12.5.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 121/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/804 НА КОМИСИЯТА

от 11 май 2017 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от желязо (с изключение на тези от чугун) или от стомана (с изключение на тези от неръждаема стомана), с кръгло напречно сечение и с външен диаметър, превишаващ 406,4 mm, с произход от Китайската народна република

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния регламент“), и по-специално член 9, параграф 4 от него,

след консултации с държавите членки,

като има предвид, че:

A.   ПРОЦЕДУРА

1.   Временни мерки

(1)

На 13 февруари 2016 г. Европейската комисия („Комисията“) започна разследване вследствие на жалба, подадена на 4 януари 2016 г. от Комитета за защита на производството на безшевни стоманени тръби на Европейския съюз („жалбоподателя“) от името на производители, които представляват повече от 25 % от общото производство на Съюза на сходния продукт. Жалбата съдържаше доказателства за дъмпинг на въпросния продукт и за произтичащата от това съществена вреда, които бяха достатъчни, за да дадат основание за започване на разследване.

(2)

На 12 ноември 2016 г. с Регламент (ЕС) 2016/1977 на Комисията (2) („регламента за временните мерки“) Комисията наложи временно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от желязо (с изключение на тези от чугун) или от стомана (с изключение на тези от неръждаема стомана), с кръгло напречно сечение и с външен диаметър, превишаващ 406,4 mm, с произход от Китайската народна република („КНР“, „Китай“ или „засегнатата държава“).

2.   Последваща процедура

(3)

След разгласяването на съществените факти и съображения, въз основа на които бе наложено временно антидъмпингово мито („разгласяване на временните заключения“), производители от Съюза, китайски производители износители и едно сдружение на китайските производители износители направиха писмени изявления. На страните, които поискаха да бъдат изслушани, бе предоставена такава възможност.

(4)

Комисията разгледа коментарите, представени от заинтересованите страни, и в случаите, в които това бе счетено за целесъобразно, внесе съответните изменения във временните констатации.

(5)

Комисията информира всички страни за основните факти и съображения, въз основа на които възнамерява да наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове безшевни тръби („разгласяване на окончателните заключения“). На страните бе даден срок, в който да представят своите коментари относно разгласяването на окончателните заключения. Коментарите, представени от заинтересованите страни, бяха разгледани и взети под внимание, когато това бе счетено за целесъобразно.

3.   Изготвяне на извадка

(6)

В съображения 7—9 от регламента за временните мерки Комисията прикани заинтересованите страни да предоставят своите коментари относно представителността на един от включените в извадката производители от Съюза.

(7)

Един китайски производител износител заяви, че този производител от Съюза следва да бъде изключен от извадката, тъй като данните за него биха довели до изкривяване на констатациите за цялата промишленост. Друг китайски производител износител подчерта, че Vallourec е най-голямото дружество в извадката, в резултат на което не е ясно дали извадката е представителна за промишлеността на Съюза. Жалбоподателят заяви, че китайските производители все по-често се конкурират и на пазара на висококачествени и съобразени с конкретните нужди продукти. Той отбелязва също така, че нефтените и газовите продукти се изнасят главно извън Съюза, така че разликата в продуктовите гами оказва малко въздействие върху пазара на Съюза.

(8)

Комисията поиска допълнителна информация и проведе допълнително контролно посещение в помещенията на производителя от Съюза. Констатациите показаха, че производителят от Съюза произвежда по-широка гама от видове на продукта от останалите включени в извадката производители от Съюза, но тази широка гама продукти, включително тръби за производството на електроенергия, нефт и газ и за строителството, попада в обхвата на продукта. И производителите от Съюза, и китайските производители произвеждат както продукти за широкото потребление, така и висококачествени продукти. Конкретният производител от Съюза представлява голяма част от производството на Съюза. Поради това Комисията стигна до заключението, че производителят от Съюза е част от промишлеността на Съюза и че не са налице основания за изключването му от извадката. Всяко нежелано въздействие, породено от специфичното положение на това дружество, върху цялостната картина по отношение на вредата, бе неутрализирано посредством коригиране на разходите и претегляне, както е обяснено в съображения 81, 84 и 146.

(9)

Сдружението на китайските производители износители отново повтори предишните си коментари срещу започването на разследването, сред които неговото несъгласие с метода на изготвяне на предварителна извадка преди започването на процедурата. То заяви също така, че жалбата е необоснована, с лошо качество и въз основа на допускания, че обхватът на продукта е твърде широк и обединява твърде различни продукти и че има прекалено много поверителни елементи.

(10)

Комисията припомни, че предварителният подбор на включените в извадката дружества е бил отворен за коментари от заинтересованите страни. Коментарите на китайското сдружение бяха получени едва след крайния срок, когато извадката вече бе потвърдена. Поради това твърдението бе отхвърлено. Що се отнася до другите твърдения, Комисията посочи, че на етапа на жалбата не е необходимо да се разполага със същите доказателства за наличието на дъмпинг и вреда, които биха били необходими за налагането на мерки. Твърденията относно поверителните приложения към жалбата бяха проверени и бе потвърдено, че е обосновано те да се считат за поверителни. Във всеки случай, китайското сдружение получи подробен отговор на твърденията си срещу започването на разследването.

(11)

Поради липсата на други коментари относно метода на изготвяне на извадката временните заключения, посочени в съображения 10 — 13 от регламента за временните мерки, бяха потвърдени.

4.   Индивидуално разглеждане

(12)

Както бе посочено в съображение 14 от регламента за временните мерки, трима производители износители, които не бяха включени в извадката, поискаха да им бъде определен индивидуален дъмпингов марж в съответствие с член 17, параграф 3 от основния регламент. След публикуването на временните мерки обаче двама от тях решиха да оттеглят своето искане за индивидуално разглеждане. Единственият производител износител, който потвърди първоначалното си искане за индивидуално разглеждане, бе Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co., Ltd.

5.   Заявление за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика

(13)

По време на разследването не бяха подадени формуляри за заявление за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика, от страна на производителите износители. Поради това констатациите в съображение 15 от регламента за временните мерки бяха потвърдени.

6.   Отговори на въпросника и контролни посещения

(14)

Освен въпросниците и посещенията, описани в съображения 16 и 17 от регламента за временните мерки, Комисията изпрати допълнителни въпроси на жалбоподателя и на един производител от Съюза, за да извърши проверки във връзка с вредата и причинно-следствената връзка, установени в регламента за временните мерки. Освен това на един китайски производител износител бе изпратен въпросник за индивидуално разглеждане.

(15)

Извършени бяха контролни посещения в помещенията на следните страни:

а)

Производители износители от КНР:

Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co., Ltd. (Индивидуално разглеждане).

б)

Производители от Съюза:

Vallourec Deutschland GmbH, Германия.

в)

Несвързани вносители:

Edgen Murray GmbH, Австрия / Обединено кралство,

Meever & Meever BV, Нидерландия,

Cuñado S.A., Испания.

7.   Разследван период и разглеждан период

(16)

Сдружението на китайските производители износители отправи критика по отношение на началото на разглеждания период (2012 г.), като заяви, че 2011 г. би била по-подходяща начална година. То посочи, че вносът от Китай в ЕС на разглеждания продукт е намалял от 2011 г. (46 657 тона) до 2012 г. (39 195 тона). В резултат на това 2012 г. като базова година показва увеличение на вноса през разглеждания период (до 42 539 тона), докато 2011 г. като базова година би показала намаление на вноса от Китай. Сдружението поиска допълнителни разяснения относно избора на 2012 г.

(17)

Комисията отбеляза, че разглежданият период е бил установен в съответствие със стандартната практика. Както е обяснено в съображение 18 от регламента за временните мерки, разглежданият период обхваща три пълни календарни години, предхождащи разследвания период. Няма основание да бъде избран различен период. Поради това коментарът бе отхвърлен. Във всички случаи данните, събрани от заинтересованите страни, са се отнасяли само за разглеждания период. Определянето на показателите за вредата бе следователно възможно само за периода 2012—2015 г. Следователно данните за обема на вноса от Китай от 2011 г. насам не позволиха на Комисията да изготви заключения относно цялостното развитие на състоянието на промишлеността на Съюза. Като се има предвид тенденцията за намаляване на рентабилността от 2012 г. насам, както е описано в съображения 91 и 92, включването на 2011 г. в разглеждания период би показало още по-силно изразено отрицателно развитие на състоянието на промишлеността на Съюза.

(18)

След разгласяването на окончателните заключения един китайски производител износител и едно сдружение на китайските производители износители заявиха, че обяснението, дадено от Комисията в съображение 59 (което съответства на съображение 47 от документа с общата информация), за разликите в обема на износа не се е основавало на никакви доказателства.

(19)

Комисията поясни, че съображение 59 не се отнася до искането за включване на 2011 г. в разследвания период, а до друг коментар от страна на друга заинтересована страна, заявила, че е налице несъответствие в сравнение с предишно разследване по отношение на същия продукт. Твърденията на сдружението на китайските производители износители за разследвания период бяха разгледани в съображение 17.

(20)

Тъй като не бяха представени други коментари относно разследвания период, съображение 18 от регламента за временните мерки бе потвърдено.

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПPОДУКТ

(21)

Един китайски производител износител заяви, че обхватът на продукта е твърде широк, тъй като включва видове на продукта от легирани стомани, чиито разходи и цени значително се различават от тези на стандартния разглеждан продукт. Той поиска изключването от обхвата на продукта на видовете на продукта, изработени от легирани и високолегирани стомани (3).

(22)

Сдружението на китайските производители износители заяви, че обхватът на продукта включва три различни пазарни сегмента: а) производство на нефт/газ, б) производство на електроенергия и в) строителство, и че вредата е трябвало да бъде оценена за всеки от сегментите поотделно. Той заяви, че продуктът, предназначен за един пазарен сегмент, трябва да се съобразява със специфични промишлени стандарти и следователно не може да бъде използван в друг сегмент. Като доказателство за това той се позовава на практиката в Канада и в Съединените щати, където антидъмпингови разследвания са разграничили тръбите, произведени за сектора на производството на нефт и газ, от тръбите, произведени за други сектори.

(23)

Що се отнася до второто твърдение, една заинтересована страна заяви, че нейният износ за Съюза е бил свързан само със строителния сектор.

