9.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 34/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/214 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2016 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с добавянето на алуминиевия прах към списъка на прекурсорите на взривни вещества в приложение II

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества (1), и по-специално член 12 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение II към Регламент (ЕС) № 98/2013 се изброяват прекурсори на взривни вещества, които са предмет на хармонизирани правила по отношение на наличността им за масовия потребител и осигуряването на подходящо докладване на подозрителни трансакции, липси и кражби по цялата верига на доставки.

(2)

Веществата, изброени в приложение II, са налични за масовите потребители, но са предмет на задължението за докладване, което обхваща както професионалните потребители по цялата верига на доставки, така и масовите потребители.

(3)

Държавите членки доказаха, че в Европа алуминиевият прах е бил използван за производството на взривни вещества при домашни условия и че е бил придобиван за тази цел.

(4)

Предлагането на пазара и използването на алуминиев прах понастоящем не са хармонизирани на равнището на Съюза. Поне една държава членка обаче вече ограничава неговата наличност за масовите потребители, а Световната митническа организация извършва наблюдение на пратките в световен мащаб с оглед установяване на случаите на незаконна търговия, извършвана с цел производство на импровизирани прекурсори на взривни вещества.

(5)

Като се имат предвид степента на заплахата или обемът на търговията, свързани с това вещество, понастоящем ситуацията във връзка със злоупотребата с алуминиев прах не обосновава ограничаването на достъпа на масовия потребител до него.

(6)

Необходим е повишен контрол, за да се позволи на националните органи да предотвратяват и откриват възможно незаконно използване на тези вещества като прекурсори на взривни вещества, и това може да бъде постигнато чрез механизма за докладване, създаден съгласно Регламент (ЕС) № 98/2013.

(7)

Предвид риска, който поражда възможността за предоставяне на алуминиев прах, и като се има предвид, че задължението за докладване няма да окаже значително въздействие върху икономическите оператори или потребителите, е обосновано и пропорционално това вещество да бъде добавено в приложение II към Регламент (ЕС) № 98/2013,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Таблицата в приложение II към Регламент (ЕС) № 98/2013 се изменя, както следва:

а)

заглавието на втората колона се заменя със следното:

„Код по Комбинираната номенклатура (КН) (1)“;

б)

добавя се следното вещество:

„алуминий, прахове

(CAS № 7429-90-5) (2)  (3)

ex 7603 10 00

ex 7603 20 00

 

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 39, 9.2.2013 г., стр. 1.

(2)  С размер на частиците, по-малък от 200 μm.

(3)  Като вещество или в смеси, съдържащи тегловно 70 % или повече алуминий и/или магнезий.“