24.5.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 135/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/881 НА КОМИСИЯТА

от 23 май 2017 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно преброяването на населението и жилищния фонд по отношение на условията и структурата на докладите за качеството и техническия формат за предаването на данни, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1151/2010

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно преброяването на населението и жилищния фонд (1), и по-специално член 5, параграф 5 и член 6, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 763/2008 се установяват общи правила за представяне на изчерпателни данни за населението и жилищния фонд на десетгодишни периоди.

(2)

В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/712 на Комисията (2) следващото преброяване на населението и жилищния фонд следва да се отнася за референтната 2021 година.

(3)

С Регламент (ЕС) № 1151/2010 на Комисията (3) се определят условията и структурата на докладите за качеството и техническият формат за предаването на данни относно преброяването на населението и жилищния фонд за референтната 2011 година.

(4)

За целите на следващото преброяване на населението и жилищния фонд за 2021 г. и за да се направи оценка на качеството на предаваните на Комисията (Евростат) данни, е необходимо да се определят нови условия и структура на докладите за качеството и техническият формат за предаването на данни.

(5)

В съответствие с член 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 763/2008 държавите членки следва да предават своите проверени данни и метаданни в електронна форма и в подходящ технически формат, който трябва да бъде приет от Комисията. Банката за международни разплащания, Европейската централна банка, Комисията (Евростат), Международният валутен фонд, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Организацията на обединените нации и Световната банка лансираха инициативата SDMX (Statistical Data and Metadata Exchange) за статистически и технически стандарти за обмен и споделяне на данни и метаданни, на която се основава платформата за разпространение на данни от преброяванията („Census Hub“). По отношение на обмена на официални статистически данни инициативата SDMX и платформата за разпространение на данни от преброяванията осигуряват статистически и технически стандарти и стандарти за предаването на данни. Поради това следва да бъде въведен технически формат в съответствие с тези стандарти.

(6)

С Регламент (ЕС) № 1151/2010 от държавите членки се изисква да съхраняват данните от преброяването на населението и жилищния фонд за референтната 2011 година до 1 януари 2025 г. С цел да се даде възможност на ползвателите да правят сравнения между двете преброявания, данните от преброяването за 2011 г. следва да бъде на разположение до 1 януари 2035 г. едновременно с данните за 2021 г.

(7)

Поради това Регламент (ЕС) № 1151/2010 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят условията и структурата на докладите на държавите членки за качеството на предаваните от тях на Комисията (Евростат) данни от преброяването на населението и жилищния фонд за референтната 2021 година, и техническият формат за предаването на данни.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията и техническите спецификации, посочени в Регламент (ЕО) № 763/2008, Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/543 на Комисията (4) и Регламент (ЕС) 2017/712.

Прилагат се също така следните определения:

1.

„статистическа единица“ означава основната единица за наблюдение, а именно физическо лице, домакинство, семейство, жилищно помещение или конвенционално жилище;

2.

„индивидуално преброяване“ означава събирането на информацията за всяка статистическа единица, така че характеристиките ѝ да могат да бъдат записани отделно и да бъдат кръстосано съпоставени с други характеристики;

3.

„едновременност“ означава, че получената при преброяване информация се отнася за един и същ момент във времето (референтна дата);

4.

„универсалност в рамките на определена територия“ означава, че данните са предоставени за всички статистически единици в рамките на точно определена територия. Когато статистическите единици представляват лица, „универсалност в рамките на определена територия“ означава, че предоставените данни се основават на информация за всички лица, чието обичайно местопребиваване е на определената територия (общо население);

5.

„наличност на данни за малките райони“ означава наличността на данни за малки географски райони и малки групи от статистически единици;

6.

„зададена периодичност“ означава редовното провеждане на преброявания в началото на всеки десетгодишен период, включително непрекъснатото водене на регистрите;

7.

„източник на данни“ означава съвкупността от записи на данни за статистически единици и/или свързани със статистическите единици събития, която представлява пряка основа за изготвянето на данни от преброяването относно една или повече определени теми за определено целево население;

8.

„целево население“ означава съвкупността от всички статистически единици в определен географски район на референтната дата, които отговарят на изискванията за докладване по една или повече указани теми. Всяка валидна статистическа единица се включва само веднъж;

9.

