20.9.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 242/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1563 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 септември 2017 година

относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпен формат от определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Маракешкият договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали („Маракешкият договор“), беше подписан от името на Съюза на 30 април 2014 г. (3) Той задължава договарящите страни да предоставят изключения от или ограничения на авторското право и сродните му права за създаването и разпространението на копия в достъпен формат на някои произведения и други закриляни обекти, и за трансграничен обмен на такива копия.

(2)

Бенефициерите по Маракешкия договор са слепи хора, лица с нарушено зрение, което не може да бъде подобрено така, че практически да се изравни с това на хората, които не страдат от такова увреждане, лица със сетивно или свързано с четенето увреждане, включително дислексия, или всяко друго свързано с ученето увреждане, което ги възпрепятства да четат печатни произведения в практически същата степен като хората без такова увреждане и хора, които поради физическо увреждане не са в състояние да държат книга или да боравят с нея, или не могат да фокусират зрението си или да движат очите си доколкото обикновено е необходимо за четене, като в резултат на тези нарушения или увреждания тези хора са неспособни да четат печатни произведения практически в същата степен като хората без такива нарушения или увреждания.

(3)

Лицата, които са слепи, с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, продължават да се сблъскват с множество пречки пред достъпа до книги и други печатни материали, закриляни от авторското право и сродните му права. Необходимостта от увеличаване на броя на произведенията и другите закриляни обекти в достъпни формати, които са на разположение на тези лица, и от значително подобряване на движението и разпространението на такива произведения и закриляни обекти, беше призната на международно равнище.

(4)

В съответствие със Становище 3/15 на Съда на Европейския съюз (4) изключенията или ограниченията по отношение на авторското право и сродните му права за създаването и разпространението на копия в достъпен формат на определени произведения и други закриляни обекти, предвидени от Маракешкия договор, ще трябва да бъдат прилагани в рамките на областта, хармонизирана с Директива 2001/29/EО на Европейския парламент и на Съвета (5). Същото се отнася и за режимите за износ и внос, предвидени в този договор, доколкото в крайна сметка тяхната цел е да разрешат публичното разгласяване или разпространението на територията на дадена страна на копия в достъпен формат, публикувани на територията на друга страна, без да се иска съгласие от носителите на права.

(5)

С Директива (EС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета (6) се цели изпълнението по хармонизиран начин на задълженията на Съюза съгласно Маракешкия договор, за да се подобри наличието на копия в достъпен формат за бенефициерите във всички държави — членки на Съюза, и движението на такива копия в рамките на вътрешния пазар, а от държавите членки се изисква да въведат задължително изключение по отношение на някои права, които са хармонизирани с правото на Съюза. С настоящия регламент се цели изпълнението на задълженията по Маракешкия договор по отношение на договореностите за износ и внос между Съюза и трети държави, които са страни по Маракешкия договор, на копия в достъпен формат с нетърговска цел в полза на бенефициерите, и определянето на единни условия за този износ и внос в рамките на областта, хармонизирана с Директиви 2001/29/EО и (EС) 2017/1564, за да се гарантира, че тези мерки се прилагат последователно във вътрешния пазар и не застрашават хармонизирането на изключителните права и изключенията от тях, съдържащи се в посочените директиви.

(6)

Настоящият регламент следва да гарантира, че копия в достъпен формат на книги, включително електронни книги, специализирани издания, вестници, списания и други видове писмени материали, нотен запис, включително музикални партитури, и други печатни материали, включително под формата на звукозапис (цифров или аналогов, направени в някоя държава членка в съответствие с националните разпоредби, приети съгласно Директива (ЕС) 2017/1564, могат да бъдат разпространявани, разгласявани или предоставяни на разположение на бенефициер или оправомощен субект, по смисъла на Маракешкия договор, в трети държави, които са страни по Маракешкия договор. Достъпните формати включват например брайлово писмо, едър шрифт, адаптирани електронни книги, аудиокниги и радиопредавания. Предвид „нетърговската цел“ на Маракешкия договор (7) разпространението, публичното разгласяване или предоставянето на разположение на обществеността на копия в достъпен формат за хора, които са слепи, с увредено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, или за оправомощени субекти в трети държави следва да се осъществява само с нестопанска цел от оправомощени субекти, установени в държавите членки.