(24)

По отношение на първото твърдение във връзка с продуктите от легирани и високолегирани стомани Комисията отбеляза, че определението на разглеждания продукт обхваща голямо разнообразие от видове на продукта, които имат същите или сходни основни технически и физически характеристики. Комисията взе под внимание разликите между видовете на продукта и гарантира обективно сравнение. За всеки вид на продукта, произвеждан и продаван от китайските производители износители, и за всеки вид на продукта, произвеждан и продаван от промишлеността на Съюза, бе определен уникален контролен номер на продукта (КНП). КНП зависи от основните характеристики на продукта, в този случай вид на продукта, външен диаметър, дебелина на стената, закаляване и темпериране, дължина, край на тръбата и изпитване. Поради това видовете на продукта, внасяни от Китай, бяха сравнени въз основа на КНП с продуктите, произвеждани и продавани от промишлеността на Съюза, които имат едни и същи или сходни характеристики. По-специално при първата характеристика (вид на продукта) се прави разграничение между нелегираните стомани, легираните стомани и високолегирани стомани. Ето защо при сравненията са взети предвид разликите в разходите и цените, произтичащи от вида на стоманата — легирана и високолегирана стомана. Съгласно съдебната практика (4) за да се определи дали продуктите са сходни, така че да представляват част от един и същ продукт, следва да се прецени дали те имат еднакви технически и физически характеристики, една и съща основна крайна употреба и едно и също съотношение цена — качество. В тази връзка трябва да бъдат оценени и взаимозаменяемостта и конкуренцията между тези продукти. При разследването бе установено, че всички видове на продукта са изработени от стомана чрез използване на производствени процеси, необходими за производството на безшевни тръби, поради което се използват подобни машини, което дава възможност на производителите да преминават от производството на един вид на продукта към друг в зависимост от търсенето. Поради това, въпреки че различните видове на продукта не са пряко взаимозаменяеми, производителите се конкурират за поръчки, обхващащи широка гама от видовете на продукта. Освен това тези видове на продукта се произвеждат и продават както от промишлеността на Съюза, така и от китайските производители износители, които използват подобни методи на производство.

(25)

Що се отнася до второто твърдение във връзка с пазарните сегменти, в него не е посочено на какво основание видовете на продукта за един или друг от пазарните сегменти следва да бъдат изключени от обхвата на продукта. Не е обяснено и защо е необходимо да се прави отделна оценка на вредата по сегменти. Определението на разглеждания продукт, което обхваща безшевни тръби с външен диаметър, превишаващ 406,4 mm, не е било оспорено нито след известието за започване, нито в отговорите на въпросника, нито по време на контролните посещения. Както бе обяснено в съображение 24, КНП се основава на основни физически и технически характеристики, а не на потенциалното крайно приложение или на пазарния сегмент. Във всеки случай разследването показа, че както китайските производители износители, така и производителите от Съюза се конкурират във всеки един от трите сегмента. Освен това ставките на митата за всеки отделен китайски производител износител са изчислени въз основа на среднопретеглена стойност по вид на продукта. В резултат на това общият размер на подлежащите на плащане мита би останал един и същ за даден продуктов асортимент. Докато някои видове на продукта биха получили по-ниски маржове, а други — по-високи маржове, сумата от всички маржове би била равна на среднопретеглената стойност на всички видове на продукта.

(26)

След разгласяването на окончателните заключения един китайски производител износител и сдружението на китайските производители износители оспориха допълнително продуктовия обхват. Те заявиха, че поради различните изисквания по отношение на стандартите, съдържанието на сплави и крайните приложения, продуктите, използвани в сегмента на производството на нефт и газ, са различни и не са взаимозаменяеми с продуктите в другите два сегмента. Според тях КНП не позволява да се направи правилна съпоставка между видовете на продукта, тъй като самият обхват на продукта не е определен правилно. Що се отнася до производителите, които пренасочват своята дейност от един сегмент към друг, те заявиха, че трудности в другите два сегмента са настъпили в резултат на пазарните сили и не са свързани с вноса от Китай. Освен това те заявиха, че пренасочването на дейността на производителите от Съюза към други сегменти представлява търговска стратегия, която неминуемо означава понижение на приходите поради по-ниските продажни цени в другите сегменти в сравнение с продуктите в сегмента на производството на нефт и газ;

(27)

Комисията се позова на заключението си в съображение 24, а именно, че макар някои от различните видове на продукта да не са пряко взаимозаменяеми, по-специално поради различните изисквания по отношение на стандартите и суровините, те притежават еднакви или сходни основни технически и физически характеристики. Що се отнася до пренасочването на дейността към други сегменти, коментарите на заинтересованите страни не оспориха способността на производителите да пренасочват дейността си от един сегмент към друг. Коментарите по този начин потвърждават констатациите в съображение 24, че продуктите за различните сегменти са произведени от едни и същи производители, с подобни машини, и че производителите могат да пренасочват дейността си между отделните видове на продукта. Поради това Комисията стигна до заключението, че обхватът на продукта е правилен и следователно могат да се правят сравнения между видовете на продукта въз основа на КНП. Поради това тя заключава, че тези твърдения не противоречат на констатациите от разследването.

(28)

Поради това Комисията стигна до заключението, че всички видове на разглеждания продукт имат едни и същи основни физически и технически характеристики. В резултат на това изложените по-горе твърдения бяха отхвърлени и констатациите в съображения 19 — 22 от регламента за временните мерки бяха потвърдени.

В.   ДЪМПИНГ

1.   Държава аналог

(29)

Както бе посочено в съображения 24 — 28 от регламента за временните мерки, Мексико бе избрана за подходяща държава аналог за целите на определянето на нормалната стойност за КНР в съответствие с член 2, параграф 7 от основния регламент.

(30)

След налагането на временните мерки една от заинтересованите страни заяви, че Южна Корея следва да бъде счетена за по-добър избор за държава аналог, тъй като производствените разходи и производствените процеси на корейските заводи са много по-близки до тези на китайските заводи. Също така бе заявено, че са налице значителни разлики от гледна точка на разходите и технологията, използвана в производствения процес, между някои китайски производители износители и производителя от държавата аналог или производителите от Съюза. Производственият процес на китайските производители е по-модернизиран и следва да бъдат направени някои корекции, за да се гарантира обективно сравнение.

(31)

Следва да се отбележи, че разглежданият продукт представлява пазарна ниша и затова относително малък брой производители са в състояние да го произвеждат. Освен това сътрудничеството с производителите от държавата аналог е доброволно. Въпреки че CISA е заявила, че Южна Корея би била по-уместен избор за държава аналог, тя не е посочила конкретен корейски производител, който е готов да окаже съдействие. Следва да се припомни, че на предварителния етап Комисията поиска съдействие от страна на 13 дружества в 8 държави. Въпреки че едно дружество в Южна Корея бе сред тези дружества, то не отговори на искането. След проверка в интернет и справка на уебсайтовете на 41 производители на стоманени продукти в Южна Корея бе установено, че само трима от тях са произвеждали безшевни тръби. Двама от тях са произвеждали тръби с малък диаметър, които не попадат в обхвата на разглеждания продукт, а единственият производител от Южна Корея, който е произвеждал разглеждания продукт, е използвал производствена технология, която не е съпоставима с производствените технологии, които предимно са били използвани от китайските производители. Събраните доказателства по време на разследването показват, че Южна Корея е произвеждала предимно безшевни тръби с малък диаметър, които не попадат в обхвата на продукта, предмет на разследването, или използват производствена технология, която не е съпоставима с тази на китайските производители за разглеждания продукт. Поради това Комисията заключи, че Южна Корея не би могла да се разглежда като подходяща държава аналог.

(32)

Освен това, въпреки че производствените процеси на китайските производители се различават помежду си, производственият процес на мексиканския производител е един от процесите, използвани от китайските производители. Сходството на производствените процеси между Мексико и Китай допълнително подкрепи заключението, че Мексико е подходяща държава аналог за целите на настоящото разследване.

(33)

Заинтересованата страна не представи достатъчно доказателства, за да разясни и определи количествено разликите по отношение на разходите между своята модернизирана според нея производствена технология и технологията, използвана в Мексико. Тя не предостави друга информация за разходите на конкретен китайски производител, нито за сектора на дейност в Китай, нито посочи други производители, които използват сходни производствени процеси, което би позволило на Комисията да направи оценка на предполагаемите различия между технологиите, използвани в Китай и от оказалия съдействие мексикански производител, както и на въздействието, ако има такова, върху целесъобразността на избора на Мексико като държава аналог. Освен това от страна на Южна Корея не бе оказано съдействие. Поради това искането бе отхвърлено. В резултат на това Комисията потвърди Мексико като единствената налична подходяща държава аналог.

(34)

След разгласяването на окончателните заключения един китайски производител износител заяви, че Комисията безусловно е приела Мексико като държава аналог само поради това че този избор ѝ е послужил да докаже наличието на високи дъмпингови маржове.

(35)

Това бе просто твърдение на заинтересованата страна, която тя не обоснова, нито приведе доказателства, че Мексико не е подходяща държава аналог. Във всеки случай Комисията припомня, че когато тя получава съдействие само от страна на един производител износител в държава с пазарна икономика, Комисията е длъжна, въз основа на решението на Съда по дело GLS (C-338/10), да използва тази държава. Поради това искането бе отхвърлено.

2.   Нормална стойност

(36)

Подробна информация за изчислението на нормалната стойност е представена в съображения 29 — 37 от регламента за временните мерки.

(37)

Един китайски производител износител заяви, че повечето от данните за установяване на дъмпинговия марж са държани поверителни, без това да бъде обосновано. Той изтъкна по-конкретно факта, че нормалната стойност за оказалия съдействие производител не е била разгласена.

(38)

Съгласно член 19, параграф 1 от основния регламент за поверителна по своя характер информация се счита информация, чието оповестяване: 1) би могло да даде значително преимущество на конкурент или 2) би имало значителен отрицателен ефект за лицето, предоставило информацията, или за лицето, от което е получена информацията. Тъй като данните за продажбите и разходите са с поверителен характер, данните относно печалбата, разходите по продажбите, общите и административните разходи на производителя в държавата аналог, включени в регламента за временните мерки, бяха представени в диапазони под формата на проценти, осигурявайки по този начин възможно най-голяма прозрачност, без да се нарушава поверителният им характер. Производителят от държавата аналог поиска да бъде предоставено поверително третиране на неговите данни за продажбите и разходите, чието разгласяване би могло да навреди на конкурентоспособността на дружеството, и приведе основания в подкрепа на искането си. Освен това разгласяването на нормалната стойност би могло да даде възможност на конкурент да конструира по обратен път цените и разходите на производителя от държавата аналог. Поради това искането бе отхвърлено.

(39)

Поради липсата на други коментари относно нормалната стойност съображения 29 — 37 от регламента за временните мерки бяха потвърдени.