„целево население по оценка“ означава най-добрата налична приблизителна оценка на целевото население. То се състои от преброеното население плюс населението в категория „недостатъчен обхват“ минус населението в категория „свръхобхват“;

10.

„преброено население“ означава съвкупността от статистически единици, която фактически е представена от резултатите от преброяването на една или повече определени теми за определено целево население. Записите на данните от преброеното население са тези в източника на данни за определеното целево население, като към тях се включват всички импутирани записи и се изключват всички заличени записи. Ако определен източник на данни обхваща, като методологичен принцип, записи на данни само за една извадка от статистическите единици от тяхното целево население по оценка, преброеното население включва допълнителната съвкупност от статистически единици освен статистическите единици в извадката;

11.

„допълнителна съвкупност от статистически единици“ означава съвкупността от тези статистически единици, които принадлежат към целево население по оценка, но за които в резултат на прилагана методология за изготвяне на извадка източникът на данни не съдържа записи на данни;

12.

„оценка на обхвата“ означава проучване на разликата между определено целево население и преброеното население от него;

13.

„изследване след преброяването“ означава изследване, проведено скоро след преброяването с цел оценка на обхвата и съдържанието;

14.

„недостатъчен обхват“ означава съвкупността от всички статистически единици, които принадлежат към определено целево население, но не са включени в съответното преброено население;

15.

„свръхобхват“ означава съвкупността от всички статистически единици, които са включени в дадено преброено население и се използват за докладване относно определено целево население, но не принадлежат към това целево население;

16.

„импутиране (условно изчисление) на запис“ означава определянето на изготвен чрез моделиране, но правдоподобен запис на данни за един точно определен географски район на най-подробното ниво в географско отношение, за което са налични данни от преброяването, и импутирането на този запис на данни към източник на данни;

17.

„заличаване на запис“ означава акта на заличаване или игнориране/невземане предвид на запис на данни, който е включен в източник на данни, използван за докладване относно определено целево население, но който не предоставя никаква валидна информация за някоя от статистическите единици в рамките на това целево население;

18.

„импутиране (условно изчисление) на елемент“ означава въвеждането на изготвена чрез моделиране, но правдоподобна стойност по конкретна тема в запис на данни, който вече съществува в източник на данни, но или не съдържа тази стойност, или съдържаната стойност се счита за неправдоподобна;

19.

„данни на основата на въпросник“ означава данни, които първоначално са получени от респонденти чрез въпросник в контекста на събиране на статистически данни, които се отнасят за определен момент във времето;

20.

„свързване на записи“ означава процесът на обединяване на информация от различни източници на данни чрез сравняване на записите за отделни статистически единици и обединяване на информация, отнасяща се за една и съща статистическа единица;

21.

„уникален идентификатор“ означава променлива или набор от променливи в записите на данни в източник на данни или всеки списък от статистически единици, който се използва:

за проверка на това дали източникът на данни (или списъкът от статистически единици) не включва повече от един запис на данни за всяка статистическа единица, и/или

за свързване на записи;

22.

„регистър“ означава хранилище на информация за статистически единици, която директно се актуализира в хода на събития, имащи отношение към статистическите единици;

23.

„данни на основата на регистър“ означава данни в регистър или от регистър;

24.

„съгласуване на регистри“ означава свързване на записи, когато всички данни, предмет на съгласуване, се съдържат в регистри;

25.

„извличане на данни“ означава процесът на извличане на информация за преброяването от информацията, съдържаща се в регистър и отнасяща се за отделни статистически единици;

26.

„кодиране“ означава процесът на преобразуване на информация в кодове, представляващи класове в рамките на схема за класификация;

27.

„захващане“ означава процесът, чрез който събраните данни се преобразуват във форма, подходяща за по-нататъшна обработка;

28.

„редактиране на запис“ означава процесът на проверка и промяна на записи на данни, така че те да станат правдоподобни, като същевременно се запазват основните им части;

29.

„генериране на домакинство“ означава идентифицирането на частно домакинство в съответствие с концепцията „едно жилище — едно домакинство“, определена в тема „Статут на домакинството“ в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/543;

30.

