26.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1375 НА КОМИСИЯТА

от 25 юли 2017 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014 за определяне на формата и средствата за подаване на доклада по член 19 от Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 (1), и по-специално член 19, параграф 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014 на Комисията (2) се определя начинът, по който се докладват данните съгласно член 19 от Регламент (ЕС) № 517/2014 във връзка с използването на някои флуорсъдържащи парникови газове като изходна суровина или когато продукти или оборудване, които съдържат такива газове, се пускат на пазара от производители, вносители и износители на тези газове, и от предприятия, които ги унищожават.

(2)

С оглед улесняване на ефективното наблюдение на спазването на задълженията за докладване по член 19 от Регламент (ЕС) № 517/2014 от предприятията следва да се изисква да регистрират използването на инструмента за докладване по електронен път, посочен в член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014, преди да извършат съответните дейности. Това следва да даде възможност на компетентните органи в държавите членки да проверят към момента на внос, износ или друга относима дейност дали предприятието би следвало да бъде предмет на проверка на съответствието въз основа на своя доклад по член 19 от Регламент (ЕС) № 517/2014.

(3)

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014 следва да бъде изменено по отношение на структурата на изискваната информация относно някои характеристики на флуоровъглеводородите (HFC), за да се приведе в съответствие с формата за докладване, използван от страните по Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, към Виенската конвенция за защита на озоновия слой (3) („Монреалски протокол“). Това би дало възможност на Съюза да изпълни своите задължения за докладване съгласно Монреалския протокол. По същата причина следва да се изисква и докладване на информация за местоназначението на износа и произхода на вноса от 2020 г. нататък, което би осигурило достатъчно време за адаптиране на инструмента за докладване по електронен път.

(4)

Следва да се добави допълнително диференциране и коментари в раздел 2, за да бъдат отразени практиките на докладване, разработени по време на първите два цикъла на докладване, а описанието в раздел 12 следва да бъде пояснено с цел избягване на наблюдавани погрешни тълкувания от страна на докладващите предприятия.

(5)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/879 на Комисията (4) се въвежда електронен регистър по отношение на квотите за пускане на флуоровъглеводороди на пазара, в който се записват всички относими данни, свързани с разрешенията, посочени в член 18, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 517/2014. Съответният формат за докладване, посочен в раздел 13 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014, следователно не е актуален и следва да бъде заличен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 24, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 517/2014,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014 се изменя, както следва:

1)

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

1.   Докладите, изисквани в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 517/2014, се подават по електронен път, като се използва инструментът за докладване, основаващ се на формата, определен в приложението към настоящия регламент, който е на разположение на уебсайта на Комисията за посочената цел.

2.   Преди извършването на дейностите, които трябва да бъдат докладвани съгласно член 19 от Регламент (ЕС) № 517/2014, всяко предприятие се регистрира на уебсайта на Комисията за използване на електронния инструмент за докладване.“

2)

Приложението се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 юли 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 195.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014 на Комисията от 30 октомври 2014 г. за определяне на формата и средствата за подаване на доклада по член 19 от Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове (ОВ L 318, 5.11.2014 г., стр. 5).

(3)  Решение 88/540/ЕИО на Съвета от 14 октомври 1988 г. относно сключването на Виенската конвенция за защита на озоновия слой и Монреалския протокол за веществата, които разрушават озоновия слой (ОВ L 297, 31.10.1988 г., стр. 8).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/879 на Комисията от 2 юни 2016 г. за определяне, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на подробни правила относно декларацията за съответствие и нейното проверяване от независим одитор при пускане на пазара на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, заредено с флуоровъглеводороди (ОВ L 146, 3.6.2016 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014 се изменя, както следва:

1)

В раздел 1 таблицата се заменя със следното:

 

„ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОКЛАДА

КОМЕНТАРИ

1 A

Общо количество, произведено от съоръжения в Съюза

 

 

1 B

количество, произведено от съоръжения в Съюза, състоящо се от уловени странични продукти или нежелани продукти, като посочените уловени странични продукти или нежелани продукти са били унищожени в съоръженията преди пускането на пазара

Докладите от производители, извършващи унищожаване, относно общо унищожените количества, са дадени в раздел за докладване 8

 

1 C

количество, произведено от съоръжения в Съюза, състоящо се от уловени странични продукти или нежелани продукти, като посочените уловени странични продукти или нежелани продукти са били предадени на други предприятия за унищожаване и не са били пускани на пазара преди това

Посочва се предприятието, което извършва унищожаването

 

1 C_a

Количество флуоровъглеводороди, произведени за употреба като изходна суровина в Съюза

