обслужващи съоръжения. В такъв случай регулаторният орган може да освобождава от прилагането на разпоредбите по настоящия член.

Член 16

Преглед

До 1 юни 2024 г. Комисията ще направи оценка на прилагането на настоящия регламент и, въз основа на резултата от оценката, ще го преразгледа, ако е необходимо.

Член 17

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юни 2019 г.

Член 2 обаче се прилага от 1 януари 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 ноември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 32.

(2)  Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 г. за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общи правила за финансовата прозрачност на пристанищата (ОВ L 57, 3.3.2017 г., стр. 1).

(3)  Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно безопасността на железопътния транспорт (ОВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 102).