19.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/17


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/699 НА КОМИСИЯТА

от 18 април 2017 година

за установяване на обща методика за изчисляване на теглото на електрическото и електронното оборудване (ЕЕО), пуснато на пазара на всяка държавa членкa, и на обща методика за изчисляване на теглото на количеството генерирани отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) във всяка държавa членкa

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (1), и по-специално член 7, параграф 5 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се гарантират еднакви условия за изчисляване на минималната годишна степен на събиране на ОЕЕО от държавите членки в съответствие с Директива 2012/19/ЕС, е необходимо да се установи обща методика, която да се използва от държавите членки, когато изчисляват степента на събиране въз основа на теглото на електрическото и електронното оборудване (ЕЕО), пуснато на техните съответни пазари, както и обща методика за изчисляване на теглото на общото количеството генерирани ОЕЕО във всяка държава членка, които да се прилагат, когато тази възможност стане достъпна за държавите членки съгласно Директива 2012/19/ЕС.

(2)

Целесъобразно е в настоящия регламент да се определят специфичните параметри „тегло на ЕЕО“ и „генерирани ОЕЕО“, за да се позволи хармонизирано използване на общите методики за изчисляване на теглото на ЕЕО, пуснато на пазара, както и изчисляване на общото количество генерирани ОЕЕО.

(3)

С цел подпомагане на прилагането на общите методики за изчисляване на теглото на ЕЕО, пуснато на пазара, както и за изчисляване на общото количество генерирани ОЕЕО в дадена държава членка, е необходимо методиките да включват изчислителен инструмент, адаптиран за всяка една държава членка.

(4)

Когато данните, които трябва да бъдат докладвани от производителите или техните упълномощени представители в съответствие с член 16 и част Б от приложение X към Директива 2012/19/ЕС не са на разположение или не са пълни, държавите членки могат да правят обосновани преценки относно количеството ЕЕО, пуснато на техните съответни пазари. С цел да се осигурят еднакви условия за докладването, мониторинга и оценката на данните, когато трябва да се правят такива преценки, следва да се използва обща методика.

(5)

Общата методика за изчисляване на обосновани преценки за количеството ЕЕО, пуснато на пазара, следва да взема предвид факта, че количеството ЕЕО, пуснато на пазара на територията на определена държава членка, следва да се отчита като теглото на ЕЕО, предлагано на нейния пазар, като се изключи ЕЕО, напуснало територията ѝ след пускането на пазара ѝ. Поради това и с оглед на наличната статистическа информация изчисляването на теглото на ЕЕО, пуснато на пазара, следва да се основава на данни за националното производството на ЕЕО в засегната държава членка, както и на данни за вноса на ЕЕО в тази държава членка, идващ от други държави членки или от трети държави, и за износа на ЕЕО, напускащ тази държава членка за друга държава членка или за трета държава. Данните следва да се придобиват, като се използва базата данни на Евростат (Eurobase) в случаите, в които националното производство на ЕЕО се регистрира по производствената система на Общността (с кодове по Продком). Тези кодове са свързани също така с кодовете в търговската статистика (кодовете по Комбинираната номенклатура). Статистическите данни за търговията със стоки измерват количеството на стоките, които се търгуват между държавите членки (вътрешна търговия в Съюза), и стоките, които се търгуват между държавите членки и трети държави (външна търговия за Съюза).

(6)

Данни за националното производство, вноса и износа на ЕЕО се докладват съгласно производствената система на Общността, като се използват кодовете по Продком, а не съгласно категориите ЕЕО, определени в приложения I и III към Директива 2012/19/ЕС. Въпреки това, когато държавите членки правят преценки за количеството ЕЕО, пуснато на пазара, е важно да използват общ метод за класификация, с който да преобразуват статистическите данни за националното производство, вноса и износа, в данни, съответстващи на теглото на ЕЕО, пуснато на техните съответни пазари съгласно категориите ЕЕО, определени в Директива 2012/19/ЕС.

