9.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 146/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/967 НА КОМИСИЯТА

от 8 юни 2017 година

за предоставяне на Кабо Верде на временна дерогация от правилата за преференциалния произход, посочени в Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 по отношение на приготвените храни и консервите от филета от риба тон

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 64, параграф 6 и член 66, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Кабо Верде е държава, ползваща се от общата система за преференции (ОСП), определена в Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета (2). Правилата за преференциалния произход за целите на ОСП, различни от процесуалните правила, са определени в Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 (3).

(2)

С писмо от 27 септември 2016 г. Кабо Верде подаде искане за временна дерогация от правилата за преференциалния произход, посочени в Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446. Искането беше за годишно количество от 5 000 тона приготвени храни и консерви от тон за период от две години — от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2018 г. По исканата дерогация тези продукти ще се разглеждат като продукти с произход от Кабо Верде дори когато, макар произведени в Кабо Верде, са произведени от риба без произход.

(3)

В искането си за дерогация Кабо Верде обясни, че количествата от риба тон, които нейният флот понастоящем улавя в свои води, са малки, и при липса на дерогация флотът на разположение за риболов извън териториални води е ограничен. Освен това сезонът за улов на риба тон е ограничен до четири месеца през годината. Това намалява възможностите за улов на риба тон с произход. Друг важен аспект е, че Кабо Верде наскоро разви своята пристанищна инфраструктура. В резултат на това вече могат да бъдат обработени по-големи количества риба тон и следователно уловът на риба тон сега има възможност да се разрасне. И в заключение, искането на Кабо Верде подчерта трудностите, пред които е изправена държавата в резултат на забавянето на влизането в сила на новото споразумение за икономическо партньорство (СИП) между ЕС и Западна Африка, парафирано на 30 юни 2014 г. В него също така беше подчертано, че Кабо Верде се нуждае от дерогация от правилата за преференциалния произход, за да се компенсира фактът, че все още не е възможно да се разчита на правилата за кумулиране по линия на СИП.

(4)

Аргументите в искането показват, че без дерогацията способността на рибопреработвателната промишленост на Кабо Верде да изнася въпросните продукти за Съюза съгласно ОСП ще бъде значително засегната. Това може допълнително да попречи на развитието на флота на Кабо Верде за малък пелагичен риболов и да възпрепятства бъдещото спазване от Кабо Верде на правилата за произход, приложими за тези продукти.

(5)

Следователно на Кабо Верде следва да се предостави временна дерогация от изискването съгласно правилата за преференциален произход, че продуктите, включващи в състава си материали, които не са изцяло получени в държавата бенефициер, трябва да са претърпели достатъчна обработка или преработка, за да бъдат счетени за продукти с произход от тази държава. Дерогацията следва да се прилага за годишно количество от 5 000 тона приготвени храни и консерви от риба тон. Срокът на дерогацията следва да бъде ограничен до една година с цел да се оценят капацитетът и усилията на Кабо Верде да се подготви за спазването на правилата за произход за съответните продукти. Ако въпреки това СИП влезе в сила преди края на този едногодишен период, срокът на действие на дерогацията следва да изтече на датата, непосредствено предшестваща датата на влизане в сила на СИП.

(6)

Количествата, определени в приложението към настоящия регламент, се управляват в съответствие с членове 49—54 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (4), с които се урежда управлението на тарифни квоти.

(7)

Дерогацията следва да се предостави, при условие че митническите органи на Кабо Верде предприемат необходимите мерки за извършване на количествени проверки на износа на продуктите, предмет на дерогация, и че те изпращат на Комисията справка за количествата, за които са били издадени сертификатите за произход формуляр А съгласно настоящия регламент, както и серийните номера на тези сертификати.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, следва да влязат в сила възможно най-скоро след публикуването му, за да се вземе предвид ситуацията на Кабо Верде и да се даде възможност на тази държава да използва дерогацията без по-нататъшно забавяне.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Чрез дерогация от член 41, буква б) и член 45 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 приготвените храни и консервите от риба тон с код по КН 1604 14, произведени в Кабо Верде от риба без произход, се разглеждат като продукти с произход от Кабо Верде в съответствие с членове 2, 3 и 4 от настоящия регламент.

Член 2

1.   Дерогацията се прилага за продукти, които са били изнесени от Кабо Верде и декларирани за допускане за свободно обращение в Съюза през периода от 10 юни 2017 г. до:

а)

10 юни 2018 г. или

б)

ако Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Западна Африка, парафирано на 30 юни 2014 г., влезе в сила на или преди 10 юни 2018 г. — датата, непосредствено предшестваща датата на влизане в сила на СИП.

2.   Дерогацията се прилага за продукти в рамките на годишните количества, посочени в приложението.

3.   Прилагането на дерогацията зависи от спазването на условията, определени в член 43 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.

Член 3

Количествата, определени в приложението към настоящия регламент, се управляват в съответствие с членове 49—54 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, които уреждат управлението на тарифни квоти.

Член 4

Дерогацията се предоставя при следните условия:

1)

Митническите органи на Кабо Верде предприемат необходимите мерки за извършване на количествени проверки при износ на продуктите, посочени в член 1.

2)

Сертификатите за произход формуляр А, издадени от компетентните органи на Кабо Верде съгласно настоящия регламент, съдържат в клетка 4 следното: „Дерогация — Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/967“.

3)

Компетентните органи на Кабо Верде изпращат до Комисията на всяко тримесечие справка за количествата, по отношение на които съгласно настоящия регламент са издадени сертификати за произход формуляр А, както и серийните им номера.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 юни 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета (ОВ L 303, 31.10.2012 г., стр. 1).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Пореден №

Код по КН

Код по ТАРИК

Описание на стоките

Периоди

Годишно количество (в тонове нетно тегло)

09.1602

ex 1604 14 31

1604 14 36

10

Приготвени храни и консерви от филета от риба тон (Thunnus albacares)

От 10.6.2017 г. до датата, определена в съответствие с член 2, параграф 1, букви а) и б)

5 000