22.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2169 НА КОМИСИЯТА

от 21 ноември 2017 година

относно формàта и условията за предаване на европейска статистика за цените на природния газ и електроенергията в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1952 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1952 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно европейската статистика на цените на природния газ и електроенергията и за отмяна на Директива 2008/92/ЕО (1), и по-специално член 5, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2016/1952 се установява обща рамка за изготвянето на съпоставима европейска статистика за цените на природния газ и електроенергията за битовите и крайните небитови клиенти в Съюза.

(2)

В съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1952 държавите членки следва да предават статистическите данни в електронна форма съобразно подходящ технически формат, който трябва да бъде определен от Комисията.

(3)

Чрез инициативата за обмен на статистически данни и метаданни (SDMX — Statistical Data and Metadata Exchange) се осигуряват статистически и технически стандарти за целите на обмена на официални статистически данни. Поради това в рамките на Европейската статистическа система в тясно сътрудничество с държавите членки Комисията (Евростат) следва да изготви технически формат в съответствие с тези стандарти.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Данните за цените на природния газ и електроенергията за битовите и крайните небитови клиенти в Съюза се предоставят на Евростат посредством единната входна точка, за да се даде възможност на Комисията (Евростат) да извлече тези данни по електронен път.

Член 2

Структурата, използвана за предаване на данните на Комисията (Евростат), е определена в приложенията.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 ноември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 311, 17.11.2016 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Структура за предаване на статистически данни за цените на природния газ

Информация, която се включва в предаваните файлове:

Обща информация

Поле

Бележки

Честота на отчитане

Държава

Наименование на отчитащата държава

На полугодие

Организация

Наименование на отчитащата организация

На полугодие

Лице за контакт

Име на отчитащия служител

На полугодие

Адрес на електронна поща

Адрес на електронна поща на отчитащия служител

На полугодие

Година

Референтна година за данните (2017 г., 2018 г. и т.н.)

На полугодие

На полугодие

1-во или 2-ро

На полугодие

За всяка група на потребление трябва да се предават полетата в таблици 1, 2 и 4.

Групите за битовите потребители са:

група-D1 (малки): годишно потребление под 20 GJ;

група-D2 (средни): годишно потребление от 20 GJ или повече, но по-малко от 200 GJ;

група-D3 (големи): годишно потребление от 200 GJ или повече.

Групите за небитовите потребители са:

група-I1: годишно потребление под 1 000 GJ;

група-I2: годишно потребление от 1 000 GJ или повече, но по-малко от 10 000 GJ;

група-I3: годишно потребление от 10 000 GJ или повече, но по-малко от 100 000 GJ;

група-I4: годишно потребление от 100 000 GJ или повече, но по-малко от 1 000 000 GJ;

група-I5: годишно потребление от 1 000 000 GJ или повече, но по-малко от 4 000 000 GJ;

група-I6: годишно потребление от 4 000 000 GJ или повече.

Данните в таблица 3 трябва да бъдат посочени като средни стойности, обхващащи едновременно всички групи на потребление.

Таблица 1: Основни ценови нива

Поле

Бележки

Честота на отчитане

Статут на поверителност

 

На полугодие

Цена без данъци

стойност

статут при наблюдението

Това ценово ниво включва само компонента на енергията и снабдяването и мрежовия компонент.

На полугодие

Цена без ДДС и други възстановими данъци

стойност

статут при наблюдението

Това ценово ниво включва компонента на енергията и снабдяването, мрежовия компонент и данъците, другите плащания, налозите и таксите, които се считат за невъзстановими за крайните небитови клиенти. За битовите клиенти това ценово ниво включва компонентите за енергията и мрежата и данъците, другите плащания, налозите и таксите, но не включва ДДС.

На полугодие

Цена с включени всички данъци и ДДС (възстановими и невъзстановими)

стойност

статут при наблюдението

Това ценово ниво включва компонента на енергията и снабдяването, мрежовия компонент и всички възстановими и невъзстановими данъци, други плащания, налози и такси, включително ДДС.

На полугодие

Стойностите се посочват в националната валута за един гигаджаул (горна топлина на изгаряне).

Статутът на поверителност и статутът при наблюдението се определят чрез използването на списъци на стандартните кодове.

Таблица 2: Подробна разбивка на цените по компоненти и подкомпоненти

Поле

Бележки

Честота на отчитане

Статут на поверителност

 

 

Цена за енергия и доставка

стойност

статут при наблюдението

Този компонент включва цената за суровината природен газ, платена от доставчика, или цената на природния газ в точката на постъпване в преносната система, включително, ако е приложимо, следните разходи за крайния потребител: разходите за складиране, както и разходите, свързани с продажбата на природния газ на крайните клиенти.

Годишно

Цена за мрежата

стойност

статут при наблюдението

Цената за мрежата включва следните разходи за крайния потребител: тарифите за пренос и разпределение, загубите при преноса и разпределението, разходите за мрежата, услугите след продажбата, разходите за обслужване на системата и разходите за наем на измервателен уред и за измерването.

