30.5.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 139/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/907 НА СЪВЕТА

от 29 май 2017 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета от 18 януари 2012 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия и за отмяна на Регламент (EС) № 442/2011 (1), и по-специално член 32, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 18 януари 2012 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 36/2012.

(2)

Следва да се актуализират и изменят вписванията за определени лица, образувания и органи, за които се прилагат ограничителни мерки, предвидени в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012.

(3)

Поради това приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 май 2017 година.

За Съвета

Председател

C. CARDONA


(1)  ОВ L 16, 19.1.2012 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 се изменя, като следва:

1.

В част A („Лица“) се вмъкват следните вписвания относно посочените по-долу лица:

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

„13.

Munzir (

Image

) (изв. още като Mundhir, Monzer) Jamil Al-Assad (

Image

)

Дата на раждане: 1 март 1961 г.;

Място на раждане: Kerdaha, провинция Латакия;

Паспорти № 86449 и № 842781

Замесен в насилието над цивилното население като част от милицията Shabiha.

9.5.2011 г.

37.

Бригаден генерал Rafiq (

Image

) (изв. още като Rafeeq) Shahadah (

Image

) (изв. още като Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

Място на раждане: Jablah, провинция Латакия

Бивш началник на Отдел 293 (Вътрешни работи) на Сирийското военно разузнаване в Дамаск. Пряк участник в репресиите и насилието над цивилното население в Дамаск. Съветник на президента Bashar Al-Assad по стратегическите въпроси и военното разузнаване.

23.8.2011 г.

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

) (изв. още като. André Mayard)

Дата на раждане: 15 май 1955 г.;

Място на раждане: Bassir

Бивш министър на икономиката и външната търговия на власт след май 2011 г. (назначен през юли 2016 г.). В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима над цивилното население. Adib Mayaleh е отговорен и за осигуряването на икономическа и финансова подкрепа на сирийския режим чрез функциите си на управител на Централната банка на Сирия.

15.5.2012 г.

59.

Генерал Ghassan (

Image

) Belal (

Image

)

 

Генерал, командващ специалното бюро на 4-та дивизия. Съветник на Maher al-Assad и координатор на операциите за сигурност. Отговорен за силовите репресии срещу цивилното население на цялата територия на Сирия и замесен в няколко нарушения на прекратяването на враждебните действия в Ghouta.

14.11.2011 г.

66.

Kifah (

Image

) Moulhem (

Image

) (изв. още като Moulhim, Mulhem, Mulhim)

 

Бивш командир на батальон в 4-та дивизия. Назначен за заместник-началник на отдел „Военно разузнаване“ през юли 2015 г. Отговорен за силовите репресии срещу цивилното население в Deir ez-Zor.

14.11.2011 г.

106.

Д-р Wael (

Image

) Nader (

Image

) Al –Halqi (

Image

) (изв. още като Al-Halki)

Дата на раждане: 1964 г.;

Място на раждане: провинция Dara'a

Бивш министър-председател, заемал поста до 3 юли 2016 г., и бивш министър на здравеопазването. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

27.2.2012 г.

109.

Imad (

Image

) Mohammad (

Image

) (изв. още като Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis (

Image

) (изв. още като Imad Mohammad Dib Khamees)

Дата на раждане: 1 август 1961 г.;

Място на раждане: близо до Дамаск

Министър-председател и бивш министър на електроенергията. Като министър в правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

23.3.2012 г.

110.

Omar (

Image

) Ibrahim (

Image

) Ghalawanji (

Image

)

Дата на раждане: 1954 г.;

Място на раждане: Tartоus

Бивш заместник министър-председател, отговарящ за работата на службите, бивш министър на местното управление, заемал поста до 3 юли 2016 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

23.3.2012 г.

117.

Adnan (

Image

) Hassan (

Image

) Mahmoud (

Image

)

Дата на раждане: 1966 г.;

Място на раждане: Tartоus

Посланик на Сирия в Иран. Бивш министър на информацията, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

23.9.2011 г.