(7)

За изчисляване на общото количество генерирани ОЕЕО през дадена година на територията на определена държава членка, е важно държавите членки да използват обща методика, която следва да взема предвид данните за количеството ЕЕО, пуснато в миналото на пазара на всяка държава членка, данните за продължителността на жизнените цикли на различното ЕЕО в зависимост от типа му, както и степента на насищане на националния пазар и различните жизнени цикли на ЕЕО в отделните държави членки. На базата на тази методика на държавите членки следва да се предостави за ползване изчислителен инструмент за ОЕЕО, в който предварително са въведени необходимите данни, за да се позволи директното му прилагане. Държавите членки следва да имат възможност да актуализират данните, използвани в инструмента за ЕЕО, пуснато на пазара през последните години и/или данните за продължителността на жизнения цикъл, на базата на съответните данни и доказателствата в подкрепа на тези актуализации.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 39 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява обща методика за изчисляване на теглото на електрическото и електронното оборудване (ЕЕО), пуснато на пазара в определена държава членка, и обща методика за изчисляване на теглото на общото количество генерирани отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) в определена държава членка, които да се използват от държавите членки, в зависимост от случая, за изчисляване на степента на събиране на ОЕЕО. За тази цел с него се предвижда разработването на изчислителен инструмент за ОЕЕО, адаптиран за всяка държава членка, който се създава и предоставя от Комисията като неразделна част от тези методики.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„тегло на ЕЕО“ означава бруто (при спедиция) тегло на всяко ЕЕО от обхвата на Директива 2012/19/ЕС, включително всички електрически и електронни аксесоари, но като се изключат опаковката, батериите/акумулаторите, указанията, наръчниците, неелектрическите/неелектронните аксесоари и консумативите;

б)

„генерирани ОЕЕО“ в дадена държава членка означава общото тегло на ОЕЕО, получени от ЕЕО от обхвата на Директива 2012/19/ЕС, което е било пуснато на пазара на тази държава членка, преди всякакви дейности като събиране, подготовка за повторна употреба, третиране, оползотворяване, включително рециклиране, или износ.

Член 3

Изчисляване на теглото на ЕЕО, пуснато на пазара на дадена държава членка

1.   Когато дадена държава членка изчислява степента на събиране въз основа на средното тегло на ЕЕО, пуснато на пазара, тя изчислява теглото на ЕЕО, пуснато на нейния пазар през дадена година, въз основа на информацията, предоставена от производителите на ЕЕО, или техните упълномощени представители, когато е приложимо, в съответствие с член 16, параграф 2, буква в) от Директива 2012/19/ЕС и част Б от приложение X към същата директива.

2.   Когато дадена държава членка не е в състояние да изчисли теглото на ЕЕО, пуснато на нейния пазар, в съответствие с параграф 1, тя прави обосновани преценки за теглото на ЕЕО, пуснато на нейния пазар през съответната година, въз основа на данни за националното производство, вноса и износа на ЕЕО на нейната територия. За тази цел държавите членки използват методиката, определена в приложение I към настоящия регламент.

Член 4

Изчисляване на общото генерирано количество ОЕЕО в дадена държава членка

Когато дадена държава членка изчислява степента на събиране въз основа на количеството ОЕЕО, генерирано на нейна територия, тя изчислява общото количество на ОЕЕО, генерирано на нейна територия през дадена година въз основа на методиката, определена в приложение II.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 април 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 38.

(2)  Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Методика за изчисляване на обосновани преценки за теглото на ЕЕО, пуснато на пазара на дадена държава членка

1.

Обосновани преценки за теглото на ЕЕО, пуснато на пазара на дадена държава членка през референтната година, се изчисляват, като се използва метода на видимото потребление на базата на следната формула:

ЕЕО, пуснато на пазара(t) = национално производство(t) + внос(t) – износ(t)

където:

национално производство(t)

=

теглото (в тонове) на завършеното ЕЕО, произведено през дадена референтна година t в дадена държава членка.

