12.8.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/19


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1469 НА КОМИСИЯТА

от 11 август 2017 година

за определяне на стандартизирания формат на представяне на информационния документ за застрахователния продукт

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти (1), и по-специално член 20, параграф 9 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива (ЕС) 2016/97 от създателите на изброените в приложение I към Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) общозастрахователни продукти се изисква за всеки такъв продукт да изготвят стандартизиран информационен документ, с който да предоставят на клиентите си необходимата информация за изброените в приложение I към Директива 2009/138/ЕО общозастрахователни продукти и така да им позволят да взимат информирани решения.

(2)

В член 20, параграф 8 от Директива (ЕС) 2016/97 е посочена информацията, която трябва да се съдържа в информационния документ за застрахователния продукт.

(3)

Клиентът трябва без затруднение да може да се ориентира в предоставената за продукта информация, да я разбира и сравнява, поради което в посочения в член 20, параграф 5 от Директива (ЕС) 2016/97 стандартизиран документ за застрахователния продукт информацията, посочена в член 20, параграф 8 от същата директива, следва да се представя с еднакво оформление, структура и формат, в т.ч. с помощта на изображения или символи. Също така пред информацията за евентуални допълнителни застраховки и избираеми допълнителни покрития не следва да се поставят отметки, кръстчета или възклицателни знаци, а информацията в информационния документ за застрахователния продукт следва да бъде изложена на две — и в никакъв случай да не превишава три — страници във формат А4.

(4)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО).

(5)

В съответствие с член 20, параграф 9 от Директива (ЕС) 2016/97 ЕОЗППО проведе консултации с националните органи и извърши проучване сред потребителите във връзка със стандартизирания информационен документ за застрахователния продукт. ЕОЗППО също така проведе открити обществени консултации по проектите на технически стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на застраховането, създадена по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Наименование и фирмено лого на създател на общозастрахователен продукт

1.   В горната част на първа страница, непосредствено след заглавието „информационен документ за застрахователния продукт“, се посочват наименованието на създателя на общозастрахователния продукт, държавата членка, в която е регистриран, правната му форма и където е приложимо — номерът на неговия лиценз.

2.   Създателят на общозастрахователния продукт може да постави фирменото си лого вдясно от заглавието.

Член 2

Препратка към пълната преддоговорна и договорна информация за продукта

В информационния документ за застрахователния продукт изрично и на видно място се посочва, че пълната преддоговорна и договорна информация за общозастрахователния продукт се намира в други предоставени на клиента документи. Това заявление се поставя непосредствено под наименованието на създателя на общозастрахователния продукт.

Член 3

Дължина

Информационният документ за застрахователния продукт е на две печатни страници във формат А4. По изключение, ако е необходимо повече място, информационният документ за застрахователния продукт може да бъде изложен на три печатни страници във формат А4. Ако използва три печатни страници във формат А4, при поискване от компетентния орган създателят на общозастрахователен продукт трябва да може да докаже, че е било необходимо повече място.

Член 4

Представяне и подредба на съдържанието

1.   Посочената в член 20, параграф 8 от Директива (ЕС) 2016/97 информация в информационния документ за застрахователния продукт се представя в няколко раздела и в съответствие със структурата, оформлението и заглавията, както и в реда, посочени в стандартизирания формат на представяне в приложението към настоящия регламент, като се използва шрифт с височина на буквата „х“ най-малко 1,2 mm.

2.   Дължината на разделите може да варира в зависимост от включената в тях информация. Пред информацията за допълнителни застраховки и избираеми допълнителни покрития не се поставят отметки, кръстчета, нито възклицателни знаци.

3.   Ако информационният документ за застрахователния продукт е на траен нехартиен носител, размерът на компонентите на оформлението може да бъде изменен, стига да бъдат запазени самото оформление, заглавията и редът в стандартизирания формат на представяне, както и относителната забележимост и размер на отделните елементи.

4.   Ако размерите на трайния нехартиен носител не позволяват текстът да бъде оформен в две колони, той може да бъде представен в една колона, стига разделите да са подредени един след друг по следния начин:

а)

„Какъв е този вид застраховка?“

б)

„Какво покрива застраховката?“

в)

„Какво не покрива застраховката?“

г)

„Има ли ограничения на покритието?“

д)

„Къде съм покрит от застраховката?“

е)

„Какви са задълженията ми?“

ж)

„Кога и как плащам?“

з)

„Кога започва и кога свършва покритието?“

и)

„Как мога да прекратя договора?“

5.   Позволява се използването на дигитални средства, в т.ч. разслояване и изскачащи прозорци, стига посочената в член 20, параграф 8 от Директива (ЕС) 2016/97 информация да се съдържа в основния текст на информационния документ за застрахователния продукт, както и използването на такива средства да не отклонява вниманието на клиента от съдържанието на основния документ.

Информацията, представена чрез разслояване и изскачащи прозорци, не съдържа нито маркетингов, нито рекламен материал.