Годишно

Данък върху добавената стойност

стойност

статут при наблюдението

Данъкът върху добавената стойност в съответствие с определението в Директива 2006/112/ЕО на Съвета (1).

Годишно

Данъци, свързани с възобновяемите енергийни източници

стойност

статут при наблюдението

Данъци, други плащания, налози или такси, свързани с насърчаването на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и КПТЕ (комбинираното производство на топло- и електроенергия).

Годишно

Данъци, свързани с капацитета

стойност

статут при наблюдението

Данъци, други плащания, налози или такси, свързани със стратегическите запаси, плащанията за капацитет и енергийната сигурност; данъци върху разпределението на природен газ; невъзвръщаеми разходи и налози за финансирането на енергийните регулаторни органи или операторите на пазара и операторите на системи.

Годишно

Екологични данъци

стойност

статут при наблюдението

Данъци, други плащания, налози или такси, свързани с качеството на въздуха и с други цели, свързани с опазването на околната среда; данъци върху емисиите на CO2 или на други парникови газове.

Годишно

Други данъци

стойност

статут при наблюдението

Всички други данъци, други плащания, налози или такси, които не са обхванати от никоя от четирите предходни категории: подкрепа за централизирано топлоснабдяване; местни или регионални данъци; островна компенсация; концесионни такси, свързани с лицензите и такси за ползването на земя и публична или частна собственост от мрежи или други съоръжения.

Годишно

Референтният период за всички компоненти и подкомпоненти е година.

Стойностите се посочват в националната валута за един гигаджаул (GJ) въз основа на горната топлина на изгаряне (GCV).

Статутът на поверителност и статутът при наблюдението се определят чрез използването на списъци на стандартните кодове.

Таблица 3: Разходи за мрежата

Поле

Бележки

Честота на отчитане

Статут на поверителност

 

 

Разходи за пренос

процент

статут при наблюдението

Среден относителен дял на разходите за пренос за битови клиенти и среден относителен дял на разходите за пренос за крайни небитови клиенти, изразени като процент от общите разходи за мрежата.

Годишно

Разходи за разпределение

процент

статут при наблюдението

Среден относителен дял на разходите за разпределение за битови клиенти и среден относителен дял на разходите за разпределение за крайни небитови клиенти, изразени като процент от общите разходи за мрежата.

Годишно

Референтният период за разходите за пренос и разпределение е година.

Стойностите се посочват в проценти.

Статутът на поверителност и статутът при наблюдението се определят чрез използването на списъци на стандартните кодове.

Таблица 4: Обеми на потребление

Поле

Бележки

Честота на отчитане

Статут на поверителност

 

 

Обеми на потребление

процент

статут при наблюдението

Относителен дял на природния газ във всяка група на потребление въз основа на общия обем, за който се отнасят цените.

Годишно

Референтният период за обемите на потребление е година.

Стойностите се посочват в проценти.

Статутът на поверителност и статутът при наблюдението се определят чрез използването на списъци на стандартните кодове.


(1)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Структура за предаване на статистически данни за цените на електроенергията

Информация, която се включва в предаваните файлове:

Обща информация

Поле

Бележки

Честота на отчитане

Държава

Наименование на отчитащата държава

На полугодие

Организация

Наименование на отчитащата организация

На полугодие

Лице за контакт

Име на отчитащия служител

На полугодие

Адрес на електронна поща

Адрес на електронна поща на отчитащия служител

На полугодие

Година

Референтна година за данните (2017 г., 2018 г. и т.н.)

На полугодие

На полугодие

1-во или 2-ро

На полугодие

За всяка група на потребление трябва да се предават полетата в таблици 1, 2 и 4.

Групите за битовите потребители са:

група-DA (много малки): годишно потребление под 1 000 kWh;

група-DB (малки): годишно потребление от 1 000 kWh или повече, но по-малко от 2 500 kWh;

група-DC (средни): годишно потребление от 2 500 kWh или повече, но по-малко от 5 000 kWh;

група-DD (големи): годишно потребление от 5 000 kWh или повече, но по-малко от 15 000 kWh;

група-DE (много големи): годишно потребление от 15 000 kWh или повече.

Групите за небитовите потребители са:

група-IA: годишно потребление под 20 MWh;

група-IB: годишно потребление от 20 MWh или повече, но по-малко от 500 MWh;

група-IC: годишно потребление от 500 MWh или повече, но по-малко от 2 000 MWh;

група-ID: годишно потребление от 2 000 MWh или повече, но по-малко от 20 000 MWh;

група-IE: годишно потребление от 20 000 MWh или повече, но по-малко от 70 000 MWh;

група-IF: годишно потребление от 70 000 MWh или повече, но по-малко от 150 000 MWh;

група-IG: годишно потребление от 150 000 MWh или повече.

Данните в таблица 3 трябва да бъдат посочени като средни стойности, обхващащи всички групи на потребление.

Таблица 1: Основни ценови нива

Поле

Бележки

Честота на отчитане

Статут на поверителност

 

На полугодие

Цена без данъци:

стойност

статут при наблюдението

Това ценово ниво включва само компонента на енергията и снабдяването и мрежовия компонент.

