28.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 50/42


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/337 НА КОМИСИЯТА

от 27 февруари 2017 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1375/2007 относно вноса на остатъци от производството на царевично нишесте от Съединените американски щати

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 178 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1375/2007 на Комисията (2) са залегнали разпоредби, които да гарантират, че остатъците от производството на царевично нишесте, внасяни от Съединените американски щати, съответстват на договорената тарифна дефиниция. Приложение I към посочения регламент съдържа образец на сертификат за съответствие, издаван от мелничната промишленост за смилане по мокър способ в Съединените щати.

(2)

Дружеството, което потвърждава получаването на сертификатите от производителите и издава сертификат за съответствие, е сменено. Поради това наименованието на дружеството върху сертификата за съответствие трябва да бъде съответно изменено.

(3)

Следва да се установи съответна разпоредба, за да може да се използват сертификатите, издадени преди датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(4)

Поради това Регламент (ЕО) № 1375/2007 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложение I към Регламент (ЕО) № 1375/2007 образецът на сертификата за съответствие („Certificate of Conformity“) се заменя с образеца в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1375/2007 преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, остават валидни.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 февруари 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент (ЕО) № 1375/2007 на Комисията от 23 ноември 2007 г. относно вноса на остатъци от производството на царевично нишесте от Съединените американски щати (ОВ L 307, 24.11.2007 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Image