25.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 107/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/723 НА КОМИСИЯТА

от 16 февруари 2017 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (1), и по-специално член 77, параграф 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

С оглед на натрупания опит след въвеждане на плащането за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда („плащане за екологизиране“), предвидено в дял III, глава 3 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2), е целесъобразно да бъдат опростени някои правила относно метода на изчисляване на плащането за екологизиране, предвидени в Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията (3).

(2)

В рамките на Интегрираната система за администриране и контрол изчисляването на помощта, на която има право даден бенефициер, се основава на понятието за група култури. Изглежда обаче, че това понятие не е необходимо в конкретния контекст на плащането за екологизиране, тъй като плащането за екологизиране следва да се основава на общата площ на стопанството. Ето защо в интерес на опростяването следва да се премахне понятието за група култури при плащането за екологизиране.

(3)

В членове 24 и 26 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 се предвиждат правила за изчисляване на намалението на плащането за екологизиране при неспазване на изискванията за диверсификация на културите и съответно на изискванията за екологично насочени площи. Тези изчисления включват коефициент на разликата и 50-процентен коефициент на намаление. С цел уточняване без да се променя равнището на намаленията, е обосновано да се преформулират посочените разпоредби и да се заменят с множител коефициентът на разликата, както и 50-процентният коефициент на намаление.

(4)

С оглед на постигането на по-добър баланс между степента на тежест на намаленията и необходимостта да се запазят пропорционални и справедливи намаления, е целесъобразно да се облекчат намаленията на плащането за екологизиране, когато задължението за диверсификация на културите изисква да се отглеждат три различни култури.

(5)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 следва да бъде съответно изменен.

(6)

За да се избегне ситуация, при която се налага държавите членки да адаптират своите системи за изчисляване на плащанията за референтната 2016 година по време на периода на плащане, и за да се осигури на бенефициерите предвидимост за това кои правила са приложими при изчисляване на плащанията, настоящият регламент следва да се прилага от 16 октомври 2017 г. за референтните години, започващи от 1 януари 2017 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014

Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 се изменя, както следва:

1)

Член 22 се заменя със следното:

„Член 22

Общи принципи

За целите на настоящия раздел, когато е установена една и съща площ за повече от една от селскостопанските практики, благоприятни за климата и околната среда, посочени в член 43, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, тази площ се отчита поотделно за всяка от тези практики с оглед изчисляване на плащането за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда, наричано по-долу „плащане за екологизиране“.“

2)

В член 23, параграф 2, първа алинея се заменя със следното:

„2.   Без да се засягат административните санкции, приложими по член 28, ако площта, декларирана в единно заявление за основно плащане или за единно плащане на площ, надвишава установената площ, за изчисляване на плащането за екологизиране се използва установената площ.“

3)

Член 24 се заменя със следното:

„Член 24

Намаление на плащането за екологизиране при неспазване на изискванията за диверсификация на културите

1.   По отношение на обработваемата земя, за която в член 44, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1307/2013 се изискват поне две различни култури, като основната култура не трябва да заема повече от 75 % от общата площ на обработваемата земя, но установената площ на основната култура надвишава 75 % от установената обща площ на обработваемата земя, площта, която трябва да се използва за изчисляване на плащането за екологизиране в съответствие с член 23 от настоящия регламент, се намалява с двукратния размер на площта на основната култура, която надвишава 75 % от установената обща площ на обработваемата земя.

2.   По отношение на обработваемата земя, за която в член 44, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1307/2013 се изискват поне три различни култури, като основната култура не трябва да заема повече от 75 % от общата площ на обработваемата земя, но установената площ на основната култура надвишава 75 % от установената обща площ на обработваемата земя, площта, която трябва да се използва за изчисляване на плащането за екологизиране в съответствие с член 23 от настоящия регламент, се намалява с площта на основната култура, която надвишава 75 % от установената обща площ на обработваемата земя.

3.   По отношение на обработваемата земя, за която в член 44, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1307/2013 се изискват поне три различни култури, като двете основни култури не трябва да заемат повече от 95 % от общата площ на обработваемата земя, но установената площ на двете основни култури надвишава 95 % от установената обща площ на обработваемата земя, площта, която трябва да се използва за изчисляване на плащането за екологизиране в съответствие с член 23 от настоящия регламент, се намалява с петкратния размер на площта на двете основни култури, която надвишава 95 % от установената обща площ на обработваемата земя.

4.   По отношение на стопанствата, за които в член 44, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 се изисква основната култура върху останалата обработваема земя да не заема повече от 75 % от тази останала обработваема земя, но установената площ на основната култура върху останалата установена обработваема земя надвишава 75 %, площта, която трябва да се използва за изчисляване на плащането за екологизиране в съответствие с член 23 от настоящия регламент, се намалява с двукратния размер на площта на основната култура, която надвишава 75 % от тази останала установена обработваема земя.

5.   Когато бъде установено, че даден бенефициер не спазва изискванията за диверсификация на културите, описани в настоящия член, в продължение на три години, площта, с която трябва да се намали площта, използвана за изчисляване на плащането за екологизиране в съответствие с параграфи 1—4 за следващите години, се умножава по 2.“

4)

В член 26 параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.   Ако изискваната екологично насочена площ надвишава установената екологично насочена площ при отчитане на тегловната стойност на екологично насочените площи по реда на член 46, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, площта, която трябва да се използва за изчисляване на плащането за екологизиране в съответствие с член 23 от настоящия регламент, се намалява с десетократния размер на ненамерената екологично насочена площ.

За целите на първа алинея установената екологично насочена площ не може да надвишава частта на декларираните екологично насочени площи от общата площ на декларираната обработваема земя.

3.   Когато бъде установено, че даден бенефициер не спазва изискванията за екологично насочени площи, описани в настоящия член, в продължение на три години, площта, с която трябва да се намали площта, използвана за изчисляване на плащането за екологизиране в съответствие с параграф 2 за следващите години, се умножава по 2.“

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 16 октомври 2017 г. по отношение на заявленията за помощ за плащането за екологизиране и по отношение на единните заявления за референтните години, започващи от 1 януари 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 февруари 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(2)  Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 181, 20.6.2014 г., стр. 48).