10.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 35/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/228 НА КОМИСИЯТА

от 9 февруари 2017 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на наименованията и областите на компетентност на групите от научни експерти на Европейския орган за безопасност на храните

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (1), и по-специално член 28, параграф 4, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С член 28 от Регламент (ЕО) № 178/2002 са създадени десет групи от научни експерти, отговарящи за осигуряването на научни становища на Европейския орган за безопасност на храните („Органа“), като всяка една от тях има собствена област на компетентност. Сред тези групи от научни експерти са: Експертната група по добавки в храните и източници на питателни елементи, добавени към храните (група „ANS“), Експертната група по диетични храни, хранене и алергии (група „NDA“) и Експертната група по материали, които влизат в контакт с храни, ензими, аромати и спомагателни средства за обработка (група „CEF“).

(2)

На 3 февруари 2016 г. Органът внесе в Комисията искане за преименуване на групите „ANS“, „NDA“ и „CEF“ с цел да бъдат отчетени очакваните промени в развитието на науката и техниката.

(3)

Научните и техническите промени засягат най-вече работната натовареност на групите. Вероятно е през следващите години да се увеличи по-специално работната натовареност на групата „CEF“ поради необходимостта от оценка на необработени заявления за включване в списъка на Съюза на ензимите в храните в съответствие с Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2). Поради това оценката на ароматите, която в момента се извършва от групата „CEF“, следва да бъде възложена на групата „ANS“.

(4)

За да не се стигне обаче до прекомерна работна натовареност на настоящата група „ANS“, оценката на източниците на хранителни вещества и другите вещества с физиологичен ефект, добавени към храни, следва да бъде възложена на групата „NDA“, тъй като се очаква работното ѝ натоварване да спадне поради приключването на работата по референтните стойности за хранителния прием и все по-малкия брой заявления за включване в списъка на разрешените здравни претенции в съответствие с Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета (3). Това преразпределение е в съответствие и с експертните познания на групата „NDA“, тъй като някои вещества, използвани като източници на хранителни вещества, попадат в категорията на новите храни, които понастоящем се оценяват от групата „NDA“.

(5)

Поради това наименованията на засегнатите три групи от научни експерти се променят с настоящия регламент, както следва: групата „ANS“ се преименува на „Експертна група по добавки и аромати в храните“, групата „NDA“ — на „Експертна група по хранене, нови храни и алергени в храните“, а групата „CEF“ — на „Експертна група по материали, предназначени за контакт с храни, ензими и спомагателни вещества“.

(6)

Настоящият мандат на членовете на групите „ANS“ и „CEF“ ще изтече на 30 юни 2017 г., а мандатът на членовете на останалите осем групи от научни експерти на Органа, в т.ч. „NDA“ — на 30 юни 2018 г. За да се осигури достатъчно време за ефективната организация на групите от страна на Органа в съответствие с член 28, параграфи 5 и 9 от Регламент (ЕО) № 178/2002, настоящият регламент следва да се прилага от 1 юли 2018 г.

(7)

Поради това Регламент (ЕО) № 178/2002 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 28, параграф 4, първа алинея от Регламент (ЕО) № 178/2002 се изменя, както следва:

1.

буква а) се заменя със следното:

„а)

Експертна група по добавки и аромати в храните;“

2.

буква д) се заменя със следното:

„д)

Експертна група по хранене, нови храни и алергени в храните;“

3.

буква й) се заменя със следното:

„й)

Експертна група по материали, предназначени за контакт с храни, ензими и спомагателни вещества.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и се прилага от 1 юли 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 февруари 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ензимите в храните и за изменение на Директива 83/417/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета, Директива 2000/13/ЕО, Директива 2001/112/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО) № 258/97 (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 7).

(3)  Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9).