7.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 259/2


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1798 НА КОМИСИЯТА

от 2 юни 2017 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава на заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и предоставянето на информация за тях

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията (1), и по-специално член 11, параграф 1, букви а), в) и г) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 96/8/ЕО на Комисията (2) се определят хармонизирани правила за храните, предназначени за използване при нискокалорични хранителни режими за намаляване на телесното тегло, като в нейното приложно поле са включени продукти, които съгласно определението в Регламент (ЕС) № 609/2013 представляват заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло.

(2)

С Регламент (ЕС) № 609/2013 се отменя Директива 96/8/ЕО и се установяват общи изисквания за състава на различни категории храни и за информацията за тях, в т.ч. за продукти, определени като заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло. За да може Комисията да изпълни задължението си да приеме специфични изисквания за състава на продукти — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, и за информацията за тях е целесъобразно да се надгражда върху разпоредбите на Директива 96/8/ЕО, тъй като с тях се предоставят задоволителни гаранции за свободното движение на храните, представяни като заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, като в същото време се осигурява високо равнище на защита на общественото здраве.

(3)

Заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло представляват сложни продукти, които са специално създадени за възрастни лица с наднормено тегло или страдащи от затлъстяване, които имат за цел да намалят своето телесно тегло. При нискокалорични хранителни режими за намаляване на телесното тегло основният състав на продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, трябва да отговаря на дневните хранителни потребности на възрастни лица с наднормено тегло или страдащи от затлъстяване, които са в добро здраве, съгласно установеното въз основа на общоприети научни данни.

(4)

С цел да се гарантира безопасността и пригодността на продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, следва да се установят подробни изисквания за техния състав, включително изисквания за енергийната стойност и съдържанието на макро- и микроелементи. Тези изисквания следва да се основават на най-новите научни становища на Европейския орган за безопасност на храните („Органът“) (3) по въпроса.

(5)

С цел да се насърчат иновациите и разработването на продукти следва да бъде осигурена възможност за влагане по желание в продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, на съставки, които не са обхванати от специфичните изисквания в настоящия регламент, като се обръща специално внимание на хранителните влакнини. Всички съставки, използвани при производството на продукти — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, следва да бъдат подходящи за здрави възрастни лица с наднормено тегло или страдащи от затлъстяване, а пригодността им следва при необходимост да е била доказана със съответните проучвания. Доказването на тяхната пригодност е отговорност на стопанските субекти в областта на храните, а националните компетентни органи следва да установят дали това е така при всеки отделен случай.

(6)

Продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, трябва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета (4). За да се вземе под внимание специфичното естество на продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, следва да се определят допълненията и изключенията от споменатите общи правила, когато това е целесъобразно.

(7)

От съществено значение е хранителната стойност на продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, да бъде обявена, за да може да се гарантира, че тя се използва по целесъобразност както от здравите възрастни лица с наднормено тегло или страдащи от затлъстяване, така и от медицинските специалисти, които могат да дадат съвет дали тя е подходяща в определени случаи. По тази причина и с цел да се предостави по-пълна информация обявяването на хранителната стойност следва да включва повече данни от изискваните съгласно Регламент (ЕС) № 1169/2011. Освен това обявяването на хранителната стойност следва да бъде задължително за всички продукти — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, независимо от размера на опаковката или на контейнера, поради което изключението, предвидено в точка 18 от приложение V към Регламент (ЕС) № 1169/2011, следва да не се прилага.

(8)

С цел да се предостави подходяща информация и да се улесни сравняването на продуктите обявяването на хранителната стойност за продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, следва да бъде изразено в порции и/или в единици за консумация, както и за пълния дневен хранителен прием. Също така тази информация следва да се отнася за готовия за използване продукт след неговото приготвяне съгласно инструкциите на производителя.

(9)

В член 30, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 са изброени ограничен брой хранителните вещества, които могат да бъдат включени по желание в обявяването на хранителната стойност на храните. В приложението към Регламент (ЕС) № 609/2013 са изброени редица вещества, които могат да бъдат влагани в продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, като някои от тях не са включени в член 30, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1169/2011. С цел да се осигури правна яснота следва изрично да бъде предвидено, че такива вещества могат да бъдат включвани в обявяването на хранителната стойност на продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло. Освен това в някои случаи за потребителите и медицинските специалисти би могла да бъде от полза по-подробна информация относно съдържанието на въглехидрати и мазнини в продукта. Поради това следва да се разреши на стопанските субекти в областта на храните да предоставят тази информация по желание.

