6.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2114 НА КОМИСИЯТА

от 9 ноември 2017 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 по отношение на образците и указанията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 99, параграф 5, четвърта алинея, член 101, параграф 4, трета алинея, член 415, параграф 3, четвърта алинея и член 430, параграф 2, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията (2) се определят условията, съгласно които от институциите се изисква да предоставят информация за съблюдаването от тяхна страна на Регламент (ЕС) № 575/2013. Като се има предвид, че несъществени елементи на нормативната уредба, установена с Регламент (ЕС) № 575/2013, биват постепенно допълвани и изменяни чрез приемането на допълнително вторично законодателство, в конкретния случай на Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията (3), Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 следва да бъде също актуализиран, за да се отразяват тези правила и да се внесе допълнителна яснота във връзка с инструкциите и определенията, използвани за целите на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи, включително във връзка с падежната стълбица, което би позволило падежните несъответствията по счетоводния баланс на институциите да намерят отражение при предоставянето на информация.

(2)

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 са необходими и за поправянето на погрешните позовавания и несъгласуваните формати, които бяха открити в хода на прилагането му.

(3)

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 се налагат също така във връзка със способността на компетентните органи да осъществява ефективно наблюдение и оценка на рисковия профил на институциите и да добиват представа за рисковете, на които е изложен финансовият сектор, което изисква промени на изискванията за предоставяне на информация относно операционния риск, кредитния риск и експозициите на институциите към държавни дългови инструменти.

(4)

За да бъде осигурено достатъчно време на институциите и компетентните органи да приложат изискванията, предвидени в настоящия регламент, той следва да се прилага от 1 март 2018 г.

(5)

Настоящият регламент се основава на проектите за технически стандарти за изпълнение, представени от Европейския банков орган на Европейската комисия.

(6)

Европейският банков орган проведе обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от банковия сектор, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(7)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 се изменя, както следва:

1)

в член 5, буква б) точка 2) се заменя със следното:

„2)

информация относно съществените загуби, произтичащи от реализиране на операционен риск, както следва:

а)

институциите, които изчисляват капиталовите изисквания с оглед на операционния риск в съответствие с част трета, дял III, глава 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013, предоставят тази информация съобразно образци 17.01 и 17.02 от приложение I, съгласно указанията в приложение II, част II, точка 4.2;

б)

институциите, които изчисляват капиталовите изисквания с оглед на операционния риск в съответствие с част трета, дял III, глава 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и които отговарят на най-малко един от следните критерии, предоставят тази информация съобразно образци 17.01 и 17.02 от приложение I, съгласно указанията в приложение II, част II, точка 4.2:

i)

съотношението на индивидуалното им балансово число към сумата от отделните балансови числа на всички институции в рамките на една и съща държава членка е равно или по-голямо от 1 %, като данните за балансовите числа се основават на данните към края на годината преди годината, предхождаща референтната дата на отчитане;

ii)

общата стойност на активите на институцията превишава 30 милиарда евро;

iii)

общата стойност на активите на институцията превишава 5 милиарда евро и 20 % от БВП на държавата членка, в която е установена;

iv)

по обща стойност на активите си институцията е една от трите най-големи институции, установени в дадена държава членка;

v)

институцията е предприятие майка на дъщерни предприятия, които сами по себе си са кредитни институции, установени в поне две държави членки, различни от държавата членка, в която е лицензирана институцията майка, когато са изпълнени едновременно следните две условия:

общата стойност на консолидираните активи на институцията превишава 5 милиарда евро;

повече от 20 % от общата стойност на консолидираните активи на институцията съгласно определението в образец 1.1 от приложение III или IV, в зависимост от случая, или от общата стойност на консолидираните пасиви на институцията съгласно определението в образец 1.2 от приложение III или IV, в зависимост от случая, се отнася до дейности с контрагенти, намиращи се в държава членка, различна от тази, в която е лицензирана институцията майка;

в)

институциите, които изчисляват капиталовите изисквания с оглед на операционния риск в съответствие с част трета, дял III, глава 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и за които не е изпълнено нито едно от условията по буква б), предоставят информацията, посочена в подточки i) и ii) по-долу, съгласно указанията в приложение II, част II, точка 4.2:

i)

информацията, посочена в колона 080 на образец 17.01 от приложение I, за следните редове:

брой събития (нови събития) (ред 910);

брутен размер на загубите (нови събития) (ред 920);

брой водещи до загуби събития, подлежащи на корекции за загуби (ред 930);

корекции за загуби, свързани с предходни отчетни периоди (ред 940);

максимална единична загуба (ред 950);

сбор от петте най-големи загуби (ред 960);

общ размер на пряко възстановените загуби (с изключение на застраховане и други механизми за прехвърляне на риска) (ред 970);

общ размер на възстановяванията от застраховане и други механизми за прехвърляне на риска (ред 980);

ii)

информацията, посочена в образец 17.02 от приложение I;

г)

посочените в буква в) институции могат да предоставят пълния набор от информация съобразно образци 17.01 и 17.02 от приложение I, съгласно указанията в приложение II, част II, точка 4.2;

д)

институциите, които изчисляват капиталовите изисквания с оглед на операционния риск в съответствие с част трета, дял III, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и които отговарят на най-малко едно от условията по буква б), подточки ii)—v), предоставят тази информация съобразно образци 17.01 и 17.02 от приложение I, съгласно указанията в приложение II, част II, точка 4.2;

е)

институциите, които изчисляват капиталовите изисквания с оглед на операционния риск в съответствие с част трета, дял III, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и за които не е изпълнено нито едно от условията по буква б), подточки ii)—v), могат да предоставят информацията, посочена в образци 17.01 и 17.02 от приложение I, съгласно указанията в приложение II, част II, точка 4.2;

ж)

прилагат се входните и изходните критерии по член 4.“;

2)

в член 5, буква б) се добавя следната точка 3):

„3)

информация за експозициите към държавни дългови инструменти, както следва:

а)

институциите предоставят информацията съобразно образец 33 от приложение I, съгласно указанията в приложение II, част II, точка 6, когато съвкупната балансова стойност на финансовите активи от сектор на контрагента „Държавно управление“ е равна или по-голяма от 1 % от сбора на общата балансова стойност за „Дългови ценни книжа и кредити и аванси“. При определянето на тези балансови стойности институциите прилагат определенията, използвани в образци 4.1—4.4.1 от приложение III или образци 4.1—4.4.1 и 4.6—4.10 от приложение IV, в зависимост от случая;

б)

институциите, които отговарят на посочения в буква а) критерий и за които стойността, отчетена за национални експозиции в недериватни финансови активи съгласно определението в ред 010, колона 010 на образец 33 от приложение I, е по-малка от 90 % от стойността, отчетена за национални и чуждестранни експозиции за същия елемент, предоставят информацията съобразно образец 33 от приложение I, съгласно указанията в приложение II, част II, точка 6, агрегирана на общо равнище и поотделно за всяка държава, към която имат експозиция;

в)

институциите, които отговарят на посочения в буква а) критерий, но които не отговарят на критерия, посочен в буква б), предоставят информацията съобразно образец 33 от приложение I, съгласно указанията в приложение II, част II, точка 6, относно експозициите, агрегирана както на общо, така и на национално равнище;

г)

прилагат се входните и изходните критерии по член 4.“;

3)

в член 16б, параграф 1 се добавя следната буква в):

„в)

информацията, посочена в приложение XXII, съгласно указанията в приложение XXIII.“;

4)

В член 16б, параграф 2 буква а) се заменя със следното:

„а)

институцията не е част от група, обхващаща кредитни институции, инвестиционни посредници или финансови институции с дъщерни предприятия или институции майки, намиращи се в юрисдикции, различни от юрисдикцията на учредяване на институцията;“;

5)

приложение I се заменя с текста на приложение I към настоящия регламент;

6)

приложение II се заменя с текста на приложение II към настоящия регламент;

7)

приложение VII се заменя с текста на приложение III към настоящия регламент.

8)

приложение XI се заменя с текста на приложение IV към настоящия регламент.