„генериране на семейство“ означава идентифицирането на семейство въз основа на информация за това дали лицата живеят в същото домакинство, но без наличие на информация или при наличие на непълна информация за семейните отношения между тях. Терминът „семейство“ е посочен в определението за „семейно ядро“ в тема „Семейно положение“ в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 017/543;

31.

„липса на информация относно единица“ означава невъзможността да бъдат събрани каквито и да е данни от статистическа единица, която е част от преброеното население;

32.

„контрол на оповестяването на статистически данни“ означава методите и процесите, прилагани с цел намаляване до минимум на риска от оповестяване на информация за отделни статистически единици, когато се разпространява статистическа информация;

33.

„оценяване“ означава изчисляването на статистически оценки с използване на математическа формула и/или алгоритъм, прилаган(а) към наличните данни;

34.

„определение за структурата на данните“ означава съвкупност от структурни метаданни, свързани със съвкупност от данни, която включва информация за това по какъв начин отделните теми са свързани с мерките, размерите и атрибутите на даден хиперкуб, заедно с разбивки, информация относно представянето на данните и свързаните с тях описателни метаданни.

Член 3

Метаданни и докладване относно качеството

Държавите членки докладват на Комисията (Евростат) до 31 март 2024 г. основната информация и свързаните с качеството данни и метаданни, посочени в приложението към настоящия регламент, с оглед на проведеното от тях преброяване на населението и жилищния фонд за референтната 2021 година и на данните и метаданните, предадени на Комисията (Евростат) в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/712.

Член 4

Източници на данни

Държавите членки докладват за всеки източник или всички източници на данни, използван(и) за събиране на информация, необходима за изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) № 763/2008, и по-специално с цел:

а)

да се отговаря на съществените характеристики, посочени в член 2, подточка i) от Регламент (ЕО) № 763/2008;

б)

да се представлява целевото население;

в)

да е налице съответствие със съответните технически спецификации, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/543; и

г)

да се допринася за предоставянето на данни за програмата за статистическите данни, предвидена в Регламент (ЕС) 2017/712.

Член 5

Достъп до съответна информация

1.   При оправено искане от страна на Комисията (Евростат) държавите членки ѝ предоставят достъп до всяка информация, която е от значение за оценката на качеството на данните и метаданните, предавани в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/712.

2.   При спазване на параграф 1 държавите членки не са длъжни да предоставят на Комисията (Евростат) каквито и да било микроданни или поверителни данни.

Член 6

Технически формат за предаване на данни

Техническият формат, който се използва за предаване на данните и метаданните за референтната 2021 година, е форматът „Statistical Data and Metadata eXchange“ (SDMX), приложен чрез платформата за разпространение на данни от преброяванията. Държавите членки предават изискваните данни в съответствие с определенията за структурата на данните и свързаните с тях технически спецификации, предоставени от Комисията (Евростат). Държавите членки съхраняват изискваните данни и метаданни до 1 януари 2035 г. с оглед на евентуално предаване по-късно при поискване от страна на Комисията (Евростат).

Член 7

Изменение на Регламент (ЕС) № 1151/2010

В член 6 от Регламент (ЕС) № 1151/2010 третото изречение се заменя със следното:

„Държавите членки съхраняват данните и метаданните за референтната 2011 година до 1 януари 2035 г. Държавите членки не са длъжни да правят изменения или ревизии на тези данни след 1 януари 2025 г. Държавите членки, които решат да направят такива изменения или ревизии, уведомяват за тях Комисията (Евростат), преди те да бъдат приложени.“

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 май 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 14.

(2)  Регламент (ЕС) 2017/712 на Комисията от 20 април 2017 г. за определяне на референтната година и програмата за статистическите данни и за метаданните за преброяването на населението и жилищния фонд, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 105, 21.4.2017 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1151/2010 на Комисията от 8 декември 2010 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно преброяването на населението и жилищния фонд по отношение на условията и структурата на докладите за качеството и техническия формат за предаването на данни (ОВ L 324, 9.12.2010 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/543 на Комисията от 22 март 2017 г. за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно преброяването на населението и жилищния фонд по отношение на техническите спецификации на темите и на техните разбивки (ОВ L 78, 23.3.2017 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Съдържанието и структурата на докладите за качеството за предаването на данни

Текстовите и количествените метаданни относно преброяването на населението и жилищния фонд, провеждано в държавите членки за референтната 2021 година, се състоят от следните раздели:

1.   ОБЩ ПРЕГЛЕД

1.1.   Правно основание

1.2.   Отговорни органи

2.   ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ

2.1.   Класифициране на източниците на данни в съответствие с член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 763/2008

2.2.   Списък на източниците на данни, използвани при преброяването през 2021 г.

