10.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 260/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1834 НА КОМИСИЯТА

от 9 октомври 2017 година

за изменение за 279-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 са изброени лицата, групите и образуванията, обхванати от мерките за замразяване на средства и икономически ресурси съгласно посочения регламент.

(2)

На 4 октомври 2017 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да измени едно вписване в своя списък на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяване на средства и на икономически ресурси. Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 октомври 2017 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Началник на Службата за инструментите в областта на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 в главата „Физически лица“ се заменят идентификационните данни за вписването:

„Isnilon Totoni Hapilon (известен още като а) Isnilon Hapilun, б) Isnilun Hapilun, в) Abu Musab, г) Salahudin, д) Tuan Isnilon). Дата на раждане: а) 18.3.1966 г., б) 10.3.1967 г. Място на раждане: Bulanza, Lantawan, Basilan, Филипини. Гражданство: филипинско.“

се заменят със следното:

„Isnilon Totoni Hapilon (известен още като а) Isnilon Hapilun, б) Isnilun Hapilun, в) Abu Musab, г) Salahudin, д) Tuan Isnilon). Дата на раждане: а) 18.3.1966 г., б) 10.3.1967 г. Място на раждане: Bulanza, Lantawan, Basilan, Филипини. Гражданство: филипинско. Адрес: а) Basilan, Филипини (предишно местонахождение до 2016 г.), б) Lanao del Sur, Филипини (местонахождение от 2016 г.). Друга информация: Физическо описание: цвят на очите: кафяв; цвят на косата: кафяв; височина: 5 фута и 6 инча — 168 cm; тегло: 120 паунда — 54 kg; телосложение: слабо; цвят на кожата: светъл; има родилни петна по лицето. Дата на определянето, посочена в член 7г, параграф 2, буква и): 6.12.2005 г.“