9)

приложение XIV се заменя с текста на приложение V към настоящия регламент;

10)

приложение XV се заменя с текста на приложение VI към настоящия регламент;

11)

приложение XVIII се заменя с текста на приложение VII към настоящия регламент;

12)

приложение XIX се заменя с текста на приложение VIII към настоящия регламент;

13)

приложение XX се заменя с текста на приложение IX към настоящия регламент;

14)

приложение XXI се заменя с текста на приложение X към настоящия регламент;

15)

добавя се ново приложение XXII, чийто текст се съдържа в приложение XI към настоящия регламент;

16)

добавя се ново приложение XXIII, чийто текст се съдържа в приложение XII към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 март 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 ноември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 от 16 април 2014 г. на Комисията за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи (ОВ L 191, 28.6.2014 г., стр. 1).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискването за ликвидно покритие за кредитните институции (ОВ L 11, 17.1.2015 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОТЧИТАНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

ОБРАЗЦИ COREP

Номер на образеца

Код на образеца

Наименование на образеца/групата образци

Съкратено наименование

 

 

Капиталова адекватност

CA

1

C 01.00

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

CA1

2

C 02.00

КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ

CA2

3

C 03.00

СЪОТНОШЕНИЯ НА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ

CA3

4

C 04.00

ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ:

CA4

 

 

Преходни разпоредби

CA5

5,1

C 05.01

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

CA5.1

5,2

C 05.02

УНАСЛЕДЕНИ ИНСТРУМЕНТИ: ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

CA5.2

 

 

Групова платежоспособност

GS

6,1

C 06.01

ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ — ОБЩО

GS Total

6,2

C 06.02

ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

GS

 

 

Кредитен риск

CR

7

C 07.00

КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

CR SA

 

 

КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

CR IRB

8,1

C 08.01

КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

CR IRB 1

8,2

C 08.02

КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (Разбивка по категории или групи длъжници

CR IRB 2

 

 

ГЕОГРАФСКА РАЗБИВКА

CR GB

9,1

C 09.01

Таблица 9.1 — Географска разбивка на експозициите по местопребиваване на длъжника (експозиции по стандартизирания подход)

CR GB 1

9,2

C 09.02

Таблица 9.2 — Географска разбивка на експозициите по местопребиваване на длъжника (експозиции по вътрешнорейтинговия подход)

CR GB 2

9,4

C 09.04

Таблица 9.4 — Разбивка на кредитните експозиции с отношение към изчисляването на антицикличния буфер по държави и на специфичния за институцията антицикличен буфер

АЦБ

 

 

КРЕДИТЕН РИСК: КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ — ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

CR EQU IRB

10,1

C 10.01

КРЕДИТЕН РИСК: КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ — ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

CR EQU IRB 1

10,2

C 10.02

КРЕДИТЕН РИСК: КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ — ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ РАЗБИВКА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ СЪГЛАСНО ПОДХОДА PD/LGD ПО КАТЕГОРИИ ДЛЪЖНИЦИ:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

РИСК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА/ДОСТАВКАТА

CR SETT

12

C 12.00

КРЕДИТЕН РИСК: СЕКЮРИТИЗАЦИЯ — СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

CR SEC SA

13

C 13.00

КРЕДИТЕН РИСК: СЕКЮРИТИЗАЦИЯ — ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

CR SEC IRB

14

C 14.00

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕКЮРИТИЗАЦИИТЕ

CR SEC Details

 

 

Операционен риск

OPR

16

C 16.00

ОПЕРАЦИОНЕН РИСК

OPR

17

C 17.00

ОПЕРАЦИОНЕН РИСК: БРУТНИ ЗАГУБИ ПО ГРУПИ ДЕЙНОСТИ И ВИДОВЕ СЪБИТИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА

OPR Details

 

 

Пазарен риск

MKR

18

C 18.00

ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА ПОЗИЦИОННИ РИСКОВЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ

MKR SA TDI

19

C 19.00

ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН РИСК В СЕКЮРИТИЗАЦИИ

MKR SA SEC

20

C 20.00

ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН РИСК ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ

MKR SA CTP

21

C 21.00

СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА РИСК ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЗИЦИИТЕ В КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ

MKR SA EQU

22

C 22.00

ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАНИ ПОДХОДИ ЗА ВАЛУТЕН РИСК

MKR SA FX

23

C 23.00

ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАНИ ПОДХОДИ ЗА СТОКИ

MKR SA COM

24

C 24.00

ВЪТРЕШНИ МОДЕЛИ ЗА ПАЗАРЕН РИСК

MKR IM

25

C 25.00

РИСК ОТ КОРЕКЦИЯ НА КРЕДИТНАТА ОЦЕНКА

CVA

33

C 33.00

ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ СЕКТОР „ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ“ ПО ДЪРЖАВА НА КОНТРАГЕНТА

GOV


C 01.00 — СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА (CA1)

Редове

Идентификационен код (ID)

Позиция

Сума

010

1

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

 

015

1.1

КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

 

020

1.1.1

БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

 

030

1.1.1.1

Капиталови инструменти, допустими като базов собствен капитал от първи ред

 

040

1.1.1.1.1

Внесени капиталови инструменти

 

045

1.1.1.1.1*

в т.ч.: Капиталовите инструменти, записани от публични органи в извънредни ситуации

 

050

1.1.1.1.2*

Поясняваща позиция: Недопустими капиталови инструменти

 

060

1.1.1.1.3

Премийни резерви

 

070

1.1.1.1.4

(–) Собствени инструменти на базовия собствен капитал от първи ред

 

080

1.1.1.1.4.1

(–) Преки позиции в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред

 

090

1.1.1.1.4.2

(–) Непреки позиции в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред

 

091

1.1.1.1.4.3

(–) Синтетични позиции в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред

 

092

1.1.1.1.5

(–) Настоящи или условни задължения за закупуване на собствени инструменти на базовия собствен капитал от първи ред

 

130

1.1.1.2

Неразпределена печалба

 

140

1.1.1.2.1

Неразпределена печалба от предходни години

 

150

1.1.1.2.2

Допустима печалба или загуба

 

160

1.1.1.2.2.1

Печалба или загуба, относима към собствениците на предприятието майка

 

170

1.1.1.2.2.2

(–) Недопустима част от междинната или годишната печалба

 

180

1.1.1.3

Натрупан друг всеобхватен доход

 

200

1.1.1.4

Други резерви

 

210

1.1.1.5

Фонд за покриване на общи банкови рискове

 

220

1.1.1.6

Преходни корекции поради унаследяване на капиталови инструменти на базовия собствен капитал от първи ред

 

230

1.1.1.7

Малцинствено участие, признато в базовия собствен капитал от първи ред

 

240

1.1.1.8

Преходни корекции поради допълнителни малцинствени участия

 

250

1.1.1.9

Корекции на базовия собствен капитал от първи ред поради пруденциални филтри

 

260

1.1.1.9.1

(–) Увеличение на собствения капитал, произтичащо от секюритизирани активи

 

270

1.1.1.9.2

Резерв от хеджиране на парични потоци

 

280

1.1.1.9.3

Кумулативна печалба или загуба поради промени в собствения кредитен риск, свързан с оценените по справедлива стойност пасиви

 

285

1.1.1.9.4

Печалби и загуби от преоценка по справедлива стойност, произтичащи от собствения кредитен риск на институцията, свързан с дериватните пасиви

 

290

1.1.1.9.5

(–) Корекции на стойността поради изискванията за пруденциална оценка

 

300

1.1.1.10

(–) Репутация

 

310

1.1.1.10.1

(–) Репутация, осчетоводена като нематериален актив

 

320

1.1.1.10.2

(–) Репутация, включена при оценката на значителните инвестиции

 

330

1.1.1.10.3

Отсрочени данъчни пасиви, свързани с репутацията

 

340

1.1.1.11

(–) Други нематериални активи

 

350

1.1.1.11.1

(–) Други нематериални активи преди приспадане на oтсрочените данъчни пасиви

 

360

1.1.1.11.2

Отсрочени данъчни пасиви, свързани с други нематериални активи

 

370

1.1.1.12

(–) Отсрочени данъчни активи, които зависят от размера на бъдещата печалба и не се дължат на временни разлики, нетно от свързаните данъчни пасиви (–)

 

380

1.1.1.13

(–) Недостатъчни корекции за кредитен риск спрямо очаквани загуби при вътрешнорейтинговия подход

 

390

1.1.1.14

(–) Активи на пенсионен фонд с предварително определен размер на пенсията

 

400

1.1.1.14.1

(–) Активи на пенсионен фонд с предварително определен размер на пенсията

 

410

1.1.1.14.2

Отсрочени данъчни пасиви, свързани с активите на пенсионен фонд с предварително определен размер на пенсията

 

420

1.1.1.14.3

Активите на пенсионен фонд с предварително определен размер на пенсията, които институцията може да използва без ограничение

 

430

1.1.1.15

(–) Реципрочна кръстосана позиция в базовия собствен капитал от първи ред

 

440

1.1.1.16

(–) Превишение на сумата, която се приспада от елементите на допълнителния капитал от първи ред над допълнителния капитал от първи ред

 

450

1.1.1.17

(–) Квалифицирани дялови участия извън финансовия сектор, за които може като алтернатива да се прилага рисково тегло 1 250 %

 

460

1.1.1.18

(–) Секюритизиращи позиции, за които може, като алтернатива, да се прилага рисково тегло 1 250 %

 

470

1.1.1.19

(–) Свободни доставки, за които може, като алтернатива, да се прилага рисково тегло 1 250 %

 

471

1.1.1.20

(–) Позиции в съвкупност от активи, за които институцията не може да определи рисковото тегло чрез вътрешнорейтинговия подход и за които може, като алтернатива, да се прилага рисково тегло 1 250 %

 

472

1.1.1.21

(–) Експозиции в капиталови инструменти съгласно подхода на вътрешните модели, за които може, като алтернатива, да се прилага рисково тегло 1 250 %

 

480

1.1.1.22

(–) Инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

490

1.1.1.23

(–) Подлежащи на приспадане отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и произтичат от временни разлики

 

500

1.1.1.24

(–) Инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

510

1.1.1.25

(–) Сума, надхвърляща прага от 17,65 %

 

520

1.1.1.26

Други преходни корекции на базовия собствен капитал от първи ред

 

524

1.1.1.27

(–) Допълнителни приспадания от базовия собствен капитал от първи ред, дължащи се на член 3 от РКИ

 

529

1.1.1.28

Елементи на или приспадания от базовия собствен капитал от първи ред — други

 

530

1.1.2

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

 

