8.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 177/29


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1234 НА КОМИСИЯТА

от 3 юли 2017 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 57, параграф 4 и член 58, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (2), е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 се определят общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея, с която се добавят допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

В съответствие с тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена по отношение на обхванатите от настоящия регламент стоки и която не е в съответствие с него, да може да продължи да се ползва от титуляря за известен срок по силата на член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013. Този срок следва да бъде три месеца.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да се ползва по силата на член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013 за срок от три месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 юли 2017 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Stephen QUEST

Генерален директор

Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране (код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Съставно изделие, състоящо се от следните части:

вертикална алуминиева колона, висока приблизително 95 cm, с ос в основата и по едно пластмасово колело, прикрепено към всеки от двата края на оста,

сгъваема хоризонтална алуминиева греда, предназначена за стъпване, с пластмасово колело, прикрепено към далечния край, и спирачен механизъм към него,

куфар с външна повърхност от формован пластмасов материал, с размери приблизително 55 cm × 30 cm × 20 cm, прикрепен към вертикалната колона с отварящи се скоби.

Изделието е предвидено за употреба от лица на възраст най-малко 8 години. Функцията му на средство за пренос на вещи може да се съчетае с функцията на тротинетка или изделието може да се тегли или бута с цел придвижване на куфара с помощта на колелата, когато хоризонталната греда е изправена.

Вж. изображенията на изделието (*1)

4202 12 50

Класирането се определя от общи правила 1, 3, буква б) и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от текстовете на кодове по КН 4202 , 4202 12 и 4202 12 50 .

Изделието е съставно. Главната му функция е пренасянето на вещи в куфара. Това може да се извършва по два начина: в първия случай потребителят стъпва на хоризонталната греда и задвижва изделието (като гредата е наведена във водоравно положение), а във втория потребителят бута или дърпа изделието като обикновен куфар на колела (като гредата е изправена в отвесно положение).

Частите на тротинетката (които не са части от обикновените куфари или чанти на колела, а именно: сгъваемата хоризонтална греда с пластмасово колело (със спирачка) са допълнителни по своята същност и улесняват преноса на вещи в куфара. Следователно куфарът придава на изделието неговия основен характер. Поради това класирането в позиция 8716 като друго превозно средство или в позиция 9503 като тротинетка се изключва.

Следователно изделието трябва да се класира в код по КН 4202 12 50 като куфар с външна повърхност от формован пластмасов материал.

Image


(*1)  Изображенията са само за информация