 

 

1 C_b

Количество флуоровъглеводороди, произведени за употреба в рамките на Съюза, освободени съгласно Монреалския протокол

Посочва се видът освободена употреба

 

АВТОМАТИЧНО ИЗЧИСЛЕНИ КОЛИЧЕСТВА

 

1 D

Общо количество унищожена собствена продукция, която не е била пусната на пазара преди това

1 D = 1 B + 1 C

1 E

Продукция, налична за продажба

1 E = 1 A – 1 D“

2)

Раздел 2 се изменя, както следва:

а)

във втората алинея се добавя следното изречение:

„При докладването относно дейностите през 2019 г. количествата флуоровъглеводороди за първи път се отчитат поотделно за всяка държава на произход, освен ако е посочено друго в таблицата по-долу.“;

б)

таблицата се заменя със следното:

 

„ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОКЛАДА

КОМЕНТАРИ

2 A

Количество, внесено в Съюза

 

 

2 B

Количество, внесено в Съюза от докладващото предприятие, което не е допуснато за свободно обращение и е реекспортирано като съдържащо се в продукти или оборудване на докладващото предприятие

Не е необходимо докладване на флуоровъглеводородите по държава на произход.

Нетно количество газове, които се внасят за активно усъвършенстване и които са заредени в продукти или оборудване, а впоследствие се реекспортират.

Когато реекспортът на продукти или оборудване (раздел 2 B) не се извършва в рамките на същата календарна година като вноса, докладваните в раздел 2 В количества могат да включват реекспорта в продукти или оборудване от запасите към 1 януари, които не са пуснати на пазара на Съюза, както е докладвано в раздел 4 C

Износът на нетни количества газове се докладва единствено в раздел 3

 

2 C

Количество използвани, рециклирани или оползотворени флуоровъглеводороди

 

 

2 D

Количество свежи флуоровъглеводороди, внесени за употреба като изходна суровина

 

 

2 E

Количество внесени за употреба свежи флуоровъглеводороди, освободени съгласно Монреалския протокол

Посочва се видът освободена употреба“

3)

Раздел 3 се изменя, както следва:

а)

във втората алинея се добавя следното изречение:

„При докладването относно дейностите през 2019 г. количествата флуоровъглеводороди за първи път се отчитат поотделно за всяка държава на местоназначение, освен ако е посочено друго в таблицата по-долу.“;

б)

таблицата се заменя със следното:

 

„ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОКЛАДА

КОМЕНТАРИ

3 A

Общо количество, изнесено от Съюза

 

3 B

Изнесени количества от собствено производство или внос

Не е необходимо докладване по държава на местоназначение.

 

АВТОМАТИЧНО ИЗЧИСЛЕНИ КОЛИЧЕСТВА

 

3 C

Изнесено количество, закупено от други предприятия в рамките на Съюза

3 C = 3 A – 3 B

 

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОКЛАДА

 

3 D

Количество, изнесено за рециклиране

Не е необходимо докладване по държава на местоназначение.

 

3 E

Количество, изнесено за регенериране

Не е необходимо докладване по държава на местоназначение.

 

3 F

Количество, изнесено за унищожаване

Не е необходимо докладване по държава на местоназначение.

 

3 G

Количество използвани, рециклирани или регенерирани флуоровъглеводороди, които са изнесени

 

 

3 H

Количество свежи флуоровъглеводороди, изнесени за употреба като изходна суровина

 

 

3 I

Количество изнесени свежи флуоровъглеводороди за употреба, освободена съгласно Монреалския протокол

Посочва се видът освободена употреба“

4)

В раздел 4 редът от таблицата, който се отнася за 4 М, се заменя със следното:

„4 M

Общо количество, физически пуснато на пазара

4M = 1E + 2A – 2B – 3B + 4C – 4H“

5)

В раздел 12 таблицата се заменя със следното:

 

„ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОКЛАДА

КОМЕНТАРИ

12 A

Количество флуоровъглеводороди, с които е заредено внесеното оборудване, допуснато от митническите органи за свободно обращение в Съюза, за което флуоровъглеводородите са били изнесени преди това от Съюза и което е било предмет на квота, ограничаваща пускането на флуоровъглеводороди на пазара на Съюза

Посочва се предприятието износител/предприятията износители на флуоровъглеводородите и годината/годините на извършване на износа.

Посочва се предприятието/предприятията, пуснало/и флуоровъглеводороди на пазара на Съюза за първи път, и годината/годините на пускане на пазара.“

6)

Точка 13 се заличава.