3.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 29/21


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/185 НА КОМИСИЯТА

от 2 февруари 2017 година

за определяне на преходни мерки за прилагането на някои разпоредби от регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (1), и по-специално член 9, първа алинея от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (2), и по-специално член 16, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 се предвиждат съществени промени в правилата и процедурите, които са длъжни да спазват стопанските субекти в областта на храните и компетентните органи в държавите членки. Тъй като в някои случаи прилагането на много от тези правила и процедури с незабавно действие би предизвикало практически затруднения, се наложи да бъдат приети преходни мерки.

(2)

В доклада на Комисията до Съвета и до Европейския парламент от 28 юли 2009 г. относно придобития опит по прилагането на регламенти (ЕО) № 852/2004, (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3) в областта на хигиената на храните („доклада“) с факти се представя натрупаният опит през 2006, 2007 и 2008 г. от всички заинтересовани страни, участващи в прилагането на посочените регламенти, в това число установените от тях затруднения.

(3)

Докладът съдържа отзиви относно опита при прилагането на преходните мерки, определени в Регламент (ЕО) № 2076/2005 на Комисията (4). В доклада се отбелязват затруднения във връзка с местното доставяне на някои хранителни продукти в малки количества и се посочва, че е необходимо допълнително да се изяснят условията за внос в случаите, в които националните правила за внос се прилагат при липса на правила, установени на равнището на Съюза; подчертава се също така, че възникналите кризи във връзка с вноса на храни, съдържащи както продукти от растителен произход, така и преработени продукти от животински произход (съставни продукти), са потвърдили необходимостта от по-голям контрол върху тези продукти.

(4)

С цел да се осигури плавното преминаване към цялостно прилагане на новите правила и процедури, с Регламент (ЕС) № 1079/2013 на Комисията (5) се определят преходни разпоредби за преходен период, който приключва на 31 декември 2016 г. При определянето на преходния период са отчетени констатациите от прегледа на нормативната уредба в областта на хигиената, установена с регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004.

(5)

Също така въз основа на информацията от компетентните органи в държавите членки и от съответните сектори на хранителната промишленост в Съюза, предоставена при проведените неотдавна одити от инспектори от генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Комисията, е необходимо някои преходни мерки, предвидени в Регламент (ЕС) № 1079/2013, да останат в сила до въвеждането на постоянните изисквания, посочени в преамбюла на настоящия регламент.

(6)

От обхвата на Регламент (ЕО) № 853/2004 се изключва директната доставка от производителя на малки количества месо от домашни птици и лагоморфни, заклани във фермата, до крайния потребител или до местни обекти за търговия на дребно, които директно го доставят на крайния потребител като прясно месо. Ограничаването на тази разпоредба само за прясното месо допълнително би обременило дребните производители. Поради тази причина в Регламент (ЕС) № 1079/2013 се предвижда дерогация при прилагането на Регламент (ЕО) № 853/2004 по отношение на директната доставка на такива продукти при определени условия, без да я ограничава до прясното месо. Това изключение следва да остане в сила за още един преходен период, предвиден в настоящия регламент, като се обмисля възможността дерогацията да стане постоянна.

(7)

С регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 се определят някои правила за внос на продукти от животински произход и съставни продукти в Съюза. В Регламент (ЕС) № 1079/2013 се предвиждат преходни мерки, с които се въвеждат дерогации от редица правила за някои съставни продукти, за вноса на които на равнището на Съюза все още няма установени изисквания, свързани с общественото здраве — например за съставни продукти, различни от посочените в член 3, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 28/2012 (6).

(8)

Предложението на Комисията за регламент за официалния контрол по агрохранителната верига е в заключителния етап на приемане по обикновената законодателна процедура. След като бъде приет и започне да се прилага, регламентът ще осигури правно основание при контрола върху вноса на съставни продукти да се прилага съобразен с риска подход. Необходимо е да се предвидят дерогации за нов четиригодишен преходен период до момента, когато се очаква да започне прилагането на новия регламент.

(9)

Съгласно регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 се разрешава вносът на храни от животински произход от предприятия, които се занимават с обработване на продукти от животински произход, за които в приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 не са предвидени специфични изисквания, освен ако не бъде съставен хармонизиран списък на държави извън ЕС, от които е разрешен такъв внос, и не бъде установен образец на сертификат за внос. Необходимо е повече време за консултации със заинтересованите страни и с компетентните органи в държавите членки и в държави извън ЕС, като се има предвид евентуалното отражение, което съставянето на подобен списък и установяването на образец на сертификат за внос биха имали върху вноса на тези продукти.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят преходни мерки за прилагането на някои разпоредби от регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета за преходен период от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2020 г.

Член 2

Дерогация относно директна доставка на малки количества месо от домашни птици и лагоморфни

Чрез дерогация от член 1, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕО) № 853/2004 разпоредбите, установени в посочения регламент, не се прилагат за директната доставка от производителя на малки количества месо от домашни птици и лагоморфни, заклани във фермата, до крайния потребител или до местни обекти за търговия на дребно, които директно снабдяват крайния потребител.

Член 3

Дерогация относно изискванията във връзка с общественото здраве при внос на продукти от животински произход и внос на храни, съдържащи както продукти от растителен произход, така и преработени продукти от животински произход

1.   Член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 853/2004 не се прилага за вноса на продукти от животински произход, за който не са установени хармонизирани изисквания за внос, свързани с общественото здраве.

При вноса на такива продукти се спазват изискванията за внос, свързани с общественото здраве, в държавата членка на внос.

2.   Чрез дерогация от член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004 стопанските субекти в областта на храните, извършващи внос на храни, които съдържат както продукти от растителен произход, така и преработени продукти от животински произход, без посочените в член 3, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 28/2012, са освободени от изискванията, предвидени в член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004.

При вноса на такива продукти се спазват изискванията за внос, свързани с общественото здраве, в държавата членка на внос.

Член 4

Дерогация относно процедурите във връзка с общественото здраве при вноса на продукти от животински произход

Глава III от Регламент (ЕО) № 854/2004 не се прилага за вноса на продукти от животински произход, за които не са установени хармонизирани изисквания за внос, свързани с общественото здраве.

При вноса на такива продукти се спазват изискванията за внос, свързани с общественото здраве, в държавата членка на внос.

Член 5

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 февруари 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206.

(3)  COM(2009) 403 окончателен.

(4)  Регламент (ЕО) № 2076/2005 на Комисията от 5 декември 2005 г. относно определяне на преходни разпоредби за прилагането на регламенти (ЕО) № 853/2004, (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 (ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 83).

(5)  Регламент (ЕС) № 1079/2013 на Комисията от 31 октомври 2013 г. за определяне на преходни разпоредби за прилагането на регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 292, 1.11.2013 г., стр. 10).

(6)  Регламент (ЕС) № 28/2012 на Комисията от 11 януари 2012 г. за установяване на приложимите изисквания при сертифициране на определени съставни продукти във връзка с вноса и транзитното им преминаване през територията на Съюза и за изменение на Решение 2007/275/ЕО и Регламент (ЕО) № 1162/2009 (ОВ L 12, 14.1.2012 г., стр. 1).