28.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 198/24


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1370 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 4 юли 2017 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1683/95 за определяне на единен формат за визи

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 77, параграф 2, буква а) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1683/95 на Съвета (2) бе определен единен формат за визи.

(2)

Настоящото общо оформление за визов стикер, който е в обращение вече двадесет години, се смята за изложен на риск предвид на сериозните случаи на подправяне и измама.

(3)

Поради това следва да се създаде ново общо оформление с по-модерни елементи за сигурност, които да повишат сигурността на визовия стикер и да предотвратят подправяне.

(4)

При поискване от страна на Ирландия или Обединеното кралство Комисията следва да сключи подходящи договорености с държавата членка, отправила искането, за обмен на техническа информация с тази държава членка за целите на издаване на националните визи от тази държава членка.

(5)

Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз.

(6)

Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва, в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета (3); следователно Обединеното кралство не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(7)

Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета (4); следователно Ирландия не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(8)

Настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях съответно по смисъла на член 3, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2003 г., на член 4, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2005 г. и на член 4, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2011 г.

(9)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген (5), които попадат в областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО на Съвета (6).

(10)

По отношение на Швейцария, настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (7), които попадат в областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета (8).

(11)

По отношение на Лихтенщайн настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (9), които попадат в областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2011/350/ЕС на Съвета (10).

(12)

Поради това Регламент (ЕО) № 1683/95 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1683/95 се изменя, както следва:

1)

В член 7 се добавят следните алинеи:

„При поискване от страна на Ирландия или Обединеното кралство Комисията сключва подходящи договорености с държавата членка, отправила искането, за обмен на техническата информация, посочена в член 2, за целите на издаване на национални визи от държавата членка, отправила искането.

Разходи, в които Ирландия и Обединеното кралство не участват в съответствие с член 5 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, се поемат съответно от Ирландия или Обединеното кралство, ако те отправят такова искане.“

2)

Приложението се заменя с образа и текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Визовите стикери, които съответстват на спецификациите, посочени в приложението към Регламент (ЕО) № 1683/95 и приложими до датата, посочена в член 3, втора алинея от настоящия регламент, могат да се използват за визи, издадени в период от шест месеца след посочената дата.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Държавите членки прилагат настоящия регламент най-късно петнадесет месеца след приемането на допълнителните технически спецификации, посочени в член 2 от Регламент (ЕО) № 1683/95.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Страсбург на 4 юли 2017 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

M. MAASIKAS


(1)  Позиция на Европейския парламент от 1 юни 2017 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 20 юни 2017 г.

(2)  Регламент (ЕО) № 1683/95 на Съвета от 29 май 1995 г. за определяне на единен формат за визи (ОВ L 164, 14.7.1995 г., стр. 1).

(3)  Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43).

(4)  Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20).

(5)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(6)  Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз с Република Исландия и Кралство Норвегия, по отношение на асоциирането на тези две държави към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31).

(7)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.

(8)  Решение 2008/146/ЕО на Съвета от 28 януари 2008 г. за сключване от името на Европейската общност на Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1).

(9)  ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 21.

(10)  Решение 2011/350/ЕС на Съвета от 7 март 2011 г. за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение премахването на проверките по вътрешните граници и движението на хора (ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 19).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент (ЕО) № 1683/95 на Съвета се заменя със следното:

ПРИЛОЖЕНИЕ

Image

Елементи за сигурност

1.

Включване на цветна фотография на притежателя, която се изготвя съгласно високи стандарти за сигурност.

2.

В това поле се появява оптически променлив елемент („кинеграма“ или равнозначен). Според ъгъла на гледане буквите „ЕU“ и „EUЕ“, както и кинематичната плетеница (гийош) стават видими в различни размери и цветове.

3.

Тази клетка съдържа трибуквения код на държавата членка, издаваща визата, както е установен в документ 9303 на ИКАО, за машинно четене на пътнически документи, или акронима „BNL“, ако издаващата държава членка е Белгия, Люксембург или Нидерландия, в оптически променливи цветове. Според ъгъла на гледане той се появява в различни цветове.

4.

В това пoле с главни букви се изписва следното:

а)

думата „VISA“. Издаващата държава членка може да добави еквивалентната дума на друг официален език на институциите на Съюза;

б)

името на издаващата държава членка на английски, френски и друг официален език на институциите на Съюза;

в)

трибуквения код на издаващата държава членка, както е установен в документ 9303 на ИКАО.

5.

Тази клетка съдържа разположения хоризонтално, предварително отпечатан в черно деветцифрен национален номер на визовия стикер. Използва се специален вид шрифт.

6.

Тази клетка съдържа разположения вертикално, предварително отпечатан в червено деветцифрен национален номер на визовия стикер. Използва се специален вид шрифт, различен от този, използван в клетка 5. „Номерът на визовия стикер“ се състои от трибуквения код на държавата, както е установен в документ 9303 на ИКАО, и от националния номер, посочен в клетки 5 и 6.

7.

Тази клетка съдържа буквите „EU“ със скрит образен ефект. Тези букви изглеждат тъмни, когато се отклонят от наблюдаващия и светли при завъртане на 90°.

8.

Тази клетка съдържа кодовете, както са посочени в клетка 3 със скрит образен ефект. Тези кодове изглеждат тъмни, когато се отклонят от наблюдаващия и светли при завъртане на 90°.

Части, които трябва да бъдат попълнени

Обозначенията в клетките са изписани на английски и на френски език. Държавата членка, която издава визата, може да добави и превод на друг официален език на институциите на Съюза.

9.

Тази клетка започва с думите „валидна за“. Органът, който издава визата, отбелязва територията, за която притежателят на визата има разрешение да пътува.

10.

Тази клетка започва с думата „от“ и думата „до“ се изписва по-нататък на същия ред. Органът, който издава визата, отбелязва разрешената с визата продължителност на престоя на нейния притежател. По-нататък на същия ред се изписват думите „продължителност на престоя“ (тоест предвиденото от кандидата време на престой) и отново „дни“.

11.

Тази клетка започва с думите „вид виза“. Органът, който издава визата, отбелязва категорията на визата. По-нататък на същия ред се изписват думите „паспорта №“ и „брой на влизанията“.

12.

Тази клетка започва с думите „издадена в“ и служи за отбелязване на местоположението на органа, който издава визата. По-нататък на същия ред се изписва думата „на“ (след нея органът, който издава визата, отбелязва датата на издаване).

13.

Тази клетка започва с думите „фамилия, име“.

14.

Тази клетка започва с думата „забележки“. Пространството под думата „забележки“ се използва от органа, който издава визата, за отбелязване на всякакъв тип информация.

15.

Тази клетка съдържа относимите данни, които се разчитат с помощта на машина, за улеснение на контрола по външните граници. Машинночетимата зона съдържа печатен текст на виден фон, с думите „Европейски съюз“ на всички официални езици на институциите на Съюза. Този текст не нарушава техническите характеристики на машинночетимата зона или възможността за нейното прочитане.

16.

Тази клетка е запазена за евентуалното добавяне на общ двуизмерен баркод.