внос(t)

=

теглото (в тонове) на ЕЕО, влязло в определена държава членка през дадена референтна година t, което идва от друга държава членка или от трета държава за разпространение, потребление или употреба.

износ(t)

=

теглото (в тонове) на ЕЕО, напуснало определена държава членка през дадена референтна година t за друга държава членка или трета държава за разпространение, потребление или употреба.

2.

Държавите членки използват данните за теглото на националното производство на ЕЕО, докладвани по класификацията на производствената система на Общността (кодове по Продком).

Държавите членки използват данните за теглото на вноса и износа на ЕЕО, докладвани по кодовете на Комбинираната номенклатура (кодове по КН).

3.

Държавите членки използват изчислителния инструмент за ОЕЕО, посочен в член 1 от настоящия регламент, за превръщане на количествата ЕЕО, произведени в национален мащаб, внесени и изнесени, които са докладвани по кодове по КН, в количества ЕЕО, пуснати на пазара за отделните категории ЕЕО, определени в приложения I и III към Директива 2012/19/ЕС.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Методика за изчисляване на общото количество генерирани ОЕЕО в определена държава членка

1.

Общото количество генерирани ОЕЕО в определена държава членка през дадена година се изчислява въз основа на количеството ЕЕО, пуснато на пазара на същата държава членка през предходните години, и продължителността на жизнения цикъл на съответния продукт, оценена въз основа на степента на изхвърляне на продукта, както е определена по следната формула:

Formula

където:

W(n)

=

количество генерирани ОЕЕО (в тонове) през годината n на оценката;

POM(t)

=

количеството на ЕЕО (в тонове), пуснато на пазара през дадена година t;

t 0

=

първата година, през която ЕЕО е пуснато на пазара;

L (p) (t, n)

=

профилът на продължителността на жизнения цикъл, определен на базата на степента на изхвърляне, за партидата ЕЕО, пусната на пазара през година t, отразява вероятната степен на изхвърляне през годината n на оценката (изхвърленото оборудване като процент от общите продажби през година n) и се изчислява, като се прилага функция на разпределението на Вейбул, дефинирана от променлив във времето параметър на формата α(t) и параметър на мащаба β(t), както следва:

Formula

Когато във времето се прилагат едни и същи параметри за продължителността на жизнения цикъл, разпределението на продължителността на жизнения цикъл на ЕЕО се опростява до следната формула:

Formula

където:

α (алфа)

=

„параметър на формата“ на вероятностното разпределение

β (бета)

=

„параметър на мащаба“ на вероятностното разпределение

2.

Държавите членки използват изчислителния инструмент за ОЕЕО, посочен в член 1 от настоящия регламент и разработен въз основа на методиката, описана в точка 1, за да изчислят общото количество ОЕЕО, генерирани на тяхна територия през дадена година.

3.

В изчислителния инструмент за ОЕЕО предварително се въвеждат данни за количествата ЕЕО, пуснати на пазара за периода 1980—2014 г. за всяка държава членка, изчислени въз основа на метода на видимото потребление, описан в приложение I, и с данни за продължителността на жизнения цикъл на продукта за периода 1980—2030 г. Параметрите на формата и мащаба на вероятностното разпределение, посочени в точка 1 и определени за всяка държава членка, се включват в инструмента като стойности по подразбиране.

4.

Държавите членки въвеждат в изчислителния инструмент за ОЕЕО годишните данни за пуснатото на пазара ЕЕО от 2015 г. до годината, предхождаща референтната година, за да се даде възможност да се изчисли теглото на генерираните ОЕЕО през дадена година.

5.

Държавите членки могат да актуализират данните за ЕЕО, пуснато на пазара, или данните за продължителността на жизнения цикъл на продукта, използвани в изчислителния инструмент за ОЕЕО, както е определено в точка 3. Преди да пристъпят към такива актуализации, държавите членки информират Комисията за това и представят съответните доказателства за тези актуализации, включително официални пазарни проучвания, одитни резултати или анализирани и подкрепени с доказателства данни, получени при консултациите със съответните заинтересовани страни.