14.9.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 236/14


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1542 НА КОМИСИЯТА

от 8 юни 2017 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 по отношение на изчислението на регулаторните капиталови изисквания за някои категории активи, притежавани от застрахователни и презастрахователни предприятия (инфраструктурни предприятия)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (1), и по-специално член 50, параграф 1, буква а) и член 111, параграф 1, букви б), в) и м) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Планът за инвестиции за Европа е насочен към премахване на пречките пред инвестициите, осигуряване на видимост и техническа помощ за инвестиционните проекти и по-интелигентно използване на новите и съществуващите финансови ресурси. По-специално, третият стълб на Плана за инвестиции се основава на премахването на пречките пред инвестициите и на установяването на по-добра регулаторна предвидимост, за да може Европа да запази инвестиционната си привлекателност.

(2)

Една от целите на Съюза на капиталовите пазари е да мобилизира капитала в Европа и да го насочи към, наред с другото, тези инфраструктурни проекти, които се нуждаят от него, за да се разрастват и създават работни места. Застрахователните дружества, конкретно животозастрахователните дружества, са едни от най-големите институционални инвеститори в Европа, осигуряващи капиталово и дългово финансиране за дългосрочни инфраструктурни проекти.

(3)

На 2 април 2016 г. влезе в сила Делегиран регламент (ЕС) 2016/467 на Комисията (2), с който бе изменен Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията (3) и инфраструктурните проекти бяха обособени като отделен клас активи за целите на калибрирането на риска.

(4)

Комисията поиска и получи техническо становище от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) по отношение на критериите и параметрите за калибриране на риска за нов клас активи — инфраструктурни предприятия. В това техническо становище се препоръчват също някои промени на критериите за инвестициите в допустими инфраструктурни проекти, въведени с Делегиран регламент (ЕС) 2016/467.

(5)

С цел да се обхванат случаите на структурирано проектно финансиране с участието на множество юридически лица от една корпоративна група определението за „организация за инфраструктурни проекти“ следва да бъде заменено и разширено, за да включва както отделни дружества, така и корпоративни групи. Формулировката на критериите за приходите следва да бъде изменена, за да бъдат обхванати лицата, основната част от приходите на които е реализирана от инфраструктурни проекти. При оценяването на източниците на приходите на инфраструктурната организация следва да бъде използвана информацията за последната финансова година или, ако няма такава, предложението за финансиране, като например проспекта на облигацията или финансовите прогнози от заявлението за кредит. Определението за инфраструктурни активи следва да включва материалните активи, за да могат съответните инфраструктурни организации да отговарят на условията за допустимост.

(6)

За да се избегне непосредственото изключване на инфраструктурните организации, които поради правни съображения или причини, свързани със собствеността, не са в състояние да предоставят гаранции на кредиторите по всички активи, следва да бъдат предвидени други механизми за предоставяне на гаранции в полза на заемодателите.

(7)

Предвид ситуациите, при които националното законодателство може да не позволява учредяването на залог преди неизпълнение, изискването капиталовите инструменти да се предоставят като залог на заемодателите следва да бъде част от други механизми за предоставяне на гаранции.

(8)

На съществуваща инфраструктурна организация или корпоративна група следва да бъде позволено да емитира допълнителен дълг за допустими инвестиции в инфраструктура, когато съществуващите заемодатели са изразили ясно своето съгласие в условията на съответния документ (например максимална граница на задлъжнялост).

(9)

Параметрите за калибриране на риска в Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 следва да бъдат пропорционални на съответния риск.

(10)

Съществуващите разпоредби за инфраструктурни проекти следва да бъдат изменени съгласно техническото становище на ЕОЗППО за изменение на настоящото третиране на допустимите инвестиции в инфраструктура.