540

1.1.2.1

Капиталови инструменти, допустими като допълнителен капитал от първи ред

 

550

1.1.2.1.1

Внесени капиталови инструменти

 

560

1.1.2.1.2*

Поясняваща позиция: Недопустими капиталови инструменти

 

570

1.1.2.1.3

Премийни резерви

 

580

1.1.2.1.4

(–) Собствени инструменти на допълнителния капитал от първи ред

 

590

1.1.2.1.4.1

(–) Преки позиции в инструменти на допълнителния капитал от първи ред

 

620

1.1.2.1.4.2

(–) Непреки позиции в инструменти на допълнителния капитал от първи ред

 

621

1.1.2.1.4.3

(–) Синтетични позиции в инструменти на допълнителния капитал от първи ред

 

622

1.1.2.1.5

(–) Настоящи или условни задължения за закупуване на собствени инструменти на допълнителния капитал от първи ред

 

660

1.1.2.2

Преходни корекции, дължащи се на унаследяване на капиталови инструменти на допълнителния капитал от първи ред

 

670

1.1.2.3

Емитирани от дъщерни предприятия инструменти, признати в допълнителния капитал от първи ред

 

680

1.1.2.4

Преходни корекции, дължащи се на допълнително признаване на инструменти, емитирани от дъщерни предприятия, в допълнителния капитал от първи ред

 

690

1.1.2.5

(–) Реципрочни кръстосани позиции в допълнителния капитал от първи ред

 

700

1.1.2.6

(–) Инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

710

1.1.2.7

(–) Инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

720

1.1.2.8

(–) Превишение на сумата, която се приспада от позициите на капитала от втори ред над капитала от втори ред

 

730

1.1.2.9

Други преходни корекции на допълнителния капитал от първи ред

 

740

1.1.2.10

Превишение на сумата, която се приспада от позициите на допълнителния капитал от първи ред над допълнителния капитал от първи ред (приспаднато в базовия собствен капитал от първи ред)

 

744

1.1.2.11

(–) Допълнителни приспадания от допълнителния капитал от първи ред вследствие на член 3 от РКИ

 

748

1.1.2.12

Елементи на или приспадания от допълнителния капитал от първи ред — други

 

750

1.2

КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД

 

760

1.2.1

Капиталови инструменти и подчинени заеми, допустими като капитал от втори ред

 

770

1.2.1.1

Внесени капиталови инструменти и подчинени заеми

 

780

1.2.1.2*

Поясняваща позиция: Недопустими капиталови инструменти и подчинени заеми

 

790

1.2.1.3

Премийни резерви

 

800

1.2.1.4

(–) Собствени инструменти на капитала от втори ред

 

810

1.2.1.4.1

(–) Преки позиции в инструменти на капитала от втори ред

 

840

1.2.1.4.2

(–) Непреки позиции в инструменти на капитала от втори ред

 

841

1.2.1.4.3

(–) Синтетични позиции в инструменти на капитала от втори ред

 

842

1.2.1.5

(–) Настоящи или условни задължения за закупуване на собствени инструменти на капитала от втори ред

 

880

1.2.2

Преходни корекции поради унаследяване на инструменти на капитала от втори ред и на подчинени заеми

 

890

1.2.3

Емитирани от дъщерни предприятия инструменти, признати в капитала от втори ред

 

900

1.2.4

Преходни корекции поради допълнително признаване на инструменти на капитала от втори ред, емитирани от дъщерни предприятия

 

910

1.2.5

Превишение на провизиите над допустимите очаквани загуби при прилагане на вътрешнорейтингов подход

 

920

1.2.6

Корекции за общ кредитен риск по стандартизирания подход

 

930

1.2.7

(–) Реципрочни кръстосани позиции в капитала от втори ред

 

940

1.2.8

(–) Инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

950

1.2.9

(–) Инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

960

1.2.10

Други преходни корекции на капитала от втори ред

 

970

1.2.11

Превишение на сумата, която се приспада от позициите на капитала от втори ред над капитала от втори ред (приспаднато в допълнителния капитал от първи ред)

 

974

1.2.12

(–) Допълнителни приспадания от капитала от втори ред вследствие на член 3 от РКИ

 

978

1.2.13

Елементи на или приспадания от капитала от втори ред — други

 


C 02.00 — КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ (CA2)

Редове

Позиция

Обозначение

Сума

010

1

ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ

 

020

1*

в т.ч.: Инвестиционни посредници по член 95, параграф 2 и член 98 от РКИ

 

030

1**

в т.ч.: Инвестиционни посредници по член 96, параграф 2 и член 97 от РКИ

 

040

1.1

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИ ЕКСПОЗИЦИИ ЗА КРЕДИТЕН РИСК, КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА, РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ

 

050

1.1.1

Стандартизиран подход (СП)

 

060

1.1.1.1

Класове експозиции при стандартизирания подход с изключение на секюритизиращи позиции

 

070

1.1.1.1.01

Централни правителства или централни банки

 

080

1.1.1.1.02

Регионални правителства или местни органи на власт

 

090

1.1.1.1.03

Субекти от публичния сектор

 

100

1.1.1.1.04

Многостранни банки за развитие

 

110

1.1.1.1.05

Международни организации

 

120

1.1.1.1.06

Институции

 

130

1.1.1.1.07

Предприятия

 

140

1.1.1.1.08

Експозиции на дребно

 

150

1.1.1.1.09

Обезпечени с ипотеки върху недвижими имоти

 

160

1.1.1.1.10

Експозиции в неизпълнение

 

170

1.1.1.1.11

Високорискови експозиции

 

180

1.1.1.1.12

Покрити облигации

 

190

1.1.1.1.13

Вземания към институции и предприятия с краткосрочна кредитна оценка

 

200

1.1.1.1.14

Експозиции към предприятия за колективно инвестиране (ПКИ)

 

210

1.1.1.1.15

Експозиции в капиталови инструменти

 

211

1.1.1.1.16

Други позиции

 

220

1.1.1.2

Секюритизиращи позиции при стандартизирания подход (СП)

 

230

1.1.1.2*

в т.ч.: пресекюритизация

 

240

1.1.2

Вътрешнорейтингов подход (ВРП)

 

250

1.1.2.1

ВРП, когато не са използвани нито собствени оценки за загуба при неизпълнение (LGD), нито конверсионни коефициенти

 

260

1.1.2.1.01

Централни правителства и централни банки

 

270

1.1.2.1.02

Институции

 

280

1.1.2.1.03

Предприятия — МСП

 

290

1.1.2.1.04

Предприятия — Специализирано кредитиране

 

300

1.1.2.1.05

Предприятия — Други

 

310

1.1.2.2

Вътрешнорейтингови подходи, когато се използват собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти

 

320

1.1.2.2.01

Централни правителства и централни банки

 

330

1.1.2.2.02

Институции

 

340

1.1.2.2.03

Предприятия — МСП

 

350

1.1.2.2.04

Предприятия — Специализирано кредитиране

 

360

1.1.2.2.05

Предприятия — Други

 

370

1.1.2.2.06

Експозиции на дребно — обезпечени с недвижими имоти на МСП

 

380

1.1.2.2.07

Експозиции на дребно — обезпечени с недвижими имоти на субекти, различни от МСП

 

390

1.1.2.2.08

Експозиции на дребно — квалифицирани револвиращи

 

400

1.1.2.2.09

Експозиции на дребно — други МСП

 

410

1.1.2.2.10

Експозиции на дребно — други, различни от МСП

 

420

1.1.2.3

Собствен капитал по ВРП

 

430

1.1.2.4

Секюритизиращи позиции по ВРП

 

440

1.1.2.4*

в т.ч.: пресекюритизация

 

450

1.1.2.5

Други активи, които нямат характер на кредитни задължения

 

460

1.1.3

Размер на рисковата експозиция за вноските в гаранционния фонд на централен контрагент

 

490

1.2

ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТ/ДОСТАВКА

 

500

1.2.1

Риск във връзка със сетълмента/доставката при банковия портфейл

 

510

1.2.2

Риск във връзка със сетълмента/доставката при търговския портфейл

 

520

1.3

ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ЗА ПОЗИЦИОНЕН РИСК, ВАЛУТЕН РИСК И СТОКОВ РИСК

 

530

1.3.1

Размер на рисковата експозиция за позиционен риск, валутен риск и стоков риск по стандартизирани подходи (СП)

 

540

1.3.1.1

Търгувани дългови инструменти

 

550

1.3.1.2

Експозиции в капиталови инструменти

 

555

1.3.1.3

Специфичен подход за риск във връзка с позициите в предприятия за колективно инвестиране

 

556

1.3.1.3*

Поясняваща позиция: ПКИ, инвестирали изключително в търгувани дългови инструменти

 

557

1.3.1.3**

Поясняваща позиция: ПКИ, инвестирали изключително в капиталови инструменти или в смесени инструменти

 

560

1.3.1.4

Валутни сделки

 

570

1.3.1.5

Стоки

 

580

1.3.2

Размер на рисковата експозиция за валутен и стоков риск при подхода на вътрешните модели (IM)

 

590

1.4

ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ЗА ОПЕРАЦИОНЕН РИСК (OpR)

 

600

1.4.1

Подход на базисния индикатор (BIA) за операционен риск

 

610

1.4.2

Стандартизиран (TSA)/Алтернативен стандартизиран (ASA) подход за операционен риск

