16.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 153/25


ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/1011 НА КОМИСИЯТА

от 15 март 2017 година

за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничение за употребата на олово в прозрачни стъкла за приложение в оптиката

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (1), и по-специално член 5, параграф 1, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2011/65/ЕС се забранява употребата на олово в електрическото и електронното оборудване, пуснато на пазара.

(2)

Стъкла на основата на олово се употребяват, тъй като имат уникални комбинации от свойства и характеристики, като пропускане на светлина, оптична дисперсия, топлопроводимост, двулъчепречупване и други.

(3)

Алтернативни модели на безоловни оптични стъкла съществуват под формата на безоловно стъкло, пластмасови лещи и алтернативни видове оборудване. При тези алтернативи обаче липсват редица свойства и комбинации от тези свойства, сравними с тези на стъклата на основата на олово.

(4)

Доколкото намирането на заместители е било сравнително лесно, това вече е направено и заместителите се употребяват. За останалите приложения все още няма алтернативи. Следователно принципното заместване на веществото за целия спектър на приложения не е възможно. Поради това оловото в прозрачни стъкла за приложение в оптиката следва да бъде освободено от ограничението до 21 юли 2021 г. за категории 1—7 и 10. С оглед на иновационните цикли при този вид приложение в оптиката е малко вероятно продължителността на освобождаването да има отрицателни последици за иновациите.

(5)

Поради това Директива 2011/65/ЕС следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение III към Директива 2011/65/ЕС се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки приемат и публикуват най-късно до 6 юли 2018 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 6 юли 2018 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваването се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 15 март 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение III към Директива 2011/65/ЕС точка 13, буква а) се заменя със следното:

„13, а)

Олово в прозрачни стъкла за приложение в оптиката

Прилага се за всички категории; изтича на:

21 юли 2023 г. за категория 8 — медицински изделия за диагностика ин витро,

21 юли 2024 г. за категория 9 — промишлени прибори за контрол и управление, и за категория 11,

21 юли 2021 г. за всички останали категории и подкатегории.“