(40)

След разгласяването на окончателните заключения един китайски производител износител, Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co., Ltd. („Gross“) заяви, че Комисията е използвала само една конструирана нормална стойност за 27-те вида на продукта, които Gross е изнасял през разследвания период, без да се прави разлика между различните видове стомана и разходите за закаляване и темпериране в производствения им процес. Конкретното твърдение се основава на отчитане и разчитане на отделни части от документа с общата информация чрез изолиране на техния смисъл от смисъла на целия документ.

(41)

Комисията припомни, че подробна информация за изчислението на дъмпинга бе изложена в съображения от 44 до 47 от регламента за временните мерки и посочена в съображение 41 от документа с общата информация. В съображение 44 от регламента за временните мерки се посочва по-конкретно, че Комисията е извършила сравнението на нормалната стойност и експортната цена за всеки вид на продукта поотделно и никога не е използвала една нормална стойност за всички видове на продукта. Видовете на продукта, използвани за сравнението, бяха определени във въпросниците, изпратени на производителя от държавата аналог, китайските производители износители и производителите от Съюза. Класът стомана, закаляването и темперирането и другите характеристики бяха определени и взети предвид при изчисляването на производствените разходи и конструирането на нормалната стойност за всеки вид на продукта поотделно, като за всяка характеристика бяха правени необходимите корекции. Тъй като твърдението се основаваше на погрешно тълкуване на документа с общата информация, то бе отхвърлено.

(42)

Gross заяви също така, че Комисията следва да премахне от неговите експортни продажби тези видове на продукта, които TAMSA, мексиканският производител от държавата аналог, не произвежда.

(43)

В съответствие с решенията на СТО по случая „Европейски общности — окончателни антидъмпингови мерки по отношение на някои скрепителни елементи от желязо или стомана от Китай“ (5) практиката на Комисията е нормалната стойност да се установява или конструира за всички видове на продукта, изнасян от производителя износител. Поради това Комисията отхвърли искането.

3.   Експортна цена

(44)

Поради липсата на коментари относно експортната цена съображения 38 и 39 от регламента за временните мерки бяха потвърдени.

4.   Сравнение

(45)

Подробни данни за методологията, използвана за сравнение между нормалната стойност и експортната цена на включените в извадката производители износители, са изложени в съображения от 40 до 43 от регламента за временните мерки.

(46)

Следва да се припомни, че Китай прилага политика на само частично възстановяване на ДДС при износ. За да се гарантира, че нормалната стойност е изразена на същото равнище на данъчно облагане като експортната цена, нормалната стойност в регламента за временните мерки бе определена, като бе включен ДДС, с който е обложен вносът на безшевни тръби с широк диаметър, който не се възстановява на китайските производители износители. Специфичният неподлежащ на възстановяване ДДС е бил в размер на 8 % за всички видове на продукта.

(47)

В това отношение жалбоподателят заяви, че подлежащият на възстановяване ДДС в Китай не е бил еднакъв за всички видове на продукта. По-конкретно, за тръби, използвани в дейностите, свързани с проучванията за нефт и газ, подлежащият на възстановяване ДДС е бил 13 %, а за останалите видове на продукта той е бил 9 %. Жалбоподателят заяви, че дъмпинговите маржове следва да бъдат съответно преизчислени, и поиска потвърждение, че специфичният ДДС действително е бил платен, преди да бъде възстановен.

(48)

Тъй като ДДС в Китай е бил еднакъв за всички видове на продукта, а именно 17 %, неподлежащият на възстановяване ДДС за тръби, използвани за дейности, свързани с проучванията за нефт и газ, е бил 4 %, а за останалите видове на продукта — 8 %.

(49)

Поради това Комисията преразгледа корекциите за дружествата, които в своите отговори на въпросника са посочили действително възстановения ДДС за всяка отделна сделка. Става въпрос по-конкретно за производителите износители Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd. и Hengyang Valin MPM Co., Ltd. Техните дъмпингови маржове бяха съответно преизчислени. При това преизчисление бяха взети предвид специфичните ставки на неподлежащия на възстановяване ДДС, което доведе до малко по-ниски дъмпингови маржове. Дъмпинговите маржове на другите включени в извадката дружества останаха на временното равнище.

(50)

По време на контролните посещения бе потвърдено, че ДДС действително е бил изплатен, преди да бъде възстановен.

5.   Дъмпингови маржове

(51)

Подробна информация за изчислението на дъмпинга бе представена в съображения 44 — 47 от регламента за временните мерки.

(52)

По отношение на включените в извадката производители износители, по-точните корекции на ДДС по отношение на нормалните стойности, доведоха до окончателните дъмпингови маржове, изразени като процент от цената CIF на границата на Съюза, без платено мито, както следва:

Дружество

Окончателен дъмпингов марж (%)

Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.

45,4

Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd.

103,8

Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd.

39,9

Hengyang Valin MPM Co., Ltd.

92,9

Други оказали съдействие производители

73,6

Всички други производители

103,8

За единствения производител износител, който поиска индивидуално разглеждане, Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co., Ltd., окончателният дъмпингов марж бе определен на 66,0 % в документа с общата информация.

(53)

След разгласяването на окончателните заключения един китайски производител износител (Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co., Ltd. („Gross“) заяви, че дъмпинговият му марж (66,0 %) не може да бъде по-висок от дъмпинговите маржове на Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd., („Chengde“) и Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd. („Lontrin“), които са били съответно 45,4 % и 39,9 %. Твърдението се основава на съчетанието на две съображения: i) на допускането, че нормалната стойност, използвана за изчисляване на дъмпинговите маржове, е била една и съща за тримата китайски износители, и ii) на факта, че според китайските статистически данни за търговията на равнището на митническите кодове средната единична експортна цена на Gross е била по-висока от съответните цени на Chengde и Lontrin.

(54)

По отношение на допускането на Gross Комисията припомни, че изчислението на дъмпинговия марж не бе основано на средната нормална стойност за всеки производител износител, а на нормалната стойност за всеки вид на продукта, изнасян от производителя износител за пазара на Съюза. Следователно продуктовият асортимент за износ е определящ за изчисляването на среднопретегления дъмпингов марж. Тъй като тримата производители износители не са изнасяли същия продуктов асортимент през разследвания период, конкретното допускане, направено от Gross, е неправилно. Освен това единичните експортни цени, използвани за изчисляването на дъмпинговия марж, бяха основани на действителните експортни сделки, а не на статистически данни. В същото време единичните експортни цени бяха определени на равнището на видовете на продукта, което не съответства на равнището на митническите кодове, използвани от Gross в неговото твърдение. Тъй като твърдението бе основано на неправилни допускания и недостатъчни факти, то бе отхвърлено. Въпреки това коригирането на някои технически грешки, констатирани по време на преразглеждането на изчисленията на дъмпинговия марж, доведоха до намаляване на окончателния дъмпингов марж от 66,0 % на 52,3 %.

Г.   ПРОМИШЛЕНОСТ НА СЪЮЗА

(55)

Тъй като не бяха представени коментари относно промишлеността на Съюза, съображения 49 — 51 от регламента за временните мерки бяха потвърдени.

(56)

Коментарите в съображение 52 от регламента за временните мерки по отношение на извадката от промишлеността на Съюза, бяха разгледани по-горе във връзка с коментарите по отношение на съображения от 7 до 9 от регламента за временните мерки.

Д.   ВРЕДА

1.   Потребление на Съюза

(57)

Поради липсата на коментари относно потреблението на Съюза заключенията, изложени в съображение 53 от регламента за временните мерки, бяха потвърдени.

2.   Внос в Съюза от засегнатата държава

Обем и пазарен дял на разглеждания внос

(58)

След оповестяването на временните заключения един китайски производител износител оспори обема на вноса през 2012 г., посочен в съображение 54 от регламента за временните мерки, като заяви, че обемът е различен от данните, използвани в преустановено по-рано разследване по отношение на същия продукт.

(59)

Комисията поясни, че жалбата при предишното разследване е била подадена през декември 2012 г. Това означава, че тя не съдържала обема на вноса за цялата 2012 г., а се е основавала на втората половина на 2011 г. и първата половина на 2012 г. Данните, посочени в съображение 54 от регламента за временните мерки, са отразявали данните на Евростат за целите години от 2012 до 2015 г. Поради това твърдението бе отхвърлено.

(60)

След разгласяването на окончателните заключения един китайски производител износител и сдружението на китайските производители износители заявиха, че обяснението, дадено от Комисията в съображение 59, не разглежда тяхното твърдение, че 2011 г. би била по-подходяща начална година за разследвания период.

(61)

Комисията поясни, че съображение 59 се отнася до различно твърдение на друга заинтересована страна. Твърдението във връзка с разследвания период бе разгледано в съображение 17.

(62)

Тъй като не бяха представени други коментари относно обема на вноса, съображения 54 и 55 от регламента за временните мерки бяха потвърдени.

Цени на вноса и подбиване на цените

(63)

След разгласяването на окончателните заключения бе установена една техническа грешка относно статистиките данни за вноса в съображения 56 —58 и в съображение 105 от регламента за временните мерки.

(64)

Поради това констатациите в съображение 56 от регламента за временните мерки бяха преразгледани, както следва.

Таблицата по-долу показва средната цена на вноса от Китай:

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

РП (2015 г.)

Средна цена в евро/тон

1 096

1 079

1 037

1 099

Индекс (2012 г. = 100)

100

98

95

100

Източник: Европейска комисия (Евростат).

(65)

Констатациите в съображение 57 от регламента за временните мерки бяха преразгледани, както следва.

Средните цени на вноса бяха установени въз основа на статистическите данни на Евростат за вноса. По време на разглеждания период средните цени на вноса от Китай са останали относително стабилни. През 2014 г. цените на вноса са били малко по-ниски, отколкото през предходните години, но през 2015 г. цените отново са се повишили до първоначалните си равнища.

(66)

Констатациите в съображение 58 от регламента за временните мерки също бяха преразгледани, както следва.

Въпреки това средните цени на вноса зависят от продуктовия асортимент, по-конкретно от класа на стоманата, което не се вижда в статистическите данни за търговията. Докато през РП средната експортна цена на всички китайски производители износители е била 1 099 EUR/тон, средната експортна цена на включените в извадката китайски производители износители е била 1 102 EUR/тон и е варирала между 946 EUR/тон и 1 444 EUR/тон.

(67)

Тъй като не бяха представени други коментари относно вносните цени, съображения 56 — 59 от регламента за временните мерки бяха потвърдени във вида, в който бяха преразгледани в съображения 64 — 66.

(68)

След оповестяването на временните заключения един китайски производител износител и сдружението на китайските производители износители поискаха да бъде внесена повече яснота по отношение на премахването на две характеристики от контролните номера на продукта (КНП) за целите на определянето на маржа на подбиване и маржа на вредата. Те заявиха, че премахването на тези две характеристики може да е довело до неоправдано високи маржове на вредата. Те поискаха също така да се обясни защо КНП 214NN и 215NN, изнасяни от Китай, не са съответствали на продажбите на производителите от Съюза в Съюза.

