14.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 331/81


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2318 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2017 година

относно еквивалентността на правната и надзорна уредба на финансовите пазари в Австралия в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (1), и по-специално член 25, параграф 4, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

С член 23, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета (2) от инвестиционните посредници се изисква да гарантират, че сделките, които те сключват с акции, допуснати до търговия на регулирани пазари или търгувани на места на търговия, следва да се извършват на регулирани пазари, многостранни системи за търговия (МСТ) или от систематични участници, или на места на търговия, намиращи се в трета държава и оценени от Комисията като еквивалентни в съответствие с член 25, параграф 4, буква а) от Директива 2014/65/ЕС.

(2)

Член 23, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014 се прилага само за задължението за търговия по отношение на акции. Задължението за търговия не се отнася за други капиталови инструменти, като например депозитарни разписки, борсово търгувани фондове, сертификати и други подобни финансови инструменти.

(3)

С предвидената в член 25, параграф 4, буква а) от Директива 2014/65/ЕС процедура за еквивалентност на местата за търговия, установени в трети държави, се цели да се даде възможност на инвестиционните посредници да предприемат сделки с акции, подлежащи на задължението за търговия в Съюза, на места на търговия, намиращи се в трети държави, които са признати за еквивалентни. Комисията следва да направи оценка дали правната и надзорна уредба на дадена трета държава гарантира, че местата на търговия, лицензирани в тази трета държава, отговарят на задължителни законови изисквания, които са еквивалентни на изискванията за местата на търговия, произтичащи от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета (3), дял III от Директива 2014/65/ЕС, дял II от Регламент (ЕС) № 600/2014 и от Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), и които подлежат на ефективен надзор и правоприлагане в съответната трета държава. Това следва да се тълкува в контекста на целите, залегнали в посочения законодателен акт, и по-специално във връзка със създаването и функционирането на вътрешния пазар, лоялните пазарни отношения, защитата на инвеститорите и на последно място, но не по важност — финансовата стабилност.

(4)

В съответствие с член 25, параграф 4, буква а), четвърта алинея от Директива 2014/65/ЕС правната и надзорна уредба на трета държава може да се счита за еквивалентна, когато тази уредба отговаря най-малко на условията, при които а) пазарите подлежат на лицензионен режим и на текущ ефективен надзор и изпълнение; б) пазарите имат ясни и прозрачни правила по отношение на допускането на ценни книжа до търговия, така че ценните книжа да могат да бъдат търгувани по коректен, надлежен и ефикасен начин и са свободно прехвърлими; в) емитентите на ценни книжа следва да подлежат на задължението за периодично и текущо предоставяне на информация, така че да бъде осигурена висока степен на защита на инвеститорите; и г) са осигурени прозрачност и лоялни пазарни отношения посредством предотвратяване на пазарни злоупотреби под формата на търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара.

(5)

Целта на настоящата оценка на еквивалентността е да се определи, наред с другото, дали задължителните законови изисквания, които са приложими в Австралия по отношение на финансовите пазари, създадени и лицензирани там като фондови борси под надзора на Австралийската комисия за ценни книжа и инвестиции (АКЦКИ), са еквивалентни на изискванията, произтичащи от Регламент (ЕС) № 596/2014, дял III от Директива 2014/65/ЕС, дял II от Регламент (ЕС) № 600/2014 и от Директива 2004/109/ЕО, и подлежат на ефективен надзор и правоприлагане в тази трета държава.

(6)

В Закона за търговските дружества от 2001 г. (Corporations Act) финансовият пазар е определен като механизъм, позволяващ редовното подаване и приемане на оферти за покупка или продажба на финансови продукти. Финансовият пазар трябва да организира многостранна система за търговия, действаща в съответствие с недискреционни правила. На този пазар не се допуска свобода на преценка за начина, по който сделките да бъдат изпълнявани, нито търгуването за собствена сметка или участието в търговия за собствена сметка, опосредена чрез насрещни сделки. Освен това финансовият пазар трябва да предоставя на членовете си справедлив достъп до пазара и предлаганите на него услуги. Критериите за това следва да бъдат безпристрастни, прозрачни и прилагани по недискриминационен начин. За тази цел правилата за организиране на финансовия пазар трябва да почиват на разумни и недискриминационни стандарти за достъп и изисквания за допустимост. Тези правила се преразглеждат от АКЦКИ.

(7)

За да може правната и надзорна уредба на дадена трета държава по отношение на фондовите борси, лицензирани на нейна територия, да бъде призната за еквивалентна на съдържащата се в Директива 2014/65/ЕС, е необходимо да бъдат изпълнени четирите условия, посочени в четвъртата алинея на член 25, параграф 4, буква а) от Директива 2014/65/ЕС.