2.3.   „Матрица „източници на данни х теми“

2.4.   Адекватност на източниците на данни: степен, в която те отговарят на съществените характеристики (член 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 763/2008)

2.4.1.   Индивидуално преброяване;

2.4.2.   Едновременност;

2.4.3.   Универсалност в рамките на определената територия;

2.4.4.   Наличност на данни за малките райони;

2.4.5.   Зададена периодичност.

3.   ЦИКЪЛ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕБРОЯВАНЕТО

3.1.   Референтна дата

Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) референтната дата в съответствие с член 3 от Регламент (ЕС) 2017/712 на Комисията.

3.2.   Подготовка и изпълнение на дейностите по събирането на данни

3.2.1.   Данни на основата на въпросник

съставяне и тестване на въпросници (включително копия на всички окончателни въпросници);

изготвяне на адресни списъци от всякакъв вид, подготовка за работата на място, картографиране, осигуряване на публичност;

събиране на данни (включително работа на място);

правно задължение за събиране на информация, стимули за предоставяне на вярна информация или възможни причини за предоставяне на невярна информация.

3.2.2.   Данни на основата на регистър

създаване на нови регистри от 2011 г. нататък (когато е приложимо);

реорганизиране на съществуващите регистри от 2011 г. нататък (включително промени в съдържанието на регистрите, адаптиране по отношение на преброеното население, адаптиране на определенията и/или на техническите спецификации) (когато е приложимо);

водене на регистрите (за всеки регистър, използван за преброяването през 2021 г.), включително

съдържание на регистъра (статистически единици и информация за тях, всякакъв вид редактиране на записи и/или импутиране на елементи и записи в регистъра),

административни отговорности,

правно задължение за вписване на информация, стимули за предоставяне на вярна информация и възможни причини за предоставяне на невярна информация,

закъснения при докладване, по-специално закъснения по причини от правен/официален характер, късно докладване,

оценяване и уреждане на случаи на невписване, на незаличаване на вписванията, на многократно вписване,

всякакви значителни ревизии на регистър или актуализации на записи, които засягат данните за преброяването през 2021 г., периодичност на ревизиите на регистър,

използване, включително „статистическо използване на регистъра за цели, различни от свързаните с преброяването“ и „използване на регистъра за цели, различни от статистическите (например за административни цели)“;

съгласуване и свързване на регистри (включително уникален(ни) идентификатор(и), използван(и) за свързване на записи);

извличане на данни.

3.2.3.   Данни, събрани чрез извадка

Метаданните за темите, информацията за които е била събрана чрез извадка, трябва да съдържат също така описания на:

модела на извадката,

методологиите, използваните за всякакви оценки, модели или импутирания,

възможните систематични отклонения при оценяването, дължащи се приложени методологии,

формулите и алгоритмите, използвани за изчисляване на стандартната грешка.

3.2.4.   Данни, събрани чрез комбинирани методи (данни на основата на повече от един вид източник на данни)

Метаданните за темите, информацията за които е била събрана чрез комбинирани методи, трябва също така да съдържат:

описание на методите (вид на използваните източници на данни и по какъв начин е комбинирана информацията от различни източници, по какъв начин различните източници и методи се допълват и подкрепят помежду си и ако е приложимо — кои източници обхващат съответните части от населението),

други имащи отношение към качеството въпроси, свързани с използването на комбинирани методи.

3.3.   Обработка и оценка

3.3.1.   Обработка на данни (включително захващане, кодиране, идентифициране на променлива(и), редактиране на записи, импутиране на записи, заличаване на записи, оценяване, свързване на записи, включително идентифициране на променлива(и), използвана(и) за свързване на записи, генериране на домакинства и семейства, мерки за идентифициране или ограничаване на липсата на информация относно единици);

3.3.2.   Дейности по оценка на обхвата, методология за третиране на липсата на отговор, изследване(ия) след преброяването (когато е приложимо), окончателно валидиране на данните: метод за оценяване на недостатъчния обхват и на свръхобхвата, включително информация за качеството на оценките на недостатъчния обхват и на свръхобхвата.