Член 5

Достъпен език

Информационният документ за застрахователния продукт е написан на достъпен език, който не затруднява клиента да разбере съдържанието на документа, като се набляга на основните сведения, които са необходими на клиента, за да вземе информирано решение. Специализираният език се избягва.

Член 6

Заглавия и информация под тях

1.   Разделите на информационния документ за застрахователния продукт са озаглавени по следния начин и в тях се представя следната информация:

а)

посочената в член 20, параграф 8, буква а) от Директива (ЕС) 2016/97 информация относно вида застраховка се съдържа в началото на документа под заглавието „Какъв е този вид застраховка?“;

б)

посочената в член 20, параграф 8, буква б) от Директива (ЕС) 2016/97 информация за основните обхванати рискове се съдържа под заглавието „Какво покрива застраховката?“. Пред всяко сведение в този раздел се поставя зелена отметка;

в)

посочената в член 20, параграф 8, буква б) от Директива (ЕС) 2016/97 информация за застрахователната сума се съдържа под заглавието „Какво покрива застраховката?“;

г)

посочената в член 20, параграф 8, буква б) от Директива (ЕС) 2016/97 информация за географския обхват, когато е приложимо, се съдържа под заглавието „Къде съм покрит от застраховката?“. Пред всяко сведение в този раздел се поставя синя отметка;

д)

посоченото в член 20, параграф 8, буква б) от Директива (ЕС) 2016/97 обобщено описание на изключените рискове се съдържа под заглавието „Какво не покрива застраховката?“. Пред всяко сведение в този раздел се поставя червен символ „Х“;

е)

посочената в член 20, параграф 8, буква г) от Директива (ЕС) 2016/97 информация за основните изключения се съдържа под заглавието „Има ли ограничения на покритието?“. Пред всяко сведение в този раздел се поставя оранжев възклицателен знак;

ж)

посочената в член 20, параграф 8, букви д), е) и ж) от Директива (ЕС) 2016/97 информация за съответните задължения се съдържа под заглавието „Какви са задълженията ми?“;

з)

посочената в член 20, параграф 8, буква в) от Директива (ЕС) 2016/97 информация за начините на плащане на премиите и срока на плащане се съдържа под заглавието „Кога и как плащам?“;

и)

посочената в член 20, параграф 8, буква з) от Директива (ЕС) 2016/97 информация за срока на договора се съдържа под заглавието „Кога започва и кога свършва покритието?“;

й)

посочената в член 20, параграф 8, буква и) от Директива (ЕС) 2016/97 информация за начините на прекратяване на договора се съдържа под заглавието „Как мога да прекратя договора?“.

2.   Ако се налага, може да се добавят подзаглавия.

Член 7

Използване на изображения

1.   В началото на всеки раздел се поставя и изображение, което визуално представя съдържанието на заглавието на съответния раздел, както следва:

а)

за посочената в член 20, параграф 8, буква б) от Директива (ЕС) 2016/97 информация за основните обхванати рискове се поставя изображение на чадър — бял на зелен фон или зелен на бял фон;

б)

за посочената в член 20, параграф 8, буква б) от Директива (ЕС) 2016/97 информация за географския обхват на застрахователното покритие се поставя изображение на земното кълбо — бяло на син фон или синьо на бял фон;

в)

за посочената в член 20, параграф 8, буква б) от Директива (ЕС) 2016/97 информация за изключените рискове се поставя изображение на символа „Х“ в триъгълник — бял на червен фон или червен на бял фон;

г)

за посочената в член 20, параграф 8, буква г) от Директива (ЕС) 2016/97 информация за основните изключения се поставя възклицателен знак („!“) в триъгълник — бял на оранжев фон или оранжев на бял фон;

д)

за посочената в член 20, параграф 8, букви д), е) и ж) от Директива (ЕС) 2016/97 информация за задълженията в началото на договора, задълженията през времетраенето на договора и задълженията в случай на предявени застрахователни претенции се поставя изображение на ръкостискане — бяло на зелен фон или зелено на бял фон;

е)

за посочената в член 20, параграф 8, буква в) от Директива (ЕС) 2016/97 информация за начините и срока на плащане се поставя изображение на монети — бели на жълт фон или жълти на бял фон;

ж)

за посочената в член 20, параграф 8, буква з) от Директива (ЕС) 2016/97 информация за срока на договора се поставя изображение на пясъчен часовник — бял на син фон или син на бял фон;

з)

за посочената в член 20, параграф 8, буква и) от Директива (ЕС) 2016/97 информация за начините за прекратяване на договора се поставя изображение на отворена длан върху щит — бяла на черен фон или черна на бял фон.

2.   Всички изображения се представят в съответствие със стандартизирания формат на представяне в приложението.

3.   Ако информационният документ за застрахователния продукт е отпечатан или фотокопиран в черно и бяло, изображенията по параграфи 1 и 2 могат да бъдат представени в черно и бяло.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 август 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 26, 2.2.2016 г., стр. 19.

(2)  Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Image