(7)

Настоящият регламент следва също така да даде възможност за внос на и достъп до копия в достъпен формат, направени в съответствие с прилагането на Маракешкия договор от трета държава, от бенефициери в Съюза и оправомощени субекти, установени в държава членка, с нетърговска цел в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали. Следва да е възможно тези копия в достъпен формат да бъдат разпространявани на вътрешния пазар при същите условия както копията в достъпен формат, направени в Съюза в съответствие с Директива (ЕС) 2017/1564.

(8)

С цел да се повиши наличието на копия в достъпен формат и да се предотврати непозволеното разпространение на произведения или други закриляни обекти, оправомощените субекти, които извършват дейности по разпространение, публично разгласяване или предоставяне на разположение на обществеността на копия в достъпни формати, следва да спазват определени задължения. Инициативи на държавите членки за популяризиране на целите на Маракешкия договор и на обмена на копия в достъпен формат с трети държави, които са страни по посочения договор, и за подкрепа на оправомощените субекти да обменят и предоставят на разположение информация, следва да бъдат насърчавани. Такива инициативи могат да включват разработването на насоки или най-добри практики за предоставяне и разпространяване на копия в достъпен формат при консултация с представители на оправомощени субекти, бенефициери и носители на права.

(9)

От съществено значение е всяко обработване на лични данни съгласно настоящия регламент да спазва основните права, включително правото на зачитане на личния и семейния живот и правото на защита на личните данни съгласно членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“), и е задължително всяко такова обработване да бъде в съответствие и с директиви 95/46/ЕО (8) и 2002/58/EC (9) на Европейския парламент и на Съвета, уреждащи обработването на лични данни, като то може да се извършва от оправомощените субекти в рамките на настоящия регламент и под надзора на компетентните органи на държавите членки, по-специално публичните независими органи, определени от държавите членки.

(10)

Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания („КПХУ на ООН“), по която Съюзът е страна, гарантира на хората с увреждания правото на достъп до информация и образование и правото на участие в културния, икономическия и социалния живот на равна основа с другите хора. КПХУ на ООН задължава страните по Конвенцията да предприемат всички подходящи мерки в съответствие с международното право, за да гарантират, че разпоредбите за закрила на правата върху интелектуална собственост не служат като необоснована или дискриминационна преграда пред достъпа на хора с увреждания до материали с културен характер.

(11)

Съгласно Хартата всяка форма на дискриминация, включително въз основа на увреждане, е забранена и правото на хората с увреждания да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на общността, се признава и зачита от Съюза.

(12)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно — изпълнение по единен начин на задълженията по Маракешкия договор по отношение износа и вноса между Съюза и трети държави, които са страни по Маракешкия договор, на копия в достъпен формат на определени произведения и закриляни обекти, с нетърговска цел в полза на бенефициери, и определяне на условията за този износ и внос — не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради неговия обхват и последици може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(13)

Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в Хартата и в КПХУ на ООН. Настоящият регламент следва да бъде тълкуван и прилаган в съответствие с тези права и принципи,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

С настоящия регламент се определят единни правила за трансграничен обмен на копия в достъпен формат на определени произведения и други закриляни обекти между Съюза и трети държави, които са страни по Маракешкия договор, без разрешение от страна на притежателя на съответното право, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, в рамките на областта, хармонизирана с директиви 2001/29/ЕО и (ЕС) 2017/1564, с цел да се предотврати възпрепятстването на хармонизирането на изключителните права и изключенията от тях във вътрешния пазар.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„произведение или друг закрилян обект“ означава творба под формата на книга, специализирано издание, вестник, списание или друг вид писмен материал, нотен запис, включително музикална партитура, и съответните илюстрации върху всякакви носители и във всякаква форма, включително под формата на звукозапис, например аудиокниги, и в цифров формат, която е закриляна от авторското право или сродните му права и която е публикувана или по друг законен начин е направена публично достояние;

2)

„бенефициер“ означава, независимо от всякакви други увреждания, лице, което:

а)

е сляпо;

б)

има нарушено зрение, което не може да бъде подобрено така, че практически да се изравни с това на лице, което не страда от такова увреждане, и в резултат на което е неспособно да чете печатни произведения практически в същата степен, както човек без такова увреждане;

в)

има сетивно или възпрепятстващо четенето увреждане, в резултат на което е неспособно да чете печатни произведения практически в същата степен, както лице без такова увреждане; или

г)

поради физическо увреждане не е в състояние да държи книга или да борави с нея, или не може да фокусира зрението си или да движи очите си в степента, която обикновено е необходима за четене;

3)

„копие в достъпен формат“ означава копие от произведение или от друг закрилян обект в алтернативен вид или форма, чрез което бенефициерът получава достъп до произведението или друг закрилян обект, включително по също толкова практичен и удобен начин, какъвто е достъпът за лице без никое от нарушенията или уврежданията, посочени в точка 2;

4)

„оправомощен субект, установен в държава членка“, означава субект, който е оправомощен или признат от държава членка да предоставя с нестопанска цел на бенефициери достъп до образование, обучение, адаптивно четене или информация. Това включва и публичните институции или организациите с нестопанска цел, които предоставят такива услуги на бенефициерите като една от основните си дейности, институционални задължения или като част от свои мисии в полза на обществения интерес.