(11)

Техническото становище на ЕОЗППО, както и допълнителните данни потвърждават, че допустимите инвестиции в инфраструктурни предприятия могат да бъдат по-сигурни от неинфраструктурните инвестиции. Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 следва да бъде изменен, за да включи новите параметри за калибриране на риска за дългови инвестиции в допустими инфраструктурни предприятия, така че тези инвестиции да се разграничат от неинфраструктурните инвестиции.

(12)

Съответните определения и критерии за допустимост следва да гарантират предпазливото инвестиционно поведение на застрахователните предприятия, както и, че по-ниските параметри за калибриране ще се прилагат само за по-сигурните инвестиции.

(13)

Инфраструктурните организации, които предоставят основни инфраструктурни активи или услуги на други инфраструктурни предприятия, може да не са в състояние винаги да диверсифицират приходите си. В такива случаи се допускат договори за продажба на принципа „вземи или плати“ при оценката на предвидимостта на приходите.

(14)

При стрес тестовете, извършвани в рамките на управлението на инвестиционния риск, следва да бъдат отчитани рисковете, произтичащи от неинфраструктурни дейности. За да се направи предпазлива оценка на инвестиционния риск обаче, приходите, генерирани от тези дейности, не следва да се вземат предвид, когато се преценява дали финансовите задължения могат да бъдат изпълнени.

(15)

След въвеждането на новия клас — допустими активи на инфраструктурни предприятия, следва съответно да бъдат съгласувани останалите разпоредби на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, като например формулата за капиталовото изискване за платежоспособност и изискванията за надлежна проверка, които са от съществено значение за вземането на предпазливи инвестиционни решения от страна на застрахователните дружества.

(16)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 следва да бъде съответно изменен.

(17)

За да се осигури възможност за незабавни инвестиции в този клас дългосрочни инфраструктурни активи, е необходимо да се гарантира, че настоящият регламент ще влезе в сила възможно най-скоро — в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 се изменя, както следва:

1)

В член 1 точки 55а и 55б се заменят със следното:

„55а.

„инфраструктурни активи“ означава материални активи, структури или съоръжения, системи и мрежи, чрез които се предоставят или поддържат основни обществени услуги;

55б.

„инфраструктурна организация“ означава организация или корпоративна група, която през последната си финансова година, за която има налични данни или според финансовото предложение, е реализирала основната част от своите приходи от притежаването, финансирането, разработването или експлоатирането на инфраструктурни активи;“.

2)

В член 164а параграф 1 се заменя със следното:

„1.   За целите на настоящия регламент допустимите инвестиции в инфраструктура включват инвестициите в инфраструктурна организация, която отговаря на следните критерии:

а)

генерираните от инфраструктурните активи парични потоци позволяват изпълнението на всички финансови задължения при продължително напрежение, каквото е вероятно да възникне предвид свързания с проекта риск;

б)

паричните потоци, които инфраструктурната организация генерира за заемодателите и инвеститорите в капиталови инструменти, са предвидими;

в)

инфраструктурните активи и инфраструктурната организация са обвързани с регулаторна или договорна рамка, чрез която на заемодателите и инвеститорите в капиталови инструменти се осигурява висока степен на защита, включително следното:

а)

договорната рамка трябва да съдържа разпоредби, които ефективно защитават заемодателите и инвеститорите в капиталови инструменти от загуби от прекратяване на проекта от страната, която се е съгласила да купи стоките или услугите, доставяни от инфраструктурната организация, освен ако не е изпълнено едно от следните условия:

i)

приходите на инфраструктурната организация се финансират с плащания от голям брой ползватели; или

ii)

по отношение на приходите се прилага регулиране на нормата на възвръщаемост;

б)

инфраструктурната организация има достатъчно резервни средства или други финансови механизми, с които да покрие изискванията за финансирането при извънредни ситуации и оборотния капитал по проекта.