 

620

1.4.3

Усъвършенствани подходи за измерване на операционния риск (AMA)

 

630

1.5

РАЗМЕР НА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ, ДЪЛЖАЩА СЕ НА РЕЖИЙНИТЕ РАЗХОДИ

 

640

1.6

ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ЗА КОРЕКЦИЯ НА КРЕДИТНАТА ОЦЕНКА

 

650

1.6.1

Усъвършенстван подход

 

660

1.6.2

Стандартизиран метод

 

670

1.6.3

Въз основа на метода на първоначалната експозиция

 

680

1.7

ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ГОЛЕМИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ В ТЪРГОВСКИЯ ПОРТФЕЙЛ

 

690

1.8

ДРУГИ РИСКОВИ ЕКСПОЗИЦИИ

 

710

1.8.2

в т.ч.: Допълнителни по-строги пруденциални изисквания въз основа на член 458

 

720

1.8.2*

в т.ч.: изисквания за големи експозиции

 

730

1.8.2**

в т.ч.: поради променени рискови тегла за установяване на съмнително високи цени на активите в сектора на жилищните и търговските имоти

 

740

1.8.2***

в т.ч.: поради експозиции в рамките на финансовия сектор

 

750

1.8.3

в т.ч.: Допълнителни по-строги пруденциални изисквания въз основа на член 459

 

760

1.8.4

в т.ч.: Допълнителни рискови експозиции в следствие на член 3 от РКИ

 


C 03.00 — СЪОТНОШЕНИЯ НА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ И РАЗМЕРИ НА КАПИТАЛА (CA3)

Редове

Идентификационен код (ID)

Позиция

Сума

010

1

Съотношение на базовия собствен капитал от първи ред

 

020

2

Излишък(+)/Недостиг(–) на базов собствен капитал от първи ред

 

030

3

Съотношение на капитала от първи ред

 

040

4

Излишък(+) / Недостиг(–) на капитал от първи ред

 

050

5

Съотношение на общата капиталова адекватност

 

060

6

Излишък(+) / Недостиг(–) на общия капитал

 

Поясняващи позиции: Съотношения на капиталовата адекватност поради корекции по втори стълб

070

7

Съотношение на базовия собствен капитал от първи ред с включени корекции по втори стълб

 

080

8

Целево съотношение на базовия собствен капитал от първи ред поради корекции по втори стълб

 

090

9

Съотношение на капитала от първи ред с включени корекции по втори стълб

 

100

10

Целево съотношение на капитала от първи ред поради корекции по втори стълб

 

110

11

Съотношение на общата капиталова адекватност с включени корекции по втори стълб

 

120

12

Целево съотношение на общата капиталова адекватност поради корекции по втори стълб

 


C 04.00 — ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ (CA4)

Ред

Идентификационен код (ID)

Позиция

Колона

Отсрочени данъчни активи и пасиви

010

010

1

Общо отсрочени данъчни активи

 

020

1.1

Отсрочени данъчни активи, които не се основават на бъдеща печалба

 

030

1.2

Отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и не произтичат от временни разлики

 

040

1.3

Отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и произтичат от временни разлики

 

050

2

Общо отсрочени данъчни пасиви

 

060

2.1

Отсрочени данъчни пасиви, които не се приспадат от отсрочените данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба

 

070

2.2

Отсрочени данъчни пасиви, които се приспадат от отсрочените данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба

 

080

2.2.1

Подлежащи на приспадане отсрочени данъчни пасиви, свързани с отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и не произтичат от временни разлики

 

090

2.2.2

Подлежащи на приспадане отсрочени данъчни пасиви, свързани с отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и произтичат от временни разлики

 

093

Надвнасяне на данъци и пренасяне на данъчни загуби от предходни периоди

 

096

Отсрочени данъчни активи, за които се прилага рисково тегло 250 %

 

097

Отсрочени данъчни активи, за които се прилага рисково тегло 0 %

 

Корекции за кредитен риск и очаквани загуби

100

3

Излишък (+) или недостиг (-) в корекциите за кредитен риск, допълнителните корекции на стойността и другите намаления на собствените средства за очаквани загуби от експозиции, които не са в неизпълнение, при прилагане на вътрешнорейтинговия подход

 

110

3.1

Общо корекции за кредитен риск, допълнителни корекции на стойността и други намаления на собствените средства, които могат да бъдат включени в изчисляването за размера на очакваните загуби

 

120

3.1.1

Корекции за общ кредитен риск

 

130

3.1.2

Корекции за специфичен кредитен риск

 

131

3.1.3

Допълнителни корекции на стойността и други намаления на собствените средства

 

140

3.2

Общо допустими очаквани загуби

 

145

4

Излишък (+) или недостиг (-) на корекции за специфичен кредитен риск за очаквани загуби, свързани с експозиции в неизпълнение, при прилагане на вътрешнорейтинговия подход

 

150

4.1

Корекции за специфичен кредитен риск и за позиции, които се третират по подобен начин

 

155

4.2

Общо допустими очаквани загуби

 

160

5

Рисково претеглени експозиции за изчисляване на тавана за превишението на провизията, допустима като капитал от втори ред

 

170

6

Общ размер на брутните провизии, допустими за включване в капитала от втори ред

 

180

7

Рисково претеглени експозиции за изчисляване на тавана на провизиите, допустими като капитал от втори ред

 

Прагове за приспадания от базовия собствен капитал от първи ред

190

8

Праг, който не подлежи на приспадане от позициите в предприятия от финансовия сектор, в които дадена институция няма значителни инвестиции

 

200

9

Праг от 10 % от базовия собствен капитал от първи ред

 

210

10

Праг от 17,65 % от базовия собствен капитал от първи ред

 

225

11,1

Допустим капитал за целите на квалифицирани дялови участия извън финансовия сектор

 

226

11,2

Допустим капитал за целите на големи експозиции

 

Инвестиции в капитала на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции

230

12

Позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции, нетно от късите позиции

 

240

12.1

Преки позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

250

12.1.1

Брутни преки позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

260

12.1.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни преки позиции

 

270

12.2

Непреки позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

280

12.2.1

Брутни непреки позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

290

12.2.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни непреки позиции

 

291

12.3

Синтетични позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

292

12.3.1

Брутни синтетични позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

293

12.3.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни синтетични позиции

 

300

13

Позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции, нетно от късите позиции

 

310

13.1

Преки позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

320

13.1.1

Брутни преки позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

330

13.1.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни преки позиции

 

340

13.2

Непреки позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

350

13.2.1

Брутни непреки позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

360

13.2.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни непреки позиции

 

361

13.3

Синтетични позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

362

13.3.1

Брутни синтетични позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

363

13.3.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни синтетични позиции

 

370

14

Позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции, нетно от късите позиции

 

380

14.1

Преки позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

390

14.1.1

Брутни преки позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

400

14.1.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни преки позиции

 

410

14.2

Непреки позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

420

14.2.1

Брутни непреки позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

430

14.2.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни непреки позиции

 

431

14.3

Синтетични позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

432

14.3.1

Брутни синтетични позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

433

14.3.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни синтетични позиции

 

Инвестиции в капитала на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

440

15

Позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции, нетно от късите позиции

 

450

15.1

Преки позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

460

15.1.1

Брутни преки позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

470

15.1.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни преки позиции

 

480

15.2

Непреки позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

490

15.2.1

Брутни непреки позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

500

15.2.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни непреки позиции

 

501

15.3

Синтетични позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

502

15.3.1

Брутни синтетични позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

503

15.3.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни синтетични позиции

 

510

16

Позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции, нетно от късите позиции

 

520

16.1

Преки позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

530

16.1.1

Брутни преки позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

540

16.1.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни преки позиции

 

550

16.2

Непреки позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

560

16.2.1

Брутни непреки позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

570

16.2.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни непреки позиции

 

571

16.3

Синтетични позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

572

16.3.1

Брутни синтетични позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

573

16.3.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни синтетични позиции

 

580

17

Позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции, нетно от късите позиции

 

590

17.1

Преки позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

600

17.1.1

Брутни преки позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

610

17.1.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни преки позиции

 

620

17.2

Непреки позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

630

17.2.1

Брутни непреки позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

640

17.2.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни непреки позиции

 

641

17.3

Синтетични позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

642

17.3.1

Брутни синтетични позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

643

17.3.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни синтетични позиции

 

Общ размер на рисковите експозиции, които не са приспаднати от съответната категория капитал:

650

18

Рисково претеглени експозиции, свързани с позиции в базовия собствен капитал от първи ред в предприятия от финансовия сектор, които не се приспадат от базовия собствен капитал от първи ред на институцията

 

660

19

Рисково претеглени експозиции, свързани с позиции в допълнителния капитал от първи ред в предприятия от финансовия сектор, които не се приспадат от допълнителния капитал от първи ред на институцията

 

670

20

Рисково претеглени експозиции, свързани с позиции в капитала от втори ред в предприятия от финансовия сектор, които не се приспадат от капитала от втори ред на институцията

 

Временно освобождаване от приспаданията от собствените средства

680

21

Позиции в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите

 

690

22

Позиции в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите

 