(69)

В съответствие с информацията, предоставена на производителите износители при оповестяването на временните заключения, Комисията поясни, че не може да се установи достатъчно съответствие, когато се използва пълният КНП, съставен от седем характеристики. КНП беше опростен, като бяха премахнати характеристиките на продукта „закаляване и темпериране“ и „изпитване“. В резултат на опростяването на етапа на временните мерки 62 — 99 % от износа на включените в извадката китайски производители износители са съответствали на видовете на продукта, продавани в Съюза от промишлеността на Съюза. Обратно на изказаните твърдения по-високият процент на съответствие е гарантирал, че констатациите за вредата са били направени въз основа на представителна база, а не на малък брой сделки. Вследствие на исканията от страна на китайските производители износители, Комисията коригира методологията за сравнение. Цените на вноса на останалите видове на продукта, които не са били продавани от промишлеността на Съюза, бяха сравнени с конструираната продажна цена на Съюза, която се основава на средната продажна цена на Съюза на най-близката група от видове на продукта, т.е. онези със същата първа характеристика на КНП. В резултат на това 100 % от износа на включените в извадката китайски производители износители са съответствали на продажби на Съюза. Маржовете на подбиване на цените са варирали от 15,2 % до 29,1 %.

(70)

Що се отнася до конкретните КНП, Комисията поясни, че причината за несъответствието на тези експортни продажби на временния етап е липсата на продажби на Съюза на този вид на продукта с дебелина на стената над 30 mm. По време на окончателния етап тези видове на продукта бяха включени в сравнението на цените вследствие на коригираната методология, обяснена по-горе.

(71)

След разгласяването на окончателните заключения един китайски производител износител поиска допълнителни разяснения относно неговия индивидуален марж на вредата в сравнение с останалите китайски производители износители въз основа на сравнение на цените на митническите статистически данни. На второ място, производителят износител оспори опростяването на КНП кода чрез премахване на двете характеристики, изтъквайки, че опростяването не е обосновано и може да е довело до сравнение на различни равнища. Вместо това той поиска Комисията да направи корекция за физическите характеристики за закаляване и темпериране за някои от неговите видове на продукта, като отстрани средните разходи за закаляване и темпериране от подбиването на цените. На трето място, същият производител изтъкна, че продажните цени в Съюза не са следвали логични тенденции от гледна точка на дължината и дебелината на стената. На четвърто място, той също така поиска разяснение относно източника на конструираната продажна цена за Съюза, която бе определена за видовете на продукта, за които не бяха установени продажби в Съюза.

(72)

Що се отнася до първото твърдение, Комисията обясни, че сравненията на цените са направени за всеки вид на продукта поотделно. Поради тази причина резултатът не винаги следва средните ценови модели на равнището на митническите кодове, тъй като продуктовите асортименти в рамките на един и същ митнически код не са еднакви за двама различни производители износители. По отношение на второто твърдение Комисията прие искането за корекция. Маржът на вредата за този производител износител бе съответно преизчислен по отношение на видовете на продукта — предмет искането. Установено бе, че закаляването и темперирането засягат по-малко от 5 % от обема на продажбите на разглеждания продукт в Съюза и че разходите за тези процеси са били между 30 и 60 EUR/тон въз основа на наличните данни. Отражението на корекцията на маржа на вредата на китайския производител износител е било по-малко от 0,2 %. По отношение на третото твърдение относно ценовите модели Комисията поясни, че средните продажни цени на Съюза са били установени въз основа на проверените сделки на включените в извадката производители от Съюза. Цените са зависели от специфичните пазарни условия към момента на сделката. На четвърто място, що се отнася до източника на конструираните продажни цени, Комисията поясни в съответствие с информацията, предоставена в документите за разгласяване, че единичната продажна цена бе конструирана като средната стойност на продажните цени в Съюза на видовете на продукта с една и съща първа характеристика по КНП.

(73)

След разгласяването на окончателните заключения втори китайски производител износител оспори конструираната продажна цена за Съюза. Той заяви, че вместо да бъде конструирана на базата на средните продажни цени на Съюза за всички продукти в същата категория, както е обяснено в съображение 69, продажната цена на Съюза е трябвало да бъде определена като средната стойност на продажните цени на Съюза само на тези видове на продукта, изнасяни от отделния китайски производител износител.

(74)

Комисията изтъкна, че такъв метод би довел до различни продажни цени на Съюза за един и същ КНП в зависимост от продуктовия асортимент за всеки отделен производител износител. Следователно подобен метод не би гарантирал равно третиране на всички китайски производители износители. Констатациите, базирани на по-малко видове на продукта, също биха били по-малко представителни, отколкото констатациите въз основа на всички видове на продукта, продавани в Съюза. Поради това твърдението бе отхвърлено.

(75)

Китайският производител износител оспори използването на продажните цени на Съюза за изчисляването на подбиването на цените в съображение 60 и за изчисляването на равнището на отстраняване на вредата в съображения от 138 до 140 от регламента за временните мерки. Той заяви, че методологията е неправилна, тъй като средният резултат на промишлеността на Съюза вероятно не е идентичен със специфичните печалби за всеки КНП. Той допълни, че вместо това сравнението следва да се направи въз основа на разходите.

(76)

Комисията изтъкна, че използването на разходите на промишлеността на Съюза вместо цените, както бе поискано от китайския производител износител, би довело до не толкова точно сравнение. Това е така, тъй като едно сравнение на база на разходите не би могло да бъде коригирано по отношение на равнището на търговия, защото то може да бъде взето предвид само чрез пренебрегване на конкретни сделки за продажба, а именно преките продажби за крайни ползватели. Изчисляването на разходите обаче е трябвало да се базира на производствените разходи, като по този начин се обединяват всички продукти. Вносът от Китай се извършват чрез търговци. Преките продажби за крайни ползватели обикновено включват допълнителни специфични изисквания, както е обяснено в съображение 61 от регламента за временните мерки. Изчисляване на база на разходите би довело до сравняване на различни видове сделки и продукти помежду им. Следователно обратно на това, което се твърди, вземането предвид на равнището на търговия е довело до по-ниски маржове на вредата, тъй като свързаните с високи разходи директни продажби на крайни ползватели не са били включени в изчислението.

(77)

Жалбоподателят оспори изключването на директните продажби на крайни ползватели в съображение 61 от регламента за временните мерки. Той заяви, че въпреки че продажбите на китайските продукти наистина се извършват чрез дистрибутори, тези продажби включват и пригодени за нуждите на клиентите продукти и продукти с висока стойност. Според жалбоподателя следователно няма причина за изключването на директните продажби за крайни ползватели от сравнението.

(78)

Комисията отбелязва, че както промишлеността на Съюза, така и китайските износители продават предимно чрез търговци. Поради тази причина тя прецени, че сравнението на цените на същото равнище на търговия, описано в съображения 60 и 61 от регламента за временните мерки, е най-точната налична методология за сравнение на цените на вноса от Китай с повечето подобни сделки при продажбите на Съюза.

(79)

Въз основа на изложеното по-горе заключенията, изложени в съображения от 60 и 62 от регламента за временните мерки, бяха потвърдени.

3.   Икономическо състояние на промишлеността на Съюза

(80)

В съображения 8 и 107 от регламента за временните мерки, Комисията подчерта високите разходи на един от включените в извадката производители от Съюза. Това бе проучено допълнително след налагането на временните мерки.

(81)

На първо място, влиянието на извънредните отписвания на един производител от Съюза не бе взето под внимание при изчисляването на рентабилността от продажбите на Съюза. Извънредните отписвания в годишните отчети са били свързани със загуба на стойността на някои активи вследствие на спада в продажбите за сектора на производството на нефт и газ извън Съюза. В периода 2014 — 2015 г. за групата те са възлизали общо на около 1 400 милиона евро. Част от отписванията са оказали въздействие върху стойността на производствените активи за разглеждания продукт в Европа и са били вписани като производствени разходи. В резултат на тези отписвания загубите от продажбите на Съюза са изглеждали още по-големи, отколкото биха били при обикновена структура на разходите по продажбите в Съюза. Следователно тази амортизация не бе включена в разходите по продажбите в Съюза. Вследствие на това средните разходи по продажбите на Съюза бяха намалени с 60—80 EUR/тон през 2014 и 2015 г.

(82)

След разгласяването на окончателните заключения един китайски производител износител поиска разяснения относно това дали Комисията е разследвала амортизацията на четиримата включени в извадката производители от Съюза и как амортизацията е била разпределена по видове на продукта.

(83)

Комисията поясни, че нормалната амортизация на четиримата включени в извадката производители от Съюза е била взета предвид. В случаите, когато активите са използвани, за да се произвеждат и други продукти, различни от разглеждания продукт, като разход за разглеждания продукт е взета предвид само тази част от общия размер на амортизацията, която съответства на дела на обема на разглеждания продукт. Корекцията, пояснена в съображение 81, не променя въздействието на нормалната амортизация. Тя засяга само извънредните отписвания на един производител от Съюза през 2014 и 2015 г.

(84)

На второ място, постоянните разходи, свързани с неизползвания резервен капацитет на посочения включен в извадката производители от Съюза, не бяха взети предвид при изчислението на рентабилността на продажбите на Съюза. От 2012 до 2015 г. той е изгубил значителна част от 20 — 40 % от продажбите си (предназначени основно за износ). Капацитетът му не е бил намален, за да отрази тези загуби, а е останал стабилен, в готовност да бъде използван, когато търсенето бъде възобновено. Следователно разходите по този резервен капацитет не бяха включени в разходите по продажбите в Съюза.

(85)

Комисията проучи дали има основания да приложи същите корекции по отношение и на останалите включени в извадката производители от Съюза. Тя установи, че другите производители от Съюза също са отбелязали намаление на експортните продажби, макар и в по-малка степен, като същевременно са запазили капацитета си стабилен. С цел постигане на съгласуваност Комисията приложи същите корекции по отношение на разходите на всички включени в извадката производители от Съюза, което оказа съвсем слабо отражение (ненадвишаващо 0,5 процентни пункта от маржа на вредата).

(86)

Вследствие на това средните разходи по продажбите на Съюза бяха намалени с 30 — 100 EUR/тон през 2014 и 2015 г.

(87)

След разгласяването на окончателните заключения един китайски производител износител поиска повече информация относно корекциите на разходите, тяхното разпределение и отражението на корекциите. На второ място, той заяви, че публикуваните финансови отчети на един включен в извадката производител от Съюза показват финансови резултати, различни от разходите и рентабилността, отчетени при разгласяването на окончателните заключения.