(8)

Според първото условие местата на търговия в третата държава трябва да подлежат на лицензиране и постоянен ефективен текущ надзор и правоприлагане.

(9)

Организирането на финансови пазари е позволено единствено на лица, притежаващи австралийски пазарен лиценз (АПЛ). Съгласно Закона за търговските дружества издаването на АПЛ спада към правомощията на министъра. Съгласно член 795А от Закона за търговските дружества заявленията за издаване на АПЛ се подават до АКЦКИ, която консултира министъра във връзка със заявлението. Лиценз се издава само когато, наред с другото, министърът се е уверил, че заявителят разполага с подходящи механизми за спазване на приложимите изисквания и може да осъществява подходящ контрол върху пазара, да следи поведението на пазарните участници и да осигурява спазването на правилата за дейността на пазара (член 795B от Закона за търговските дружества). След като бъдат лицензирани, финансовите пазари трябва да спазват постоянно условията на лиценза и да поддържат подходящи механизми за организиране на пазара, включително механизми за наблюдение и налагане на спазването на правилата за дейността (член 792А от Закона за търговските дружества).

(10)

АКЦКИ е публичен орган, създаден със Закона за Австралийската комисия за ценни книжа и инвестиции от 2001 г. (Закона за АКЦКИ), на когото е възложено администрирането и прилагането на законодателството в областта на австралийските финансови пазари. Надзорните и правоприлагащите правомощия на АКЦКИ включват разследване на предполагаеми нарушения на закона, издаване на уведомления за нарушение и завеждане на граждански съдебни дела с цел налагане на санкции. АКЦКИ може да започне наказателно преследване във връзка с неспазването на задължения по силата на Закона за търговските дружества, което се квалифицира като престъпление. Освен това АКЦКИ има право да извършва проверки на финансовите пазари без предварително уведомление. Това включва правомощието да инспектира регистри, записи и документи. Законът за търговските дружества (член 794А) също така оправомощава министъра на финансовите услуги да отправи към даден оператор на финансов пазар писмени указания за предприемане на определени мерки, ако сметне, че последният не спазва задълженията си като държател на лиценз за организиране на финансов пазар. В същия член се предвижда, че ако финансовият пазар не се съобрази с тези указания, АКЦКИ може да поиска от съда да издаде заповед, с която да изиска спазване на изискванията. АКЦКИ разполага и с правомощието да отправи указание към даден субект (в т.ч. пазарни оператори и участници на лицензирани пазари), ако сметне, че такова е необходимо в интерес на обществото или за защита на лицата, търгуващи с финансов продукт или клас финансови продукти (член 798J от Закона за търговските дружества). С цел да осигури прилагане на регулаторните си и разследващи мерки, АКЦКИ може също така да поиска издаване на заповеди и да отнася определени въпроси за съдопроизводство. По силата на член 70 от Закона за АКЦКИ, АКЦКИ може да поиска от съда заповед, с която се изисква спазване на мерките, които органът е предприел въз основа на своите регулаторни и разследващи правомощия. Освен това, ако субектът не се съобрази с отправено по силата на Закона за търговските дружества указание, АКЦКИ може да подаде жалба до съда за издаване на заповед, с която се изисква спазването на това указание. И накрая, член 792А от Закона за търговските дружества също така изисква от финансовите пазари да могат да налагат на своите членове спазването на съответните му разпоредби и подзаконови актове, както и на техните правила за пазарна дейност. Той също така задължава лицензираните фондови борси да отстраняват всякакви потенциални нарушения на правилата за дейността на пазара или на Закона за търговските дружества, извършвани от техните членове, и да докладва на АКЦКИ за такива потенциални нарушения.

(11)

Следователно може да се направи заключението, че фондовите борси в Австралия подлежат на лицензиране и ефективен текущ надзор и правоприлагане.

(12)

Според второто условие местата на търговия в трети държави трябва да имат ясни и прозрачни правила за допускане на ценни книжа до търговия, така че тези ценни книжа да могат да бъдат търгувани по коректен, надлежен и ефикасен начин и да са свободно прехвърлими.

(13)