700

23

Позиции в инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите

 

710

24

Позиции в инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите

 

720

25

Позиции в инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите

 

730

26

Позиции в инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите

 

Капиталови буфери

740

27

Комбинирано изискване за буфер

 

750

 

Предпазен капиталов буфер

 

760

 

Предпазен буфер за макропруденциален или системен риск, установен на равнище държава членка

 

770

 

Специфичен за институцията антицикличен капиталов буфер

 

780

 

Буфер за системен риск

 

800

 

Буфер за глобалните институции със системно значение

 

810

 

Буфер за други институции със системно значение

 

Изисквания по втори стълб

820

28

Капиталови изисквания във връзка с корекции по втори стълб

 

Допълнителна информация за инвестиционните посредници

830

29

Начален капитал

 

840

30

Собствени средства, базирани върху режийни разходи

 

Допълнителна информация за изчисляване на праговете на отчитане

850

31

Първоначални експозиции на ниво, различно от националното

 

860

32

Общо първоначални експозиции

 

Минимален размер по Базел I

870

 

Корекции на общия размер на собствените средства

 

880

 

Собствени средства, коригирани изцяло с оглед на минималния размер по Базел I

 

890

 

Капиталови изисквания с оглед на минималния размер по Базел I

 

900

 

Капиталови изисквания с оглед минималния размер по Базел I — алтернативен стандартизиран подход

 

910

 

Недостиг на общия капитал с оглед на минималните капиталови изисквания на минималния размер по Базел I

 


C 05.01 — ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ (CA5.1)

 

Корекции на базовия собствен капитал от първи ред

Корекции на допълнителния капитал от първи ред

Корекции на капитала от втори ред

Корекции, включени в рисково претеглените активи

Поясняващи позиции

Приложим процент

Допустима сума, без да се взимат предвид преходните разпоредби

Код

Идентификационен код (ID)

Позиция

010

020

030

040

050

060

010

1

ОБЩО КОРЕКЦИИ

 

 

 

 

 

 

020

1.1

УНАСЛЕДЕНИ ИНСТРУМЕНТИ

връзка с {CA1;r220}

връзка с {CA1;r660}

връзка с {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1

Унаследени инструменти: Инструменти, които представляват държавна помощ

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Инструменти, определени като собствени средства съгласно Директива 2006/48/ЕО

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Инструменти, емитирани от институции, които са регистрирани в държава членка, която изпълнява програма за икономическо преустройство

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2

Инструменти, които не представляват държавна помощ

връзка с {CA5.2;r010;c060}

връзка с {CA5.2;r020;c060}

връзка с {CA5.2;r090;c060}

 

 

 

070

1.2

МАЛЦИНСТВЕНИ УЧАСТИЯ И ТЕХНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

връзка с {CA1;r240}

връзка с {CA1;r680}

връзка с {CA1;r900}

 

 

 

080

1.2.1

Капиталови инструменти и позиции, които не се определят като малцинствени участия

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2

Временно признаване в консолидираните собствени средства на малцинствени участия

 

 

 

 

 

 

091

1.2.3

Временно признаване в консолидираните собствени средства на квалифицирания допълнителен капитал от първи ред

 

 

 

 

 

 

092

1.2.4

Временно признаване в консолидираните собствени средства на квалифицирания капитал от втори ред

 

 

 

 

 

 

100

1.3

ДРУГИ ПРЕХОДНИ КОРЕКЦИИ

връзка с {CA1;r520}

връзка с {CA1;r730}

връзка с {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1

Нереализирани печалби и загуби

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1

Нереализирани печалби

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2

Нереализирани загуби

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3.

Нереализирани печалби от експозиции към централни правителства, класифицирани в категорията „на разположение за продажба“ съгласно одобрения от ЕС МСС 39

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4.

Нереализирани загуби от експозиции към централни правителства, класифицирани в категорията „на разположение за продажба“ съгласно одобрения от ЕС МСС 39

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5.

Печалби и загуби от преоценка по справедлива стойност, произтичащи от собствения кредитен риск на институцията, свързан с дериватните пасиви

 

 

 

 

 

 

140

1.3.2

Приспадания

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1

Загуби за текущата финансова година

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2

Нематериални активи

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3

Отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и не произтичат от временни разлики

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4

Недостиг на провизии за очаквани загуби при прилагане на вътрешнорейтингов подход

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5

Активи на пенсионен фонд с предварително определен размер на пенсията

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5*

в т.ч.: Въвеждане на измененията съгласно МСС 19 — положителна позиция

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5**

в т.ч.: Въвеждане на измененията съгласно МСС 19 — отрицателна позиция

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6

Собствени инструменти

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1

Собствени инструменти на базовия собствен капитал от първи ред

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1**

в т.ч.: преки позиции

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1*

в т.ч.: непреки позиции

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2

Собствени инструменти на допълнителния капитал от първи ред

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2**

в т.ч.: преки позиции

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2*

в т.ч.: непреки позиции

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3

Собствени инструменти на капитала от втори ред

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3*

в т.ч.: преки позиции

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3**

в т.ч.: непреки позиции

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7

Реципрочни кръстосани позиции

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1

Реципрочни кръстосани позиции в базовия собствен капитал от първи ред

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1

Реципрочни кръстосани позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2

Реципрочни кръстосани позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2

Реципрочни кръстосани позиции в допълнителния капитал от първи ред

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1

Реципрочни кръстосани позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2

Реципрочни кръстосани позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3

Реципрочни кръстосани позиции в капитала от втори ред

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1

Реципрочни кръстосани позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

330

1.3.2.7.3.2

Реципрочни кръстосани позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8

Инструменти на собствените средства на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1

Инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2

Инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3

Инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9

Отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и произтичат от временни разлики и инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

385

1.3.2.9a

Отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и произтичат от временни разлики

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10

Инструменти на собствените средства на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1

Инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2

Инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3

Инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11

Освобождаване от приспадане от позициите на базовия собствен капитал от първи ред на дялово участие в застрахователни дружества

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3

Допълнителни филтри и приспадания

 

 

 

 

 

 

440

1.3.4

Корекции, дължащи се на преходни разпоредби на МСФО 9

 

 

 

 

 

 


C 05.02 — УНАСЛЕДЕНИ ИНСТРУМЕНТИ: ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДЪРЖАВНА ПОМОЩ (CA5.2)

CA 5.2

Унаследени инструменти: Инструменти, които не представляват държавна помощ

Сумата на инструментите плюс свързаните с тях премийни резерви

Основа за изчисляване на максималния размер на ограничението

Приложим процент

Ограничение

(–) Сума, която превишава ограниченията за признаване на унаследяване

Общ размер на унаследената сума

Код

Идентификационен код (ID)

Позиция

010

020

030

040

050

060

010

1.

Инструменти, които са класифицирани съгласно член 57, буква а) от Директива 2006/48/ЕО

 

 

 

 

 

връзка с {CA5.1;r060;c010}

020

2.

Инструменти, които са класифицирани съгласно член 57, буква ва) и член 154, параграфи 8 и 9 от Директива 2006/48/ЕО, при условие че е спазено ограничението по член 489

 

 

 

 

 

връзка с {CA5.1;r060;c020}

030

2.1

Общо инструменти без кол опция или стимул за обратно изкупуване

 

 

 

 

 

 

040

2.2.

Унаследени инструменти с кол опция и стимул за обратно изкупуване

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1

Инструменти с кол опция, която може да бъде упражнена след датата на отчитане, и които отговарят на условията, предвидени в член 52 от РКИ след датата на ефективния падеж

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2

Инструменти с кол опция, която може да бъде упражнена след датата на отчитане, и които не отговарят на условията, предвидени в член 52 от РКИ след датата на ефективния падеж

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3

Инструменти с кол опция, която може да бъде упражнена преди или на 20 юли 2011 г., и които не отговарят на условията, предвидени в член 52 от РКИ след датата на ефективния падеж

 

 

 

 

 

 

080

2.3

Унаследени инструменти на базовия собствен капитал от първи ред, надхвърлящи ограничението

 

 

 

 

 

 

090

3

Позиции, които са класифицирани съгласно член 57, букви д), е), ж) или з) от Директива 2006/48/ЕО, при условие че е спазено ограничението по член 490

 

 

 

 

 

връзка с {CA5.1;r060;c030}

100

3.1

Общо позиции без стимул за обратно изкупуване

 

 

 

 

 

 

110

3.2

Унаследени елементи със стимул за обратно изкупуване

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1

Позиции с кол опция, която може да бъде упражнена след датата на отчитане, които отговарят на условията, предвидени в член 63 от РКИ след датата на ефективния падеж

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2

Позиции с кол опция, която може да бъде упражнена след датата на отчитане, които не отговарят на условията, предвидени в член 63 от РКИ след датата на ефективния падеж

 

 

 

 

 

 

140

3.2.3

Позиции с кол опция, която може да бъде упражнена преди или на 20 юли 2011 г., които не отговарят на условията, предвидени в член 63 от РКИ след датата на ефективния падеж

 

 

 

 

 

 

150

3.3

Унаследени инструменти на допълнителния капитал от първи ред, надхвърлящи ограничението

 

 

 

 

 

 


C 06.01 — ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ — ОБЩО (GS TOTAL)

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИНОСА НА ДРУЖЕСТВАТА КЪМ ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ГРУПАТА