157.

Инж. Bassam (

Image

) Hanna (

Image

)

 

Бивш министър на водните ресурси, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

162.

Д-р Mahmoud (

Image

) Ibraheem (

Image

) (изв. още като Ibrahim) Sa'iid (

Image

) (изв. още като Said, Sa'eed, Saeed)

 

Бивш министър на транспорта, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

166.

Д-р Lubana (

Image

) (изв. още като Lubanah) Mushaweh (

Image

) (изв. още като Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Дата на раждане: 1955 г.;

Място на раждане: Дамаск

Бивш министър на културата, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

168.

Omran (

Image

) Ahed (

Image

) Al Zu'bi (

Image

) (изв. още като Al Zoubi, Al Zo'bi, Al Zou'bi)

Дата на раждане: 27 септември 1959 г.;

Място на раждане: Дамаск

Бивш министър на информацията, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

170.

Najm (

Image

)(изв. още като Nejm) Hamad (

Image

) Al Ahmad (

Image

) (изв. още като Al-Ahmed)

 

Бивш министър на правосъдието, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

171.

Д-р Abdul- Salam (

Image

Image

) Al Nayef (

Image

)

 

Бивш министър на здравеопазването, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

173.

Д-р Nazeera (

Image

) (изв. още като Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (

Image

) Sarkees (

Image

) (изв. още като Sarkis)

 

Бивш държавен секретар за околната среда, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

176.

Abdullah (

Image

) (изв. още като Abdallah) Khaleel (

Image

) (изв. още като Khalil) Hussein (

Image

) (изв. още като Hussain)

 

Бивш държавен секретар, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

177.

Jamal (

Image

) Sha'ban (

Image

) (изв. още като Shaaban) Shaheen (

Image

)

 

Бивш държавен секретар, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

181.

Suleiman Al Abbas

 

Бивш министър на нефта и минералните ресурси, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии срещу сирийския народ.

24.6.2014 г.

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Дата на раждане: 1959 г.

Бивш министър на промишлеността, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

24.6.2014 г.

183.

Kinda al-Shammat (изв. още като Shmat)

Дата на раждане: 1973 г.

Бивш министър по социалните въпроси, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

24.6.2014 г.

184.

Hassan Hijazi

Дата на раждане: 1964 г.

Бивш министър на труда, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

24.6.2014 г.

185.

Ismael Ismael (изв. още като Ismail Ismail или Isma'Il Isma'il)

Дата на раждане: 1955 г.

Бивш министър на финансите, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

24.6.2014 г.

186.

Д-р Khodr Orfali (изв. още като Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Дата на раждане: 1956 г.

Бивш министър на икономиката и външната търговия, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

24.6.2014 г.

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Дата на раждане: 1966 г.

Бивш министър на вътрешната търговия и защитата на потребителите, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

24.6.2014 г.

189.

Д-р Malek Ali (изв. още като Malik)

Дата на раждане: 1956 г.

Бивш министър на висшето образование, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

24.6.2014 г.

191.

Д-р Hassib Elias Shammas (изв. още като Hasib)

Дата на раждане: 1957 г.

Бивш държавен секретар, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

24.6.2014 г.

1.

Houmam Jaza'iri (изв. още като Humam al- Jazaeri, Hammam al-Jazairi)

Дата на раждане: 1977 г.

Бивш министър на икономиката и външната търговия, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии срещу сирийския народ.

21.10.2014 г.

2.

Mohamad Amer Mardini (изв. още като Mohammad Amer Mardini)

Дата на раждане: 1959 г.;

Място на раждане: Дамаск

Бивш министър на висшето образование, на власт след май 2011 г. (назначен на 27.8.2014 г.). В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

21.10.2014 г.

3.

Mohamad Ghazi Jalali (изв. още като Mohammad Ghazi al-Jalali)

Дата на раждане: 1969 г.;

Място на раждане: Дамаск

Бивш министър на комуникациите и технологиите, на власт след май 2011 г. (назначен на 27.8.2014 г.). В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

21.10.2014 г.

