31.3.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 87/122


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/569 НА КОМИСИЯТА

от 24 май 2016 година

за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно спирането на търговията с финансови инструменти и отстраняването на финансови инструменти от търговия

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (1), и по-специално член 32, параграф 2 и член 52, параграф 2, десета алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Целта на спирането на търговията с даден финансов инструмент или отстраняването му от търговия в някои случаи не може да бъде постигната, освен ако не бъдат спрени или отстранени от търговия също и деривати от вида, посочен в раздел В, точки 4 — 10 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС, който е свързан с този финансов инструмент или е основан на него.

(2)

При определянето на случаите, в които естеството на връзката налага търговията със свързаните деривати да бъде спряна или те да бъдат отстранени от търговия, следва да бъде взета под внимание степента на обвързаност между деривата и финансовия инструмент, който е спрян или отстранен от търговия. В това отношение следва да се прави разграничение между деривати, чиято цена или стойност се образува в зависимост от цената или стойността на един-единствен базов финансов инструмент, и дериватите, чиято цена или стойност зависи от множество ценови фактори, например деривати, свързани с индекс или кошница от финансови инструменти.

(3)

Невъзможността за правилно определяне на цената на свързаните деривати, което нарушава нормалното функциониране на пазара, следва да се смята за най-силна в случаите, в които дериватът е свързан или е основан само на един финансов инструмент. Когато дериватът е свързан или е основан на кошница от финансови инструменти или на индекс, от които финансовият инструмент, чиято търговия е спряна, представлява само част, възможността на пазарните участници да определят правилната цена ще бъде засегната в по-малка степен. Затова характеристиките на връзката между деривата и базовия инструмент следва да се вземат предвид при разглеждането на цялостната цел на спирането на търговията или отстраняването от търговия.

(4)

Следва да се има предвид, че пазарният оператор следва да гарантира справедливо, нормално и ефективно извършване на търговията на своя пазар. Извън обхвата на настоящия регламент пазарният оператор ще трябва да направи оценка на това дали спирането или отстраняването от търговия на базовия финансов инструмент застрашава условията за справедлива търговия на деривата по установения ред на мястото на търговия, включително да предприеме подходящи действия, като например спиране на търговията или отстраняване от търговия на свързани деривати по собствена инициатива.

(5)

Член 32, параграф 2 и член 52, параграф 2 от Директива 2014/65/ЕС следва да се прилагат последователно по отношение на различните видове места на търговия. Тези разпоредби са тясно свързани, тъй като се отнасят до определяне на спирането на търговията и отстраняването от търговия на различни видове места на търговия. За да гарантира последователното прилагане на тези разпоредби, които следва да влязат в сила едновременно, и да осигури възможност за цялостен поглед за заинтересованите лица, и по-специално за лицата, които трябва да спазват произтичащите от тях задължения, е необходимо регулаторните технически стандарти, разработени съгласно член 32, параграф 2 и член 52, параграф 2 от Директива 2014/65/ЕС, да бъдат консолидирани в един регламент.

(6)

С оглед на последователността и за да се гарантира гладкото функциониране на финансовите пазари, е необходимо разпоредбите, установени в настоящия регламент, и свързаните национални разпоредби за транспониране на Директива 2014/65/ЕС да се прилагат от една и съща дата.

(7)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, предадени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

(8)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторните технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните свързани с тях разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Връзка между дериват, свързан или основан на финансов инструмент, който е спрян или отстранен от търговия, и първоначалния финансов инструмент

Пазарен оператор на регулиран пазар и инвестиционен посредник или пазарен оператор, организиращ многостранна система за търговия (МСТ) или организирана система за търговия (ОСТ), спира търговията или отстранява от търговия дериват, посочен в раздел В, точки 4—10 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС, когато този дериват е свързан или е основан само на един финансов инструмент, който е спрян или отстранен от търговия.

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 3 януари 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 май 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349.

(2)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).