КАПИТАЛОВИ БУФЕРИ

ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ

 

КВАЛИФИЦИРАНИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИТЕ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

 

КОНСОЛИДИРАНИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

 

КОМБИНИРАНО ИЗИСКВАНЕ ЗА БУФЕР

 

КРЕДИТЕН РИСК; КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА; РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ, СВОБОДНИ ДОСТАВКИ И СЕТЪЛМЕНТ/ДОСТАВКА

ПОЗИЦИОНЕН, ВАЛУТЕН И СТОКОВ РИСК

ОПЕРАЦИОНЕН РИСК

ДРУГИ РИСКОВИ ЕКСПОЗИЦИИ

ИНСТРУМЕНТИ НА КВАЛИФИЦИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

 

ИНСТРУМЕНТИ НА КВАЛИФИЦИРАНИТЕ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД

ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ:

РЕПУТАЦИЯ (–) / (+) ОТРИЦАТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ

В Т.Ч.: БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

В Т.Ч.: ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

В Т.Ч.: ПРИНОС В КОНСОЛИДИРАНИЯ РЕЗУЛТАТ

В Т.Ч.: (–) РЕПУТАЦИЯ / (+) ОТРИЦАТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ

ПРЕДПАЗЕН КАПИТАЛОВ БУФЕР

СПЕЦИФИЧЕН ЗА ИНСТИТУЦИЯТА АНТИЦИКЛИЧЕН КАПИТАЛОВ БУФЕР

ПРЕДПАЗЕН БУФЕР ЗА МАКРОПРУДЕНЦИАЛЕН ИЛИ СИСТЕМЕН РИСК, УСТАНОВЕН НА РАВНИЩЕ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

БУФЕР ЗА СИСТЕМЕН РИСК

БУФЕР ЗА ГЛОБАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ СЪС СИСТЕМНО ЗНАЧЕНИЕ

БУФЕР ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ СЪС СИСТЕМНО ЗНАЧЕНИЕ

МАЛЦИНСТВЕНИ УЧАСТИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

ИНСТРУМЕНТИ НА КВАЛИФИЦИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

010

ОБЩО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 06.02 — ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (GS)

ДРУЖЕСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДАЦИОННИЯ ОБХВАТ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВАТА, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИНОСА НА ДРУЖЕСТВАТА КЪМ ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ГРУПАТА

КАПИТАЛОВИ БУФЕРИ

НАИМЕНОВЕНИЕ

КОД

Идентификационен код на правен субект (ИКПС)

ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ НЕИН ЕКВИВАЛЕНТ (ДА/НЕ)

ОБХВАТ НА ДАННИТЕ: ИНДИВИДУАЛНО НАПЪЛНО КОНСОЛИДИРАНИ (SF) ИЛИ ИНДИВИДУАЛНО ЧАСТИЧНО КОНСОЛИДИРАНИ (SP)

КОД НА ДЪРЖАВАТА

ДЯЛ (%)

ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ

 

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

 

 

ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ

 

КВАЛИФИЦИРАНИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИТЕ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

 

КОНСОЛИДИРАНИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

 

КОМБИНИРАНО ИЗИСКВАНЕ ЗА БУФЕР

 

КРЕДИТЕН РИСК; КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА; РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ, СВОБОДНИ ДОСТАВКИ И СЕТЪЛМЕНТ/ДОСТАВКА

ПОЗИЦИОНЕН, ВАЛУТЕН И СТОКОВ РИСК

ОПЕРАЦИОНЕН РИСК

ДРУГИ РИСКОВИ ЕКСПОЗИЦИИ

 

ОБЩ РАЗМЕР НА КАПИТАЛА ОТ ПЪРВИ РЕД

 

 

КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД

 

КРЕДИТЕН РИСК; КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА; РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ, СВОБОДНИ ДОСТАВКИ И СЕТЪЛМЕНТ/ДОСТАВКА

ПОЗИЦИОНЕН, ВАЛУТЕН И СТОКОВ РИСК

ОПЕРАЦИОНЕН РИСК

ДРУГИ РИСКОВИ ЕКСПОЗИЦИИ

ИНСТРУМЕНТИ НА КВАЛИФИЦИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

 

ИНСТРУМЕНТИ НА КВАЛИФИЦИРАНИТЕ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД

ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ:

РЕПУТАЦИЯ (–) / (+) ОТРИЦАТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ

В Т.Ч.: БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

В Т.Ч.: ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

В Т.Ч.: ПРИНОС В КОНСОЛИДИРАНИЯ РЕЗУЛТАТ

В Т.Ч.: (–) РЕПУТАЦИЯ / (+) ОТРИЦАТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ

ПРЕДПАЗЕН КАПИТАЛОВ БУФЕР

СПЕЦИФИЧЕН ЗА ИНСТИТУЦИЯТА АНТИЦИКЛИЧЕН КАПИТАЛОВ БУФЕР

ПРЕДПАЗЕН БУФЕР ЗА МАКРОПРУДЕНЦИАЛЕН ИЛИ СИСТЕМЕН РИСК, УСТАНОВЕН НА РАВНИЩЕ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

БУФЕР ЗА СИСТЕМЕН РИСК

БУФЕР ЗА ГЛОБАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ СЪС СИСТЕМНО ЗНАЧЕНИЕ

БУФЕР ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ СЪС СИСТЕМНО ЗНАЧЕНИЕ

 

БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

 

МАЛЦИНСТВЕНИ УЧАСТИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

ИНСТРУМЕНТИ НА КВАЛИФИЦИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

В Т.Ч.: КВАЛИФИЦИРАНИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

СВЪРЗАНИ ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА, СВЪРЗАНИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ ПЕЧАЛБИ И ПРЕМИЙНИ РЕЗЕРВИ ОТ ЕМИСИИ

В Т.Ч.: КВАЛИФИЦИРАН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

СВЪРЗАНИ ИНСТРУМЕНТИ НА КАПИТАЛА ОТ ПЪРВИ РЕД, СВЪРЗАНИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ ПЕЧАЛБИ И ПРЕМИЙНИ РЕЗЕРВИ ОТ ЕМИСИИ

В Т.Ч.: МАЛЦИНСТВЕНИ УЧАСТИЯ

СВЪРЗАНИ ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА, СВЪРЗАНИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ ПЕЧАЛБИ, ПРЕМИЙНИ РЕЗЕРВИ ОТ ЕМИСИИ И ДРУГИ РЕЗЕРВИ

В Т.Ч.: КВАЛИФИЦИРАН ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

В Т.Ч.: КВАЛИФИЦИРАН КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 07.00 — КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR SA)

Клас експозиции по стандартизирания подход

 

 

 

 

 

ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ

(–) КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ, СВЪРЗАНИ С ПЪРВОНАЧАЛНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ

ЕКСПОЗИЦИЯ, НЕТНО ОТ КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ

МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК (CRM) С ЕФЕКТИ НА ЗАМЕСТВАНЕ ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА

НЕТНА ЕКСПОЗИЦИЯ СЛЕД ЕФЕКТА НА ЗАМЕСТВАНЕ ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК И ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ

МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, ЗАСЯГАЩИ РАЗМЕРА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА: ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА РАЗШИРЕН МЕТОД ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

НАПЪЛНО КОРИГИРАНА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА (E*)

РАЗБИВКА НА НАПЪЛНО КОРИГИРАНАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА НА ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ ПО КОНВЕРСИОННИ КОЕФИЦИЕНТИ

СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА

 

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП

 

КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ КОРИГИРАНИ СТОЙНОСТИ (Ga)

ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА

ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК

КОРЕКЦИЯ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ЗА ПРОМЕНЛИВОСТ

(–) ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ: КОРИГИРАНA СТОЙНОСТ (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

В Т.Ч.: ПРОИЗТИЧАЩА ОТ КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА

В Т.Ч.: С КРЕДИТНА ОЦЕНКА ОТ ОДОБРЕНА АВКО

В Т.Ч.: С КРЕДИТНА ОЦЕНКА, ПОЛУЧЕНА ОТ ЦЕНТРАЛНО ПРАВИТЕЛСТВО

(–) ГАРАНЦИИ

(–) КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ

(–) ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ: ОПРОСТЕН МЕТОД

(–) ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА

(–) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ

ОБЩО ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ (+)

 

(–) В Т.Ч.: КОРЕКЦИИ ЗА ПРОМЕНЛИВОСТ И ПАДЕЖ

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поле, свързано с CA

 

 

015

в т.ч.: Експозиции в неизпълнение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

в т.ч.: МСП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

в т.ч.: Експозиции, за които се прилага коефициент за подпомагане на МСП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

в т.ч.: Обезпечените с ипотека върху недвижими имоти — Жилищни имоти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

в т.ч.: Експозиции при постоянното частични използване на стандартизирания подход

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

в т.ч.: Експозиции по стандартизирания подход с предварително разрешение от надзорния орган за последователно прилагане на вътрешнорейтинговия подход

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗБИВКА НА ОБЩИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПО ВИДОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ:

070

Балансови експозиции към кредитен риск

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Задбалансови експозиции към кредитен риск

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експозиции/сделки, изложени на кредитен риск от контрагента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Сделки за финансиране с ценни книжа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

в т.ч.: обект на централизиран клиринг чрез КЦК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Деривати и сделки с удължен сетълмент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

