29.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/11


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/749 НА КОМИСИЯТА

от 24 февруари 2017 година

за изменение на Регламент (ЕС) 2015/755 на Европейския парламент и на Съвета с цел заличаване на Казахстан от списъка на държавите в приложение I към него

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/755 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно общия режим за внос от някои трети държави (1), и по-специално член 20 от него,

като има предвид, че:

(1)

С оглед на присъединяването на Казахстан към Световната търговска организация следва да се предвидят разпоредби за изключването на Казахстан от приложното поле на Регламент (ЕС) 2015/755.

(2)

Поради това Регламент (ЕС) 2015/755 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложение I към Регламент (ЕС) 2015/755 се заличава наименованието „Казахстан“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 февруари 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 33.