(88)

Що се отнася до разгласяването на корекцията на разходите Комисията посочи, че общото въздействие на корекцията на разходите за 2014 и 2015 г. бе разкрито в съображение 86. Комисията поясни, че при корекцията на разходите са взети предвид всички постоянни разходи, включително режийните разходи, косвените разходи за труд, амортизацията и разходите за продажба и общите и административните разходи. Поради чувствителния в търговско отношение характер на данните за разходите на отделните производители от Съюза, Комисията не бе в състояние да направи подробна разбивка на разходите. Вместо това Комисията разгласи въздействието под формата на диапазон. По отношение на второто твърдение Комисията отбелязва, че публикуваните финансови отчети се отнасят до резултатите на цялата група и за всички продукти. От друга страна констатациите от разследването се отнасят конкретно до продажбите на разглеждания продукт в Съюза. Данните за разходите и рентабилността от двата източника следователно се различават, тъй като не се отнасят до един и същ обхват на дейността.

(89)

Корекциите намаляват дела на режийните разходи, свързани с продажбите на Съюза, и следователно намаляват загубите от продажбите в Съюза през 2014 и 2015 г.

(90)

В резултат на корекциите на разходите Комисията преразгледа констатациите, изложени в съображение 79 от регламента за временните мерки, както следва.

През същия период разходите на промишлеността на Съюза са останали относително стабилни, когато въздействието на извънредните разходи и резервния капацитет е било премахнато. Стабилните разходи в съчетание с понижението на продажните цени са довели до това, че от 2013 г. насам промишлеността е бележела загуби.

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

РП (2015 г.)

Средна единична продажна цена в Съюза за несвързани клиенти

1 839

1 679

1 773

1 584

Индекс (2012 г. = 100)

100

91

96

86

Разходи за единица продукция на продадените стоки (EUR/тон)

1 733

1 713

1 942

1 873

Индекс (2012 г. = 100)

100

99

112

108

Разходи за единица продукция на продадените стоки (EUR/тон) след корекция на разходите

1 733

1 713

1 830

1 704

Индекс (2012 г. = 100)

100

99

106

98

Източник: отговори на въпросника.

(91)

Освен това Комисията преразгледа констатациите, изложени в съображение 80 от регламента за временните мерки, както следва:

По време на разглеждания период паричният поток, инвестициите, възвръщаемостта на инвестициите и способността за привличане на капитал на производителите на Съюза са следвали посочените по-долу тенденции:

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

РП (2015 г.)

Рентабилност на продажбите в Съюза за несвързани клиенти (процент от оборота на продажбите)

+ 5,7

– 2,0

– 9,5

– 18,3

Рентабилност на продажбите в Съюза за несвързани клиенти (процент от оборота на продажбите) след корекция на разходите

+ 5,7

– 2,0

– 3,2

– 7,6

Паричен поток (EUR)

9 480 887

8 224 523

14 894

3 814 661

Инвестиции (EUR)

2 522 406

5 241 449

2 642 167

2 465 992

Индекс (2012 г. = 100)

100

208

105

98

Възвръщаемост на инвестициите (%)

16,6

– 6,2

– 27,7

– 53,6

Източник: отговори на въпросника.

(92)

На последно място, Комисията преразгледа констатациите, изложени в съображение 88 от регламента за временните мерки, както следва:

Както бе посочено по-горе, през разглеждания период производството на промишлеността на Съюза и в резултат на това — заетостта, са намалели. Промишлеността на Съюза е изгубила обем на продажбите и пазарен дял, а вносът от Китай е подбивал цените на Съюза, като по този начин е оказвал натиск върху тях. В резултат на това продажните цени са се понижили. Най-важното е, че промишлеността е започнала да бележи загуби: през разглеждания период рентабилността се е влошила, като е достигнала най-ниски стойности през РП.

(93)

След разгласяването на временните заключения жалбоподателят поиска допълнителни разяснения относно определянето на показателите за вреда в ситуации, при които една и съща производствена линия може да се използва също за производството на тръби с по-малък диаметър, както е посочено в съображения от 68 до 70 от регламента за временните мерки.

(94)

Комисията поясни, че използването на капацитета е установено на базата на използването на общия капацитет за всички продукти на същите производствени линии. За всички останали показатели за вреда под внимание е взет само разглежданият продукт.

(95)

Жалбоподателят заяви, че въздействието на дъмпинга, оценено в съображение 76 от регламента за временните мерки, следва да се разглежда като значително. Той също така поиска разяснение относно направеното преди това в съображение 77 от регламента за временните мерки заключение, че не е установено наличие на дъмпинг.

(96)

Комисията поясни, че с оглед на високите дъмпингови маржове и значителния обем и пазарен дял и значително по-ниските цени на вноса от Китай, размерът на дъмпинговия марж е от такова естество, че представлява фактор за вреда, който оказва отражение върху промишлеността на Съюза по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент. Комисията доуточни, че съображение 77 от регламента за временните мерки се отнася до факта, че досега Комисията не е правила констатация за наличие на дъмпинг по отношение на разглеждания продукт по време на разглеждания период. Предишното разследване бе започнато през 2013 г. и впоследствие бе прекратено, без да се стигне до заключението, че през разследвания период или преди това е бил налице дъмпинг.

(97)

След разгласяването на временните заключения един китайски производител износител оспори констатациите в съображение 79 от регламента за временните мерки, и по-специално защо средните разходи за продадените стоки са се увеличили с 8 % през разглеждания период и в случай че това повишение се е дължало само на един производител от Съюза, дали това се е отразило на вредата за цялата промишленост на Съюза.

(98)

Комисията отбеляза, че вследствие на корекциите на разходите, обяснени в съображения 81 и 84, средните разходи за продадените стоки са останали до голяма степен стабилни по време на разглеждания период. В същото време средните цени на продажбите в Съюза са намалели с 14 %, както е показано в съображения 78 и 79 от регламента за временните мерки. Това е довело до загуби за промишлеността на Съюза от 2013 г. насам. Следователно трябва да се заключи, че промишлеността на Съюза като цяло е понесла вреда в резултат на спад в продажните цени.

(99)

Сдружението на китайските производители износители поиска допълнителни разяснения относно разходите за труд в съображение 87 от регламента за временните мерки и относно въздействието на режийните разходи върху резултатите на промишлеността на Съюза.

(100)

Комисията поясни, че общият брой на заетите лица е намалял с 13 % по време на разглеждания период, както е посочено в съображение 75 от регламента за временните мерки, а средните разходи за труд на наето лице са намалели с 8 %, както е посочено в съображение 87 от регламента за временните мерки. Това намаление на средните разходи за труд на наето лице се дължи отчасти на намаляване на заплатите и отчасти на спада в броя на отработените часове. По-малкият брой отработени часове на наето лице също е отразен в средната продукция на всяко наето лице, която е намаляла с 13 %, както е показано в съображение 75 от регламента за временните мерки. В резултат на това общото отражение на разходите за труд на тон е останало като цяло стабилно по време на разглеждания период, така че не може да се счита, че е било основен фактор за вреда.

(101)

Поради липсата на други коментари относно икономическото състояние на промишлеността на Съюза и след промените в съображения 79, 80 и 88 останалите заключения, формулирани в съображения от 63 до 89 от регламента за временните мерки, бяха потвърдени.

Е.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

1.   Въздействие на дъмпинговия внос

(102)

След разгласяването на временните заключения сдружението на китайските производители износители отбеляза, че съгласно съображение 56 от регламента за временните мерки цените на китайския внос в Съюза са достигнали най-високата си стойност през 2014 г., докато развитието на показателите за вреда на промишлеността на Съюза през същата година не са били пряко свързани с тенденциите на вноса от Китай.

(103)

Сдружението на китайските производители износители оспори и констатациите в съображение 94 от регламента за временните мерки. То оспори наличието на причинно-следствена връзка между вноса от Китай и загубите, понесени от промишлеността на Съюза. На първо място, то заяви, че затрудненията на промишлеността на Съюза са започнали доста преди 2013 г., както се вижда от предходната жалба във връзка с дъмпинга, подадена през 2012 г. Второ, увеличението на вноса от Китай не може да се приеме за значително. Трето, въздействието на понижението на вноса от Китай през 2013 г. не е било обяснено. Четвърто, анализът на вредата не следва да се съсредоточава върху една конкретна година. Пето, цените на промишлеността на Съюза са отбелязали положително развитие през 2014 г. въпреки нарастването на вноса от Китай. Като цяло тя заяви, че загубите на промишлеността на Съюза са варирали твърде много, за да съществува връзка с обема на вноса от Китай. Следователно вредата, понесена от промишлеността на Съюза, следва да е била причинена от други фактори, различни от вноса от Китай.

(104)

Сдружението на китайските производители износители също така заяви, че анализът на вредата е трябвало да бъде извършен поотделно за всеки един от трите сектора в обхвата на продукта (производство на нефт и газ, производство на електроенергия и машиностроене/строителство). В противен случай разликите между продуктите и цените не позволяват правилно сравнение. По-конкретно вносът от Китай е използван предимно в сектора на машиностроенето/строителството, докато продукцията на Съюза е използвана в сравнително по-голяма степен в сектора на производството на електроенергия и на нефт и газ.

(105)

Един китайски производител износител заяви, че според статистическите данни за търговията средните цени на вноса от Китай са останали стабилни по време на разглеждания период. Поради това подбиването на цените от страна на вноса от Китай не може да е било причина за намаляването на обема на продажбите на промишлеността на Съюза.

(106)

Същият производител износител също така оспори цените на вноса от Китай и от други държави в съображение 105 от регламента за временните мерки. Той посочи, че ниските средни цени на вноса от Китай не отразяват по-високите цени на включените в извадката китайски производители износители.

(107)

Комисията се съгласи, че при всички показатели за вреда не се наблюдава корелация с развитието на вноса от Китай по години. Оказаното въздействие обаче е изместено с една година, тъй като цените и търговските отношения са се приспособили към засилената нелоялна конкуренция. Тъй като вносът от Китай се извършва чрез търговци, разследването на несвързаните вносители показа, че е налице значително разминаване във времето между момента на поръчване на продуктите от Китай и тяхното доставяне на крайния потребител в резултат на времето, необходимо за производството, транспорта, съхранението на равнището на търговеца и окончателната доставка. Следователно цялостното въздействие на вноса на ниски цени може да се прецени едва като се вземе предвид целият разглеждан период. Нито една от страните не оспори констатациите, изложени в съображение 62 от регламента за временните мерки, че вносът от КНР е влязъл на пазара на Съюза на цени, които значително са подбивали цените на Съюза. Не се оспорва и фактът, че вносът от Китай е нараснал в абсолютно изражение през разглеждания период в контекста на намаляващо потребление в Съюза, което е довело до още по-голямо увеличение в относително изражение.