Когато инвестициите са в облигации или заеми, договорната рамка трябва да предвижда и следното:

i)

заемодателите разполагат с гаранция или се ползват до степента, разрешена в приложимото законодателство, от гаранция по всички активи и договори, които са от решаващо значение за изпълнението на проекта;

ii)

ограничено е използването на нетните оперативни парични потоци след задължителните плащания от проекта за цели, различни от обслужване на дълга;

iii)

има ограничения върху дейностите, които могат да бъдат в ущърб на заемодателите, в т.ч. забрана за поемането на нов дълг без съгласието на съществуващите заемодатели в съгласуваната с тях форма, освен когато такова поемане на нов дълг е позволено съгласно документацията по съществуващия дълг.

Независимо от втора алинея, подточка i), други гаранционни механизми могат да се използват за инвестициите в облигации или заеми, за които предприятията могат да докажат, че гаранцията по всички активи и договори не влияе съществено върху способността на заемодателите да защитават ефективно или да възстановят по-голямата част от своите инвестиции. В този случай другите гаранционни механизми трябва да включват поне един от следните елементи:

i)

залог на акции;

ii)

право на намеса;

iii)

право на запор на банкови сметки;

iv)

контрол върху паричните потоци;

v)

определяне на реда и условията за възлагането на договори;

г)

когато инвестициите са в облигации или заеми, застрахователното или презастрахователното предприятие е в състояние да докаже пред надзорния орган, че може да задържи инвестицията до падежа;

д)

когато инвестициите са в облигации или заеми, за които няма кредитна оценка от призната АВКО, инвестиционният инструмент и другите равностойни инструменти са привилегировани спрямо всички други вземания, различни от законоустановените вземания и вземанията от субекти, предоставящи ликвидно улеснение, попечители и контрагенти по деривати;

е)

когато инвестициите са в капиталови инструменти или в облигации или заеми, за които няма кредитна оценка от призната АВКО, са изпълнени следните критерии:

i)

инфраструктурните активи и инфраструктурната организация са разположени на територията на Европейското икономическо пространство (ЕИП) или Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР);

ii)

когато инфраструктурната организация е на етап строителство, инвеститорът в капиталови инструменти изпълнява долупосочените критерии, а когато има повече от един инвеститор в капиталови инструменти, цялата група инвеститори в капиталови инструменти изпълнява тези критерии:

инвеститорите в капиталови инструменти имат успешен опит в надзора върху инфраструктурни проекти и притежават необходимите специализирани знания,

инвеститорите в капиталови инструменти се отличават с нисък риск от неизпълнение или при тяхно неизпълнение рискът от съществени загуби за инфраструктурната организация е нисък,

инвеститорите в капиталови инструменти имат стимули да защитават интересите на инвеститорите;

iii)

при наличието на рискове, свързани със строителството, са предвидени предпазни мерки, с които да се осигури завършването на проекта в съответствие с договорените спецификация, бюджет или краен срок;

iv)

когато оперативните рискове са съществени, те се управляват по подходящ начин;

v)

инфраструктурната организация използва изпитани технологии и проектиране;

vi)

капиталовата структура на инфраструктурната организация ѝ дава възможност да обслужва дълга си;

vii)

рискът във връзка с рефинансирането на инфраструктурната организация е нисък;

viii)

инфраструктурната организация използва деривати само с цел намаляване на риска.“

3)

Вмъква се следният член 164б:

„Член 164б

Допустими инвестиции в инфраструктурни предприятия

За целите на настоящия регламент допустимите инвестиции в инфраструктурни предприятия включват инвестициите в инфраструктурна организация, която отговаря на следните критерии:

1.

Основната част от приходите на инфраструктурната организация е получена от притежаването, финансирането, разработването или експлоатирането на инфраструктурни активи, разположени на територията на ЕИП или ОИСР.

2.

Генерираните от инфраструктурните активи приходи отговарят на един от критериите, посочени в член 164а, параграф 2, буква а).

3.

Когато приходите на инфраструктурната организация не се финансират с плащания от голям брой ползватели, страната, която се е съгласила да купува стоките или услугите, доставяни от инфраструктурната организация, трябва да бъде един от субектите, изброени в член 164а, параграф 2, буква б).