в т.ч.: обект на централизиран клиринг чрез КЦК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

От договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗБИВКА ПО РИСКОВИ ТЕГЛА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ:

140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Други рискови тегла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ

290

Експозиции, обезпечени с ипотека върху търговски недвижими имоти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Експозиции в неизпълнение, за които се прилага рисково тегло 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Експозиции, обезпечени с ипотеки върху жилищни имоти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Експозиции в неизпълнение, за които се прилага рисково тегло 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.01 — КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR IRB 1)

Kлас експозиции по вътрешнорейтинговия подход:

 

 

Собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти:

 

 

 

ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВА СИСТЕМА

ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ

МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК (CRM) С ЕФЕКТИ НА ЗАМЕСТВАНЕ ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА

ЕКСПОЗИЦИЯ СЛЕД ЕФЕКТА НА ЗАМЕСТВАНЕ ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК И ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ

 

СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА

 

МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, ВЗЕТИ ПРЕДВИД ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ЗАГУБАТА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТРЕТИРАНЕТО НА ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРИЛАГАНЕ НА ТРЕТИРАНЕ ПРИ ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (LGD) (%)

СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ LGD (%) ЗА ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ СТОЙНОСТ НА ПАДЕЖА (ДНИ)

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП

ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ:

КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ

(–) ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА

ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК

ИЗПОЛЗВАТ СЕ СОБСТВЕНИ ОЦЕНКИ ЗА LGD:

КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ

ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА

КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ

РАЗМЕР НА ОЧАКВАНАТА ЗАГУБА

(–) КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ

БРОЙ ДЛЪЖНИЦИ

ВЕРОЯТНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ИЛИ ГРУПАТА ДЛЪЖНИЦИ (%)

 

В Т.Ч.: ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

(–) ГАРАНЦИИ

(–) КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ

(–) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ

ОБЩО ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ (+)

В Т.Ч.: ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ

В Т.Ч.: ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ

В Т.Ч.: ПРОИЗТИЧАЩА ОТ КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА

В Т.Ч.: ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ГАРАНЦИИ

КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ

ИЗПОЛЗВАТ СЕ СОБСТВЕНИ ОЦЕНКИ ЗА LGD:

ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА

ДОПУСТИМО ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

ДРУГИ ДОПУСТИМИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

 

В Т.Ч.: ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДРУГИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ С ФИЗИЧЕСКИ АКТИВИ

ВЗЕМАНИЯ

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поле, свързано с CA

 

 

 

 

015

в т.ч.: Експозиции, за които се прилага коефициент за подпомагане на МСП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗБИВКА НА ОБЩИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПО ВИДОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ:

020

Балансови позиции, изложени на кредитен риск

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Задбалансови позиции, изложени на кредитен риск

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експозиции/сделки, изложени на кредитен риск от контрагента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Сделки за финансиране с ценни книжа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Деривати и сделки с удължен сетълмент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

От договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

ЕКСПОЗИЦИИ ОТНЕСЕНИ КЪМ КАТЕГОРИИ ИЛИ ГРУПИ ДЛЪЖНИЦИ: ОБЩО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

РАЗГРАНИЧИТЕЛНИ КРИТЕРИИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО КРЕДИТИРАНЕ: ОБЩО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗБИВКА ПО РИСКОВИ ТЕГЛА НА ОБЩИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЪГЛАСНО РАЗГРАНИЧИТЕЛНИТЕ КРИТЕРИИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО КРЕДИТИРАНЕ:

090

РИСКОВО ТЕГЛО: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

в т.ч.: в категория 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

АЛТЕРНАТИВНО ТРЕТИРАНЕ: ОБЕЗПЕЧЕНИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

ЕКСПОЗИЦИИ ОТ СВОБОДНИ ДОСТАВКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РИСКОВИ ТЕГЛА СЪГЛАСНО АЛТЕРНАТИВНОТО ТРЕТИРАНЕ ИЛИ 100 % И ДРУГИ ЕКСПОЗИЦИИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ: ОБЩО ЗАКУПЕНИ ВЗЕМАНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.02 — КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ: РАЗБИВКА ПО КАТЕГОРИИ ИЛИ ГРУПИ ДЛЪЖНИЦИ (ОБРАЗЕЦ CR IRB 2)

Kлас експозиции по вътрешнорейтинговия подход:

 

 

Собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти:

 

 

КАТЕГОРИЯ ДЛЪЖНИЦИ (ИДЕНТИФИКАТОР НА РЕДА)

ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВА СИСТЕМА

ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ

МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК (CRM) С ЕФЕКТИ НА ЗАМЕСТВАНЕ ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА

ЕКСПОЗИЦИЯ СЛЕД ЕФЕКТА НА ЗАМЕСТВАНЕ ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК И ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ

 

СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА

 

МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, ВЗЕТИ ПРЕДВИД ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ЗАГУБАТА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТРЕТИРАНЕТО НА ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРИЛАГАНЕ НА ТРЕТИРАНЕ ПРИ ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (LGD) (%)

СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ LGD (%) ЗА ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ СТОЙНОСТ НА ПАДЕЖА (ДНИ)

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП

ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ:

КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ

(–) ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА

ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК

ИЗПОЛЗВАТ СЕ СОБСТВЕНИ ОЦЕНКИ ЗА LGD:

КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ

ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА

КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ

РАЗМЕР НА ОЧАКВАНАТА ЗАГУБА

(–) КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ

БРОЙ ДЛЪЖНИЦИ

ВЕРОЯТНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ИЛИ ГРУПАТА ДЛЪЖНИЦИ (%)

 

В Т.Ч.: ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

(–) ГАРАНЦИИ

(–) КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ

(–) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ

ОБЩО ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ (+)

В Т.Ч.: ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ

В Т.Ч.: ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ

В Т.Ч.: ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА

В Т.Ч.: ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ГАРАНЦИИ

КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ

ИЗПОЛЗВАТ СЕ СОБСТВЕНИ ОЦЕНКИ ЗА LGD:

ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА

ДОПУСТИМО ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

ДРУГИ ДОПУСТИМИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

 

В Т.Ч.: ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДРУГИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ С ФИЗИЧЕСКИ АКТИВИ

ВЗЕМАНИЯ

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.01 — ГЕОГРАФСКА РАЗБИВКА НА ЕКСПОЗИЦИИ ПО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ НА ДЛЪЖНИКА: ЕКСПОЗИЦИИ ПО СТАНДАРТИЗИРАНИЯ ПОДХОД (CR GB 1)

Държава:

 

 

 

 

ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ

Експозиции в неизпълнение

Наблюдавани нови неизпълнения за периода

Корекции за общ кредитен риск

Корекции за специфичен кредитен риск

в т.ч.: отписвания

Корекции на кредитен риск/отписвания за наблюдавани нови случаи на неизпълнение

СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Централни правителства или централни банки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Регионални правителства или местни органи на власт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Субекти от публичния сектор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Многостранни банки за развитие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Международни организации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Институции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

в т.ч.: МСП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Експозиции на дребно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

в т.ч.: МСП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Обезпечени с ипотеки върху недвижими имоти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

в т.ч.: МСП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Експозиции в неизпълнение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Високо рискови експозиции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Покрити облигации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Вземания към институции и предприятия с краткосрочна кредитна оценка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Експозиции към предприятия за колективно инвестиране (ПКИ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Експозиции в капиталови инструменти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Други експозиции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Общо експозиции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.02 — ГЕОГРАФСКА РАЗБИВКА НА ЕКСПОЗИЦИИ ПО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ НА ДЛЪЖНИКА: ЕКСПОЗИЦИИ ПО ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИЯ ПОДХОД (CR GB 2)

Държава:

 

 

 

 

ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ

в т.ч.: в неизпълнение

Наблюдавани нови неизпълнения за периода

Корекции за общ кредитен риск

Корекции за специфичен кредитен риск

в т.ч.: отписвания

Корекции на кредитен риск/отписвания за наблюдавани нови случаи на неизпълнение

ВЕРОЯТНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ИЛИ ГРУПАТА ДЛЪЖНИЦИ (%)

СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (LGD) (%)

в т.ч.: в неизпълнение

СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП

в т.ч.: в неизпълнение

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП

РАЗМЕР НА ОЧАКВАНАТА ЗАГУБА

010

030

040

050

055

060

070

080

090

100

105

110

120

125

130

010

Централни правителства или централни банки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Институции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

042

в т.ч.: Специализирано кредитиране (с изключение на специализираното кредитиране, подлежащо на разграничителни критерии)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

045

в т.ч.: Специализирано кредитиране, подлежащо на разграничителни критерии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

в т.ч.: МСП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Експозиции на дребно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Обезпечени с недвижими имоти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

МСП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Различни от МСП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Квалифицирани револвиращи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Други експозиции на дребно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

МСП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Различни от МСП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Експозиции в капиталови инструменти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Общо експозиции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.04 — РАЗБИВКА НА КРЕДИТНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ С ОТНОШЕНИЕ КЪМ ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА АНТИЦИКЛИЧНИЯ БУФЕР ПО ДЪРЖАВИ И НА СПЕЦИФИЧНИЯ ЗА ИНСТИТУЦИЯТА АНТИЦИКЛИЧЕН БУФЕР (АЦБ)

Държава:

 

 

 

 

Сума

Процент

Качествена информация

010

020

030

Съответни кредитни експозиции — кредитен риск

 