(108)

Що се отнася до отделните сектори, Комисията посочва, че разликите между видовете на продукта са отразени в контролния номер на продукта (КНП), което гарантира, че само сравними продукти се сравняват едни с други. Ключовите характеристики на отделните сектори се разграничават по КНП: легирани и високолегирани стомани (производство на електроенергия), нелегирани стомани (строителство) и специфични категории на продукта — безшевни тръби, безшевни обсадни и други тръби и сондажни тръби (производство на нефт и газ). Освен това, както е обяснено в съображение 25, дори ако за всеки сектор бяха определени отделни маржове на вредата, общият размер на дължимото мито за даден продуктов асортимент би останал същият.

(109)

Що се отнася до статистическите данни за търговията, Комисията отбелязва, че те не отчитат продуктовия асортимент, както е обяснено в съображение 58 от регламента за временните мерки. Следователно средните цени могат да представляват различни продукти през различни години. За разлика от това подбиването на цените, изчислено между 15,1 и 30,2 % в съображение 62 от регламента за временните мерки, бе установено чрез сравнение на цените на същите видове на продукта, а не на общите средни стойности. Това означава, че различните продуктови асортименти на включените в извадката китайски производители износители са взети предвид при определянето на техните индивидуални маржове на вредата.

(110)

Поради това заключенията в съображения 91 — 95 от регламента за временните мерки бяха потвърдени.

2.   Въздействие на други фактори

(111)

В съответствие със съображение 114 от регламента за временните мерки Комисията разгледа допълнително причините, довели до значителен спад в рентабилността на промишлеността на Съюза.

Равнище на износа на промишлеността на Съюза

(112)

Както бе поискано в съображение 98 от регламента за временните мерки, жалбоподателят предостави данни, показващи, че световното потребление на безшевни тръби е намаляло с повече от 10 % по време на разглеждания период. Най-висок спад е отбелязан в регионите — производители на нефт, поради спиране на сондажите за нефт и газ в резултат на ниските цени на нефта. За сметка на това секторите на производството на електроенергия и на машиностроенето не са били пряко засегнати от трудностите в сектора на производството на нефт и газ, макар и да им е оказано косвено въздействие. Според промишлеността на Съюза при липса на търсене от страна на сектора на производството на нефт и газ производителите са се опитали да продават на други сектори, което е довело до увеличаване на конкурентния натиск и в други сектори.

(113)

След разгласяването на временните заключения китайските производителите износители и тяхното сдружение поискаха, в допълнение към процентите, посочени в съображение 96 от регламента за временните мерки, данните за износа на промишлеността на Съюза. Те също така заявиха, че слабата експортна дейност, по-специално в сектора на производството на нефт и газ, е била причината за вредата, понесена от промишлеността на Съюза. Те заявиха, че спадът в продажбите е оказал по-голямо отражение, отколкото слабото увеличение на вноса от Китай в Съюза. Те изтъкнаха, че причината за спада в продажбите на промишлеността на Съюза е намалението на производителността в резултат на по-малките обеми на производството.

(114)

Комисията предоставя по-долу поисканата информация за обема на износа:

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

РП (2015 г.)

Износ на промишлеността на Съюза (в тонове)

188 730

194 744

192 027

130 367

Индекс (2012 г. = 100)

100

103

102

69

(115)

Както е видно, през разглеждания период износът на промишлеността на Съюза е намалял с 31 %. Следователно този спад на износа е бил по-голям от спада на потреблението в световен мащаб. Както е посочено в съображение 96 от регламента за временните мерки, продажбите на Съюза също са се понижили по време на разглеждания период, в резултат на което делът на вноса е останал висок — 56 % от всички продажби през РП. Останалите констатации, изложени в съображения 96 и 97 от регламента за временните мерки, бяха потвърдени.

(116)

Комисията стигна до заключението, че спадът в продажбите за износ е оказал отрицателно въздействие върху финансовото състояние на промишлеността на Съюза и е допринесъл за вредата. Спадът в обема на продажбите е довел до по-слабо използване на капацитета и по този начин е увеличил тежестта на режийните разходи за всички продажби, включително и за продажбите в Съюза. Следователно слабата експортна дейност е била фактор, който е допринесъл за вредата, понесена от промишлеността на Съюза, като е повишила разходите за продажбите в Съюза. В резултат на корекциите, приложени по отношение на разходите на производителите от Съюза, посочени в съображения 81 и 84, въздействието на тази причина като цяло не е било взето предвид при изчислението на маржа на вредата. Ако в резултат на корекциите това въздействие не е било напълно отстранено, евентуалното оставащо въздействие върху равнището на маржа на вредата би било съвсем слабо.

(117)

Равнището на експортната дейност не може да обясни вредата, причинена вследствие на увеличението на вноса от Китай на цени, които подбиват цените на промишлеността на Съюза и в резултат на това упражняват натиск върху цените на Съюза. При липсата на дъмпингов внос производителите от Съюза биха могли да продават продуктите си на пазара на Съюза на невредоносни цени. Поради това равнището на експортната дейност не нарушава причинно-следствената връзка между вноса от Китай и съществената вреда, понесена от промишлеността на Съюза.

Продажби за свързани страни

(118)

Поради липсата на коментари заключенията, изложени в съображения 99 и 100 от регламента за временните мерки, бяха потвърдени.

Внос от трети държави и спад в потреблението вследствие на кризата в нефтения и газовия сектор

(119)

След разгласяването на временните заключения един китайски производител износител изтъкна, че увеличението на вноса от Китай през разглеждания период е било 3 344 тона. В същото време потреблението на Съюза е намаляло с 18 212 тона, а вносът от други държави се е увеличил с 9 711 тона, от които вносът от Япония — с 3 535 тона. Той посочи, че всички тези фактори са имали по-голямо отражение, отколкото увеличението на вноса от Китай.

(120)

Комисията се съгласи, че намаляването на потреблението и нарастването на вноса от други държави може да е допринесло за вредата, понесена от промишлеността на Съюза посредством намаляване на обема на продажбите на промишлеността на Съюза.

(121)

Тези фактори обаче не могат да обяснят увеличението на вноса от Китай на цени, които подбиват цените на промишлеността на Съюза. Вносът от Китай е нараснал в контекст на намаляващо потребление в Съюза. По-специално, както е посочено в съображения от 101 до 105 от регламента за временните мерки, цените на вноса от други държави са били по-високи от цените на вноса от Китай, средните им цени са се повишили през разглеждания период, а пазарният му дял е останал малък. Следователно вносът от трети държави не може да е бил причина за намалението на продажните цени на Съюза. Следователно вредата, причинена на обема и цените от вноса от трети държави, ако има такава, би била незначителна. Поради това тези фактори не могат да нарушат причинно-следствената връзка между вноса от Китай и съществената вреда, понесена от промишлеността на Съюза. Във всеки случай, доколкото тези фактори са имали повече от незначително въздействие, те са отразени в корекцията във връзка с неизползвания капацитет в съображения 84 и 85.

(122)

След разгласяването на окончателните заключения един китайски производител износител оспори статистически данни за търговията в съображение 105 от регламента за временните мерки, като заяви, че цените на тон на вноса от държави, различни от Китай и Япония, са били необичайно високи. Китайският производител износител заяви, че причината за това е, че декларираното количество на вноса е било под действителния размер и е довело до високи средни цени. В резултат на това той заяви, че констатациите за причинно-следствената връзка не са целесъобразни, тъй като не вземат предвид по-големия обем и по-ниските цени на вноса от трети държави, за които той твърди.

(123)

Комисията поясни, че данните в съображение 105 от регламента за временните мерки, се основава на обществено достъпни данни на Евростат. Комисията допълни данните под формата на всеобхватна таблица, в която подробно се описва и вносът от САЩ, и вносът от всички други държави, различни от Китай, Япония и САЩ. Тя коригира и техническите грешки, открити след разгласяването на окончателните заключения. Поради това констатациите в съображение 105 от регламента за временните мерки бяха преразгледани, както следва.

Въз основа на изложеното по-горе се прави заключението, че въздействието на този внос не е било от такова естество, че да наруши причинно-следствената връзка между китайския внос и вредата, понесена от промишлеността на Съюза.

Държава

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

РП (2015 г.)

Китай

Обем (тонове)

39 195

35 337

41 590

42 539

Индекс (2012 г. = 100)

100

90

106

109

Пазарен дял от потреблението на ЕС (%)

22,2

20,6

26,8

26,8

Индекс (2012 г. = 100)

100

93

121

121

Средна цена (EUR/тон)

1 096

1 079

1 037

1 099

Индекс (2012 г. = 100)

100

98

95

100

Япония

Обем (тонове)

2 222

8 922

3 690

5 757

Индекс (2012 г. = 100)

100

402

166

259

Пазарен дял от потреблението на ЕС (%)

1,3

5,2

2,4

3,6

Индекс (2012 г. = 100)

100

414

166

259

Средна цена (EUR/тон)

2 146

1 700

2 779

1 143

Индекс (2012 г. = 100)

100

79

130

53

Общо за всички трети държави с изключение на Китай

Обем (тонове)

5 313

16 308

18 387

15 024

Индекс (2012 г. = 100)

100

307

346

283

Пазарен дял от потреблението на ЕС (%)

3,0

9,5

11,9

9,5

Индекс (2012 г. = 100)

100

316

394

315

Средна цена (EUR/тон)

2 717

2 060

2 889

4 073

Индекс (2012 г. = 100)

100

76

106

150

САЩ

Обем (тонове)

1 179

2 591

3 867

2 392

Индекс (2012 г. = 100)

100

220

328

203

Пазарен дял от потреблението на ЕС (%)

0,7

1,5

2,5

1,5

Индекс (2012 г. = 100)

100

227

374

226

Средна цена (EUR/тон)

3 360

2 514

2 695

15 421

Индекс (2012 г. = 100)

100

75

80

459

Общо за всички трети държави, с изключение на Китай, Япония и САЩ

Обем (тонове)

1 915

4 795

10 830

6 875

Индекс (2012 г. = 100)

100

250

566

359

Пазарен дял от потреблението на ЕС (%)

1,1

2,8

7,0

4,3

Индекс (2012 г. = 100)

100

258

645

400

Средна цена (EUR/тон)

2 983

2 485

2 996

2 557

Индекс (2012 г. = 100)

100

83

100

86

Източник: Европейска комисия (Евростат).