(10)

Здравите възрастни лица с наднормено тегло или страдащи от затлъстяване могат да имат различни хранителни потребности от населението като цяло. Освен това заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло представляват храни, които изцяло заместват целодневния хранителен прием. Поради тези причини изразяването на хранителната информация за енергийната стойност и количеството на хранителните съставки в продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, като процент от дневните референтни количества за прием, предвидени в Регламент (ЕС) № 1169/2011 за населението като цяло, би заблудило потребителите и затова не следва да се разрешава.

(11)

Обозначенията за „много ниско“ или „ниско“ съдържание на калории в продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, могат да предоставят ценна информация на потребителите. Поради това е целесъобразно да се определят правила за такива обозначения, използвани по желание.

(12)

Хранителните и здравните претенции са насърчителни инструменти, които се използват по желание в търговски съобщения от стопанските субекти в областта на храните в съответствие с правилата, определени в Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета (5). С оглед на специфичната роля на продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, в хранителния режим на лицата, които ги консумират, използването на хранителни и здравни претенции за тези продукти следва да не се разрешава. Предвид обстоятелството обаче, че информацията относно наличието на хранителни влакнини в продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, може да бъде от полза за потребителите, следва да се предвиди разпоредба, с която да се разреши използването при определени условия на хранителни претенции относно влагането на хранителни влакнини.

(13)

С Директива 96/8/ЕО се изисква в продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, да се влагат хранителни влакнини. Поради липсата на научни сведения по този въпрос в последното си становище Органът не бе в състояние да определи минимално съдържание на хранителни влакнини. Поради това е целесъобразно да се запази изискваното съгласно Директива 96/8/ЕО минимално количество хранителни влакнини, влагани в продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло.

(14)

В член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (6) от държавите членки се изисква да прилагат законодателството в областта на храните, както и да следят и проверяват дали стопанските субекти в областта на храните и фуражите спазват изискванията на всички етапи на производство, преработка и разпространение. В този контекст, за да се улесни ефективният официален контрол на храните — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, стопанските субекти, които пускат на пазара такива продукти, следва да предоставят на националните компетентни органи образец на използвания етикет и цялата съответна информация, която компетентните органи считат за необходима за проверка на съответствието с настоящия регламент, освен когато държавите членки разполагат с друга ефективна система за контрол.

(15)

С цел да се даде възможност на стопанските субекти в областта на храните да се адаптират към новите изисквания, които биха могли да изискват техническо приспособяване на производствения процес на съответните продукти, настоящият регламент следва да се прилага от дата, която е пет години след влизането му в сила,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват специфични изисквания по отношение на продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло:

а)

изисквания за състава;

б)

изисквания за етикетирането, представянето и рекламирането;

в)

изисквания за уведомяване при пускане на продукта на пазара.

Член 2

Пускане на пазара

1.   Наименованието на продукта, под което се продават храните по смисъла на член 2, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕС) № 609/2013, е „заместител на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло“.

2.   Продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, могат да бъдат пускани на пазара само ако отговарят на разпоредбите на настоящия регламент.

Член 3

Изисквания за състава

1.   Продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, трябва да отговарят на изискванията за състава, посочени в приложение I, като се вземат предвид спецификациите от приложение II.

2.   Изискванията за състава, посочени в приложение I, се прилагат за храни, готови за употреба, продавани като такива или след приготвяне съгласно инструкциите на производителя.

3.   Продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, могат да съдържат други съставки, различни от веществата, изброени в приложение I, само ако тяхната пригодност е била установена въз основа на общоприети научни данни.

Член 4

Специфични изисквания по отношение на информацията за храните

1.   Освен задължителните данни, посочени в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1169/2011, за продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, следва да се предоставят и следните допълнителни задължителни данни:

а)

обозначение, че продуктът е предназначен единствено за здрави възрастни лица с наднормено тегло или страдащи от затлъстяване, които имат за цел да намалят своето телесно тегло;

б)

обозначение, че продуктът не трябва да се използва от бременни жени и кърмачки, подрастващи и лица, страдащи от заболяване, без консултация с медицински специалист;

в)

обозначение, че е важно да се запази приемът на подходящо количество течности на ден;

г)

обозначение, че когато се използва съгласно инструкциите за употреба, продуктът осигурява подходящи дневни количества от всички основни хранителни вещества;

д)

обозначение, че здрави възрастни лица с наднормено тегло или страдащи от затлъстяване не трябва да използват продукта в продължение на повече от осем седмици, нито многократно за по-кратки периоди, без да се консултират с медицински специалист;

е)

инструкции за подходящия начин на приготвяне, когато е необходимо, както и обозначение, че е важно тези инструкции да бъдат спазвани;

ж)

ако при употребата на даден продукт съгласно инструкциите на производителя дневният прием на полиоли надвишава 20 g — обозначение, че храната може да има слабително действие;

з)

ако в продукта не са вложени хранителни влакнини — обозначение, че трябва да се направи консултация с медицински специалист във връзка с възможността за допълнителен прием на хранителни влакнини.