4.

Kamal Cheikha (изв. още като Kamal al-Sheikha)

Дата на раждане: 1961 г.;

Място на раждане: Дамаск

Бивш министър на водните ресурси, на власт след май 2011 г. (назначен на 27.8.2014 г.). В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

21.10.2014 г.

5.

Hassan Nouri (изв. още като Hassan al-Nouri)

Дата на раждане: 9.2.1960 г.

Бивш министър на административното развитие, на власт след май 2011 г. (назначен на 27.8.2014 г.). В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

21.10.2014 г.

7.

Khalaf Souleymane Abdallah (изв. още като Khalaf Sleiman al-Abdullah)

Дата на раждане: 1960 г.;

Място на раждане: Deir ez-Zor

Бивш министър на труда, на власт след май 2011 г. (назначен на 27.8.2014 г.). В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

21.10.2014 г.

9.

Hassan Safiyeh (изв. още като Hassan Safiye)

Дата на раждане: 1949 г.;

Място на раждане: Латакия

Бивш министър на вътрешната търговия и защитата на потребителите, на власт след май 2011 г. (назначен на 27.8.2014 г.). В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

21.10.2014 г.

10.

Issam Khalil

Дата на раждане: 1965 г.;

Място на раждане: Banias

Бивш министър на културата, на власт след май 2011 г. (назначен на 27.8.2014 г.). В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

21.10.2014 г.

11.

Mohammad Mouti' Mouayyad (изв. още като Mohammad Muti'a Moayyad)

Дата на раждане: 1968 г.;

Място на раждане: Ariha (Идлиб)

Бивш държавен секретар, на власт след май 2011 г. (назначен на 27.8.2014 г.). В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

21.10.2014 г.

12.

Ghazwan Kheir Bek (изв. още като Ghazqan Kheir Bek)

Дата на раждане: 1961 г.;

Място на раждане: Латакия

Бивш министър на транспорта, на власт след май 2011 г. (назначен на 27.8.2014 г.). В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

21.10.2014 г.

217.

Atef Naddaf

Image

Дата на раждане: 1956 г.;

Място на раждане: Дамаск-област

Министър на висшето образование.

Назначен през юли 2016 г.

14.11.2016 г.

218.

Hussein Makhlouf (изв. още като Makhluf)

Image

Дата на раждане: 1964 г.;

Място на раждане: Латакия;

Бивш губернатор на област Дамаск

Министър на местната администрация.

Назначен през юли 2016 г.

Братовчед на Rami Makhlouf.

14.11.2016 г.

219.

Ali Al-Zafir (изв. още като al-Dafeer)

Image

Дата на раждане: 1962 г.;

Място на раждане: Tartоus

Министър на комуникациите и технологиите.

Назначен през юли 2016 г.

14.11.2016 г.

220.

Ali Ghanem

Image

Дата на раждане: 1963 г.;

Място на раждане: Дамаск

Министър на нефта и минералните ресурси.

Назначен през юли 2016 г.

14.11.2016 г.

221.

Mohammed (изв. още като Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez Tourjman (изв. още като Tourjuman) (

Image

)

Дата на раждане: 1966 г.;

Място на раждане: Дамаск

Министър на информацията.

Назначен през юли 2016 г.

14.11.2016 г.

222.

Mohammed (изв. още като Mohamed,Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (изв. още като al-Ahmad)

Image

Дата на раждане: 1961 г.;

Място на раждане: Латакия

Министър на културата.

Назначен през юли 2016 г.

14.11.2016 г.

223.

Ali Hamoud (изв. още като Hammoud)

Image

Дата на раждане: 1964 г.;

Място на раждане: Tartоus

Министър на транспорта.

Назначен през юли 2016 г.

14.11.2016 г.

224.

Mohammed Zuhair (изв. още като Zahir) Kharboutli

Image

Място на раждане: Дамаск

Министър на електроенергията.

Назначен през юли 2016 г.

14.11.2016 г.