(124)

Статистическите данни за вноса показаха, че по време на РП вносът от САЩ се е осъществявал на особено висока цена за единица продукция. Цените на вноса от останалите трети държави като цяло са били в съответствие с цените на Съюза и през този период са останали относително стабилни. По този начин високите средни цени на вноса са отразявали колебанията на цените на вноса от САЩ. Комисията отбелязва, че не са представени доказателства в подкрепа на твърдението, че статистическите данни за вноса са погрешни. Във всеки случай, с оглед на относително високите цени на вноса от САЩ и през предходните години и неговия малък пазарен дял, дори и да е имало грешка в статистическите данни за САЩ, както се твърди от китайския производител износител, това не би променило констатациите в съображение 121, че вносът от трети държави не нарушава причинно-следствената връзка между вноса от Китай и съществената вреда, понесена от промишлеността на Съюза.

(125)

Поради липсата на други коментари заключенията, изложени в съображения 101 — 106 от регламента за временните мерки, бяха потвърдени.

Различия в разходите и маржовете на рентабилността в рамките на промишлеността на Съюза

(126)

В съответствие със съображения 107 — 110 от регламента за временните мерки Комисията проучи по-подробно ситуацията на един от производителите от Съюза.

(127)

Средните цени на този производител от Съюза са били действително по-високи от тези на останалите производители от Съюза. Това обаче се обяснява с по-широката гама от продукти от тази на другите производители от Съюза, в т.ч. по-големия дял на по-скъпите продукти от легирани и високолегирани стомани. Производителят от Съюза продава и съобразени с конкретните нужди продукти пряко на крайни клиенти, вместо на дистрибутори. Тези продажби обикновено са на по-високи цени.

(128)

Производителят от Съюза доказа, че някои китайски производители износители са получили необходимите сертификати за качество, които са им позволили да осъществяват доставки и за приложения с изключителна важност в Съюза и по този начин да се конкурират в сегмента на висококачествените продукти в Съюза за същите проекти като производителя от Съюза, като по този начин са упражнявали ценови натиск върху продажбите му в Съюза.

(129)

През разглеждания период производителят от Съюза е изгубил производствен обем по-бързо от другите производители от Съюза, особено в областта на износа, което е довело до ръст в дела на постоянните разходи. Наблюдавано бе извънредно обезценяване, което отразява трудностите на пазарите на нефт и газ. И на последно място, рентабилността на продажбите на Съюза също е била засегната от спада на продажните цени в Съюза.

(130)

Въпреки че част от загубите на производителя от Съюза са се дължали на загубата на обем на продажбите и на последвалото намалено използване на капацитета, Комисията също така установи, че част от неговите финансови загуби са се дължали на понижаването на цените на пазара на Съюза. Следователно е налице причинно-следствена връзка между дъмпинговия внос от Китай, подбиването на цените на Съюза и вредата, понесена от производителя от Съюза. Тази причинно-следствена връзка, влияеща върху продажните цени на Съюза, не е била нарушена от специфичните разходи на производителя от Съюза през периода 2014 — 2015 г.

(131)

Както е обяснено в съображения 81, 84, 85, 90 и 91, бяха направени корекции на разходите на производителя от Съюза и рентабилността на продажбите на Съюза бе преизчислена. Корекциите до голяма степен неутрализираха въздействието на експортните продажби и обезценяването, свързани с конкретната ситуация на пазарите на нефт и газ. Ако в резултат на корекциите на цените това въздействие не е напълно отстранено, евентуалното оставащо въздействие върху равнището на маржа на вредата би било съвсем слабо. Дори и след корекциите на разходите рентабилността на производителя от Съюза е продължила да бъде негативно повлияна от подбиването на продажните му цени в Съюза.

Пренасочване на дейността на промишлеността на Съюза към продукти на по-ниски цени

(132)

След разгласяването на окончателните заключения, както е обяснено в съображение 26, един китайски производител износител, както и сдружението на китайските производители износители заявиха, че трудностите, с които се е сблъскала промишлеността на Съюза при продажбите в други сектори, различни от сектора на производството на нефт и газ, са резултат от пазарните сили и не са свързани с вноса от Китай. Те също така заявиха, че производителите от Съюза са избрали търговска стратегия за преминаване от нефтени и газови продукти към сектори с по-ниски цени на продуктите, което е породило отрицателните тенденции при рентабилността.

(133)

Комисията отбелязва, че дъмпинговият внос от Китай е подбивал цените на Съюза в обхвата на продукта като цяло, а не само в сектора на производство на нефт и газ. Следователно вредата, причинена от вноса от Китай, не е ограничена до конкретен сектор. При отсъствие на дъмпингов внос, който е подбивал цените в Съюза, промишлеността на Съюза е щяла да бъде в състояние да получи по-високи цени във всички сектори, независимо от основния сектор на производителите от Съюза. Дотолкова доколкото преминаването към други сектори е нанесло вреда, това се е дължало на резултатите от износа и на намаляването на потреблението, които бяха оценени по-горе като други потенциални фактори за вреда; в резултат на тази оценка се стигна до заключението, че тези фактори не биха могли да прекъснат причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос от Китай и вредата, понесена от промишлеността на Съюза. Поради това твърдението бе отхвърлено.

Кумулативна оценка на останалите фактори, за които е установено, че имат принос за вредата

(134)

Комисията стигна до заключението, че другите причини за вредата, както поотделно, така и взети заедно, не нарушават причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос от Китай и вредата, понесена от промишлеността на Съюза. Това е така, тъй като дъмпинговият внос очевидно е причинил вреда, като е подбивал цените на Съюза и така е упражнявал натиск върху продажните цени на пазара на Съюза.

(135)

За сметка на това останалите причини за вредата не са били свързани с подбиването на продажните цени на Съюза и тяхното кумулативно въздействие е било ограничено. Вредата, причинена от намаляването на обема на продажбите, не е била свързана с цените на Съюза и след корекция на разходите, приложена по отношение на производителите от Съюза, нейното отражение е било преди всичко ограничено. Вносът от трети държави е бил малък и е осъществяван на високи и нарастващи цени. Следователно той не е довел до понижаване на цените и неговото въздействие, ако има такова, е било минимално. Специфичната структура на разходите на един производител от Съюза бе разгледана в светлината на корекция на разходите, в резултат на която оставащото отражение е било по-скоро незначително.

(136)

След разгласяването на окончателните заключения един китайски производител износител заяви, че общото равнище на заплатите и на разходите в Китай е било по-ниско от това в Съюза, което обяснява защо китайските цени са били по-ниски от цените на Съюза. Той заяви, че подбиването на цените е нормално явление и е неправилно да се прави сравнение между цените в Съюза и цените на вноса.

(137)

Комисията изтъкна, че антидъмпинговите мита се налагат единствено в ситуации, при които цените на експортните продажби са под нормалната стойност. Следователно доводите, свързани с като цяло по-ниските разходи, не са уместни.

(138)

След разгласяването на окончателните заключения друг китайски производител износител и сдружението на китайските производители износители оспориха констатациите относно причинно-следствената връзка. Те заявиха, че вносът от Китай не можа да обясни разликите в рентабилността на промишлеността на Съюза. Те посочиха, че фактори, различни от вноса от Китай, са причинили вреда на промишлеността на Съюза. Те заявиха, че корекциите на разходите не могат да заменят анализа на причинно-следствената връзка.

(139)

Комисията отбелязва, че корекциите на разходите определят действителните разходи на промишлеността на Съюза, както е обяснено в съображения 81, 84, 85 и 86. На второ място, Комисията посочва, че аргументите, повдигнати след разгласяването на окончателните заключения, не оспориха констатацията, че по време на разглеждания период вносът от Китай се е увеличил в контекст на намаляващо потребление в Съюза. Доводите не оспориха и констатацията, че вносът от Китай е подбивал цените на промишлеността на Съюза, като по този начин ѝ е причинявал вреда. Комисията разгледа подробно и останалите фактори, които са допринесли за вредата, понесена от промишлеността на Съюза, в съображения 111 — 135. Кумулативният анализ на останалите фактори в съображения 134 и 135 показа, че взети поотделно и в комбинация, те не нарушават причинно-следствената връзка между подбиващия цените дъмпингов внос от Китай и вредата, понесена от промишлеността на ЕС, и че вредата, която се дължи на други фактори, не е била приписана на дъмпинговия внос. Затова твърденията бяха отхвърлени.

(140)

Поради това дори след като беше оценен кумулативният ефект от другите фактори, които евентуално са допринесли за вредата, причинно-следствената връзка между дъмпинга и вредата не беше прекъсната. Поради това заключенията, установени в съображение 115 от регламента за временните мерки, бяха потвърдени.

Ж.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

(141)

След разгласяването на временните заключения един китайски производител износител изрази несъгласие със заключенията, изложени в съображение 124 от регламента за временните мерки, според които са налице няколко алтернативни източници на снабдяване. Твърдението обаче не бе обосновано. Констатациите от разследването сочат, че повечето от несвързаните вносители вече купуват от други източници.

(142)

Твърдението бе отхвърлено и заключенията, направени в съображения 116 — 132 от регламента за временните мерки, бяха потвърдени.

З.   ОКОНЧАТЕЛНИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

1.   Равнище на отстраняване на вредата (марж на вредата)

(143)

След разгласяването на временните заключения един китайски производител износител заяви, че целевата печалба от 5,7 %, използвана, за да се определи равнището на отстраняване на вредата, както е посочено в съображение 137 от регламента за временните мерки, не е постигната в нормални условия на конкуренция. Твърдението обаче не бе подкрепено с доказателства и в него не се уточняват методът или размерът на печалбата, които би следвало да бъдат използвани. Поради това твърдението бе отхвърлено.

(144)

Жалбоподателят заяви, че подходящото равнище на целевата печалба следва да бъде + 15 %, тъй като вносът от Китай вече е бил налице през 2012 г. В подкрепа на това равнище той предложи да се използват данните за печалбата от годините преди 2012 г.

(145)

Комисията отбелязва, че методът за временно определяне на целевата печалба въз основа на информацията за 2012 г. бе предложен в жалбата и че равнището се основава на проверени данни от производителите от Съюза. Производителите от Съюза не са предоставили данни за печалбата за годините преди 2012 г., които да е можело да бъдат проверени. Поради това твърдението бе отхвърлено и заключенията, изложени в съображения 134 — 137 от регламента за временните мерки, бяха потвърдени по отношение на метода за определяне на целевата печалба въз основа на 2012 г.

