13.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 182/37


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1263 НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 2017 година

за актуализиране на списъка на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, създаден с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 на Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (1), и по-специално член 4, параграфи 1 и 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 на Комисията (2) се създава списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза („списък на Съюза“), като при необходимост той се актуализира в съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1143/2014.

(2)

Въз основа на наличните научни доказателства и на оценките на риска, изготвени съгласно член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1143/2014, Комисията стигна до заключението, че всички критерии, изброени в член 4, параграф 3 от посочения регламент, са изпълнени за следните инвазивни чужди видове: Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766; Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb; Asclepias syriaca L.; Elodea nuttallii (Planch.) St. John; Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel; Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier; Impatiens glandulifera Royle; Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus; Myriophyllum heterophyllum Michaux; Nyctereutes procyonoides Gray, 1834; Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766; Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

(3)

Заключението на Комисията е, че всички елементи, изброени в член 4, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1143/2014, са надлежно отчетени по отношение на посочените инвазивни чужди видове.

(4)

В съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 1143/2014 някои държави членки възнамеряват да поискат от Комисията разрешение за продължаване на отглеждането в стопанства на Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 въз основа на твърдения за наличието на причини от първостепенен обществен интерес от социален или икономически характер. Във връзка с това при включването на вида в списъка на Съюза следва да се приложи преходен период, позволяващ завършване на процедурата по член 9 от същия регламент, преди посоченото включване да породи действие.

(5)

След приемането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 бяха актуализирани кодовете по КН, установени в Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (3), като последните изменения са въведени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1821 на Комисията (4). Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за инвазивни чужди видове,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 35.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 на Комисията от 13 юли 2016 г. за приемане на списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 189, 14.7.2016 г., стр. 4).

(3)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1821 на Комисията от 6 октомври 2016 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 294, 28.10.2016 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 на Комисията се изменя, както следва:

1)

В табличния списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, в азбучен ред се добавят следните видове:

Вид

Кодове по КН за живи екземпляри

Кодове по КН за частите, които могат да се възпроизвеждат

Категории на свързаните с тях стоки

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 39 80

0407 19 90 (оплодени яйца за инкубиране)

 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

(12)

Asclepias syriaca L.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

(7)

Elodea nuttallii (Planch.) St. John

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

 

Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

 

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

 

Impatiens glandulifera Royle

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

 

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

(7), (12)

Myriophyllum heterophyllum Michaux

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

 

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 (*1)

ex ex 0106 19 00

 

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 19 00

 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

 

2)

Към бележките към таблицата във връзка с колона (iv) се добавя следната точка:

„(12)

ex 2309 90: Препарати за хранене на птици“.

3)

Препратките към код по КН „0301 99 18“ в цялото приложение се заменят с „0301 99 17“.

4)

Препратките към код по КН „0306 24 80“ в цялото приложение се заменят с „0306 33 90“.

5)

Препратките към код по КН „0306 29 10“ в цялото приложение се заменят с „0306 39 10“.

6)

Препратките към код по КН „0602 90 49“ в цялото приложение се заменят с „0602 90 46 или 0602 90 48“.


(*1)  Включването на Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 се прилага, считано от 2 февруари 2019 г.“