22.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/24


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/2172 НА КОМИСИЯТА

от 20 ноември 2017 година

за изменение на Решение 2010/670/ЕС по отношение на използването на неизплатени приходи от първия кръг от покани за представяне на предложения

(нотифицирано под номер С(2017) 7656)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 10а, параграф 8 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С член 10а, параграф 8 от Директива 2003/87/ЕО се създава механизъм за финансиране на демонстрационни проекти със стопански характер, насочени към безопасно за околната среда улавяне и съхранение в геоложки обекти на CO2 (наричани по-нататък „демонстрационни проекти за CCS“), както и за финансиране на демонстрационни проекти за новаторски технологии за възобновяема енергия (наричани по-нататък „демонстрационни проекти за ВЕИ“) като се използват 300 милиона квоти от схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Съюза („СТЕ на ЕС“), които са били заделени за нови участници, но не са били разпределени.

(2)

В своето Решение 2010/670/ЕС (2) Комисията определя правилата и критериите за избора и изпълнението на посочените проекти, а също и основните принципи за монетизиране на квотите и за управление на приходите.

(3)

До средата на 2014 г. в резултат на първия и втория кръг от покани за представяне на предложения бяха отпуснати средства в подкрепа на изпълнението на 39 демонстрационни проекта за CCS и за ВЕИ в 20 държави — членки на ЕС. Въпреки това — предвид трудната икономическа обстановка в световен мащаб и в ЕС — по някои от 20-те проекта, финансирани в рамките на първия кръг от покани за представяне на предложения, се оказа трудно да бъде набран достатъчно собствен капитал или да се привлекат допълнително инвеститори. Вследствие на това към 31 декември 2016 г. по 14 проекта са взети окончателни инвестиционни решения в съответствие с член 9 от Решение 2010/670/ЕС, а най-малко 436 млн. евро, свързани с проекти, финансирани по този първи кръг от покани за представяне на предложения, не са били използвани.

(4)

Неизплатените средства следва да се използват за пряко финансиране на проекти, попадащи в приложното поле, определено в член 10а, параграф 8 от Директива 2003/87/ЕО. Освен това, като се има предвид специфичната ситуация при изключително новаторските демонстрационни проекти за CCS и за ВЕИ, част от финансирането следва да бъде предоставено под формата на безвъзмездни средства.

(5)

С оглед увеличаване на инвестициите в тези изключително новаторски проекти в енергийния сектор на ЕС — приоритет, изтъкнат от Комисията в нейното съобщение относно ускоряване на иновацията в областта на чистата енергия (3) — неизплатените приходи в рамките на първия кръг от покани за представяне на предложения следва да бъдат преразпределени приоритетно и без забавяне, като се използва механизмът за енергийни демонстрационни проекти по линия на InnovFin в рамките на „Хоризонт 2020“ (4). Това финансово подпомагане ще допълни съществуващото или очакваното такова, като например безвъзмездните средства по „Хоризонт 2020“.

(6)

С цел увеличаване на инвестициите в тези изключително новаторски проекти в транспортния сектор — чрез използване на дълговия инструмент в транспортния сектор съгласно Механизма за свързване на Европа (5) — допустимите за финансиране проекти следва да насърчават само такова използване на възобновяемата енергия, което е новаторско, повторяемо и което позволява мащабиране.

(7)

Проектите, избрани за финансиране в рамките на първия или втория кръг от покани за представяне на предложения, по които са взети окончателни инвестиционни решения и които са в процес на изпълнение, ще се считат за допустими с цел кандидатстване по съответния финансов инструмент.

(8)

Комисията и групата на Европейската инвестиционна банка ще продължат да организират редовно тематични технически семинари за държавите членки и за спонсори на проектите с цел повишаване на обществената информираност относно съответните финансови инструменти.

(9)

Комисията ще докладва достатъчно рано на Комитета по изменението на климата за разработването на съответните споразумения за делегиране между Комисията и Европейската инвестиционна банка — по-конкретно що се отнася до съответните критерии за допустимост, прилагането на съответните финансови инструменти, и по-специално изграждането на портфейл от проекти, оценяването на заявленията за проекти и, на последно място, относно използването на преразпределените приходи — като вземе надлежно предвид становищата на държавите членки.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по изменението на климата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2010/670/ЕС се изменя, както следва:

1.

В член 2 се вмъква следният параграф 4:

„4.   Всички неизплатени приходи от първия кръг от покани за представяне на предложения се предоставят на разположение в подкрепа на първи по рода си новаторски, повторяеми и готови за демонстриране в мащаб демонстрационни проекти за CCS и за ВЕИ чрез използване на съответните финансови инструменти, управлявани от групата на Европейската инвестиционна банка, като се дава приоритет на механизма за енергийни демонстрационни проекти по линия на InnovFin и на дълговия инструмент в транспортния сектор съгласно Механизма за свързване на Европа.

Предходният параграф, членове 6 и 8, член 11, параграфи 1—5, член 11, параграф 6, първа и втора алинея и член 13 не се прилагат по отношение на използването на посочените приходи.

Комисията докладва достатъчно рано на Комитета по изменението на климата за разработването на съответните споразумения за делегиране между Комисията и Европейската инвестиционна банка — по-конкретно що се отнася до съответните критерии за допустимост, прилагането на съответните финансови инструменти, и по-специално изграждането на портфейл от проекти, оценяването на заявленията за проекти и, на последно място, относно използването на преразпределените приходи — като взема надлежно предвид становищата на държавите членки.“

2.

В член 14 се добавя следният параграф:

„Комисията докладва редовно на Комитета по изменението на климата относно използването на приходите, посочени в член 2, параграф 4, в т. ч. като предоставя предварителна информация за планираното подпомагане на проектите и за частта от подпомагането, която трябва да бъде предоставена под формата на безвъзмездни средства, географското разпределение на проектите, мащаба на проектите и технологичния обхват, последваща информация относно напредъка по осъществяването на проектите, избягването на емисии на CO2, отношението на дълговия капитал към собствения капитал, повишаването на осведомеността и направените изводи, според случая.“

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2017 година.

За Комисията

Miguel ARIAS CAÑETE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2)  Решение 2010/670/ЕС на Комисията от 3 ноември 2010 година за определяне на критерии и мерки за финансирането на демонстрационни проекти със стопански характер за безопасно за околната среда улавяне и съхранение в геоложки обекти на CO 2, както и за финансирането на демонстрационни проекти за новаторски технологии за възобновяема енергия, чрез схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в Общността, въведена с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 290, 6.11.2010 г., стр. 39).

(3)  С(2016) 763 final.

(4)  Решение 2013/743/ЕС на Съвета от 3 декември 2013 г. за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на решения 2006/971/ЕО, 2006/972/ЕО, 2006/973/ЕО, 2006/974/ЕО и 2006/975/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 965).

(5)  Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129).