(146)

По време на етапа на временните мерки, средната рентабилност до голяма степен е била определена от продуктите на високи цени, тъй като изчисленията са се основавали на стойностите на продажбите. Въпреки това по-голяма част от продажбите в Съюза и от вноса от Китай са представлявали продукти за широкото потребление на ниски цени. Следователно методът, основан на стойностите на продажбите, надценява значението на продуктите на високи цени в сравнение с действителния им дял на пазара на Съюза. Поради тези причини за целите на изчисляването на равнището на отстраняване на вредата тежестта на производителите от Съюза е определена, така че да съответства на техния дял в обема на продажбите, а не на стойността на продажбите.

(147)

Среднопретеглената рентабилност е, както следва:

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

РП (2015 г.)

Средна рентабилност на промишлеността на Съюза, претеглена спрямо обема на продажбите в Съюза (%)

+ 4,7

– 0,9

– 4,0

– 3,9

(148)

Следователно печалбата за 2012 г. се променя от + 5,7 % на + 4,7 %. Поради това целевата печалба бе определена на 4,7 %.

(149)

Среднопретеглената рентабилност на промишлеността на Съюза през РП и целевата печалба са използвани за изчисляването на невредоносните цени в съответствие със съображения 139 и 140 от регламента за временните мерки.

(150)

След разгласяването на окончателните заключения един китайски производител износител оспори изчисляването на целевата цена за единица продукция. Той заяви, че целевата цена за единица продукция следва да бъде с 4,7 % по-висока от продажните цени на Съюза, докато при разгласяването на окончателните заключения разликата между двете цени бе 9 %.

(151)

Комисията поясни, че разликата между продажната цена на Съюза и целевата цена за единица продукция се състои от средната загуба (– 3,9 %) и целевата печалба (+ 4,7 %). Тези проценти се изчисляват въз основа на продажните цени на Съюза, както е обяснено в съображение 139 от регламента за временните мерки. Същите суми доведоха до разлика от 9 %, когато са изразени като процент от CIF стойността на вноса.

(152)

След разгласяването на окончателните заключения втори китайски производител износител се позова на публикуваните годишни отчети на един включен в извадката производител от Съюза и заяви, че през 2014 г. производителят от Съюза е бил рентабилен и въпреки че през 2015 г. е отбелязал загуби, може да бъде счетен за рентабилен, ако разходите са били коригирани чрез премахване на загубата на стойност на активите, намаляване на разходите за продадени стоки в съответствие с продажбите и понижаване на разходите по продажбите и общите и административните разходи в съответствие с продажбите. Въз основа на това китайският производител износител заяви, че промишлеността на Съюза е била рентабилна през периода 2013 — 2015 г. и по тази причина при изчисляването на маржа на вредата не следва да се включва никаква целева печалба, нито да се вземат предвид загубите на промишлеността на Съюза.

(153)

Комисията отбелязва, че финансовите резултати в годишните отчети се отнасят до резултатите на цялата група и за всички продукти, докато констатациите от разследването засягат конкретно продажбите на разглеждания продукт в Съюза. Следователно рентабилността на продажбите на разглеждания продукт в Съюза не би могла да бъде изчислена въз основа на публикуваните счетоводни отчети, тъй като те не се отнасят до един и същ обхват на дейността.

(154)

Коментарите относно метода за установяване на равнището на отстраняване на вреда бяха разгледани в съображения 75 — 78. Поради липсата на други коментари заключенията, изложени в съображения 138 — 141 от регламента за временните мерки, бяха потвърдени.

2.   Окончателни мерки

(155)

Предвид направените заключения относно дъмпинга, вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Съюза и в съответствие с член 9, параграф 4 от основния регламент следва да бъдат наложени окончателни антидъмпингови мерки върху вноса на разглеждания продукт в съответствие с правилото за по-малкото мито, предвидено в член 7, параграф 2 от основния регламент. Комисията направи сравнение между маржовете на вредата и дъмпинговите маржове. Размерът на митата следва да бъде определен на равнището на по-ниския от двата маржа.

(156)

Въз основа на изложеното по-горе ставките на окончателното антидъмпингово мито, изразени като процент от цената CIF на граница на Съюза, без платено мито, следва да бъдат, както следва:

Дружество

Марж на вредата (%)

Дъмпингов марж (%)

Ставка на окончателното антидъмпингово мито (%)

Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.

29,2

45,4

29,2

Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd.

54,9

103,8

54,9

Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd.

44,6

39,9

39,9

Hengyang Valin MPM Co., Ltd.

48,2

92,9

48,2

Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co., Ltd.

41,4

52,3

41,4

Други оказали съдействие производители

45,6

73,6

45,6

Всички други производители

54,9

103,8

54,9

(157)

Индивидуалните ставки на антидъмпинговите мита за дружествата, посочени в настоящия регламент, са установени въз основа на констатациите от настоящото разследване. Поради това те отразяват положението по отношение на тези дружества, установено по време на разследването. Тези ставки се прилагат изключително за вноса на разглеждания продукт с произход от засегнатата държава, произведен от посочените правни субекти. Вносът на разглеждания продукт, произведен от всяко друго дружество, което не е изрично посочено в постановителната част на настоящия регламент, включително от субекти, свързани с изрично посочените, следва да се облага със ставката, приложима за „всички други дружества“. За тях не следва да се прилагат индивидуалните ставки на антидъмпинговите мита.

(158)

Дадено дружество може да поиска прилагането на тези индивидуални ставки на антидъмпинговото мито, ако впоследствие промени наименованието на своето предприятие. Искането трябва да бъде адресирано до Комисията (6). То трябва да съдържа цялата съответна информация, която позволява да се докаже, че промяната не засяга правото на дружеството да се ползва от приложимата за него митническа ставка. Ако промяната на наименованието на дружеството не засяга правото му да се ползва от приложимата за него ставка на митото, в Официален вестник на Европейския съюз се публикува известие, с което се съобщава за промяната на наименованието.

(159)

С цел минимизиране на риска от заобикаляне на митото поради разлики в ставките, са необходими специални мерки, с които да се гарантира прилагането на индивидуалните антидъмпингови мита. Дружествата с индивидуални антидъмпингови мита трябва да представят на митническите органи на държавите членки валидна търговска фактура. Фактурата трябва да отговаря на изискванията, определени в член 1, параграф 3 от настоящия регламент. Вносът, който не е придружен от такава фактура, следва да се облага с антидъмпинговото мито, приложимо за всички други дружества.

(160)

За да се осигури правилното прилагане на антидъмпинговите мита, антидъмпинговата ставка за всички други дружества следва да се прилага не само за производителите износители, неоказали съдействие в настоящото разследване, но и за производителите, които не са осъществявали износ за Съюза през разследвания период.

3.   Окончателно събиране на временните мита

(161)

С оглед на установените дъмпингови маржове и предвид равнището на вредата, причинена на промишлеността на Съюза, сумите, обезпечени чрез временното антидъмпингово мито, наложено с регламента за временните мерки, следва да бъдат окончателно събрани до размера на сумата на окончателните мита.

(162)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1036,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от желязо (с изключение на тези от чугун) или от стомана (с изключение на тези от неръждаема стомана), с кръгло напречно сечение и с външен диаметър, превишаващ 406,4 mm, класирани понастоящем в кодове по КН 7304 19 90, ex 7304 29 90, 7304 39 98 и 7304 59 99 (код по ТАРИК 7304299090) и с произход от Китайската народна република.

2.   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложимо към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване, за продукта, описан в параграф 1 и произведен от посочените по-долу дружества, е следната:

Дружество

Ставка на окончателното антидъмпингово мито (%)

ТАРИК допълнителен код

Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.

29,2

C171

Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd.

54,9

C172

Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd.

39,9

C173

Hengyang Valin MPM Co., Ltd.

48,2

C174

Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co., Ltd.

41,4

C204

Дружества, посочени в приложението

45,6

C998

Всички други производители

54,9

C999

3.   Индивидуалните митнически ставки, определени за дружествата, посочени в параграф 2, се прилагат при представяне пред митническите органи на държавите членки на валидна търговска фактура, върху която фигурира декларация с дата и подпис на служител на издалия фактурата субект, който служител посочва името и длъжността си, като текстът на декларацията се съставя по следния образец: „Аз, долуподписаният, удостоверявам, че (обемът от) (разглеждания(т) продукт), продаден за износ в Европейския съюз, обхванат от настоящата фактура, е произведен от (наименование и адрес на дружеството) (допълнителен код по ТАРИК) в [засегнатата държава]. Декларирам, че предоставената във фактурата информация е пълна и вярна.“ Ако не бъде представена такава фактура, се прилага ставката, приложима за всички други дружества. Това изискване не се прилага за митата, обезпечение чрез временните антидъмпингови мита съгласно Регламент (ЕС) 2016/1977.

4.   Освен когато е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби в областта на митата.

Член 2

Когато производител износител от Китай представи на Комисията задоволителни доказателства относно това, че:

i)

не е изнасял стоките, описани в член 1, параграф 1 и с произход от Китай, през разследвания период (1 януари — 31 декември 2015 г.),

ii)

не е свързан с износител или производител, който е обект на мерките, наложени с настоящия регламент, както и

iii)

действително е изнасял разглеждания продукт или е поел неотменимо договорно задължение да изнесе значително количество за Съюза след края на разследвания период,

член 1, параграф 2 може да бъде изменен, като в списъка в приложението се добави нов производител износител.

Член 3

Сумите, обезпечени чрез временните антидъмпингови мита в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1977, се събират окончателно. Обезпечените суми, които превишават размера на ставките на окончателното антидъмпингово мито, се освобождават.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 май 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  Регламент (ЕС) 2016/1977 на Комисията от 11 ноември 2016 г. за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от желязо (с изключение на тези от чугун) или от стомана (с изключение на тези от неръждаема стомана), с кръгло напречно сечение и с външен диаметър, превишаващ 406,4 mm, с произход от Китайската народна република (ОВ L 305, 12.11.2016 г., стр. 1).

(3)  Съдържание на хром, не по-малко от 0,5 % и по-малко от 7 %; съдържание на хром, не по-малко от 7 % и по-малко от 10,5 %. Тези видове на продукта бяха установени в таблицата за КНП като категории 4 и 5 към първата цифра на КНП.

(4)  Дело C-595/11; ОВ C 164, 8.6.2013 г., стр. 6.

(5)  СТО, доклад на Апелативния орган, AB-2015-7, WT/DS397/AB/RW, 18 януари 2016 г.

(6)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Rue de la Loi 170, 1040 Brussels, Belgium.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Оказали съдействие производители износители от Китайската народна република, които не са включени в извадката:

Дружество

Допълнителен код по ТАРИК

Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd.

C998

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd.

C998

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd

C998

Wuxi SP. Steel Tube Manufacturing Co., Ltd

C998

Zhangjiagang Tubes China Co., Ltd.

C998

TianJin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd

C998

Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd.

C998