4.

Приходите трябва да бъдат диверсифицирани от гледна точка на дейностите, местоположението или платците, освен ако по отношение на приходите не се прилага регулиране на нормата на възвръщаемост в съответствие с буква а) подточка ii) от член 164а, параграф 1, буква в) или договор за продажба на принципа „вземи или плати“, или приходите зависят от наличността на проектния обект или продукт.

5.

Когато инвестициите са в облигации или заеми, застрахователното или презастрахователното предприятие е в състояние да докаже пред надзорния орган, че може да задържи инвестицията до падежа.

6.

Когато инфраструктурната организация няма кредитна оценка от призната АВКО:

а)

капиталовата структура на инфраструктурната организация ѝ позволява да обслужва всичките си дългове съгласно консервативни допускания, основаващи се на анализ на съответните финансови параметри;

б)

инфраструктурната организация е осъществявала дейност в продължение на най-малко три години или, в случай на придобиване, дейността е била извършвана най-малко три години.

7.

Когато инфраструктурната организация има кредитна оценка от призната АВКО, тази кредитна оценка е със степен на кредитно качество между 0 и 3.“

4)

Член 168 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Подмодулът на риска, свързан с акции, по буква б) от втора алинея на член 105, параграф 5 от Директива 2009/138/ЕО включва подмодул на риска за капиталови инструменти от тип 1, подмодул на риска за капиталови инструменти от тип 2, подмодул на риска за допустими инфраструктурни капиталови инструменти и подмодул на риска за допустими капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия.“;

б)

вмъква се следният параграф 3б:

„3б.   Допустимите капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия включват капиталовите инвестиции в инфраструктурни организации, които изпълняват критериите по член 164б.“;

в)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Капиталовото изискване за риска, свързан с акции, е равно на:

Formula

където:

а)

SCRequ1 е капиталовото изискване за капиталовите инструменти от тип 1;

б)

SCRequ2 е капиталовото изискване за капиталовите инструменти от тип 2;

в)

SCRquinf е капиталовото изискване за допустимите инфраструктурни капиталови инструменти;

г)

SCRquinfc е капиталовото изискване за допустимите капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия.“;

г)

параграф 6 се изменя, както следва:

i)

букви а) и б) се заменят със следното:

„а)

капиталови инструменти, различни от допустимите инфраструктурни капиталови инструменти или допустимите капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия, притежавани в рамките на предприятия за колективно инвестиране, които са допустими фондове за социално предприемачество по член 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета (*1), когато подходът на подробен преглед по член 84 от настоящия регламент може да се прилага за всички експозиции в рамките на предприятието за колективно инвестиране, или дялове или акции на тези фондове, когато подходът на подробен преглед не може да се прилага за всички експозиции в рамките на предприятието за колективно инвестиране;

б)

капиталови инструменти, различни от допустимите инфраструктурни капиталови инструменти или допустимите капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия, притежавани в рамките на предприятия за колективно инвестиране, които са допустими фондове за рисков капитал по член 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета (*2), когато подходът на подробен преглед по член 84 от настоящия регламент може да се прилага за всички експозиции в рамките на предприятието за колективно инвестиране, или дялове или акции на тези фондове, когато подходът на подробен преглед не може да се прилага за всички експозиции в рамките на предприятието за колективно инвестиране;

(*1)  Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейски фондове за социално предприемачество (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 18)."