Едно от основните задължения на операторите на финансовите пазари е да преценят дали ценните книжа, допуснати до търговия на организирания от тях пазар, могат да бъдат търгувани по коректен, надлежен и прозрачен начин. Член 793А от Закона за търговските дружества съдържа правно обвързващи изисквания по отношение на правилата за дейността, уреждащи допускането на ценни книжа до търговия. В тези правила са определени условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да може акциите на допуснато до търговия дружество, да бъдат котирани на пазара. Дружеството трябва да подаде заявление за допускане до търговия там, където неговите ценни книжа ще се търгуват, и да подаде заявление и да получи разрешение за котирането на всички ценни книжа от неговия основен клас в официалния регистър на финансовия пазар. След всеки работен ден пазарният оператор публикува и актуализира регистъра на лицата, допуснати до търговия. АКЦКИ проверява дали финансовите пазари са въвели подходящи правила, системи и процеси за определяне дали даден финансов продукт отговаря на въведените от тях и на законовите критерии за допускане до търговия на пазара, включително като се гарантира недопускане на ненужни ограничения върху търгуването на ценни книжа. Всички ценни книжа, които се търгуват на лицензираните фондови борси, трябва да отговарят на определени правила за допускане до търговия, които се представят на АКЦКИ за проверка. Ценните книжа трябва да бъдат свободно прехвърлими и да отговарят на определени критерии по отношение на публичното предлагане на ценните книжа и емитента, необходими за тяхното оценяване. Лицензираните фондови борси не могат да регистрират ценни книжа, за които липсва обществено достъпна информация за обема на емисията и емитента. И накрая, за да осигури надлежното търгуване на ценни книжа на лицензираните фондови борси, АКЦКИ и министърът могат да прекратят търговията с финансов продукт или клас финансови продукти.

(14)

Заложеното в Закона за търговските дружества правно обвързващо задължение за „търгувани по коректен, надлежен и прозрачен начин“ налага на финансовите пазари да предоставят публичен достъп до информацията за сделките и актуалните котировки „купува“ и „продава“. Освен това съществува задължение, според което не може да бъде сключена сделка, за която липсва предварително прозрачно нареждане, вписано в дневника за нарежданията. Съществуват изключения за определени сделки, като например блокови сделки или сделки, получили по-добра цена. Когато участник на пазара ползва едно от тези изключения, се изисква това да бъде документирано като доказателство, че сделката отговаря на критериите за съответното изключение. Правилата за лоялна пазарна конкуренция изискват от финансовите пазари незабавно да предоставят непрекъснат достъп в реално време до информацията, обхващаща периода преди сключване на сделките, получена в рамките на работното им време, при разумни търговски условия и на недискриминационна основа. Пазарният оператор е длъжен да предостави достъп до наличната му информация, обхващаща периода преди сключване на сделките, получена извън неговото работно време, не по-късно от часа на следващото подновяване на търговията. Австралийската нормативна уредба също така включва изисквания за осигуряване на непрекъснат достъп в реално време до информацията, обхващаща периода след сключване на сделките. От финансовите пазари се изисква да предоставят безплатен достъп до информацията, обхващаща периода след сключване на сделките, на обществено достъпен уебсайт и със закъснение от не повече от 20 минути.

(15)

Следователно може да се направи заключението, че фондовите борси в Австралия имат ясни и прозрачни правила за допускане на ценни книжа до търговия, така че тези ценни книжа да могат да бъдат търгувани по коректен, надлежен и ефикасен начин и да са свободно прехвърлими.

(16)

Според третото условие емитентите на ценни книжа трябва да подлежат на задължението за периодично и текущо предоставяне на информация, така че да бъде осигурена висока степен на защита на инвеститорите.

(17)

Австралийската нормативна уредба съдържа ясни, разбираеми и конкретни изисквания за оповестяване, приложими за годишните и междинните отчети. Емитенти, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на фондова борса в Австралия, са задължени да публикуват своите годишни и междинни (полугодишни) финансови отчети (членове 292 и 302). Отчетите трябва да спазват счетоводните стандарти (членове 296 и 304 от Закона за търговските дружества) и да дават вярна и точна представа за финансовото състояние и резултати на дружеството (членове 297 и 305 от Закона за търговските дружества). Освен това годишните финансови отчети трябва да бъдат одитирани и да бъде изготвен одиторски доклад (член 301 от Закона за търговските дружества). АКЦКИ поддържа регистър с информация за дружеството, включваща проспекта и годишните финансови отчети на дружеството. Оповестяването на изчерпателна и актуална информация за емитентите на ценни книжа позволява на инвеститорите да оценяват резултатите от дейността на емитентите, а редовният информационен поток осигурява необходимата прозрачност за инвеститорите.

(18)

Следователно може да се заключи, че емитентите, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на фондови борси, лицензирани от АКЦКИ в Австралия, подлежат на задължението за периодично и текущо предоставяне на информация, така че да бъде осигурена висока степен на защита на инвеститорите.

(19)

Според четвъртото условие правната и надзорна уредба на третата държава трябва да осигурява прозрачност и лоялни пазарни отношения посредством предотвратяване на пазарни злоупотреби под формата на търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара.