На полугодие

Цена без ДДС и други възстановими данъци

стойност

статут при наблюдението

Това ценово ниво включва компонента на енергията и снабдяването, мрежовия компонент и данъците, другите плащания, налозите и таксите, които се считат за невъзстановими за крайните небитови клиенти. За битовите клиенти това ценово ниво включва компонентите на енергията и мрежата и данъците, другите плащания, налозите и таксите, но не включва ДДС.

На полугодие

Цена с включени всички данъци и ДДС (възстановими и невъзстановими)

стойност

статут при наблюдението

Това ценово ниво включва компонента на енергията и снабдяването, мрежовия компонент и всички възстановими и невъзстановими данъци, други плащания, налози и такси, включително ДДС.

На полугодие

Стойностите се посочват в националната валута за един киловатчас.

Статутът на поверителност и статутът при наблюдението се определят чрез използването на списъци на стандартните кодове.

Таблица 2: Подробна разбивка на цените по компоненти и подкомпоненти

Поле

Бележки

Честота на отчитане

Статут на поверителност

 

 

Цена за енергия и доставка

стойност

статут при наблюдението

Компонентът на общата цена, който се отнася за енергията и снабдяването, без данъци.

Този компонент включва следните разходи за крайния потребител: производство, агрегиране, балансираща енергия, разходи за доставената енергия, обслужване на клиенти, управление на услугите след продажбата и други разходи при снабдяването.

Годишно

Цена за мрежата

стойност

статут при наблюдението

Компонентът на общата цена, който се отнася за цените за мрежата, без данъци.

Цената за мрежата включва следните разходи за крайния потребител: тарифите за пренос и разпределение, загубите при преноса и разпределението, разходите за мрежата, разходите за услугите след продажбата, разходите за обслужване на системата и разходите за наем на измервателен уред и за измерването.

Годишно

Данък върху добавената стойност

стойност

статут при наблюдението

Данъкът върху добавената стойност в съответствие с определението в Директива 2006/112/ЕО.

Годишно

Данъци, свързани с възобновяемите енергийни източници

стойност

статут при наблюдението

Данъци, други плащания, налози или такси, свързани с насърчаването на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и КПТЕ.

Годишно

Данъци, свързани с капацитета

стойност

статут при наблюдението

Данъци, други плащания, налози или такси, свързани с плащанията за капацитет, енергийната сигурност и адекватността на производството на електроенергия; данъци върху преструктурирането на въглищната промишленост; данъци върху разпределението на електроенергия; невъзвръщаеми разходи и налози за финансирането на енергийните регулаторни органи или операторите на пазара и операторите на системи.

Годишно

Екологични данъци

стойност

статут при наблюдението

Данъци, други плащания, налози или такси, свързани с качеството на въздуха и с други цели, свързани с опазването на околната среда; данъци върху емисиите на CO2 или на други парникови газове.

Годишно

Данъци, свързани с ядрения сектор

стойност

статут при наблюдението

Данъци, други плащания, налози или такси, свързани с ядрения сектор, включително извеждане от експлоатация на ядрени инсталации, проверки и такси за ядрени съоръжения.

Годишно

Други данъци

стойност

статут при наблюдението

Всички други данъци, други плащания, налози или такси, които не са обхванати от никоя от петте предходни категории: подкрепа за централизирано топлоснабдяване; местни или регионални данъци; островна компенсация; концесионни такси, свързани с лицензите, и такси за ползването на земя и публична или частна собственост от мрежи или други съоръжения.

Годишно

Референтният период за всички компоненти и подкомпоненти е година.

Стойностите се посочват в националната валута за един киловатчас.

Статутът на поверителност и статутът при наблюдението се определят чрез използването на списъци на стандартните кодове.

Таблица 3: Разходи за мрежата

Поле

Бележки

Честота на отчитане

Статут на поверителност

 

 

Разходи за пренос

процент

статут при наблюдението

Среден относителен дял на разходите за пренос за битови клиенти и среден относителен дял на разходите за пренос за крайни небитови клиенти, изразени като процент от общите разходи за мрежата.

Годишно

Разходи за разпределение

процент

статут при наблюдението

Среден относителен дял на разходите за разпределение за битови клиенти и среден относителен дял на разходите за разпределение за крайни небитови клиенти, изразени като процент от общите разходи за мрежата.

Годишно

Референтният период за разходите за пренос и разпределение е година.

Стойностите се посочват в проценти.

Статутът на поверителност и статутът при наблюдението се определят чрез използването на списъци на стандартните кодове.

Таблица 4: Обеми на потребление

Поле

Бележки

Честота на отчитане

Статут на поверителност

 

 

Обеми на потребление

процент

статут при наблюдението

Относителен дял на електроенергията във всяка група на потребление въз основа на общия обем, за който се отнасят цените.

Годишно

Референтният период за обемите на потребление е година.

Стойностите се посочват в проценти.

Статутът на поверителност и статутът при наблюдението се определят чрез използването на списъци на стандартните кодове.