(*2)  Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейските фондове за рисков капитал (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 1).“;"

ii)

в буква в) подточка i) се заменя със следното:

„i)

капиталови инструменти, различни от допустимите инфраструктурни капиталови инструменти или допустимите капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия, притежавани в рамките на тези фондове, при които подходът на подробен преглед по член 84 от настоящия регламент може да се прилага за всички експозиции в рамките на алтернативния инвестиционен фонд;“

iii)

буква г) се заменя със следното:

„г)

капиталови инструменти, различни от допустимите инфраструктурни капиталови инструменти или допустимите капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия, притежавани в рамките на предприятия за колективно инвестиране, които са получили разрешение за европейски фондове за дългосрочни инвестиции по Регламент (ЕС) 2015/760, когато подходът на подробен преглед по член 84 от настоящия регламент може да се прилага за всички експозиции в рамките на предприятието за колективно инвестиране, или дялове или акции на тези фондове, когато подходът на подробен преглед не може да се прилага за всички експозиции в рамките на предприятието за колективно инвестиране.“

5)

В член 169 се добавя следният параграф 4:

„4.   Капиталовото изискване за допустимите капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия по член 168 от настоящия регламент е равно на загубата на основни собствени средства, която би възникнала в резултат на следните непосредствени спадове:

а)

непосредствен спад от 22 % в стойността на инвестициите в допустими капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия в свързани предприятия по смисъла на член 212, параграф 1, буква б) и член 212, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО, когато тези инвестиции са от стратегическо естество;

б)

непосредствен спад, равен на сбора от 36 % и 92 % от симетричната корекция по член 172 от настоящия регламент, в стойността на допустимите капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия, различни от посочените в буква а).“

6)

В член 170 се добавя следният параграф 4:

„4.   Ако застрахователното или презастрахователното предприятие е получило одобрение от надзорните органи да прилага разпоредбите на член 304 от Директива 2009/138/ЕО, капиталовото изискване за допустимите капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия е равно на загубата на основни собствени средства, която би възникнала в резултат на:

а)

непосредствен спад от 22 % в стойността на допустимия капиталов инструмент на инфраструктурни предприятия в съответствие с дейността по член 304, параграф 1, буква б), подточка i) от Директива 2009/138/ЕО;

б)

непосредствен спад от 22 % в стойността на инвестициите в допустими капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия в свързани предприятия по смисъла на член 212, параграф 1, буква б) и параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО, когато тези инвестиции са от стратегическо естество;

в)

непосредствен спад, равен на сбора от 36 % и 92 % от симетричната корекция по член 172 от настоящия регламент, в стойността на допустимите капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия, различни от посочените в букви а) и б).“

7)

В член 171 уводното изречение се заменя със следното изречение:

„За целите на член 169, параграф 1, буква а), параграф 2, буква а), параграф 3, буква а) и параграф 4, буква а) и член 170, параграф 1, буква б), параграф 2, буква б), параграф 3, буква б) и параграф 4, буква б), капиталови инвестиции от стратегическо естество са капиталови инвестиции, за които застрахователното или презастрахователното предприятие, притежаващо дялово участие, удостоверява следното:“.

8)

В член 180 се добавят следните параграфи 14, 15 и 16:

„14.   За експозициите под формата на облигации и заеми, които отговарят на критериите по параграф 15, се определя рисков фактор stress i в зависимост от степента на кредитното качество и дюрацията на експозицията по следната таблица:

Степен на кредитно качество

0

1

2

3

Дюрация

(duri )

stress i

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

до 5

bi · duri

0,68 %

0,83 %

1,05 %

1,88 %

Над 5 и до 10

ai + bi · (duri – 5)

3,38 %

0,38 %

4,13 %

0,45 %

5,25 %

0,53 %

9,38 %

1,13 %

Над 10 и до 15

ai + bi · (duri – 10)

5,25 %

0,38 %

6,38 %

0,38 %

7,88 %

0,38 %

15,0 %

0,75 %

Над 15 и до 20

ai + bi · (duri – 15)

7,13 %

0,38 %

8,25 %

0,38 %

9,75 %

0,38 %

18,75 %

0,75 %

Над 20

min[ai + bi · (duri – 20);1]