(20)

Австралийското законодателството в областта на ценните книжа установява всеобхватна регулаторна и надзорна уредба, която осигурява лоялни пазарни отношения, забранява случаите на измама или заблуда на лицензираните фондови борси и разпространяването на невярна или подвеждаща информация относно ценни книжа или емитенти, както и предотвратява търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара. Разпоредбите относно пазарните злоупотреби са определени в част 7.10 от Закона за търговските дружества. Някои от забраните са установени също и в Правилата за лоялна пазарна конкуренция, създадени съгласно член 798G(1) от Закона за търговските дружества, които се прилагат по отношение на регулираните финансови пазари и участниците на тези пазари. Съгласно членове 1041E и 1041F от Закона за търговските дружества се забраняват неверните или подвеждащи твърдения относно финансови продукти, склоняването на трети лица да търгуват с финансови продукти чрез използване на невярна или подвеждаща информация, както и недобросъвестното поведение във връзка с финансов продукт и/или като доставчик на финансови услуги (членове 1041G и1041H). В част 7.10, раздел 2 от Закона за търговските дружества се съдържат редица забрани за манипулиране на пазара. Освен това в част 7.10, раздел 3 от Закона за търговските дружества изрично се забранява търговията с вътрешна информация. АКЦКИ осигурява спазването на тези правила, като използва своите широки правомощия за разследване на подозрителните пазарни практики и наказателно преследване на случаите на нарушение на правилата.

(21)

Следователно може да се направи заключението, че правната и надзорна уредба на Австралия осигурява прозрачност и лоялни пазарни отношения посредством предотвратяване на пазарни злоупотреби под формата на търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара.

(22)

Ето защо може да се направи също заключението, че действащата в Австралия правна и надзорна уредба на финансовите пазари, които попадат под надзора на Австралийската комисия за ценни книжа и инвестиции, отговаря на четирите условия за правна и надзорна уредба и поради това следва да се счита за еквивалентна на изискванията за места на търговия, предвидени в Директива 2014/65/ЕС, Регламент (ЕС) № 600/2014, Регламент (ЕС) № 596/2014 и Директива 2004/109/ЕО.

(23)

Като се има предвид, че значителен брой от акциите, които са емитирани и допуснати до търговия в Австралия, също се търгуват на места на търговия в ЕС, настоящото решение е необходимо, за да се гарантира, че всички инвестиционни посредници, за които се отнася задължението за търговия, посочено в член 23, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014, ще имат възможност да извършват сделки с акции, допуснати до търговия на фондовите борси в Австралия. Фактът, че на тези фондови борси се търгуват значителни ликвидни обеми от тези акции, налага признаването на правната и надзорна уредба на Австралия, по-специално с цел да се позволи на инвестиционните посредници да изпълняват задължението за най-добро изпълнение към своите клиенти.

(24)

Настоящото решение се основава на данни, които показват, че честотата на съвкупната търговия в ЕС с редица акции, допуснати до търговия на австралийски фондови борси, е такава, че инвестиционните посредници по ДПФИ няма да могат да се ползват от изключението, посочено в член 23, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 600/2014. Това означава, че задължението за търговия, посочено в член 23, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014, ще се прилага по отношение на значителен брой акции, допуснати до търговия в Австралия.

(25)

В допълнение към решението ще бъдат сключени договорености за сътрудничество, насочени към ефективен обмен на информация и към координация на надзорните дейности между националните компетентни органи и АКЦКИ.

(26)

Настоящото решение се основава на действащите в Австралия към момента на приемането му правно обвързващи изисквания за финансовите пазари. Комисията следва да продължи редовно да следи развитието на правната и надзорна уредба на регулираните пазари, ефективността на сътрудничеството между надзорните органи по отношение на мониторинга и правоприлагането, както и изпълнението на условията, въз основа на които е взето настоящото решение.

(27)

Комисията следва да извършва редовен преглед на правната и надзорна уредба на финансовите пазари в Австралия. Това не засяга възможността за отделно преразглеждане по всяко време от страна на Комисията, когато съответните промени налагат тя да преразгледа оценката на еквивалентността, предоставена с настоящото решение. Всяко преразглеждане би могло да доведе до отмяна на настоящото решение.

(28)

Като се има предвид, че Регламент (ЕС) № 600/2014 и Директива 2014/65/ЕС се прилагат от 3 януари 2018 г., е необходимо настоящото решение да влезе в сила в деня след деня на публикуването в Официален вестник на Европейския съюз.

(29)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Европейския комитет по ценни книжа,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За целите на член 23, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014 правната и надзорна уредба в Австралия, приложима по отношение на лицензираните там финансови пазари, посочени в приложението към настоящото решение, се счита за еквивалентна на изискванията, произтичащи от Директива 2014/65/ЕС, Регламент (ЕС) № 600/2014, Регламент (ЕС) № 596/2014 и Директива 2004/109/ЕО, и за подлежаща на ефективен надзор и ефективно правоприлагане.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349.

(2)  Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).

(3)  Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1).

(4)  Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО (ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Финансови пазари:

а)

ASX Limited

б)

Chi-X Australia Pty Ltd