27.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/65


ПРЕПОРЪКА (ЕС) 2017/1140 НА КОМИСИЯТА

от 23 юни 2017 година

относно лични данни, които могат да бъдат обменяни чрез системата за ранно предупреждение и реагиране (СРПР), създадена с Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, за целите на координацията на мерките за проследяване на контакти във връзка със сериозни трансгранични заплахи за здравето

(нотифицирано под номер С(2017) 4197)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 292 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1) бе създадена система за ранно предупреждение и реагиране (СРПР) като постоянна мрежа за комуникация между Комисията и компетентните органи в областта на общественото здравеопазване в държавите членки за превенцията и контрола на някои категории заразни болести. Процедурите за функционирането на СРПР са определени в Решение 2000/57/ЕО на Комисията (2).

(2)

Решение № 2119/98/ЕО беше отменено и заменено с Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3). С новото решение СРПР бе отново въведена в действие. То разшири и обхвата на постоянната мрежа за комуникация, за да се включат и други видове биологични заплахи и други категории сериозни трансгранични заплахи за здравето, включително заплахи с химичен, екологичен или неизвестен произход. Освен това в него се определят и правила за епидемиологичен надзор, мониторинг, ранно предупреждение и борба със сериозните трансгранични заплахи за здравето.

(3)

Решение 2000/57/ЕО бе отменено и заменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/253 на Комисията (4).

(4)

Съгласно член 9, параграф 3, буква и) от Решение № 1082/2013/ЕС изпращането на сигнали за сериозни трансгранични заплахи за здравето чрез СРПР следва да включва данните, необходими за идентифицирането на заразените лица и на потенциално застрашените лица („данни за проследяване на контакти“). В съответствие с член 16, параграф 9, буква б) от посоченото решение и с цел да се осигурят ефективността и еднаквото провеждане на изпращането на сигналите, е целесъобразно да се препоръча примерен списък на лични данни, които могат да бъдат предавани от компетентните органи, отговарящи за СРПР.

(5)

Обменът на лични данни чрез СРПР следва да се извършва в съответствие с изискванията на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (6). Въпреки че по правило Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001 изключват обработването на специални категории лични данни, включително данни, отнасящи се до здравето на дадено лице, това обработване все пак е разрешено, доколкото е необходимо за защита на жизнените интереси на субекта на данните, в съответствие с член 8, параграф 2, буква в) от Директива 95/46/ЕО и с член 10, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 45/2001, и също така по съображения от значителен обществен интерес и при условие че са осигурени подходящи гаранции, предвидени в законодателството на Съюза или на държава членка, съответно съгласно член 8, параграф 4 и член 10, параграф 4 от горепосочените актове.

(6)

Само личните данни, необходими за посочените по-горе цели, както е определено в отделните случаи, следва да бъдат обменяни чрез СРПР, като настоящата препоръка не следва да представлява разрешение за обмен на всички видове лични данни, до които се отнася.

(7)

В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи становище на 24 август 2015 г. (C 2015-0629),

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

1.

В приложението към настоящата препоръка е посочен примерен списък на лични данни, които могат да бъдат обменяни за целите на координацията на мерките за проследяване на контакти.

2.

Адресати на настоящата препоръка са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 23 юни 2017 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 1998 г. за създаване на мрежа за епидемиологично наблюдение и контрол на заразните болести в Общността (ОВ L 268, 3.10.1998 г., стр. 1).

(2)  Решение 2000/57/EO на Комисията от 22 декември 1999 г. относно системата за ранно предупреждение и реагиране за превенцията и контрола на заразните болести съгласно Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 21, 26.1.2000 г., стр. 32).

(3)  Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО (ОВ L 293, 5.11.2013 г., стр. 1).

(4)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/253 на Комисията от 13 февруари 2017 г. за определяне на процедури за изпращане на сигнали като част от системата за ранно предупреждение и реагиране, създадена във връзка със сериозни трансгранични заплахи за здравето, както и за обмен на информация, консултации и координация на действията в отговор на тези заплахи съгласно Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 37, 14.2.2017 г., стр. 23).

(5)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(6)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Примерен списък на лични данни, които могат да бъдат обменяни за целите на координацията на мерките за проследяване на контакти

1.   ЛИЧНИ ДАННИ

Собствено и фамилно име

Националност, дата на раждане, пол

Държава на пребиваване

Вид и номер на личен документ, орган, издал документа

Актуален домашен адрес/адрес на пребиваване (име и номер на улица, град, държава, пощенски код)

Телефонен номер (мобилен, домашен, служебен)

Електронна поща (лична, служебна)

2.   ПОДРОБНОСТИ ЗА ПЪТУВАНЕТО

Данни за превозното средство (номер на полет, дата и продължителност на полет, име на кораб, регистрационен номер на автомобил)

Номер/а на място/места

Номер/а на каюта/и

3.   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА

Имена на посетените лица/места на пребиваване

Дати и адреси на посетените места (име и номер на улица, град, държава, пощенски код)

Телефонен номер (мобилен, домашен, служебен)

Електронна поща (лична, служебна)

4.   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ЛИЦА

Собствено и фамилно име

Националност

Държава на пребиваване

Вид и номер на личен документ, орган, издал документа

Актуален домашен адрес (име и номер на улица, град, държава, пощенски код)

Телефонен номер (мобилен, домашен, служебен)

Електронна поща (лична, служебна)

5.   ДАННИ НА ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ПРИ СПЕШНОСТ

Име на лицето, с което да се установи контакт

Адрес (име и номер на улица, град, държава, пощенски код)

Телефонен номер (мобилен, домашен, служебен)

Електронна поща (лична, служебна)