9,0 %

0,38 %

10,13 %

0,38 %

11,63 %

0,38 %

22,50 %

0,38 %

15.   Критериите за експозициите, за които се определя рисков фактор съгласно параграф 14, са следните:

а)

експозицията е свързана с допустима инвестиция в инфраструктурни предприятия, която отговаря на критериите по член 164б;

б)

експозицията не е актив, отговарящ на следните условия:

включен е в портфейл, за който се прилага изравнителна корекция по член 77б, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО;

присъдена му е степен на кредитно качество между 0 и 2;

в)

инфраструктурната организация има кредитна оценка, присъдена от призната АВКО;

г)

на експозицията е присъдена степен на кредитно качество между 0 и 3.

16.   За експозициите под формата на облигации и заеми, които отговарят на критериите по параграф 15, букви а) и б), но не отговарят на критериите по параграф 15, буква в), се определя рисков фактор stressi , съответстващ на степен на кредитно качество 3 и дюрацията на експозицията по таблицата от параграф 14.“

9)

В член 181 второто изречение от буква б) се заменя със следното:

„За активите в целевия портфейл, за които няма кредитна оценка от призната АВКО, както и за допустимите инфраструктурни активи и за допустимите активи на инфраструктурни предприятия с присъдена степен на кредитно качество 3 коефициентът на намаление е 100 %.“

10)

Член 261а се заменя със следното:

„Член 261а

Управление на риска във връзка с допустимите инвестиции в инфраструктура или допустимите инвестиции в инфраструктурни предприятия

1.   Преди да осъществят допустима инвестиция в инфраструктура или допустима инвестиция в инфраструктурни предприятия, застрахователните и презастрахователните предприятия извършват подходяща надлежна проверка, която включва всички долупосочени елементи:

а)

документирана оценка на начина, по който инфраструктурната организация изпълнява критериите по член 164а или член 164б, която оценка е преминала през процес на утвърждаване от лица, които са независими от лицата, отговарящи за оценяването на изпълнението на критериите, и които не са в потенциален конфликт на интереси с тези лица;

б)

потвърждение, че всеки финансов модел за паричните потоци на инфраструктурната организация е преминал през процес на утвърждаване от лица, които са независими от лицата, отговарящи за разработването на финансовия модел, и които не са в потенциален конфликт на интереси с тези лица.

2.   Застрахователните и презастрахователните предприятия с допустима инвестиция в инфраструктура или допустима инвестиция в инфраструктурни предприятия редовно наблюдават и извършват стрес тестове на паричните потоци и стойностите на обезпеченията, поддържащи инфраструктурната организация. Всеки стрес тест трябва да бъде съобразен с естеството, мащаба и сложността на риска, който е присъщ на инфраструктурния проект.

3.   При стрес тестовете се разглеждат рисковете, произтичащи от неинфраструктурни дейности, но приходите, генерирани от тези дейности, не се вземат предвид, когато се преценява дали инфраструктурната организация е в състояние да изпълнява финансовите си задължения.

4.   Когато застрахователните или презастрахователните предприятия имат съществени допустими инвестиции в инфраструктура или допустими инвестиции в инфраструктурни предприятия, при въвеждането на писмените процедури по член 41, параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО те включват разпоредби за активно наблюдение на тези инвестиции на етапа на строителството и за максимизиране на събраните суми от тези инвестиции в случай на ликвидация.

5.   Застрахователните и презастрахователните предприятия с допустима инвестиция в инфраструктура или допустима инвестиция в инфраструктурни предприятия под формата на облигации или заеми организират управлението на активите и пасивите си така, че да осигурят постоянната си способност да задържат инвестицията до падежа.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 юни 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/467 на Комисията от 30 септември 2015 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията по отношение на изчислението на регулаторните капиталови изисквания за някои категории активи, притежавани от застрахователни и презастрахователни предприятия (ОВ L 85, 1.4.2016 г., стр. 6).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 12, 17.1.2015 г., стр. 1).