Член 3

Износ на копия в достъпен формат в трети държави

Оправомощен субект, установен в държава членка, може да разпространява, разгласява или предоставя на бенефициери или на оправомощен субект, установен в трета държава, която е страна по Маракешкия договор, копие в достъпен формат от произведение или друг закрилян обект, направено в съответствие с националното законодателство, прието съгласно Директива (EС) 2017/1564.

Член 4

Внос на копия в достъпен формат от трети държави

Бенефициер или оправомощен субект, установен в държава членка, може да внесе или да придобие по друг начин, или да получи достъп, след което да използва, в съответствие с националното законодателство, прието съгласно Директива (EС) 2017/1564, копие в достъпен формат от произведение или от друг закрилян обект, което е било разпространено, разгласено или предоставено на разположение на бенефициери или оправомощени субекти от оправомощен субект в трета държава, която е страна по Маракешкия договор.

Член 5

Задължения на оправомощените субекти

1.   Оправомощен субект, установен в държава членка, който извършва действията, посочени в членове 3 и 4, установява и следва своя собствена практика, за да гарантира, че той:

а)

разпространява, разгласява и предоставя на разположение копия в достъпен формат единствено на бенефициери или други оправомощени субекти;

б)

предприема необходимите мерки за предотвратяване на непозволеното възпроизвеждане, разпространение, публично разгласяване и предоставяне на разположение на обществеността на копия в достъпен формат;

в)

показва надлежно старание и документира действията си по отношение на произведения или други закриляни обекти, както и по отношение на копия от тях в достъпен формат; и

г)

публикува и актуализира — по възможност на свой уебсайт или чрез други онлайн или офлайн канали, информация как изпълнява задълженията, определени в букви а)—в).

Оправомощен субект, установен в държава членка, установява и следва практиките, посочени в първа алинея при пълно зачитане на правилата, приложими към обработването на лични данни на бенефициери, посочени в член 6.

2.   Оправомощен субект, установен в държава членка, който извършва действията, посочени в членове 3 и 4, предоставя при поискване по достъпен начин на бенефициери, на други оправомощени субекти или на носители на права следната информация:

а)

списък на произведенията или другите закриляни обекти, за които разполага с копия в достъпен формат, и на наличните формати; и

б)

наименованието и данните за контакт на оправомощените субекти, с които се е ангажирал да обменя копия в достъпен формат съгласно членове 3 и 4.

Член 6

Защита на личните данни

Обработването на лични данни, извършвано в рамките на настоящия регламент, се осъществява в съответствие с директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО.

Член 7

Преглед

До 11 октомври 2023 г., Комисията изготвя оценка на настоящия регламент и представя основните констатации в доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет, придружени при необходимост от предложения за изменение на настоящия регламент.

Държавите членки предоставят на Комисията информацията, необходима за изготвянето на доклада за оценка.

Член 8

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 12 октомври 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 13 септември 2017 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

M. MAASIKAS


(1)  Становище от 5 юли 2017 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Позиция на Европейския парламент от 6 юли 2017 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 17 юли 2017 г.

(3)  Решение 2014/221/ЕС на Съвета от 14 април 2014 г. за подписване от името на Европейския съюз на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (ОВ L 115, 17.4.2014 г., стр. 1).

(4)  Становище 3/15 от14 февруари 2017 г. на Съда на Европейския съюз, ECLI: EU:C:2017:114, точка 112.

(5)  Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10).

(6)  Директива (ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 г. относно определени позволени видове използване на определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (вж. стр. 6 от настоящия брой на Официален вестник)

(7)  Становище 3/15 от 14 февруари 2017 г. на Съда на Европейския съюз, ECLI:EU:C:2017:114, точка 90.

(8)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31). Тази директива ще бъде отменена и заменена, считано от 25 май 2018 г., от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(9)  Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).