2.   При изписването на посочените в параграф 1 задължителни данни върху опаковката или върху прикрепения към нея етикет те се посочват по такъв начин, че да отговарят на изискванията от член 13, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1169/2011.

3.   При етикетирането, представянето и рекламирането на продукти — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, не се посочва по никакъв начин намалението на телесното тегло, изразено в процент или в абсолютна стойност, което ще бъде постигнато в резултат от тяхната употреба.

Член 5

Специфични изисквания по отношение на обявяването на хранителната стойност

1.   В допълнение към информацията, посочена в член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1169/2011, задължителното обявяване на хранителната стойност на продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, включва количествата на всяко минерално вещество и всеки витамин, посочени в приложение I към настоящия регламент и присъстващи в състава на продукта.

Задължителното обявяване на хранителната стойност на продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, включва и наличното количество холин, както и количеството хранителни влакнини, ако са вложени такива.

2.   В допълнение към информацията, посочена в член 30, параграф 2, букви а) — д) от Регламент (ЕС) № 1169/2011, задължителното обявяване на хранителната стойност на продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, може да включва също:

а)

количествата на компонентите от мазнини и въглехидрати;

б)

количеството на всяко от веществата, изброени в приложението към Регламент (ЕС) № 609/2013, когато посочването на някое от тези вещества не попада в обхвата на параграф 1;

в)

количеството на всяко от веществата, влагани в продукта в съответствие с член 3, параграф 3.

3.   Чрез дерогация от член 30, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 информацията, включена в задължителното обявяване на хранителната стойност на продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, не се повтаря върху етикета.

4.   Обявяването на хранителната стойност е задължително за продукти — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, независимо от размера на най-голямата повърхност на опаковката или контейнера.

5.   Всички хранителни вещества, включени в обявяването на хранителната стойност на продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, трябва да отговарят на изискванията от членове 31 — 35 от Регламент (ЕС) № 1169/2011.

6.   Чрез дерогация от член 31, параграф 3, член 32, параграф 2 и член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1169/2011, енергийната стойност и количествата на хранителните вещества в продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, се изразяват за пълния дневен хранителен прием, както и в порции и/или в единици за консумация от храната, готова за употреба след приготвяне съгласно инструкциите на производителя. По целесъобразност може да се посочи информация и за 100 g или 100 ml от храната във вида, в който се продава.

7.   Чрез дерогация от член 32, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 енергийната стойност и количеството на хранителните съставки на продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, не се изразява като процент от референтните количества за прием, определени в приложение XIII към посочения регламент.

8.   Данните, включени в обявяването на хранителната стойност на продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, които не са изброени в приложение XV към Регламент (ЕС) № 1169/2011, се представят след най-важното вписване от посоченото приложение, към което принадлежат или на което са компоненти.

Данните, които не са посочени в приложение XV към Регламент (ЕС) № 1169/2011 и не попадат в нито едно от вписванията от посоченото приложение, нито са негови компоненти, се представят в обявяването на хранителната стойност след последното вписване от посоченото приложение.

Количеството натрий се посочва заедно с другите минерали и може да бъде посочено повторно до указанието за съдържанието на сол, както следва: „Сол: X g (от които натрий: Y mg)“.

9.   Обозначението „много нискокалоричен хранителен режим“ може да се използва за продукти — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, при условие че енергийната стойност на продукта е под 3 360 kJ/ден(800 kcal/ден).

10.   Обозначението„нискокалоричен хранителен режим“ може да се използва за продукти — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, при условие че енергийната стойност на продукта е между 3 360 kJ/ден(800 kcal/ден) и 5 040 kJ/ден (1 200 kcal/ден).

Член 6

Хранителни и здравни претенции

1.   Не е разрешено използването на хранителни и здравни претенции за продукти — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 за продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, може да се използва хранителната претенция „вложени влакнини“, при условие че съдържанието на хранителни влакнини в продукта е не по-малко от 10 g.

Член 7

Уведомяване

При пускане на пазара на продукти — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, стопанският субект в областта на храните уведомява компетентния орган на всяка държава членка, в която съответният продукт се пуска на пазара, относно посочената върху етикета информация, като му предоставя образец на етикета, използван за продукта, и всяка друга информация, която компетентният орган може основателно да поиска с цел проверка на съответствието с изискванията на настоящия регламент, освен ако дадена държава членка не освобождава стопанския субект в областта на храните от това задължение в рамките на национална система, която гарантира ефективен официален контрол на съответния продукт.

