27.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 195/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1390 НА КОМИСИЯТА

от 26 юли 2017 година

за изменение за 272-ри път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграфи 1 и 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 са изброени лицата, групите и образуванията, обхванати от мерките за замразяване на средства и икономически ресурси съгласно посочения регламент.

(2)

На 20 юли 2017 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да добави шест лица и четири образувания към списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси, и заличи от списъка едно образувание. Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно изменено.

(3)

За да се гарантира ефективността на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2017 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Началник на Службата за инструментите в областта на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

1.

В категорията „Физически лица“ се добавят следните вписвания:

а)

„Alexanda Amon Kotey (лицето е известно още като: a) Alexe Kotey; б) Alexanda Kote). Дата на раждане: 13.12.1983 г. Място на раждане: Лондон, Обединено кралство. Гражданство: британско. Паспорт №: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия 094477324, издаден на 5.3.2005 г. Друга информация: Физическо описание: цвят на очите: тъмно кафяв; цвят на косата: черен; цвят на кожата: тъмен. Отличителни белези: брада. Етнически произход: Ганайски кипърец. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 20.7.2017 г.“

б)

„Elshafee El Sheikh (лицето е известно още като: a) El Shafee Elsheikh; б) Alshafee El-Sheikh). Дата на раждане: 16.7.1988 г. Дата на раждане: Лондон, Обединено кралство. Гражданство: британско. Паспорт №: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия 801121547, издаден на 16.6.2009 г. (издаден от паспортната служба на Обединеното кралство с дата на валидност 16.6.2019 г., отменен през декември 2014 г.). Друга информация: Физическо описание: цвят на очите: тъмно кафяв; цвят на косата: черен; цвят на кожата: тъмен. Отличителни белези: брада. Име на майката: Maha Elgizouli. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 20.7.2017 г.“

в)

„Muhammad Bahrum Naim Anggih Tamtomo (лицето е известно още като: a) Bahrun Naim; б) Anggih Tamtomo; в) Abu Rayyan; г) Abu Rayan; д) Abu Aisyah). Дата на раждане: 6.9.1983 г. Място на раждане: а) Surakarta, Индонезия; б) Pekalongan, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Адрес: а) Алепо, Сирийска арабска република, б) Рака, Сирийска арабска република. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 20.7.2017 г.“

г)

„Malik Ruslanovich Barkhanoev (лицето е известно още като: а) Saifuddin; б) Saifuddin al-Ingushi; в) Saifuddin Ingushi). Дата на раждане: 14.3.1992 г. Място на раждане: село Ordzhonikidzevskaya, регион Sunzhenskiy, Ингушетия, Руска федерация. Гражданство: руско. Адрес: Мосул, Ирак. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 20.7.2017 г.“

д)

„Murad Iraklievich Margoshvili (лицето е известно още като: а) Zurab Iraklievich Margoshvili; б) Murad Akhmedovich Madayev; в) Lova Madayev; г) Abu-Muslim Al-Shishani; д) Muslim; е) Lava; ж) John; з) George; и) Arthur; й) Sedoy). Дата на раждане: 15.1.1970 г. Място на раждане: Грозни, Република Чечения, Руска федерация. Гражданство: a) руско; б) грузинско. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 20.7.2017 г.“

е)

„OMAN ROCHMAN Ustadz (лицето е известно още като: а) Oman Rahman; б) Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al-Arkhabiliy; в) Aman Abdul Rahman; г) Aman Abdurahman; д) Aman Abdurrachman; е) Oman Abdulrohman; ж) Oman Abdurrahman; з) Aman Abdurrahman). Дата на раждане: 5.1.1972 г. Място на раждане: Sumedang, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Адрес: Затвора Pasir Putih, остров Nusa Kambangan, Индонезия. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 20.7.2017 г.“

2.

В категорията „Юридически лица, групи и образувания“ се добавят следните вписвания:

а)

„HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (КЛОН, НАМИРАЩ СЕ В ALBU KAMAL, СИРИЙСКА АРАБСКА РЕПУБЛИКА) (други имена: a) Hanifah Currency Exchange; б) Hanifeh Exchange; в) Hanifa Exchange; г) Hunaifa Office; д) Hanifah Exchange Company; е) Hanifa Money Exchange Office). Адрес: Albu Kamal (Al-Bukamal), Сирийска арабска република. Друга информация: фирма за обмен на валута в Albu Kamal (Al-Bukamal), Сирийска арабска република. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 20.7.2017 г.“

б)

„SELSELAT AL-THAHAB (други имена: а) Silsilet al Thahab; б) Selselat al Thahab For Money Exchange; в) Silsilat Money Exchange Company; г) Silsilah Money Exchange Company; д) Al Silsilah al Dhahaba; е) Silsalat al Dhab). Адрес: а) Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Багдад, Ирак; б) Al-Abbas Street, Karbala, Ирак. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 20.7.2017 г.“

в)

„Jaysh Khalid Ibn al Waleed (други имена: a) Khalid ibn al-Walid Army; б) Liwa Shuhada al-Yarmouk; в) Harakat al-Muthanna al-Islamia). Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 20.7.2017 г.“

г)

„Jund Al Aqsa (други имена: а) The Soldiers of Aqsa; б) Soldiers of Aqsa; в) Sarayat Al Quds). Адрес: а) Idlib Governorate, Сирийска арабска република; б) Hama Governorate, Сирийска арабска република. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 20.7.2017 г.“

3.

В категорията „Физически лица“ се заличава следното вписване:

„Othman Deramchi (известен още като Abou Youssef). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 7.6.1954 г. Месторождение: Tighennif, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: (a) италиански данъчен код DRMTMN54H07Z301T, б) депортиран от Италия в Алжир на 22.8. 2008 г., в) тъст на Djamel Lounici. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.“