31.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 26/53


Поправка на Регламент (ЕС) 2017/1084 на Комисията от 14 юни 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на помощите за пристанищните и летищните инфраструктури, праговете за уведомяване за помощи за култура и опазване на културното наследство и помощи за спортни и мултифункционални инфраструктури за отдих, както и относно схемите за регионална оперативна помощ за най-отдалечените региони и за изменение на Регламент (ЕС) № 702/2014 по отношение на изчисляването на допустимите разходи

( Официален вестник на Европейския съюз L 156 от 20 юни 2017 г. )

В член 1, точка 11 въвеждащото изречение на параграф 4 от заменения член 15

вместо:

„В най-отдалечените региони схемите за оперативна помощ трябва да компенсират допълнителните оперативни разходи, възникнали в тези региони като пряко следствие от едно или няколко от постоянните неблагоприятни условия, посочени в член 349 от Договора, когато стопанската дейност на бенефициерите се намира в най-отдалечен регион и при условие че годишният размер на помощта за бенефициер по всички схеми за оперативна помощ, изпълнени по силата на настоящия регламент, не превишава нито един от следните проценти:“

да се чете:

„В най-отдалечените региони схемите за оперативна помощ трябва да компенсират допълнителните оперативни разходи, възникнали в тези региони като пряко следствие от едно или няколко от постоянните неблагоприятни условия, посочени в член 349 от Договора, когато стопанската дейност на бенефициерите се намира в най-отдалечен регион и при условие че годишният размер на помощта за бенефициер по всички схеми за оперативна помощ, изпълнени по силата на настоящия регламент, не превишава един от следните проценти:“