225.

Maamoun (изв. още като Ma'moun) Hamdan

Image

Дата на раждане: 1958 г.;

Място на раждане: Дамаск

Министър на финансите.

Назначен през юли 2016 г.

14.11.2016 г.

226.

Nabil al-Hasan (изв. още като al-Hassan)

Image

Дата на раждане: 1963 г.;

Място на раждане: Алепо

Министър на водните ресурси.

Назначен през юли 2016 г.

14.11.2016 г.

227.

Ahmad al-Hamu (изв. още като al-Hamo)

Image

Дата на раждане: 1947 г.

Министър на промишлеността.

Назначен през юли 2016 г.

14.11.2016 г.

228.

Abdullah al-Gharbi (изв. още като al-Qirbi)

Image

Дата на раждане: 1962 г.;

Място на раждане: Дамаск

Министър на вътрешната търговия и защитата на потребителите.

Назначен през юли 2016 г.

14.11.2016 г.

229.

Abdullah Abdullah (

Image

)

Дата на раждане: 1956 г.

Държавен секретар.

Назначен през юли 2016 г.

14.11.2016 г.

230.

Salwa Abdullah

Image

Дата на раждане: 1953 г.;

Място на раждане: Кунейтра

Държавен секретар.

Назначен през юли 2016 г.

14.11.2016 г.

231.

Rafe'a Abu Sa'ad (изв. още като Saad)

Image

Дата на раждане: 1954 г.;

Място на раждане: село Habran (провинция Sweida)

Държавен секретар.

Назначен през юли 2016 г.

14.11.2016 г.

232.

Wafiqa Hosni

Image

Дата на раждане: 1952 г.;

Място на раждане: Дамаск

Държавен секретар.

Назначен през юли 2016 г.

14.11.2016 г.

233.

Rima Al-Qadiri (изв. още като Al-Kadiri)

Image

Дата на раждане: 1963 г.;

Място на раждане: Дамаск

Министър по социалните въпроси (от август 2015 г.)

14.11.2016 г.

236.

Saji' Darwish (изв. още като Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis) (

Image

)

Дата на раждане: 11 януари 1957 г.;

Звание: генерал-майор, сирийски арабски военновъздушни сили

Притежава военно звание генерал-майор, старши офицер и командир на 22-ра дивизия на сирийските арабски военновъздушни сили, на служба след май 2011 г.

Извършва дейност в областта на разпространението на химическо оръжие и носи отговорност за жестоките репресии срещу цивилното население: в качеството си на старши офицер от сирийските арабски военновъздушни сили и командир на 22-ра дивизия носи отговорност за използването на химическо оръжие от самолети, експлоатирани от военновъздушни бази под контрола на 22-ра дивизия, включително нападението над Talmenеs, за което в доклада на съвместния механизъм за разследване се съобщава, че е извършено от хеликоптери на режима, базирани във военното летище в Хама.

21.3.2017 г.“

2.

В част A („Лица“) се вмъкват следните вписвания относно посочените по-долу лица:

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

„239.

Hisham Mohammad Mamdouh al-Sha'ar

Дата на раждане: 1958 г.;

Място на раждане: Дамаск (Сирия)

Министър на правосъдието. Назначен през март 2017 г.

30.5.2017 г.

240.

Mohammad Samer Abdelrahman al-Khalil

 

Министър на икономиката и външната търговия. Назначен през март 2017 г..

30.5.2017 г.

241.

Salam Mohammad al-Saffaf

Дата на раждане: 1979 г.

Министър на административното развитие. Назначен през март 2017 г.

30.5.2017 г.“

3.

В част Б („Образувания“) вписването относно посоченото по-долу образувание се заменя със следното вписване:

 

Наименование

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

„36.

Ebla Petroleum Company (изв. още като Ebco)

Централно управление: Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16,

P.O. Box 9120,

Damascus, Syria;

тел: +963 116691100

Съвместно предприятие на GPC. Предоставя финансова подкрепа на режима.

23.1.2012 г.“