1.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1978 НА КОМИСИЯТА

от 31 октомври 2017 година

за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход по отношение на събираните извън класифицираните производствени зони бодлокожи

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (1), и по-специално член 10, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 853/2004 се определят специфични хигиенни правила за храните от животински произход, които да се спазват от предприятията за хранителни продукти. В него наред с друго се предвижда, че предприятията за хранителни продукти могат да пускат на пазара продукти от животински произход само когато те са приготвени и обработени изключително в обекти, които отговарят на определени изисквания, включително на съответните изисквания в приложение III към него.

(2)

В раздел VII от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 се посочва, че този раздел се прилага за живи двучерупчести мекотели, а като се изключат разпоредбите относно пречистването — и за живи бодлокожи, живи мантийни и живи морски коремоноги. Уточнява се също така, че по отношение на събираните извън класифицираните производствени зони пектиниди и морски коремоноги, които не се хранят чрез филтриране на водата, се прилагат специфични разпоредби.

(3)

С Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета (2) се определят специфични правила за организирането на официален контрол на продуктите от животински произход. Съгласно разпоредбите на регламента държавите членки трябва да гарантират, че при производството и предлагането на пазара на живи двучерупчести мекотели, живи бодлокожи, живи ципести (мантийни) и живи морски коремоноги се извършва официалният контрол, описан в приложение II. В глава II от приложение II към Регламент (ЕО) № 854/2004 се предвижда, че производствените райони трябва да бъдат класифицирани в зависимост от нивото на фекално замърсяване. В животните, хранещи се чрез филтриране на водата, като двучерупчестите мекотели, могат да се натрупват микроорганизми, представляващи риск за общественото здраве.

(4)

Бодлокожите по принцип не са животни, хранещи се чрез филтриране на водата. Следователно рискът в тях да се натрупат микроорганизми поради фекално замърсяване е малък. Освен това няма епидемиологична информация, която да обвързва разпоредбите за класификация на производствените райони съгласно приложение II към Регламент (ЕО) № 854/2004 с рисковете за общественото здраве, свързвани с бодлокожите, които не се хранят чрез филтриране на водата. Поради тази причина бодлокожите следва също да бъдат изключени от разпоредбите във връзка с класификацията на производствените зони, определени в раздел VII, глава II от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004.

(5)

В раздел VII, глава IХ от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 се определят специфични изисквания за събираните извън класифицираните производствени зони пектиниди и морски коремоноги, които не се хранят чрез филтриране на водата. Тези изисквания следва да се прилагат и по отношение на бодлокожите, които не се хранят чрез филтриране на водата.

(6)

Поради това раздел VII от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 октомври 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(2)  Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Раздел VII от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 се изменя, както следва:

1)

Точка 1 от уводната част се заменя със следното:

„1.

Настоящият раздел се прилага за живи двучерупчести мекотели. С изключение на разпоредбите относно пречистването, той се прилага и за живи бодлокожи, живи мантийни и живи морски коремоноги. Разпоредбите относно класификацията на производствените зони, определени в настоящия раздел, глава II, част А, не се прилагат за морски коремоноги и бодлокожи, които не се хранят чрез филтриране на водата.“

2)

Глава IX се заменя със следното:

„ГЛАВА IX:   СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪБИРАНИТЕ ИЗВЪН КЛАСИФИЦИРАНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЗОНИ ПЕКТИНИДИ, МОРСКИ КОРЕМОНОГИ И БОДЛОКОЖИ, КОИТО НЕ СЕ ХРАНЯТ ЧРЕЗ ФИЛТРИРАНЕ НА ВОДАТА

Предприятията за хранителни продукти, които се занимават със събиране извън класифицираните производствени зони на пектиниди, морски коремоноги и бодлокожи, които не се хранят чрез филтриране на водата, или с обработване на такива пектиниди, морски коремоноги и/или бодлокожи, трябва да спазват следните изисквания:

1.

Пектинидите, морските коремоноги и бодлокожите, които не се хранят чрез филтриране на водата, не трябва да бъдат пускани на пазара, ако не са събрани и обработени в съответствие с изискванията на глава II, част Б и ако не отговарят на стандартите, определени в глава V, потвърдени чрез система за собствени проверки.

2.

В допълнение към точка 1, когато данните от официалните програми за мониторинг дават възможност на компетентния орган да изготви класификация на местата за риболов — в зависимост от случая съвместно с предприятията за хранителни продукти — разпоредбите на глава II, част А се прилагат по аналогия и за пектинидите.

3.

Пектинидите, морските коремоноги и бодлокожите, които не се хранят чрез филтриране на водата, не трябва да бъдат пускани на пазара за консумация от човека по друг начин освен чрез рибен търг, диспечерски център или преработвателен обект. Когато се занимават с обработката на пектиниди, такива морски коремоноги и/или бодлокожи, предприятията за хранителни продукти, които ръководят такива обекти, трябва да уведомят компетентния орган и, по отношение на диспечерските центрове, да отговарят на съответните изисквания на глави III и IV.

4.

Предприятията за хранителни продукти, които се занимават с обработване на пектиниди, живи морски коремоноги и живи бодлокожи, които не се хранят чрез филтриране на водата, трябва да спазват следните изисквания:

а)

изискванията за документите в глава I, точки 3—7, в зависимост от случая. В такъв случай регистрационният документ трябва ясно да показва местоположението на зоната, от която пектинидите, живите морски коремоноги и/или живите бодлокожи са били събрани; или

б)

изискванията на глава VI, точка 2 по отношение на затварянето на всички опаковки с живи пектиниди, живи морски коремоноги и живи бодлокожи, изпращани за търговия на дребно, и изискванията на глава VII по отношение на идентификационната маркировка и етикетирането.“