010

Стойността на експозицията по стандартизирания подход

 

 

 

020

Стойността на експозицията по вътрешнорейтинговия подход

 

 

 

Съответни кредитни експозиции — пазарен риск

 

030

Сбор на дългите и късите позиции на експозициите в търговския портфейл при използването на стандартизираните подходи

 

 

 

040

Стойност на експозициите в търговския портфейл при използването на вътрешни модели

 

 

 

Съответни кредитни експозиции — секюритизация

 

050

Стойност на експозицията на секюритизиращите позиции в банковия портфейл съгласно стандартизирания подход

 

 

 

060

Стойност на експозицията на секюритизиращите позиции в банковия портфейл съгласно вътрешнорейтинговия подход

 

 

 

Капиталови изисквания и тегла

 

070

Общи капиталови изисквания за антицикличния буфер

 

 

 

080

Капиталови изисквания за съответните кредитни експозиции — кредитен риск

 

 

 

090

Капиталови изисквания за съответните кредитни експозиции — пазарен риск

 

 

 

100

Капиталови изисквания за съответните кредитни експозиции — секюритизиращи позиции в банковия портфейл

 

 

 

110

Тегла на капиталовите изисквания

 

 

 

Равнища на антицикличния капиталов буфер

 

120

Равнище на антицикличния буфер, установено от определения орган

 

 

 

130

Равнище на антицикличния буфер, приложимо за държавата на институцията

 

 

 

140

Специфично за институцията равнище на антицикличния капиталов буфер

 

 

 

Използване на праг от 2 %

 

150

Използване на прага от 2 % за обща кредитна експозиция

 

 

 

160

Използване на прага от 2 % за експозиция в търговския портфейл

 

 

 


C 10.01 — КРЕДИТЕН РИСК: СОБСТВЕН КАПИТАЛ — ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИ ПОДХОДИ КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR EQU IRB 1)

 

ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВА СИСТЕМА

ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ

МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК (CRM) С ЕФЕКТИ НА ЗАМЕСТВАНЕ ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА

СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА

СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (LGD) (%)

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ

ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ:

КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ

ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК

РАЗМЕР НА ОЧАКВАНАТА ЗАГУБА

ВЕРОЯТНОСТ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ДЛЪЖНИЦИ (%)

(–) ГАРАНЦИИ

(–) КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ

(–) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ В КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИЯ ПОДХОД

 

 

 

 

 

 

 

Поле, свързано с CA

 

020

ПОДХОД PD/LGD: ОБЩО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

ПОДХОД ЗА ОПРОСТЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКОВИТЕ ТЕГЛА: ОБЩО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

РАЗБИВКА ПО РИСКОВИ ТЕГЛА НА ОБЩИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЪГЛАСНО ПОДХОДА ЗА ОПРОСТЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКОВИТЕ ТЕГЛА:

070

РИСКОВО ТЕГЛО: 190 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

290 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

ПОДХОД НА ВЪТРЕШНИТЕ МОДЕЛИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

ЕКСПОЗИЦИИ В КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 10.02 — КРЕДИТЕН РИСК: КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ — ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ РАЗБИВКА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ СЪГЛАСНО ПОДХОДА PD/LGD ПО КАТЕГОРИИ ДЛЪЖНИЦИ (CR EQU IRB 2)

КАТЕГОРИЯ ДЛЪЖНИЦИ

(ИДЕНТИФИКАТОР НА РЕДА)

ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВА СИСТЕМА

ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ

МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК (CRM) С ЕФЕКТИ НА ЗАМЕСТВАНЕ ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА

СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА

СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (LGD) (%)

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ

ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ:

КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ

ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК

РАЗМЕР НА ОЧАКВАНАТА ЗАГУБА

ВЕРОЯТНОСТ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ДЛЪЖНИЦИ (%)

(–) ГАРАНЦИИ

(–) КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ

(–) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 11.00 — РИСК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА/ДОСТАВКАТА (CR SETT)

 

СДЕЛКИ, НЕУРЕДЕНИ ПО ЦЕНА НА СЕТЪЛМЕНТ

ЕКСПОЗИЦИЯ КЪМ ЦЕНОВА РАЗЛИКА ПОРАДИ СДЕЛКИ, ПО КОИТО НЕ Е ИЗВЪРШЕН СЕТЪЛМЕНТ

КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ

ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТ

010

020

030

040

010

Общ размер на сделките в банковия портфейл, по които не е извършен сетълмент

 

 

 

Поле, свързано с CA

020

Сделки, по които не е извършен сетълмент до 4 дни (коефициент 0 %)

 

 

 

 

030

Сделки, по които не е извършен сетълмент между 5 и 15 дни (коефициент 8 %)

 

 

 

 

040

Сделки, по които не е извършен сетълмент между 16 и 30 дни (коефициент 50 %)

 

 

 

 

050

Сделки, по които не е извършен сетълмент между 31 и 45 дни (коефициент 75 %)

 

 

 

 

060

Сделки, по които не е извършен сетълмент 46 или повече дни (коефициент 100 %)

 

 

 

 

070

Общ размер на сделките в търговския портфейл, по които не е извършен сетълмент

 

 

 

Поле, свързано с CA

080

Сделки, по които не е извършен сетълмент до 4 дни (коефициент 0 %)

 

 

 

 

090

Сделки, по които не е извършен сетълмент между 5 и 15 дни (коефициент 8 %)

 

 

 

 

100

Сделки, по които не е извършен сетълмент между 16 и 30 дни (коефициент 50 %)

 

 

 

 

110

Сделки, по които не е извършен сетълмент между 31 и 45 дни (коефициент 75 %)

 

 

 

 

120

Сделки, по които не е извършен сетълмент 46 или повече дни (коефициент 100 %)

 

 

 

 


C 12.00 — КРЕДИТЕН РИСК: СЕКЮРИТИЗАЦИЯ — СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR SEC SA)

 

ОБЩ РАЗМЕР НА ИНИЦИИРАНИТЕ СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ЕКСПОЗИЦИИ

СИНТЕТИЧНИ СЕКЮРИТИЗАЦИИ: КРЕДИТНА ЗАЩИТА НА СЕКЮРИТИЗИРАНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ

СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ПОЗИЦИИ

(–) КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ

ЕКСПОЗИЦИЯ, НЕТНО ОТ КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ

МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК (CRM) С ЕФЕКТИ НА ЗАМЕСТВАНЕ ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА

НЕТНА ЕКСПОЗИЦИЯ СЛЕД ЕФЕКТА НА ЗАМЕСТВАНЕ ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК И ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ

(–) МЕТОДИ НА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА: КОРИГИРАНА СТОЙНОСТ НА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА ПО РАЗШИРЕНИЯ МЕТОД ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ (Cvam)

НАПЪЛНО КОРИГИРАНА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА (E*)

РАЗБИВКА НА НАПЪЛНО КОРИГИРАНАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА (E*) НА ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ, ПО КОНВЕРСИОННИ КОЕФИЦИЕНТИ

СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА

 

РАЗБИВКА НА СТОЙНОСТТА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА, ЗА КОЯТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА

РАЗБИВКА НА СТОЙНОСТТА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА, ЗА КОЯТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ

ЦЯЛОСТЕН ЕФЕКТ (КОРЕКЦИЯ) ПОРАДИ НАРУШЕНИЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА

КОРИГИРАНЕ НА РАЗМЕРА НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИ ЕКСПОЗИЦИИ ПОРАДИ ПАДЕЖНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ

ОБЩ РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ

ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ:

РАЗМЕРЪТ НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ, СЪОТВЕТСТВАЩ НА ИЗХОДЯЩИТЕ ПОТОЦИ ОТ СЕКЮРИТИЗАЦИИТЕ, ПО СТАНДАРТИЗИРАНИЯ ПОДХОД КЪМ ДРУГИ КЛАСОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ

(–) ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА (Cva)

(–) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ

НОМИНАЛНА СУМА НА ЗАПАЗЕНАТА ИЛИ ОБРАТНО ИЗКУПЕНАТА КРЕДИТНА ЗАЩИТА

ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ

(–) КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ: КОРИГИРАНИ СТОЙНОСТИ (Ga)

(–) ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА

ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК

0 %

> 0 % и <= 20 %

> 20 % и <= 50 %

> 50 % и <= 100 %

(–) ПРИСПАДНАТА ОТ СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА

ЗА КОЯТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА

РЕЙТИНГОВАНИ

(СТЕПЕНИ НА КРЕДИТНО КАЧЕСТВО CQS)

1 250 %

ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД

ПОДХОД НА ВЪТРЕШНАТА ОЦЕНКА

(–) КОРИГИРАНИ СТОЙНОСТИ НА КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ (G*)

(–) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ

ОБЩО ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ

CQS 1

CQS 2

CQS 3

CQS 4

ВСИЧКИ ДРУГИ CQS

НЕРЕЙТИНГОВАНИ

 

В Т.Ч.: С ВТОРА ЗАГУБА В ПРОГРАМА ЗА ТЪРГОВСКИ КНИЖА, ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ

В Т.Ч.: СРЕДНО РИСКОВО ТЕГЛО (%)

 

СРЕДНО РИСКОВО ТЕГЛО (%)

 

В Т.Ч.: СИНТЕТИЧНИ СЕКЮРИТИЗАЦИИ

ПРЕДИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ТАВАН

СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ НА ТАВАН

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

010

ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