Член 8

Позовавания на Директива 96/8/ЕО

Позоваванията на Директива 96/8/ЕО в други актове се тълкуват като позовавания на настоящия регламент.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 27 октомври 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 юни 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 35.

(2)  Директива 96/8/ЕО на Комисията от 26 февруари 1996 г. относно храни, предназначени за използване при нискокалорични хранителни режими за намаляване на телесното тегло (ОВ L 55, 6.3.1996 г., стр. 22).

(3)  Експертна група на ЕОБХ по диетични храни, хранене и алергии, 2015 г. Научно становище относно основния състав на заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015;13(1):3957, и Експертна група на ЕОБХ по диетични храни, хранене и алергии, 2016 г. Научно становище относно референтните стойности за хранителния режим за холин, EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016; 14(8): 4484.

(4)  Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18).

(5)  Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9).

(6)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Изисквания за състава, посочени в член 3

1.   ЕНЕРГИЯ

Енергията, осигурявана чрез продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, е не по-малко от 2 510 kJ (600 kcal) и не повече от 5 020 kJ (1 200 kcal) за пълния дневен хранителен прием.

2.   БЕЛТЪЦИ

2.1.   Белтъците, които се съдържат в продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, са не по-малко от 75 g и не повече от 105 g за пълния дневен хранителен прием.

2.2.   За целите на точка 2.1 „белтъци“ означава белтъци с аминокиселинен показател, коригиран за смилаемост на белтъка, равен на 1,0 при сравняването им с референтния белтък съгласно посоченото в приложение II.

2.3.   Влагането на аминокиселини се разрешава единствено с цел подобряване на хранителната стойност на белтъците, съдържани в продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, и само в необходимите за тази цел пропорции.

3.   ХОЛИН

Холинът, който се съдържа в продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, е не по-малко от 400 mg за пълния дневен хранителен прием.

4.   ЛИПИДИ

4.1.   Линолова киселина

Линоловата киселина, която се съдържа в продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, е не по-малко от 11 g за пълния дневен хранителен прием.

4.2.   Алфа-линоленова киселина

Алфа-линоленовата киселина, която се съдържа в продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, е не по-малко от 1,4 g за пълния дневен хранителен прием.

5.   ВЪГЛЕХИДРАТИ

Въглехидратите, които се съдържат в продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, са не по-малко от 30 g за пълния дневен хранителен прием.

6.   ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ

Продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, осигуряват за пълния дневен хранителен прием най-малко количествата витамини и минерали, посочени в таблица 1.

Продуктите — заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, съдържат не повече от 250 mg магнезий за пълния дневен хранителен прием.

Таблица 1

Витамин А

(μg RE (1))

700

Витамин D

(μg)

10

Витамин E (2)

(mg)

10

Витамин C

(mg)

110

Витамин K

(μg)

70

Тиамин

(mg)

0,8

Рибофлавин

(mg)

1,6

Ниацин

(mg-NE (3))

17

Витамин B6

(mg)

1,6

Фолат

(μg-ХФЕ (4))

330

Витамин B12

(μg)

3

Биотин

(μg)

40

Пантотенова киселина

(mg)

5

Калций

(mg)

950

Фосфор

(mg)

730

Калий

(g)

3,1

Желязо

(mg)

9

Цинк

(mg)

9,4

Мед

(mg)

1,1

Йод

(μg)

150

Молибден

(μg)

65

Селен

(μg)

70

Натрий

(mg)

575

Магнезий

(mg)

150

Манган

(mg)

3

Хлорид

(mg)

830


(1)  Ретинол еквиваленти.

(2)  Активност на (R,R,R)-алфа-токоферол като витамин Е.

(3)  Ниацин еквиваленти.

(4)  Хранителни фолат еквиваленти: 1 μg ХФЕ = 1 μg фолат от храната = 0,6 μg фолиева киселина от заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Структура на нуждите от аминокиселини  (1)

 

g/100g белтък

Цистин + метионин

2,2

Хистидин

1,5

Изолевцин

3,0

Левцин

5,9

Лизин

4,5

Фенилаланин + тирозин

3,8

Треонин

2,3

Триптофан

0,6

Валин

3,9


(1)  Световна здравна организация/Организацията на ООН за прехрана и земеделие/Университет на ООН), 2007. Protein and amino acid requirements in human nutrition (Потребности от белтъци и аминокиселини в храненето на човека). Доклад от съвместна експертна консултация на СЗО/ФАО/Университета на ООН. (WHO Technical Report Series, 935, стр. 284).