25.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 245/9


Поправка на Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки

( Официален вестник на Европейския съюз L 348 от 29 декември 2017 г. )

На страница 13 в точка 10 от член 2

вместо:

„10)

„2.

доставки на стоки, както е посочено в член 33, с изключение на случаите, в които данъчно задълженото лице се ползва от специален режим по дял XII, глава 6, раздел 3;“.“

да се чете:

„10)

„2.

доставки на стоки, както е посочено в член 33, буква а), с изключение на случаите, в които данъчно задълженото лице се ползва от специален режим по дял XII, глава 6, раздел 3;“.“