3.4.   Разпространяване (канали за разпространяване, осигуряване на поверителност на статистическите данни, включително на контрол на оповестяването на статистически данни)

3.5.   Мерки за осигуряване на ефективност на разходите

4.   ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ДАННИТЕ

4.1.   Съпоставимост

По отношение на всяка тема държавите членки докладват за всяко отклонение от изискваните понятия и определения или всяка практика в държавата членка, които биха могли да засегнат неблагоприятно съпоставимостта на данните в рамките на Съюза.

За темата „Статут на настояща дейност“ държавите членки докладват за всички методи на оценка, които се използват за коригиране на данните, за да се постигне по-точно съответствие с определението в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/543 на Комисията. Държавите членки докладват за степента, в която източниците на данни и всички използвани методи за оценка водят до отклонение от определението за „Статут на настояща дейност“ в посочения регламент.

4.2.   Навременност и актуалност

Следната информация трябва да бъде предоставяна на национално ниво:

дата(и) на предаването на данните на Комисията (Евростат), с разбивка по хиперкубове;

дата(и) на значителната(ите) ревизия(ии) на предаваните данни с разбивка по хиперкубове;

дата(и) на предаване на метаданните.

В случай на значителни ревизии, извършени на 1 април 2024 г. или след тази дата, държавите членки докладват поотделно съответната(ите) дата(и) на Комисията (Евростат) в срок от една седмица.

4.3.   Съгласуваност

Държавите членки докладват за всяко значително несъответствие между предаваните данни в различните набори от данни, определени в Регламент (ЕС) 2017/712 на Комисията.

4.4.   Обхват и точност

С цел указване на обхвата се предоставят следните абсолютни стойности за преброените лица на национално ниво и се разпределят по пол и широки възрастови групи, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/543 на Комисията:

а)

преброено население;

б)

брой на всички импутирания на записи;

в)

брой на всички заличавания на записи;

г)

недостатъчен обхват (оценка);

д)

свръхобхват (оценка);

е)

целево население по оценка.

За целите на оценката на точността се предоставят следните абсолютни стойности за преброените лица на национално ниво и се разпределят по пол и широки възрастови групи, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/543 на Комисията:

а)

преброено население;

б)

брой записи на наблюдаваните данни по темата, получени чрез традиционно преброяване;

в)

брой записи на наблюдаваните данни по темата, получени от административни регистри;

г)

брой записи на наблюдаваните данни по темата, получени чрез извадкови изследвания;

д)

брой записи на наблюдаваните данни по темата, получени от няколко източника на данни;

е)

допълнителна съвкупност от статистически единици по темата (за извадки);

ж)

брой импутирани наблюдения по темата;

з)

брой записи с липсваща информация по темата.

Горепосочените абсолютни стойности за оценка на точността се предоставят за следните обхванати от преброяването теми:

а)

юридическо семейно положение (LMS);

б)

семейно положение (FST);

в)

статут на домакинството (HST);

г)

статут на настояща дейност (CAS);

д)

занятие (OCC);

е)

индустрия (IND);

ж)

статут на трудова заетост (SIE);

з)

местоположение на работното място (LPW);

и)

образователно ниво (EDU);

й)

държава/място на раждане (POB);

к)

гражданство (COC);

л)

година на пристигане в държавата (от 2010 г. нататък) (YAT);

м)

година на пристигане в държавата (от 1980 г. нататък) (YAE);

н)

обичайно местопребиваване една година преди преброяването (ROY);

о)

жилищни условия (HAR).

4.5.   Пълнота

Държавите членки докладват за степента на пълнота на данните по отношение на изискванията на Регламент (ЕО) № 763/2008. Те дават подробности за обхванатите от преброяването теми или съответните разбивки, за които не са предоставени данни.

4.6.   Адекватност

Предоставя се следната информация на равнището на Съюза:

а)

предприети действия за установяване и удовлетворяване на потребностите на ползвателите;

б)

наблюдение на степента на извличане на данни.