26.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 276/22


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1945 НА КОМИСИЯТА

от 19 юни 2017 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на уведомленията от и до подали заявление за лицензиране и лицензирани инвестиционни посредници съгласно Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (1), и по-специално член 7, параграф 5, трета алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Необходимо е да се установят общи стандартни формуляри, образци и процедури, осигуряващи единен механизъм, чрез който компетентните органи на държавите членки да упражняват ефективно своите правомощия по отношение на лицензирането на инвестиционни посредници за извършване на инвестиционни дейности и предоставяне на инвестиционни и, когато е приложимо, допълнителни услуги.

(2)

За да се улесни комуникацията между кандидата, който иска лиценз като инвестиционен посредник в съответствие с дял II от Директива 2014/65/ЕС, и компетентния орган, компетентните органи следва да определят звено за контакт, ангажирано специално с процедурата по подаване на заявления, и да публикуват на своите интернет страници информация относно това звено за контакт.

(3)

За да могат компетентните органи да оценят дали промените в ръководния орган на инвестиционния посредник могат да представляват заплаха за неговото ефективно, стабилно и разумно управление и за да се гарантира целесъобразното съблюдаване на интересите на неговите клиенти и на целостта на пазара, следва да се определят ясни срокове за подаване на информацията относно тези промени.

(4)

Инвестиционните посредници следва обаче да бъдат освободени от изискването да подават информация относно промени в ръководния орган преди тези промени да влязат в сила, когато промяната се дължи на фактори извън контрола на посредника, като например в случай на смърт на член на ръководния орган. При тези обстоятелства на инвестиционните посредници следва да бъде позволено да уведомяват компетентния орган в рамките на 10 работни дни след промяната.

(5)

Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) се прилага по отношение на обработката на лични данни от страна на държавите членки в изпълнение на настоящия регламент.

(6)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA).

(7)

ESMA проведе открити обществени консултации, анализира съответните възможни разходи и ползи и поиска становището на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена по член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определяне на звено за контакт

Компетентните органи определят звено за контакт, което обработва цялата информация, получена от кандидатите, искащи лиценз като инвестиционен посредник в съответствие с дял II от Директива 2014/65/ЕС. Координатите за връзка с определеното звено за контакт се публикуват и актуализират редовно на интернет страниците на компетентните органи.

Член 2

Подаване на заявлението

1.   Кандидат, който иска лиценз като инвестиционен посредник в съответствие с дял II от Директива 2014/65/ЕС, подава до компетентния орган своето заявление, като попълва поместения в приложение I образец.

2.   Кандидатът предоставя на компетентния орган информацията за всички членове на своя ръководен орган, като попълва поместения в приложение II образец.

Член 3

Получаване на формуляра за заявление и потвърждение за получаване

В рамките на 10 работни дни от получаване на заявлението компетентният орган изпраща на кандидата потвърждение за получаване, съдържащо координати за връзка с определеното звено за контакт, посочено в член 1.

Член 4

Искане за допълнителна информация

Когато за извършване на оценката на заявлението е необходима допълнителна информация, компетентният орган изпраща на кандидата искане, в което се посочва информацията, която трябва да се предостави.

Член 5

Уведомяване за промени в състава на ръководния орган

1.   Инвестиционният посредник уведомява компетентния орган за всяка промяна в състава на своя ръководен орган преди промяната да влезе в сила.

Когато поради обосновани причини не е възможно уведомлението да бъде направено преди тази промяна да влезе в сила, то се предоставя в рамките на 10 работни дни след промяната.

2.   Инвестиционният посредник предоставя информацията относно промяната, посочена в параграф 1, като използва определения в приложение III формат.

Член 6

Съобщаване на решението

Компетентният орган информира кандидата — на хартиен носител, електронно или и по двата начина, за своето решение да предостави или не лиценз в рамките на шестмесечния период, посочен в член 7, параграф 3 от Директива 2014/65/ЕС.

Член 7

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 3 януари 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 юни 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349.

(2)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(3)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Формуляр за заявление за издаване на лиценз като инвестиционен посредник

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИE II

Списък на членовете на ръководния орган

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Уведомяване за промени в състава на ръководния орган

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението