17.8.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 212/1


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1442 НА КОМИСИЯТА

от 31 юли 2017 година

за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) за големи горивни инсталации съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицрано под номер С(2017) 5225)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (1), и по-специално член 13, параграф 5 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Заключенията за най-добри налични техники (НДНТ) служат за референтни данни при определяне на условията на разрешителните за инсталациите, попадащи в обхвата на глава II от Директива 2010/75/ЕС, като компетентните органи би следвало да определят норми за допустими емисии, с които се гарантира, че при нормални експлоатационни условия емисиите няма да надхвърлят съответстващите на най-добрите налични техники нива на емисии, формулирани в заключенията за НДНТ.

(2)

Форумът, състоящ се от представители на държавите членки, съответните промишлени отрасли и неправителствени организации, съдействащи за опазването на околната среда, създаден с Решение на Комисията от 16 май 2011 г. (2), представи пред Комисията своето становище относно предлаганото съдържание на референтния документ за НДНТ за големите горивни инсталации на 20 октомври 2016 г. Това становище е публично достъпно.

(3)

Заключенията за НДНТ, формулирани в приложението към настоящото решение, представляват основният елемент на посочения референтен документ за НДНТ.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 75, параграф 1 от Директива 2010/75/ЕС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приемат се формулираните в приложението заключения за най-добрите налични техники (НДНТ) относно големите горивни инсталации.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 31 юли 2017 година.

За Комисията

Karmenu VELLA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17.

(2)  ОВ C 146, 17.5.2011 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА НАЙ-ДОБРИТЕ НАЛИЧНИ ТЕХНИКИ (НДНТ)

ОБХВАТ

Настоящите заключения за НДНТ се отнасят за следните дейности, посочени в приложение I към Директива 2010/75/ЕС:

1.1: Изгаряне на горива в инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна на или по-голяма от 50 MW, само когато тази дейност се извършва в горивни инсталации с номинална входяща топлинна мощност от 50 MW или повече.

1.4: Газифициране на въглища или други горива в инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност от 20 MW или повече, само когато тази дейност е пряко свързана с горивна инсталация.

5.2: Обезвреждане и оползотворяване на отпадъци в инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци и горива, предназначени за неопасни отпадъци, с капацитет над 3 тона за час, или за опасни отпадъци, с капацитет над 10 тона дневно, само когато тази дейност се извършва в горивните инсталации, посочени в точка 1.1 по-горе.

По-точно заключенията за НДНТ обхващат дейностите нагоре и надолу по веригата, които са пряко свързани със споменатите по-горе дейности, в това число прилаганите контролни техники и тези за предотвратяване на емисиите.

Горивата, които се разглеждат в посочените заключения за НДНТ, са всякакви твърди, течни и/или газообразни горивни вещества, които включват:

твърди горива (напр. въглища, лигнит, торф),

биомаса (съгласно член 3, параграф 31 от Директива 2010/75/ЕС),

течни горива (напр. тежко гориво и газьол),

газообразни горива (напр. природен газ, газ със съдържание на водород и синтез-газ),

специфични за промишлеността горива (напр. странични продукти от химическата промишленост и черната металургия),

отпадъци, с изключение на смесените битови отпадъци съгласно определението в член 3, параграф 39 и на другите отпадъци, посочени в списъка в член 42, параграф 2, буква а), подточки ii) и iii) от Директива 2010/75/ЕС.

В настоящите заключения за НДНТ не се разглежда следното:

изгарянето на горива в инсталации с номинална входяща топлинна мощност, по-малка от 15 MW,

горивните инсталации, които се възползват от временна дерогация или дерогация за инсталации за топлофикационните системи съгласно членове 33 и 35 от Директива 2010/75/ЕС, докато дерогациите, установени в разрешителните им, не изтекат по отношение на свързаните с най-добрите налични техники емисионни нива (НДНТ-СЕН) за замърсителите, обхванати от дерогацията, както и за други замърсители, чиито емисии биха били намалени с помощта на техническите мерки, които дерогациите позволяват да бъдат избегнати,

газифицирането на горива, когато то не е пряко свързано с изгарянето на получения синтез-газ,

газифицирането на горива и последващото изгаряне на получения синтез-газ, когато е пряко свързано с рафинирането на нефт и газ,

дейностите надолу и нагоре по веригата, които не са пряко свързани с изгаряне и газифициране,

изгаряне в технологични пещи или нагреватели,

изгаряне в инсталации за доизгаряне,

изгаряне във факел,

изгаряне в котли-утилизатори и горелки за обща редуцирана сяра в рамките на инсталации за производство на целулоза и хартия, тъй като този въпрос е уреден от заключенията за НДНТ за производството на целулоза, хартия и картон,

изгаряне на нефтозаводски горива в рафинериите, тъй като този въпрос е уреден от заключенията за НДНТ за рафинирането на нефт и газ,

обезвреждане или оползотворяване на отпадъци във:

инсталации за изгаряне на отпадъци (съгласно член 3, параграф 40 от Директива 2010/75/ЕС),

инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци и горива, в които повече от 40 % от получената топлина е от опасни отпадъци,

инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци и горива, в които се изгарят само отпадъци, с изключение на случаите, когато отпадъците се състоят поне частично от биомаса съгласно определението в член 3, параграф 31, буква б) от Директива 2010/75/ЕС,

тъй като този въпрос е уреден в заключенията за НДНТ за изгарянето на отпадъци.

Други заключения за НДНТ и референтни документи, които може да са от значение за дейностите, обхванати от настоящите заключения за НДНТ, са следните:

обичайни системи за пречистване/управление на отпадъчни води и изходящи газове в сектора на химическата промишленост (CWW),

справочни документи за най-добри налични техники за химическия сектор (Производство на химични органични съединения в големи количества (LVOC) и др.),

икономика и въздействие върху компонентите на околната среда (ИВКОС),

емисии от складиране (ЕС),

енергийна ефективност (ЕЕ),

промишлени охладителни системи (ПОС),

черна металургия (ЧМ),

мониторинг на емисиите във въздуха и водата от инсталации, попадащи в обхвата на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността (Ориентиран към резултатите мониторинг (ОРМ),

производство на целулоза, хартия и картон (ЦХК),

рафиниране на нефт и газ,

изгаряне на отпадъци (ИО),

третиране на отпадъци (TO).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на настоящите заключения за НДНТ се прилагат следните определения:

Използвано понятие

Определение

Общи понятия

Котел

Всяка горивна инсталация с изключение на двигатели, газови турбини и преработвателни пещи или нагреватели.

Газотурбинна инсталация с паро-газов цикъл (ГТИПГЦ)

ГТИПГЦ е горивна инсталация, в която се използват два термодинамични цикъла (напр. цикъл на Брайтън или Ренкин) В ГТИПГЦ топлината от димните газове от газова турбина (работеща по цикъл на Брайтън за производство на електрическа енергия) се преобразува в полезна енергия с помощта на парен котел-утилизатор (ПКУ), в който тя се използва за получаване на пара, която се разширява в парна турбина (работеща по цикъл на Ренкин с цел да се генерира допълнителна електроенергия).

За целите на заключенията за НДНТ съществуват както конфигурации на ГТИПГЦ с допълнително горене в ПКУ, така и такива без такова допълнително горене.

Горивна инсталация

Всеки технически апарат, при който се окисляват горива с цел използване на така получената топлина. За целите на настоящите заключения за НДНТ комбинациите, образувани от:

две или повече отделни горивни инсталации, в които димните газове се изпускат през общ комин,

отделни горивни инсталации, които са получили разрешение за пръв път на 1 юли 1987 г. или след това, или за които операторите са подали цялостно заявление или които са инсталирани по такъв начин, че като се вземат предвид технологичните и икономическите фактори, техните димни газове, съгласно становището на компетентните органи, могат да бъдат изпускани през общ комин,

се разглеждат като единна горивна инсталация.

За изчисляване на общата номинална входяща топлинна мощност на такава комбинация се събират мощностите на всички отделни разглеждани горивни инсталации с номинална входяща топлинна мощност от поне 15 MW

Горивен блок

Отделна горивна инсталация

Непрекъснато измерване

Измервания посредством автоматична измервателна система (АИС), която е постоянно инсталирана в обекта

Директно изпускане

Изпускане (в приемен воден басейн) в точката, в която емисията напуска инсталацията без по-нататъшна последваща обработка

Система за десулфуризация на димните газове (ДДГ)

Система, в която се прилага една техника или комбинация от техники за намаляване на емисиите, чието предназначение е да се намали нивото на SOX, изпускани от горивната инсталация

Съществуваща система за десулфуризация на димните газове (ДДГ)

Съществуваща система за десулфуризация на димните газове, която не е нова ДДГ

Нова система за десулфуризация на димните газове (ДДГ)

Система за десулфуризация на димни газове (ДДГ) в нова инсталация или система за ДДГ, която включва поне една техника за намаляване на съдържанието на сяра, която е въведена в съществуващ обект или е изцяло подменена след публикуването на настоящите заключения за НДНТ

Газьол

Всяко течно гориво, получено от нефт, с код по КН 2710 19 25 , 2710 19 29 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 17 или 2710 20 19 .

Или всяко течно гориво, получено от нефт, от което по-малко от 65 % об. (включително загубите) дестилират при температура 250 °С и поне 85 % об. (включително загубите) дестилират при температура 350 °С по метода ASTM D86

Тежко гориво (ТГ)

Всяко течно гориво, получено от нефт, с код по КН от 2710 19 51 до 2710 19 68 , а също и 2710 20 31 , 2710 20 35 , 2710 20 39 ,

или всяко течно гориво, получено от нефт и различно от газьол, което поради максималните допустими стойности за неговата дестилация попада в категорията на тежките течни горива, предназначени за употреба като гориво, и от което по-малко от 65 % об. (включително загубите) дестилират при температура 250 °С по метода ASTM D86. Ако дестилацията не може да бъде определена съгласно метода ASTM D86, нефтопродуктът също се категоризира като тежко гориво

Нетен електрически к.п.д. (При използване на горивно съоръжение или на интегриран с газификация паро-газов цикъл (ИГПГЦ)

Отношението между нетното количество електроенергия (електроенергията, получена в намотката за високо напрежение на основния силов трансформатор минус внесената енергия — например енергията, потребявана от спомагателните системи) и енергията, вложена под формата на долна топлина на изгаряне на горивото/суровините) на границата на горивната инсталация за даден период от време

Нетен механичен к.п.д.

Отношение между механичната мощност при връзката с товара и топлинната мощност, получена от горивото

Нетно общо използване на горивото (при използване на горивна инсталация или на ИГПГЦ)

Отношението между нетното количество произведена енергия (електроенергия, гореща вода, пара, механична енергия минус внесената електрическа и/или топлинна енергия (например енергията, потребявана от спомагателните системи) и вложената енергия (под формата на долна топлина на изгаряне на горивото/суровините) на границата на горивната инсталация за даден период от време

Нетно общо използване на горивото (инсталация за газификация)

Отношението между нетното количество произведена енергия (електроенергия, гореща вода, пара, механична енергия и синтез-газ (като долна топлина на изгаряне на синтез-газа) минус внесената електрическа и/или топлинна енергия (например енергията, потребявана от спомагателните системи) и входната енергия на горивото/суровините (като долната топлина на изгаряне на горивото/суровините) на границата на инсталацията за газифициране за даден период от време.

Експлоатационни часове

Времето, изразено в часове, през което цялата горивна инсталация или част от нея функционира и изпуска емисии във въздуха, с изключение на периодите на пускане и спиране

Периодично измерване

Определяне на измерваното количество (конкретното количество, което е обект на измерване) на определени интервали от време

Съществуваща инсталация

Горивна инсталация, която не е нова

Нова инсталация

Горивна инсталация, която е получила за пръв път разрешение при пускането си след публикуването на настоящите заключения за НДНТ, или изцяло подменена горивна инсталация върху съществуващи основи след публикуването на настоящите заключения за НДНТ.

Инсталация за доизгаряне

Система, проектирана да пречиства димните газове чрез изгаряне, която не се експлоатира като независима горивна инсталация, напр. топлинен окислител (инсинератор за остатъчен газ), която се използва за поглъщане на замърсителя(ите) (напр. летливите органични съединения) от димните газове със или без оползотворяване на получената при процеса топлина. Техниките с поетапно горене, при които всеки етап на горенето се извършва в отделна камера, които могат да имат различни характеристики на горивния процес (напр. отношение гориво/въздух, температурен профил), се смятат за интегрирани в горивния процес и не се разглеждат като инсталации за доизгаряне. Също така когато газовете, генерирани в технологични нагреватели или пещи или при друг горивен процес, се подлагат на последващо окисляване в друга горивна инсталация с цел оползотворяване на тяхната енергийна стойност (със или без използване на допълнително гориво) за производство на електроенергия, пара, гореща вода/масло или механична енергия, такава горивна инсталация не се смята за инсталация за доизгаряне

Изчислителна система за мониторинг на емисиите (ИСМЕ)

Система за непрекъснато определяне на емисионната концентрация на даден замърсител от източник на емисии въз основа на връзката ѝ с характерни непрекъснато следени параметри на процеса (напр. разход на горивен газ, отношение въздух/гориво) и данни за качествените характеристики на горивото или захранвания материал (напр. съдържание на сяра)

Технологични горива от химическата промишленост

Газообразни и/или течни странични продукти, получени от (нефто)химическата промишленост и използвани като горива в горивни инсталации, без да се преминали през търговската мрежа

Технологични пещи или нагреватели

Технологичните пещи или нагреватели са:

горивни инсталации, чиито димни газове се използват за топлинна обработка на изделия или захранван материал чрез пряко нагряване (напр. циментови или варни пещи, стъкларски пещи, асфалтови пещи, сушилни процеси, реактори, използвани в (нефто)химическата промишленост, пещи за обработка на черни метали), или

горивни инсталации, при които лъчиста или пренесена чрез топлопроводност топлина се предава на изделия или захранван материал през твърда стена без използване на флуиден топлоносител (напр. пещи на коксови батерии, рекуперативен топлообменник, пещ или реактор за нагряване на технологичния поток, които се използват в (нефто)химическата промишленост, напр. пещи за парен крекинг, технологични нагреватели за регазификация на втечнен природен газ (ВПГ) и терминали за ВПГ).

Благодарение на използването на добри практики за оползотворяване на отпадна енергия технологичните нагреватели/пещи могат да включват придружаващи системи за генериране на пара/електроенергия. Това се смята за цялостна проектна характеристика на технологичния нагревател/пещ, която не може да се разглежда отделно

Нефтозаводски горива

Твърд, течен или газообразен горим материал, получен при процесите на дестилация и последваща преработка при рафинирането на нефт. Такива горива са: нефтозаводският газ (НЗГ), синтез-газът и нефтозаводските течни горива и нефтеният кокс

Остатъчни вещества

Вещества или изделия, представляващи отпадък или страничен продукт, генерирани от обхванатите от настоящия документ дейности.

Периоди на пускане и спиране

Периодът на функциониране на инсталацията, определен съгласно разпоредбите на Решение за изпълнение 2012/249/ЕС на Комисията (*1)

Съществуващ блок

Горивен блок, който не е нов блок

Нов блок

Горивен блок, който е получил разрешение за експлоатация в рамките на горивна инсталация след публикуването на настоящите заключения за НДНТ, или изцяло подменен горивен блок върху съществуващи основи на горивна инсталация след публикуването на настоящите заключения за НДНТ.

Валидност (средночасова стойност)

Средночасовата стойност се разглежда като валидна, ако не е имало поддръжка или неизправност на автоматичната измервателна система


Използвано понятие

Определение

Замърсители/параметри

As

Сборът от арсен и съединенията му, изразен като арсен (As)

C3

Въглеводороди с брой на въглеродните атоми, равен на три

C4+

Въглеводороди с брой на въглеродните атоми, равен на или по-голям от четири

Cd

Сборът от кадмий и съединенията му, изразен като кадмий (Cd)

Cd+Tl

Сборът от кадмий и талий и съединенията им, изразен като кадмий Cd + Tl

CH4

Метан

CO

Въглероден оксид

ХПК

Химично потребен кислород. Количеството кислород, необходимо за пълното окисление на органичната материя до въглероден диоксид.

COS

Карбонилсулфид

Cr

Сборът от хром и съединенията му, изразен като хром (Cr)

Cu

Сборът от мед и съединенията му, изразен като мед (Cu)

Запрашеност

Обща маса на праховите частици (във въздуха)

Флуорид

Разтворен флуорид, изразен като F

H2S

Сероводород

HCl

Всички неорганични газообразни съединения на хлора, изразени като HCl

HCN

Циановодород

HF

Всички неорганични газообразни съединения на флуора, изразени като HF

Hg

Сборът от живак и съединенията му, изразен като живак (Hg)

N2O

Двуазотен оксид

NH3

Амоняк

Ni

Сборът от никел и съединенията му, изразен като никел (Ni)

NOX

Сборът от азотен оксид (NO) и азотен диоксид (NO2), изразен като NO2

Pb

Сборът от олово и съединенията му, изразен като олово (Pb)

ПХДД/Ф

Полихлорирани дибензо-р-диоксини и –фурани

ИКДГ

Изходна концентрация в димните газове. Концентрация на SO2 в непречистените димни газове като средногодишна стойност (при стандартни условия съгласно Общите условия) на входа на съоръжението за намаляване на SOX, изразена като базово съдържание на кислород от 6 % обемни O2

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

Сборът от антимон, арсен, олово, хром, кобалт, мед, манган, никел, ванадий и техните съединения, изразен като Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

SO2

Серен диоксид

SO3

Серен триоксид

SOX

Сборът от серен диоксид (SO2) и серен триоксид (SO3), изразен като SO2

Сулфати

Разтворен сулфат, изразен като SO4 2-

Сулфид, лесно отделян

Сборът от разтворения сулфид и от неразтворените сулфиди, които лесно се отделят при подкиселяване, изразен като S2-

Сулфит

Разтворен сулфит, изразен като SO3 2-

TOC

Общ органичен въглерод, изразен като С (във вода)

TSS

Общо утаени твърди вещества. Масовата концентрация на всички суспендирани вещества (във вода), измерена чрез филтрация през филтри от стъкловлакна и по гравиметричен метод

Общо ЛОС

Общо летлив органичен въглерод, изразен като С (във въздуха)

Zn

Сборът от цинк и съединенията му, изразен като Zn

СЪКРАЩЕНИЯ

За целите на настоящите заключения за НДНТ се прилагат следните съкращения:

Съкращение

Определение

ВПС

Въздухоподаващо съоръжение

ГТИПГЦ

Газотурбинна инсталация с паро-газов цикъл, със или без допълнително горене

ЦПКС

Циркулиращ псевдокипящ слой

КПТЕ

Комбинирано производство на топлинна енергия и електроенергия

КГ

Коксов газ

КС

Карбонилсулфид

ГСНЕАО

Горелки за сухо намаляване на емисиите на NOX

ВСД

Впръскване на сорбент в димохода

ЕСФ

Електростатичен филтър

ГПКС

Горене в псевдокипящ слой

ДДГ

Десулфуризация на димните газове

ТГ

Тежко гориво

ПКУ

Парен котел-утилизатор

ИГПГЦ

Интегриран с газификация паро-газов цикъл

ДТИ

Долна топлина на изгаряне

ГНЕАО

Горелки за ниски емисии на NOX

ВПГ

Втечнен природен газ

ГТОЦ

Газова турбина с отворен цикъл

РНЕУ

Работни условия, различни от нормалните

ПГ

Прахово горене

ИСМЕ

Изчислителна система за мониторинг на емисиите

СКР

Селективна каталитична редукция

АСВ

Абсорбер със сухо впръскване

СНКР

Селективна некаталитична редукция

ОБЩИ СЪОБРАЖЕНИЯ

Най-добри налични техники

Техниките, изброени и описани в настоящите заключения за НДНТ, нямат характер на предписания и не са изчерпателни. Възможно е да бъдат използвани и други техники, осигуряващи поне равностойна степен на защита на околната среда.

Заключенията за НДНТ са общоприложими, освен ако не е посочено друго.

Емисионни нива, съответстващи на най-добрите налични техники (НДНТ-СЕН)

Когато нивата на емисиите, свързани с най-добрите налични техники (НДНТ-СЕН), са посочени за различни периоди на осредняване, трябва да се постигне съответствие с всички НДНТ-СЕН.

НДНТ-СЕН, определени в посочените НДНТ, могат да не се отнасят до задвижваните с течно или газообразно гориво турбини и резервни двигатели с вътрешно горене за използване при извънредни случаи, които функционират по-малко от 500 часа годишно, когато подобно извънредно използване не е съвместимо с удовлетворяването на изискванията на НДНТ-СЕН.

НДНТ-СЕН за емисии във въздуха

Емисионните нива, свързани с най-добрите налични техники (НДНТ-СЕН), за емисии във въздуха, посочени в настоящите заключения, са изразени в маса изпускано вещество за единица обем димни газове при следните стандартни условия: сух газ при температура 273,15 K и налягане 101,3 kPa, и изразени в mg/Nm3, μg/Nm3 или ng I-TEQ/Nm3.

Мониторингът във връзка с НДНТ-СЕН за емисиите във въздуха е посочен в BAT 4.

Референтните условия за използването на НДНТ-СЕН, използвани за изразяване на НДНТ в настоящия документ, са показани в таблицата по-долу.

Дейност

Референтно съдържание на кислород (OR)

Изгаряне на твърди горива

6 % обемни

Изгаряне на твърди горива съвместно с течни и/или газообразни горива

Съвместно изгаряне на отпадъци

Изгаряне на течни и/или газообразни горива, различно от такова в газови турбини или двигатели

3 % обемни

Изгаряне на течни и/или газообразни горива в газови турбини или ДВГ

15 % обемни

Изгаряне в инсталации с ИГКЦ

Формулата за изчисляване на концентрациите на емисии при референтно съдържание на кислород е:

Formula

където:

ER

:

емисионна концентрация при референтното съдържание на кислород OR;

OR

:

референтно съдържание на кислород в обемни проценти;

EM

:

измерена емисионна концентрация;

OM

:

референтно съдържание на кислород в обемни проценти;

За периодите на осредняване се прилагат следните определения:

Период на осредняване

Определение

Среднодневни стойности

Средна стойност за период от 24 часа на валидни часови средни стойности, получени посредством непрекъснати измервания

Средногодишни стойности

Средна стойност за период от една година на валидни часови средни стойности, получени посредством непрекъснати измервания

Средни стойности в рамките на периода на вземане на проби

Средна стойност от три последователни измервания, с продължителност на всяко от тях най-малко 30 минути (1)

Средни стойности от пробите, вземани в продължение на една година

Средна стойност от стойностите, получени в продължение на една година от периодичните измервания, извършвани с честотата на наблюдение, определена за всеки параметър

НДНТ-СЕН за емисии във водата

Емисионните нива, свързани с най-добрите налични техники (НДНТ-СЕН) за емисиите във водата, които са посочени в настоящите заключения за НДНТ, се отнасят за стойности на концентрацията, дадени като маса на изпусканите вещества в единица обем вода и се изразяват в μg/l, mg/l или g/l. НДНТ-СЕН се отнасят до среднодневните стойности, т.е. до 24-часови пропорционални на дебита съставни проби. Ако може да се докаже достатъчна стабилност на дебита, може да се приложи вземане на пропорционални на времето съставни проби.

Мониторингът във връзка с НДНТ-СЕН за емисиите във водата е посочен в BAT 5

Нива на енергийна ефективност, свързани с най-добрите налични техники (НДНТ-СЕЕН)

Нивото на енергийна ефективност, свързано с най-добритe налични техники, се отнася до отношението между нетното количество енергия, получено от горивния блок, и въведената в горивния блок енергия на горивото/суровините при наличната конструкция на блока. Нетната произведена енергия се определя при границата на горивния или газификационния блок или блока с интегриран с газификация паро-газов цикъл, като се включват спомагателните системи (напр. системите за третиране на димните газове), и при работа на блока при пълен товар.

При инсталациите с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (КПТЕ):

НДНТ-СЕЕН във връзка с нетното общо използване на горивото се отнасят до горивния блок, работещ при пълен товар и настроен да увеличи възможно най-много на първо място подаването на топлинна енергия, а на второ — оставащата възможност за генериране на електрическа енергия,

НДНТ-СЕЕН за нетния електрически к.п.д. се отнасят до горивния блок, който генерира само електроенергия при пълен товар.

НДНТ-СЕЕН се изразяват като процентно съотношение. Входната енергия на горивото/суровината се изразява като долна топлина на изгаряне (ДТИ).

Мониторингът във връзка с НДНТ-СЕЕН е посочен в BAT 2

Категоризация на горивните инсталации/блокове в зависимост от тяхната обща номинална входяща топлинна мощност

За целите на настоящите заключения за НДНТ, когато е посочен диапазон от стойности за общата номинална входяща топлинна мощност, това трябва да се разбира като „равно на или по-голямо от“ най-ниската стойност на диапазона и „по-малко“ от най-високата стойност на диапазона. Например категорията на инсталация 100—300 MWth трябва да се разбира като: горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна на или по-голяма от 100 MW и по-малка от 300 MW.

Когато част от горивна инсталация, която изпуска димни газове през един или повече отделни димоходи в общ комин, се експлоатира по-малко от 1 500 h годишно, тя може да се разглежда отделно за целите на заключенията за НДНТ. За всички части на инсталацията НДНТ-СЕН се прилагат по отношение на общата номинална входяща топлинна мощност на инсталацията. В подобни случаи емисиите през всеки димоход се измерват отделно.

1.   ОБЩИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА НДНТ

Освен основните заключения за НДНТ, посочени в настоящия раздел, са валидни и специфичните заключения за НДНТ за различните горива, включени в раздели от 2 до 7.

1.1.   Системи за управление във връзка с околната среда

BAT 1.

С цел подобряване на общите екологични показатели НДНТ е въвеждането и спазването на система за управление във връзка с околната среда (СУОС), която обединява всички посочени елементи, както следва:

i)

ангажиране на ръководството, включително висшето ръководство;

ii)

определяне от ръководството на политика за околната среда, която включва непрекъснато подобряване на екологичните показатели на инсталацията;

iii)

планиране и установяване на необходимите процедури, цели и задачи, заедно с финансово планиране и инвестиции;

iv)

изпълнение на процедурите, като се обръща специално внимание на:

а)

структурата и отговорностите;

б)

наемането, обучението, осведомеността и компетентността;

в)

комуникацията;

г)

участието на служителите;

д)

документацията;

е)

ефективното управление на технологичния процес;

ж)

програмите за планирана редовна програмна поддръжка;

з)

готовността за извънредни ситуации и за съответно реагиране;

и)

осигуряване на спазването на законодателството в областта на околната среда.

v)

проверка на изпълнението и предприемане на коригиращо действие, като се обръща специално внимание на:

а)

мониторинга и измерването (вж. също така Референтния доклад за мониторинга на емисиите във въздуха и водата от инсталации, регламентирани с Директивата относно емисиите от промишлеността — референтен мониторингов доклад);

б)

коригиращите и превантивните действия;

в)

поддържането на документация;

г)

независимото (където е приложимо) вътрешно и външно одитиране с цел да се определи дали СУОС отговаря на планираната уредба и дали е внедрена и поддържана правилно;

vi)

преглед на СУОС и на нейната пригодност, адекватност и ефективност, извършван от висшето ръководство;

vii)

следене на развитието в сферата на по-чистите технологии;

viii)

обмисляне на въздействието върху околната среда при евентуално извеждане от експлоатация на инсталацията още на етапа на нейното проектиране и през целия ѝ експлоатационен живот, включващо:

а)

избягването на подземни конструкции;

б)

вграждането на елементи, които улесняват разглобяването;

в)

избор на такива повърхностни покрития, които позволяват лесно почистване;

г)

използването на такава компоновка на съоръженията, която да намалява до минимум задържането на химически вещества и да улеснява оттичането или почистването;

д)

проектирането на приспособими, самостоятелни единици, които дават възможност за поетапно закриване;

е)

използването на биоразградими и поддаващи се на рециклиране материали, където това е възможно;

ix)

редовно прилагане на секторни ориентировъчни показатели.

Конкретно за този сектор е важно също да се разгледат следните показатели на СУОС, описани, когато е подходящо, в съответните НДНТ:

x)

програми за осигуряване/контрол на качеството, за да се гарантира, че характеристиките на всички горива са напълно определени и контролирани (вж. BAT 9);

xi)

план за управление с цел да се намалят емисиите във въздуха и/или във водата в условия, различни от нормалните, включително при процесите на пускане и спиране (вж. BAT 10 и BAT 11);

xii)

план за управление на отпадъците с цел да се осигури избягването на образуването на отпадъци, повторното използване на отпадъци, рециклирането или възстановяването им, включително използването на техниките, посочени в BAT 16;

xiii)

системен метод за идентифициране на потенциално неконтролирани и/или непланирани емисии в околната среда, както и за справяне с такива емисии, по специално:

а)

емисии в почвата и подпочвените води от боравенето и съхраняването на горива, добавки, странични продукти и отпадъци;

б)

емисии, свързани със самозагряване и/или самовъзпламеняване на горивото при съхраняване и боравене.

xiv)

план за управление на праха — за предотвратяване или, ако това не е възможно, за намаляване на дифузните емисии от товарене, разтоварване, съхраняване и/или боравене с горива, остатъци и добавки;

xv)

план за управление на шума, когато се очаква или вече е налице вредно въздействие на шума за чувствителни рецептори и то има дълготраен характер, включително:

а)

протокол за провеждане на мониторинг на шума в границите на инсталацията;

б)

програма за намаляване на шума;

в)

протокол за реагиране при инциденти, свързани с шума, съдържащ подходящи действия и срокове;

г)

преглед на предишни свързани с шума инциденти, на мерките във връзка с тях, както и разпространение на информация за инцидентите, свързани с шума, сред засегнатите страни;

xvi)

по отношение на изгарянето, газификацията или съвместното изгаряне с горива на вещества с неприятна миризма, план за управление на миризмите, включващ:

а)

протокол за провеждане на мониторинг на миризмите;

б)

при необходимост, програма за отстраняване на миризми, предназначена за определяне и отстраняване или намаляване на емисиите на миризми;

в)

протокол за записване на инциденти, свързани с миризмите, както и подходящи действия и срокове;

г)

преглед на предишни свързани с миризми инциденти, на мерките във връзка с тях, както и разпространение на информация за инцидентите, свързани с миризми, сред засегнатите страни.

Когато е налице оценка, която показва, че някой от елементите, изброени в подточки от x) до xvi), не е необходим, решението се записва, като се включват и мотивите за него.

Приложимост

Обхватът (напр. степента на подробност) и характерът на СУОС (напр. стандартизирана или не) в повечето случаи зависят от характера, големината и сложността на инсталацията, както и от размера на въздействията върху околната среда, които тя може да има.

1.2.   Мониторинг

BAT 2.

НДНТ се състои в определянето на нетния електрически к.п.д. и/или нетното общо използване на гориво, и/или нетния механичен к.п.д. на газификационни, ИГКЦ и/или горивни блокове, като се извърши изпитване за ефективност при пълно натоварване (2) в съответствие със стандартите EN, след въвеждане в експлоатация на блока и след всяко изменение, което може значително да повлияе върху нетния електрически к.п.д. и/или нетното общо използване на гориво, и/или нетния механичен к.п.д. на блока. Ако не съществуват стандарти EN, НДНТ е използването на стандартите на ISO, на национални или други международни стандарти, които гарантират предоставянето на данни с равностойно научно качество.

BAT 3.

НДНТ е наблюдаването на основни параметри на процеса, които имат отношение към емисиите във въздуха и водата, включително посочените по-долу:

Поток

Параметър (параметри)

Мониторинг

Димни газове

Дебит

Периодично или непрекъснато определяне

Съдържание на кислород, температура и налягане

Периодично или непрекъснато определяне

Съдържание на водни пари (влагосъдържание) (3)

Отпадъчни води от третирането на димните газове

Дебит, рН и температура

Непрекъснато измерване

BAT 4.

НДНТ е извършването на мониторинг на емисиите във въздуха най-малко с посочената по-долу честота и в съответствие със стандартите EN. Ако не съществуват стандарти EN, НДНТ е използването на стандартите на ISO, на национални или други международни стандарти, които гарантират предоставянето на данни с равностойно научно качество.

Вещество/параметър

Гориво/процес/вид на горивна инсталация

Обща номинална входяща топлинна мощност на горивната инсталация

Стандарт(и) (4)

Минимална честота на мониторинг (5)

Мониторинг във връзка със

NH3

Когато се използва СКР и/или СНКР

Всички размери

Общи стандарти EN

Непрекъснат (6)  (7)

BAT 7

NOX

Въглища и/или лигнит, включително при съвместно изгаряне с отпадъци

Твърда биомаса и/или изгаряне на торф, включително при съвместно изгаряне с отпадъци

Котли и двигатели, работещи с тежко гориво и/или газьол

Газови турбини, работещи с газьол

Котли, двигатели и турбини, работещи с природен газ

Газове от черната металургия

Технологични горива от химическата промишленост

Инсталации с ИГПГЦ

Всички размери

Общи стандарти EN

Непрекъснат (6)  (8)

BAT 20

BAT 24

BAT 28

BAT 32

BAT 37

BAT 41

BAT 42

BAT 43

BAT 47

BAT 48

BAT 56

BAT 64

BAT 65

BAT 73

Горивни инсталации на морски платформи

Всички размери

EN 14792

Веднъж годишно (9)

BAT 53

N2O

Въглища и/или лигнит в котли с псевдокипящ слой

Твърда биомаса и/или торф в котли с псевдокипящ слой

Всички размери

EN 21258

Веднъж годишно (10)

BAT 20

BAT 24

CO

Въглища и/или лигнит, включително при съвместно изгаряне с отпадъци

Твърда биомаса и/или изгаряне на торф, включително при съвместно изгаряне с отпадъци

Котли и двигатели, работещи с тежко гориво и/или газьол

Газови турбини, работещи с газьол

Котли, двигатели и турбини, работещи с природен газ

Технологични газове от черната металургия

Технологични горива от химическата промишленост

Инсталации с интегриран с газификация паро-газов цикъл (ИГПГЦ)

Всички размери

Общи стандарти EN

Непрекъснат (6)  (8)

BAT 20

BAT 24

BAT 28

BAT 33

BAT 38

BAT 44

BAT 49

BAT 56

BAT 64

BAT 65

BAT 73

Горивни инсталации на морски платформи

Всички размери

EN 15058

Веднъж годишно (9)

BAT 54

SO2

Въглища и/или лигнит, включително при съвместно изгаряне с отпадъци

Твърда биомаса и/или изгаряне на торф, включително при съвместно изгаряне с отпадъци

Котли, работещи с тежко гориво и/или газьол

Двигатели, работещи с тежко гориво и/или газьол

Газови турбини, работещи с газьол

Газове от черната металургия

Технологични горива от химическата промишленост, използвани в котли

Инсталации с интегриран с газификация паро-газов цикъл (ИГПГЦ)

Всички размери

Общи стандарти EN и стандарт EN 14791

Непрекъснат (6)  (11)  (12)

BAT 21

BAT 25

BAT 29

BAT 34

BAT 39

BAT 50

BAT 57

BAT 66

BAT 67

BAT 74

SO3

Когато се използва SCR

Всички размери

Не съществува EN стандарт

Веднъж годишно

Газообразни хлориди, изразени като HCl

Въглища и/или лигнити

Технологични горива от химическата промишленост, използвани в котли

Всички размери

EN 1911

Веднъж на три месеца (6)  (13)  (14)

BAT 21

BAT 57

Твърда биомаса и/или торф

Всички размери

Общи стандарти EN

Непрекъснат (15)  (16)

BAT 25

Съвместно изгаряне с отпадъци

Всички размери

Общи стандарти EN

Непрекъснат (6)  (16)

BAT 66

BAT 67

HF

Въглища и/или лигнит

Технологични горива от химическата промишленост, използвани в котли

Всички размери

Не съществува EN стандарт

Веднъж на три месеца (6)  (13)  (14)

BAT 21

BAT 57

Твърда биомаса и/или торф

Всички размери

Не съществува EN стандарт

Веднъж годишно

BAT 25

Съвместно изгаряне с отпадъци

Всички размери

Общи стандарти EN

Непрекъснат (6)  (16)

BAT 66

BAT 67

Прах

Въглища и/или лигнити

Твърда биомаса и/или торф

Котли, работещи с тежко гориво и/или газьол

Технологични газове от черната металургия

Технологични горива от химическата промишленост, използвани в котли

Инсталации с интегриран с газификация паро-газов цикъл (ИГПГЦ)

Двигатели, работещи с тежко гориво и/или газьол

Газови турбини, работещи с газьол

Всички размери

Общи стандарти EN и стандарти EN 13284–1 и EN 13284–2

Непрекъснат (6)  (17)

BAT 22

BAT 26

BAT 30

BAT 35

BAT 39

BAT 51

BAT 58

BAT 75

Съвместно изгаряне с отпадъци

Всички размери

Общи стандарти EN и стандарт EN -13284–2

Непрекъснато

BAT 68

BAT 69

Метали и неметали, с изключение на живак (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn)

Въглища и/или лигнити

Твърда биомаса и/или торф

Котли и двигатели, работещи с тежко гориво и/или газьол

Всички размери

EN 14385

Веднъж годишно (18)

BAT 22

BAT 26

BAT 30

Съвместно изгаряне с отпадъци

< 300 MWth

EN 14385

Веднъж на шест месеца (13)

BAT 68

BAT 69

≥ 300 MWth

EN 14385

Веднъж на три месеца (19)  (13)

Инсталации с интегриран с газификация паро-газов цикъл (ИГПГЦ)

≥ 100 MWth

EN 14385

Веднъж годишно (18)

BAT 75

Hg

Въглища и/или лигнити, включително при съвместно изгаряне с отпадъци

< 300 MWth

EN 13211

Веднъж на три месеца (13)  (20)

BAT 23

≥ 300 MWth

Общи стандарти EN и стандарт EN 14884

Непрекъснат (16)  (21)

Твърда биомаса и/или торф

Всички размери

EN 13211

Веднъж годишно (22)

BAT 27

Съвместно изгаряне на отпадъци с твърда биомаса и/или торф

Всички размери

EN 13211

Веднъж на три месеца (13)

BAT 70

Инсталации с ИГПЦГ

≥ 100 MWth

EN 13211

Веднъж годишно (23)

BAT 75

Общи ЛОС

Двигатели, работещи с тежко гориво и/или газьол

Технологични горива от химическата промишленост, използвани в котли

Всички размери

EN 12619

Веднъж на 6 месеца (13)

BAT 33

BAT 59

Съвместно изгаряне на отпадъци с въглища, лигнити, твърда биомаса и/или торф

Всички размери

Общи стандарти EN

Непрекъснато

BAT 71

Формалдехид

Природен газ в газови двигатели, работещи с бедна смес, и в двугоривни двигатели с принудително запалване

Всички размери

Не съществува EN стандарт

Веднъж годишно

BAT 45

CH4

Двигатели, работещи с природен газ

Всички размери

EN ISO 25139

Веднъж годишно (24)

BAT 45

ПХДД/Ф

Технологични горива от химическата промишленост, използвани в котли

Съвместно изгаряне с отпадъци

Всички размери

EN 1948–1, EN 1948–2, EN 1948–3

Веднъж на 6 месеца (13)  (25)

BAT 59

BAT 71

BAT 5.

НДНТ е извършването на мониторинг на емисиите във водата от третирането на димните газове най-малко с посочената по-долу честота и в съответствие със стандартите EN. Ако не съществуват стандарти EN, НДНТ е използването на стандартите на ISO, на национални или други международни стандарти, които гарантират предоставянето на данни с равностойно научно качество.

Вещество/параметър

Стандарт(и)

Минимална честота на мониторинг

Мониторинг във връзка със

Общ органичен въглерод (ООВ) (26)

EN 1484

Веднъж месечно

BAT 15

Химично потребен кислород (ХПК) (26)

Не съществува EN стандарт

Общо суспендирани вещества (ОСВ)

EN 872

Флуорид (F)

EN ISO 10304–1

Сулфат (SO4 2–)

EN ISO 10304–1

Сулфид, лесно отделян (S2–)

Не съществува EN стандарт

Сулфит (SO3 2–)

EN ISO 10304–3

Метали и неметали

As

Различни налични стандарти EN (напр. EN ISO 11885 или EN ISO 17294–2)

Cd

Cr

Cu

Ni

Pb

Zn

Hg

Различни налични стандарти EN (напр. EN ISO 12846 или ISO 17852)

Хлорид (Cl)

Различни налични стандарти (напр. EN ISO 10304–1 или EN ISO 15682)

Общ азот

EN 12260

1.3.   Общи екологични показатели и показатели на горенето

BAT 6.

С цел да се подобрят общите екологични показатели на горивните инсталации и да се намалят емисиите във въздуха на СО и неизгорели вещества, НДНТ се състои в осигуряване на оптимизирано горене и използване на комбинация от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

а)

Подобряване и смесване на горивото

Да се осигурят условия на изгаряне и/или намаляване на замърсители при смесване на горива от един тип, но с различно качество

Общоприложима

б)

Поддръжка на горивната система

Редовна планова поддръжка в съответствие с препоръките на доставчика

в)

Високотехнологична система за управление

Вж. описанието в раздел 8.1

Приложимостта по отношение на стари горивни инсталации може да бъде ограничена от необходимостта за модернизация на горивната система и/или системата за управление

г)

Добре проектирано горивно оборудване

Добре проектирани пещ, горивни камери, горелки и свързани с тях устройства

Общоприложима към нови горивни инсталации

д)

Избор на гориво

Да се избере друго гориво с по-добър профил от гледна точка на околната среда или да се премине частично или изцяло към такова гориво (т.е. с ниско съдържание на сяра и/или живак) измежду наличните горива, включително при периодите на пускане или при използване на резервни горива

Приложимо с оглед на ограниченията във връзка с достъпността на подходящи типове гориво с по-добър екологичен профил като цяло, върху които може да окаже въздействие политиката в областта на енергетиката на съответната държава членка, или комплексната оценка на горивния баланс на обекта при изгаряне на технологични горива от промишлеността.

За съществуващи горивни инсталации видът на горивото може да бъде ограничен от избраната конфигурация и проектните характеристики на инсталацията

BAT 7.

С цел да се намалят емисиите във въздуха на амоняк при използването на селективна каталитична редукция (СКР) и/или селективна некаталитична редукция (СНКР) за намаляване на емисиите на NOX, НДНТ е опимизирането на конструкцията и/или функционирането на СКР и/или СНКР (напр. оптимизирано съотношение на реагента към NOX, хомогенно разпределение на реагента и оптимален размер на капките на регента).

Свързани с НДНТ емисионни нива

Свързаното с НДНТ емисионно ниво (НДНТ-СЕН) за емисии на NH3 във въздуха от използването на СКР и/или СНКР е < 3–10 mg/Nm3 като средногодишна стойност или средна стойност за периода. Долната граница на интервала може да бъде постигната с използване на селективна каталитична редукция, а горната — чрез използване на селективна некаталитична редукция без техники за намаляване на емисиите чрез мокро пречистване. В случай на инсталации, в които се изгаря биомаса, работещи при променливо натоварване, както и в случай на двигатели, работещи с тежко гориво и/или газьол, горната граница на интервала при НДНТ-СЕН е 15 mg/Nm3.

BAT 8.

С цел предотвратяване на емисиите във въздуха при нормални условия на експлоатация или намаляването им е необходимо НДНТ да гарантират, чрез подходящи проектиране, експлоатация и поддръжка, че системите за намаляване на емисиите се използват при техния оптимален капацитет и разполагаемост.

BAT 9.

За да се подобрят общите екологични показатели на горивните инсталации и/или инсталациите за газификация и да се намалят емисиите във въздуха, в НДНТ като част от системата за управление по околна среда трябва да се включат следните елементи в програмите за осигуряване/контрол на качество за всички използвани горива (вж. BAT 1):

i)

първоначално цялостно характеризиране на горивото с използване поне на параметрите, изброени по-долу, при съобразяване със стандартите EN. Могат да се използват и стандартите ISO или други международни стандарти, при условие че те гарантират предоставянето на данни с равностойно научно качество;

ii)

редовно провеждане на изпитвания за качеството на горивото, за да се провери дали то съответства на първоначалното характеризиране съгласно проектните спецификации на инсталацията. Честотата на провеждане на изпитванията и параметрите, избрани от таблицата по-долу въз основа на изменчивостта на горивата, оценката на значимостта на изпускането на замърсители (напр. концентрация в горивото, използвано третиране на димните газове);

iii)

последващо коригиране на настройките на инсталацията, когато е необходимо и възможно (напр. въвеждане на характеризирането на горивото и контрола във високотехнологична система за контрол (вж. описанието в раздел 8.1).

Описание

Първоначалното определяне на характеристиките на горивото и редовното му изпитване могат да се извършват от оператора и/или доставчика на гориво. Ако тези дейности се извършват от доставчика, всички резултати се предоставят на оператора под формата на продуктова (на горивото) спецификация и/или гаранция от доставчика.

Гориво/горива

Вещества/параметри, чиито характеристики се определят

Биомаса/торф

ДТИ

Влага

Пепел

C, Cl, F, N, S, K, Na

Метали и неметали (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn)

Въглища/лигнити

ДТИ

Влага

Летливи вещества, пепел, свързан въглерод, C, H, N, O, S

Br, Cl, F

Метали и неметали (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)

Тежко гориво

Пепел

C, S, N, Ni, V

Газьол

Пепел

N, C, S

Природен газ

ДТИ

CH4, C2H6, C3, C4+, CO2, N2, индекс на Вобе

Технологични горива от химическата промишленост (27)

Br, C, Cl, F, H, N, O, S

Метали и неметали (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)

Технологични газове от черната металургия

ДТИ, CH4 (за КГ), CXHY (за КГ), CO2, H2, N2, обща сяра, прах, индекс на Вобе

Отпадъци (28)

ДТИ

Влага

Летливи вещества, прах, Br, C, Cl, F, H, N, O, S

Метали и неметали (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)

BAT 10.

С цел да се намалят емисиите във въздуха и/или водата при различни от нормалните експлоатационни условия (РНЕУ), НДНТ е изготвянето и прилагането на план за управление като част от системата за управление по околна среда (вж. BAT 1), съизмерим със значимостта на вероятното изпускане на замърсители, като той включва следните елементи:

подходящо проектиране на системите, за които се смята, че могат да предизвикат РНЕУ, които могат да окажат въздействие върху емисиите във въздуха, водата и/или почвата (например проектна концепция за ниско натоварване с цел намаляване на минималното натоварване през периодите на пускане и спиране с оглед на стабилно генериране в газовите турбини),

създаване и прилагане на план за специална превантивна поддръжка на съответните системи,

преглед и регистриране на емисиите, предизвикани от РНЕУ и придружаващите ги обстоятелства, и прилагане на коригиращи действия при необходимост,

периодична оценка на общите емисии по време на РНЕУ (например честота на събитията, продължителност, приблизителна оценка/количествено определяне на емисиите и приблизителна оценка) и прилагане на коригиращи действия при необходимост.

BAT 11.

НДНТ е да се провежда по подходящ начин мониторинг на емисиите във въздуха и/или във водата по време РНЕУ.

Описание

Мониторингът може да се извършва чрез пряко измерване на емисиите или чрез мониторинг на заместващи параметри, ако се окаже, че по този начин се осигурява равностойно или по-добро качество от научна гледна точка, отколкото при прякото измерване на емисиите. За периодите на пускане и спиране емисиите могат да бъдат оценени въз основа на подробното им измерване, извършено при типична процедура на пускане и спиране поне веднъж годишно, като се използват резултатите от измерването, за да се изчислят емисиите за всяка процедура по пускане/спиране през цялата година.

1.4.   Енергийна ефективност

BAT 12.

С цел да се увеличи енергийната ефективност на горивните инсталации, инсталациите за газификация и/или инсталациите с интегриран с газификация паро-газов цикъл (ИГПГЦ), които се експлоатират ≥ 1 500 h годишно, НДНТ е да се използва подходяща комбинация от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

а)

Оптимизиране на горенето

Вж. описанието в раздел 8.2

Оптимизирането на горенето свежда до минимум съдържанието на неизгорели вещества в димните газове и в твърдите остатъци от горенето.

Общоприложима

б)

Оптимизиране на условията на работната среда

Да се работи при възможно най-високите стойности на налягането и температурата на работния газ или пара, в рамките на ограниченията, наложени например от мерките за контрол на емисиите на NOX или исканите характеристики на енергията.

в)

Опимизиране на парния цикъл

Да се работи при по-ниско изходно налягане на турбината чрез използване на най-ниската възможна температура на охлаждащата вода на кондензатора в рамките на проектните условия.

г)

Намаляване потреблението на енергия

Минимизиране на вътрешното потребление на енергия (например чрез повишаване на к.п.д. на подаващата водна помпа)

д)

Предварително загряване на въздуха, необходим за горенето

Повторно използване на част от топлината, възстановена от димните газове от горенето, за загряване на въздуха, използван в горенето.

Общоприложима в рамките на ограниченията във връзка с необходимостта от контрол на емисиите на NOX.

е)

Предварително подгряване на горивото

Предварително подгряване на горивото чрез използване на възстановена топлина

Общоприложима в рамките на ограниченията във връзка с конструкцията на котела и необходимостта от контрол на емисиите на NOX.

ж)

Високотехнологична система за управление

Вж. описанието в раздел 8.2

Електронният контрол на основните параметри на горенето дава възможност да се подобри к.п.д. на горенето

Общоприложима за нови блокове. Приложимостта по отношение на стари блокове може да бъде ограничена от необходимостта за модернизация на горивната система и/или системата за управление

з)

Подгряване на захранващата вода чрез използване на възстановена топлина

Подгряване на водата, която идва от парния кондензатор, с възстановена топлина преди повторното ѝ използване в котела

Приложима само за паропроводи, но не за котли за прегрята вода.

Приложимостта за съществуващи блокове може да бъде ограничена заради ограничения, свързани с конфигурацията на инсталацията и количеството възстановима топлина

и)

Възстановяване на топлина чрез комбинирано производство

Възстановяване на топлина (основно от системата за пара) за производство на гореща вода или пара, която да се използва в промишлени процеси/дейности, или в обществената топлофикационна мрежа. Допълнително възстановяване на топлината е възможно от:

димните газове

охлаждането на скарата

циркулиращия псевдокипящ слой

Приложимо в рамките на ограниченията, свързани с местното търсене на топло- и електроенергия.

Приложимостта може да бъде ограничена в случай на газови компресори, използвани в случаите, когато потреблението на топлина е непредсказуемо

й)

Готовност за КПТЕ

Вж. описанието в раздел 8.2

Техниката е приложима само за нови инсталации, където е налице реален потенциал за бъдещото използване на топлинна енергия в близост до блока

к)

Кондензатор на димните газове

Вж. описанието в раздел 8.2

По принцип приложима за блокове за КПТЕ, при условие че има достатъчно търсене на топлина при ниска температура

л)

Акумулиране на топлина

Съоръжение за акумулиране на топлина за КПТЕ

Приложима само за инсталации за КПТЕ.

Приложимостта може да бъде ограничена, когато търсеният топлинен товар е малък

м)

Влажен комин

Вж. описанието в раздел 8.2

Общоприложима за нови и съществуващи блокове, оборудвани с мокра ДДГ

н)

Изпускане чрез охладителна кула

Изпускане на емисии във въздуха чрез охладителна кула, а не през определен за целта комин

Приложима само за блокове, оборудвани с мокра ДДГ, при която е необходимо подгряване на димните газове преди изпускането им, и където охлаждащата система на блока е охладителната кула

о)

Предварително изсушаване на горивото

Намаляване на съдържанието на влага в горивото с цел подобряване на условията на изгаряне

Приложима по отношение на изгарянето на биомаса и/или торф в рамките на ограниченията, свързани с рисковете за самовъзпламеняване (например съдържанието на влага в торфа се поддържа над 40 % по цялата верига на доставка).

Възможността за преоборудване на съществуващи инсталации може да бъде ограничена от допълнителното количество топлина, получено при сушенето, както и от ограничените възможности за модернизация на някои модели котли или от конфигурацията на инсталациите

п)

Свеждане до минимум на загубите на топлина

Свеждане до минимум на загубите на отпадна топлина, напр. на онези, които се дължат на шлаката, или онези, които могат да бъдат намалени чрез изолация на източниците на лъчиста топлина

Техниката е приложима само за горивните инсталации с твърдо гориво и инсталациите с интегриран с газификация паро-газов цикъл

р)

Високотехнологични материали

Използването на високотехнологични материали, за които е доказано, че могат да издържат високи работни температури и налягания, като по този начин се постига по-висок к.п.д. на парните/горивните процеси

Техниката е приложима само за нови инсталации

с)

Усъвършенстване на парните турбини

Тук са включени техники, като повишаване на температурата на парата със средно налягане, добавяне на турбина за ниско налягане, както и изменение на геометрията на турбинните лопатки

Приложимостта може да бъде ограничена от търсенето, характеристиките на парата и/или ограничения срок на експлоатация на инсталацията

т)

Свръхкритични и ултрасвръхкритични условия на парата

Използването на контур за пара, включително на системи за подгряване на парата, в които тя може да достигне налягане над 220,6 bar и температура над 374 °C при свръхкритични условия, и над 250 — 300 bar и температура над 580 — 600 °C при ултрасвръхкритични условия

Приложима само за нови блокове с мощност ≥ 600 MWth, работещи > 4 000 h годишно.

Техниката не е приложима, когато целта е блокът да произвежда пара с ниска температура и/или налягане в преработвателната промишленост.

Неприложима за газови турбини и двигатели за генериране на пара в рамките на КПТЕ.

В блокове, изгарящи биомаса, приложимостта може да бъде ограничена от високотемпературната корозия при някои видове биомаса

1.5.   Използване на вода и емисии във водата

BAT 13.

С цел да се намали използването на вода и обемът на изхвърляната замърсена отпадъчна вода, НДНТ е използването на една от двете или и на двете техники, посочени по-долу

Техника

Описание

Приложимост

a)

Рециклиране на водата

Отпадъчните водни потоци, включително отточните води от инсталацията, се използват повторно за други цели. Степента на рециклиране е ограничена от изискванията за качество на приемащия воден поток и от водния баланс на инсталацията

Техниката е неприложима за отпадъчни води от охладителни системи, когато те съдържат химикали за третиране на водата и/или имат висока концентрация на соли от морска вода

б)

Боравене със суха дънна пепел

Сухата и гореща дънна пепел се извежда от пещта с механична конвейерна система и се охлажда от околния въздух. В процеса не се използва вода

Техниката е приложима само за инсталации с твърдо гориво

Може да са налични технически ограничения, които възпрепятстват възможностите за модернизация на съществуващи горивни инсталации

BAT 14.

За да се предотврати замърсяването на незамърсена отпадъчна вода и да се намалят емисиите във водата, НДНТ е да се разделят потоците отпадъчни води и те да бъдат третирани поотделно в зависимост от съдържанието на замърсители.

Описание

Потоците отпадъчни води, които обикновено се разделят и третират отделно, включват повърхностния воден отток, охлаждащата вода и отпадъчните води от пречистването на димните газове.

Приложимост

Приложимостта може да е ограничена при съществуващи инсталации поради конфигурацията на съществуващите системи за отвеждане на водите

BAT 15.

С цел намаляване на емисиите във водата от пречистването на димните газове, НДНТ е използването на подходяща комбинация от техниките, посочени по-долу, както и използването на вторични техники възможно най-близо до източника с цел да се избегне разреждането.

Техника

Предотвратяване/намаляване на типични замърсители

Приложимост

Първични техники

a)

Опимизирано горене (вж. BAT 6) и системи за пречистване на димните газове (например СКР/СНКРSNCR вж. BAT 7)

Органични съединения, амоняк (NH3)

Общоприложима

Вторични техники (29)

б)

Адсорбция върху активен въглен

Органични съединения, живак (Hg)

Общоприложима

в)

Аеробно биологично третиране

Биоразградими органични съединения, амониев йон (NH4 +)

Общоприложима за третиране на органични съединения. Аеробното биологично пречистване на амониевия йон (NH4 +) може да не е приложимо в случай на висока концентрация на хлориди (например около 10 g/l)

г)

Безкислородно/анаеробно биологично третиране

Живак (Hg), нитрати (NO3 ), нитрити (NO2 )

Общоприложима

д)

Коагулация и флокулация

Суспендирани твърди вещества

Общоприложима

е)

Кристализация

Метали и неметали, сулфати (SO4 2–), флуориди (F-)

Общоприложима

ж)

Филтрация (напр. пясъчна филтрация, микрофилтрация, ултрафилтрация)

Суспендирани твърди вещества, метали

Общоприложима

з)

Флотация

Суспендирани твърди вещества, свободни мазнини

Общоприложима

и)

Йонен обмен

Метали

Общоприложима

й)

Неутрализация

Киселини, основи

Общоприложима

к)

Окисляване

Сулфиди (S2–), сулфити (SO3 2–)

Общоприложима

л)

Отделяне на утайка

Метали и неметали, сулфати (SO4 2–), флуориди (F)

Общоприложима

м)

Утаяване

Суспендирани твърди вещества

Общоприложима

н)

Екстракция

Амоняк (NH3)

Общоприложима

НДНТ-СЕН се отнасят до директното заустване във водоприемника в точката, в която емисията напуска инсталацията.

Таблица 1

НДНТ-СЕН за директното заустване във водоприемника от станцията за пречистване на димните газове

Вещество/параметър

НДНТ-СЕН

Среднодневни стойности

Общ органичен въглерод (ООВ)

20–50 mg/l (30)  (31)  (32)

Химично потребен кислород (ХПК)

60–150 mg/l (30)  (31)  (32)

Общо суспендирани вещества (ОСВ)

10–30 mg/l

Флуорид (F)

10–25 mg/l (32)

Сулфат (SO4 2–)

1,3–2,0 g/l (32)  (33)  (34)  (35)

Сулфид (S2–), лесно отделян

0,1–0,2 mg/l (32)

Сулфит (SO3 2–)

1–20 mg/l (32)

Метали и неметали

As

10–50 μg/l

Cd

2–5 μg/l

Cr

10–50 μg/l

Cu

10–50 μg/l

Hg

0,2–3 μg/l

Ni

10–50 μg/l

Pb

10–20 μg/l

Zn

50–200 μg/l

1.6.   Управление на отпадъците

BAT 16.

С цел да се намали количеството отпадъци, което се получава при процесите на горене и/или газификация, както и от техниките за намаляване на емисиите, НДНТ е организирането на операциите по начин, който позволява да се засили, с оглед на приоритетите и като се взема предвид жизненият цикъл:

а)

предотвратяването на образуването на отпадъци, т.е. увеличаването на дела на остатъците, които се образуват като странични продукти;

б)

подготовката за повторна употреба на отпадъците, например като се използват конкретни критерии за изискваното качество;

в)

рециклирането на отпадъците;

г)

други видове оползотворяване (например за получаване на енергия),

чрез прилагане на подходяща комбинация от техники, например:

Техника

Описание

Приложимост

a)

Получаване на гипс като страничен продукт

Оптимизиране на качеството на остатъците, получавани чрез реакции с участието на калций, генерирани от мократа ДДГ, така че те да могат да се използват като заместител на добивания суров гипс (напр. като суровина за производството на гипсокартон). Качеството на варовика, използван при мократа ДДГ, влияе върху чистотата на произведения гипс

Общоприложима в рамките на ограниченията, свързани с изискваното качество на гипса, здравните изисквания, свързани с всяка конкретна употреба, и от пазарните условия

б)

Рециклиране или оползотворяване на отпадъци в строителния сектор

Рециклиране или оползотворяване на остатъците (напр. от полусухи процеси на десулфуризация, процеси с отнесена или дънна пепел) като строителен материал (например като пясък за строителството на пътища, за замяна на пясъка в производство на бетон, или в циментовата промишленост)

Общоприложима в рамките на ограниченията, свързани с изискваното качество на материалите (например физичните свойства, съдържанието на вредни вещества), свързани с всяка конкретна употреба, както и с пазарните условия

в)

Оползотворяване на енергия чрез използване на отпадъци в горивния микс

Остатъчното енергийно съдържание на богатите на въглерод пепел и шлака, получени от изгарянето на въглища, лигнити, тежко гориво, торф или биомаса, може да бъде възстановено например посредством смесване с горивото

Общоприложима при инсталации, които могат да приемат отпадъците в горивния си микс и при които има техническа възможност горивата да се подават в горивната камера

г)

Подготовка на отработилия катализатор за повторна употреба

Подготовката на катализатора за повторна употреба (например до четири пъти за катализатор при СКР) възстановява някои или всичките му оригинални функционални характеристики и удължава експлоатационния му живот до няколко десетилетия. Подготовката на отработилия катализатор за повторна употреба е неразделна част от схемата за управление на катализатора

Приложимостта може да бъде ограничена от механичното състояние на катализатора и изискваните показатели по отношение на контрола на емисиите на NOX и NH3

1.7.   Шумови емисии

BAT 17.

С цел намаляване на шумовите емисии, НДНТ е да се използва една или комбинация от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

a)

Оперативни мерки

Това включва:

подобрени инспекции и поддръжка на оборудването,

затваряне на вратите и прозорците в помещенията, ако е възможно,

експлоатация на оборудването от опитен персонал,

избягване на шумни дейности през нощта, ако е възможно,

разпоредби за контрол на шума по време на дейности по поддръжката

Общоприложими мерки

б)

Оборудване с ниско ниво на шум

То потенциално включва компресори, помпи и дискове

Общоприложима мярка, когато оборудването е ново или се заменя

в)

Намаляване на шума

Разпространението на шума може да се намали чрез разполагане на препятствия между източника и приемника на шума. Подходящите препятствия включват шумозащитни стени, насипи и сгради

Общоприложима мярка за нови инсталации. В случай на съществуващи инсталации поставянето на прегради може да бъде ограничено от липсата на място

г)

Оборудване за контролиране на шума

То включва:

средства за намаляване на шума,

изолиране на оборудването,

заграждане на шумното оборудване,

звукоизолиране на сградите

Приложимостта може да бъде ограничена от липсата на място

д)

Подходящо местоположение на оборудването и сградите

Нивата на шум могат да се намалят чрез увеличаване на разстоянието между генериращото шум съоръжение и обекта на въздействието и чрез използване на сградите като шумови бариери

Общоприложима за нови инсталации. В случай на съществуващи инсталации преместването на оборудването и производствените единици може да бъде ограничено от липсата на място или от прекомерни разходи

2.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА НДНТ ПРИ ИЗГАРЯНЕТО НА ТВЪРДО ГОРИВО

2.1.   Заключения за НДНТ при изгарянето на въглища и/или лигнити

Освен ако не е посочено нещо друго, представените в настоящия раздел заключения за НДНТ са общоприложими за изгарянето на въглища и/или лигнити. Те са валидни в допълнение към заключенията за НДНТ, представени в раздел 1.

2.1.1.   Общи екологични показатели

BAT 18.

С цел да се подобрят общите екологични параметри при горенето на въглища и/или лигнити, и в допълнение към BAT 6, НДНТ е да се използват посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

a)

Интегриран процес на горене, който гарантира висок к.п.д. на котела и включва първични техники за намаляване на NOX (напр. поетапно подаване на въздуха, поетапно подаване на горивото, горелки с ниски емисии на NOX (ГНЕА) и/или рециркулация на димни газове)

Посоченият интегриран процес е възможен благодарение на горивни процеси, като прахово горене, горене в псевдокипящ слой или с подвижна скара

Общоприложима

2.1.2.   Енергийна ефективност

BAT 19.

С цел да се увеличи енергийната ефективност на изгарянето на въглища и/или лигнитии, НДНТ е да се използва подходяща комбинация от техниките, посочени в BAT 12, а също и от техниките, посочени по-долу.

Техника

Описание

Приложимост

a)

Употреба на суха дънна пепел

Сухата и гореща дънна пепел се извежда от пещта с механична конвейерна система и, след повторно насочване към пещта за доизгаряне, се охлажда от околния въздух. Полезната енергия се възстановява чрез доизгарянето и охлаждането на пепелта

Може да са налични технически ограничения, които възпрепятстват възможностите за модернизация на съществуващи горивни блокове


Таблица 2

Свързани с НДНТ нива на енергийна ефективност (НДНТ-СЕЕН) за въглища и/или лигнити

Тип горивен блок

НДНТ-СЕЕН (36)  (37)

Нетен електрически к.п.д. (%) (38)

Нетно общо използвано гориво (%) (38)  (39)  (40)

Нов блок (41)  (42)

Съществуващ блок (41)  (43)

Нов или съществуващ блок

Работещ с въглища ≥ 1 000 MWth

45—46

33,5 — 44

75 — 97

Работещ с лигнити ≥ 1 000 MWth

42 — 44 (44)

33,5 — 42,5

75 — 97

Работещ с въглища < 1 000 MWth

36,5 — 41,5 (45)

32,5 — 41,5

75 — 97

Работещ с лигнити < 1 000 MWth

36,5 — 40 (46)

31,5 — 39,5

75 — 97

2.1.3.   Емисии във въздуха на NOX, N2O и CO

BAT 20.

С цел предотвратяване или намаляване на емисиите на NOX във въздуха, като същевременно се ограничават емисиите във въздуха на СО и N2O от изгарянето на въглища и/или лигнити, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

а)

Оптимизиране на горенето

Вж. описанието в раздел 8.3.

Обикновено се използва в комбинация с други техники

Общоприложима

б)

Комбинация от други първични техники за редукция на NOX (напр. поетапно подаване на въздуха, поетапно подаване на горивото, горелки с ниски емисии на NOX (ГНЕАО)

Вж. описанието в раздел 8.3 за отделните техники.

Изборът и изпълнението на подходяща първична техника (комбинация от първични техники) може да бъде повлиян от конструкцията на котела

в)

Селективна некаталитична редукция (СНКР)

Вж. описанието в раздел 8.3.

Може да се прилага с хибридна завършваща „slip“ СКР

Приложимостта може да бъде ограничена в случай на котли с голяма площ на напречното сечение, което възпрепятства хомогенното смесване на NH3 и NOx

Приложимостта може да бъде ограничена в случай на горивни инсталации, които се експлоатират по-малко от 1 500 h годишно при силно вариращи стойности на натоварването на котела

г)

Селективна каталитична редукция (СКР)

Вж. описанието в раздел 8.3

Неприложима за горивни инсталации с мощност < 300 MWth, работещи < 500 h годишно.

Не е общоприложима за горивни инсталации с мощност < 100 MWth.

Може да има технически и икономически ограничения за преоборудване на съществуващи горивни инсталации, които работят между 500 и 1 500  часа годишно, както и за съществуващи горивни инсталации с мощност ≥ 300 MWth, работещи < 500 h годишно

д)

Комбинирани техники за намаляване на NOX и SOX

Вж. описанието в раздел 8.3

Приложимостта за всеки отделен случай зависи от характеристиките на горивото и горивния процес


Таблица 3

Свързаните с най-добрите налични техники (НДНТ) емисионни нива (НДНТ-СЕН) за емисии на NOX във въздуха от изгарянето на въглища и/или лигнити

Обща номинална входяща топлинна мощност на горивната инсталация

(MWth)

НДНТ-СЕН(mg/Nm3)

Средногодишни стойности

Среднодневна стойност или средна стойност за периода на пробовземане

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (47)

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (48)  (49)

< 100

100–150

100–270

155–200

165–330

100–300

50–100

100–180

80–130

155–210

≥ 300, котли с псевдокипящ слой за изгаряне на въглища и/или лигнити и котли с прахово горене, работещи с лигнити

50–85

< 85–150 (50)  (51)

80–125

140–165 (52)

≥ 300, котел с прахово горене, работещ с въглища

65–85

65–150

80–125

< 85–165 (53)

Примерните средногодишни нива на емисии на CO за съществуващи горивни инсталации, работещи ≥ 1 500 h годишно, или за нови горивни инсталации, са следните:

Обща входяща номинална топлинна мощност на горивната инсталация (MWth)

Примерни нива на емисии на CO (mg/Nm3)

< 300

< 30–140

≥ 300, котли с псевдокипящ слой за изгаряне на въглища и/или лигнити и котли с прахово горене, работещи с лигнити

< 30–100 (54)

≥ 300, котли с прахово горене, работещи с въглища

< 5–100 (54)

2.1.4.   Емисии във въздуха на SOX, HCl и HF

BAT 21.

С оглед на предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха на SOX, HCl и HF от изгарянето на въглища и/или лигнити, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

а)

Впръскване на сорбент в котела (в пещта или в горивния слой)

Вж. описанието в раздел 8.4

Общоприложима

б)

Впръскване на сорбент в димохода (ВСД)

Вж. описанието в раздел 8.4.

Тази техника може да се използва за отстраняване на HCl/HF, когато не се прилага специална техника за десулфуризация на димни газове

в)

Абсорбер със сухо впръскване (АСВ)

Вж. описанието в раздел 8.4

г)

Сух скрубер с циркулиращ псевдокипящ слой

д)

Мокро скруберно очистване

Вж. описанието в раздел 8.4.

Тази техника може да се използва за отстраняване на HCl/HF, когато не се прилага специална техника за десулфуризация на димни газове

е)

Мокра десулфуризация на димни газове (ДДГ)

Вж. описанието в раздел 8.4

Неприложима за горивни инсталации, работещи < 500 h годишно.

Може да има технически и икономически ограничения за прилагане на тази техника в горивни инсталации с мощност < 300 MWth, както и за преоборудване на съществуващи горивни инсталации, работещи между 500 и 1 500  часа годишно

ж)

ДДГ с морска вода

з)

Комбинирани техники за намаляване на NOX и SOX

Приложимостта за всеки отделен случай зависи от характеристиките на горивото и горивния процес

и)

Замяна или отстраняване на нагревателя газ-газ на димните газове, разположен след системата за мокра ДДГ

Замяна на нагревателя газ-газ на димните газове, разположен след системата за мокра ДДГ, с многотръбен екстрактор, или отстраняване и заустване на димните газове през охладителна кула или мокър комин

Прилага се само когато трябва да се измени или замени топлообменникът в горивните инсталации, оборудвани с мокра ДДГ и разположен след нея нагревател газ-газ на димните газове

й)

Избор на гориво

Вж. описанието в раздел 8.4.

Използване на горива с ниско съдържание на сяра (напр. до 0,1 тегловни % на суха база), хлор или флуор

Приложима в рамките на ограниченията, свързани с разполагаемостта на различни видове горива, която може да бъде повлияна от енергийната политика на държавата членка. Приложимостта може да бъде ограничена поради конструктивни ограничения в случай на горивни инсталации, които изгарят силно специфични местни горива


Таблица 4

Свързаните с НДНТ емисионни нива (НДНТ-СЕН) за емисии във въздуха на SOX от изгарянето на въглища и/или лигнити

Обща номинална входяща топлинна мощност на горивната инсталация

(MWth)

НДНТ-СЕН(mg/Nm3)

Средногодишни стойности

Среднодневни стойности

Среднодневна стойност или средна стойност за периода на пробовземане

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (55)

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (56)

< 100

150–200

150–360

170–220

170–400

100–300

80–150

95–200

135–200

135–220 (57)

≥ 300, котел с прахово горене

10–75

10–130 (58)

25–110

25–165 (59)

≥ 300, котел с псевдокипящ слой (60)

20–75

20–180

25–110

50–220

При горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, по-голяма от 300 MW, които са специално проектирани да изгарят местни лигнитни горива и за които може да се докаже, че не са в състояние да постигнат стойностите на НДНТ-СЕН, посочени в таблица 4, поради технически и икономически причини, среднодневните НДНТ-СЕН, посочени в таблица 4, не се прилагат, а горната граница на средногодишния интервал на НДНТ-СЕН е, както следва:

i)

за нова система за ДДГ: RCG × 0,01 при най-много 200 mg/Nm3;

ii)

за съществуваща система за ДДГ: RCG × 0,03 при най-много 320 mg/Nm3;

където „RCG“ е концентрация на SO2 в непречистените димни газове като средногодишна стойност (при стандартни условия съгласно Общите условия) на входа на системата за намаляване на SOX, изразена като базово съдържание на кислород от 6 % обемни O2;

iii)

ако се прилага впръскване на сорбент в котела като част от системата за десулфуризация на димни газове, RCG може да се коригира, като се вземе предвид ефикасността на намаляване на SO2 на тази техника (ηΒSI), както следва: RCG (коригирано) = RCG (измерено)/(1-ηΒSI).

Таблица 5

Свързани с НДНТ емисионни нива (НДНТ-СЕН) за емисии във въздуха на HCL и HF от изгарянето на въглища и/или лигнити

Замърсител

Обща номинална входяща топлинна мощност на горивната инсталация

(MWth)

НДНТ-СЕН(mg/Nm3)

Средногодишна стойност или средна стойност от пробите, вземани в продължение на една година

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (61)

HCl

< 100

1–6

2–10 (62)

≥ 100

1–3

1–5 (62)  (63)

HF

< 100

< 1–3

< 1–6 (64)

≥ 100

< 1–2

< 1–3 (64)

2.1.5.   Емисии във въздуха на прах и метални частици

BAT 22.

С оглед на предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха на прах и метални частици от изгарянето на въглища и/или лигнити, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

a)

Електростатичен филтър (ЕСФ)

Вж. описанието в раздел 8.5

Общоприложима

б)

Ръкавен филтър

в)

Впръскване на сорбент в котела

(в пещта или в горивния слой)

Вж. описанията в раздел 8.5.

Тази техники се използват основно за контрол на емисиите на SOX, HCl и/или HF

г)

Система за суха или полусуха ДДГ

д)

Мокра десулфуризация на димни газове (мокра ДДГ)

За приложимостта вж. BAT 21


Таблица 6

Свързани с НДНТ емисионни нива (НДНТ-СЕН) за емисии във въздуха на прах от изгарянето на въглища и/или лигнити

Обща номинална входяща топлинна мощност на горивната инсталация

(MWth)

НДНТ-СЕН(mg/Nm3)

Средногодишни стойности

Среднодневна стойност или средна стойност за периода на пробовземане

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (65)

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (66)

< 100

2–5

2–18

4–16

4–22 (67)

100–300

2–5

2–14

3—15

4–22 (68)

300–1 000

2–5

2–10 (69)

3–10

3–11 (70)

≥ 1 000

2–5

2–8

3–10

3–11 (71)

2.1.6.   Емисии на живак в атмосферата

BAT 23.

С оглед предотвратяване и намаляване на емисиите във въздуха на живак от изгарянето на въглища и/или лигнити, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

Съпътстващи ползи от техниките, използвани основно за намаляване на емисиите на други замърсители

а)

Електростатичен филтър (ЕСФ)

Вж. описанието в раздел 8.5.

Висока ефективност на отстраняване на живака се постига при температура на димните газове, по-ниска от 130 °C.

Тази техника се използва главно за контрол на емисиите на прах

Общоприложима

б)

Ръкавен филтър

Вж. описанието в раздел 8.5.

Тази техника се използва главно за контрол на емисиите на прах

в)

Система за суха или полусуха ДДГ

Вж. описанията в раздел 8.5.

Тази техника се използва основно за контрол на емисиите на SOX, HCl и/или HF

г)

Мокра десулфуризация на димните газове (мокра FGD)

За приложимостта вж. BAT 21

д)

Селективна каталитична редукция (СКР)

Вж. описанието в раздел 8.3.

Използва се само в комбинация с други техники за увеличаване или намаляване на окислението на живака преди улавянето му в последваща система за ДДГ или за обезпрашаване.

Тази техника се използва главно за контрол на емисиите на NOх.

За приложимостта вж. BAT 20

Специфични техники за намаляване на емисиите на живак

е)

Впръскване на въглероден сорбент (например активен въглен или халогениран активен въглен) в димните газове

Вж. описанието в раздел 8.5.

Общоприложима в комбинация с електростатичен филтър или ръкавен филтър. Използването на тази техника може да изисква допълнителни етапи за последващо отделяне на съдържащия живак въглен преди по-нататъшното повторно използване на отнесената пепел

Общоприложима

ж)

Използването на халогенирани добавки в горивото или впръскване на такива в пещта

Вж. описанието в раздел 8.5

Общоприложима в случай на ниско съдържание на халогени в горивото

з)

Предварителна подготовка на горивото

Промиване, сортиране и смесване на горивото с цел ограничаване/намаляване на съдържанието на живак, или повишаване на улавянето на живак с помощта на оборудване за контрол на замърсяването

Приложимостта на техниката зависи от предходно изследване за характеризиране на горивото и за оценяване на потенциалната ефективност на техниката

и)

Избор на гориво

Вж. описанието в раздел 8.5

Приложима в рамките на ограниченията, свързани с разполагаемостта на различни видове горива, която може да бъде повлияна от енергийната политика на държавата членка


Таблица 7

Свързани с НДНТ емисионни нива (НДНТ-СЕН) за емисии във въздуха на живак от изгарянето на въглища и лигнити

Обща номинална входяща топлинна мощност на горивната инсталация

(MWth)

НДНТ-СЕН (μg/Nm3)

Средногодишна стойност или средна стойност от пробите, вземани в продължение на една година

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (72)

въглища

лигнити

въглища

лигнити

< 300

< 1–3

< 1–5

< 1–9

< 1–10

≥ 300

< 1–2

< 1–4

< 1–4

< 1–7

2.2.   Заключения за НДНТ за изгарянето на твърда биомаса и/или торф

Освен ако не е посочено нещо друго, представените в настоящия раздел заключения за НДНТ са общоприложими за изгарянето на твърда биомаса и/или торф. Те са валидни в допълнение към заключенията за НДНТ, представени в раздел 1.

2.2.1.   Енергийна ефективност

Таблица 8

Свързани с НДНТ нива на енергийна ефективност (НДНТ-СЕЕН) за изгаряне на твърда биомаса и/или торф

Тип горивен блок

НДНТ-СЕЕН (73)  (74)

Нетен електрически к.п.д. (%) (75)

Нетно общо използване на гориво (%) (76)  (77)

Нов блок (78)

Съществуващ блок

Нов блок

Съществуващ блок

Котел, работещ с твърда биомаса и/или торф

33,5–до > 38

28–38

73–99

73–99

2.2.2.   Емисии във въздуха на NOX, N2O и CO

BAT 24.

С цел предотвратяване или намаляване на емисиите във въздуха на NOX, като същевременно се ограничават емисиите във въздуха на СО и N2O от изгарянето на твърда биомаса и/или торф, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

а)

Оптимизиране на горенето

Вж. описанията в раздел 8.3

Общоприложима

б)

Горелка с ниски емисии на азотни оксиди (ГНЕАО)

в)

Поетапно подаване на въздух

г)

Поетапно подаване на горивото

д)

Рециркулация на димни газове

е)

Селективна некаталитична редукция (СНКТ)

Вж. описанието в раздел 8.3.

Може да се прилага с хибридна завършваща „slip“ СКР

Не се прилага в случай на горивни инсталации, които се експлоатират по-малко от 500 h годишно при силно променливи стойности на натоварването на котела.

Приложимостта може да бъде ограничена в случай на горивни инсталации, които се експлоатират между 500 и 1 500 h годишно при силно променливи стойности на натоварването на котела.

За съществуващи горивни инсталации — приложима в рамките на ограниченията за изисквания работен температурен интервал и времето на престой на впръскваните реагенти

ж)

Селективна каталитична редукция (СКР)

Вж. описанието в раздел 8.3.

Използването на силно алкални горива (например слама) може да наложи СКР да бъде монтирана след системата за намаляване на праховите емисии

Неприложима за горивни инсталации, работещи < 500 h годишно.

Може да има икономически ограничения за преоборудване на съществуващи горивни инсталации с мощност < 300 MWth.

Не е общоприложима за съществуващи горивни инсталации с мощност < 100 MWth


Таблица 9

Свързани с НДНТ емисионни нива (НДНТ-СЕН) за емисии във въздуха на NOX от изгарянето на твърда биомаса и/или торф

Обща номинална входяща топлинна мощност на горивната инсталация

(MWth)

НДНТ-СЕН(mg/Nm3)

Средногодишни стойности

Среднодневна стойност или средна стойност за периода на пробовземане

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (79)

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (80)

50–100

70–150 (81)

70–225 (82)

120–200 (83)

120–275 (84)

100–300

50–140

50–180

100–200

100–220

≥ 300

40–140

40–150 (85)

65–150

95–165 (86)

За пример, средногодишните нива на емисии на СО обикновено са:

< 30–250 mg/Nm3 за съществуващи горивни инсталации с мощност 50–100 MWth, работещи ≥ 1 500 h годишно, или нови горивни инсталации с мощност 50–100 MWth,

< 30–160 mg/Nm3 за съществуващи горивни инсталации с мощност 100–300 MWth, работещи ≥ 1 500 h годишно, или нови горивни инсталации с мощност 100–300 MWth,

< 30–80 mg/Nm3 за съществуващи горивни инсталации с мощност ≥ 300 MWth, работещи ≥ 1 500 h годишно, или нови горивни инсталации с мощност ≥ 300 MWth.

2.2.3.   Емисии във въздуха на SOX, HCl и HF

BAT 25.

С оглед предотвратяване и намаляване на емисиите във въздуха на SOX, HCl и HF от изгарянето на твърда биомаса и/или торф, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

а)

Впръскване на сорбент в котела (в пещта или в горивния слой)

Вж. описанията в раздел 8.4

Общоприложима

б)

Впръскване на сорбент в димохода (ВСД)

в)

Абсорбер със сухо впръскване (АСВ)

г)

Сух скрубер с циркулиращ псевдокипящ слой

д)

Мокро скруберно очистване

е)

Кондензатор на димните газове

ж)

Мокра десулфуризация на димните газове (мокра ДДГ)

Неприложима за горивни инсталации, работещи < 500 h годишно.

Може да има технически и икономически ограничения за преоборудване на съществуващи горивни инсталации, работещи между 500 и 1 500  часа годишно

з)

Избор на гориво

Приложима в рамките на ограниченията, свързани с разполагаемостта на различни видове горива, която може да бъде повлияна от енергийната политика на държавата членка


Таблица 10

Свързани с НДНТ емисионни нива (НДНТ-СЕН) за емисии във въздуха на SOX от изгарянето на твърда биомаса и/или торф

Обща номинална входяща топлинна мощност на горивната инсталация

(MWth)

НДНТ-СЕН за SO2 (mg/Nm3)

Средногодишни стойности

Среднодневна стойност или средна стойност за периода на пробовземане

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (87)

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (88)

< 100

15–70

15–100

30–175

30–215

100–300

< 10–50

< 10–70 (89)

< 20–85

< 20–175 (90)

≥ 300

< 10–35

< 10–50 (89)

< 20–70

< 20–85 (91)


Таблица 11

Свързани с НДНТ емисионни нива (НДНТ-СЕН) за емисии във въздуха на HCL и HF от изгарянето на твърда биомаса и/или торф

Обща номинална входяща топлинна мощност на горивната инсталация

(MWth)

НДНТ-СЕН за емисии на HCl (mg/Nm3) (92)  (93)

НДНТ-СЕН за HF (mg/Nm3)

Средногодишна стойност или средна стойност от пробите, вземани в продължение на една година

Среднодневна стойност или средна стойност за периода на пробовземане

Средни стойности за периода на пробовземане

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (94)  (95)

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (96)

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (96)

< 100

1–7

1–15

1–12

1–35

< 1

< 1,5

100–300

1–5

1–9

1–12

1–12

< 1

< 1

≥ 300

1–5

1–5

1–12

1–12

< 1

< 1

2.2.4.   Емисии във въздуха на прах и метални частици

BAT 26.

С оглед на предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха на прах и метални частици от изгарянето на твърда биомаса и/или торф, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

a)

Електростатичен филтър (ЕСФ)

Вж. описанието в раздел 8.5

Общоприложима

б)

Ръкавен филтър

в)

Система за суха или полусуха ДДГ

Вж. описанията в раздел 8.5.

Тези техники се използват основно за контрол на емисиите на SOX, HCl и/или HF

г)

Мокра десулфуризация на димните газове (мокра ДДГ)

За приложимостта вж. BAT 25

д)

Избор на гориво

Вж. описанието в раздел 8.5

Приложима в рамките на ограниченията, свързани с разполагаемостта на различни видове горива, която може да бъде повлияна от енергийната политика на държавата членка


Таблица 12

Свързани с НДНТ емисионни нива (НДНТ-СЕН) за емисии във въздуха на прах и метални частици от изгарянето на твърда биомаса и/или торф

Обща номинална входяща топлинна мощност на горивната инсталация

(MWth)

НДНТ-СЕН за прах (mg/Nm3)

Средногодишни стойности

Среднодневна стойност или средна стойност за периода на пробовземане

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (97)

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (98)

< 100

2–5

2–15

2–10

2–22

100–300

2–5

2–12

2–10

2–18

≥ 300

2–5

2–10

2–10

2–16

2.2.5.   Емисии във въздуха на живак

BAT 27.

С оглед на предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха на живак от изгарянето на твърда биомаса и/или торф, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

Специфични техники за намаляване на емисиите на живак

a)

Впръскване на въглероден сорбент (например активен въглен или халогениран активен въглен) в димните газове

Вж. описанията в раздел 8.5

Общоприложима

б)

Използването на халогенирани добавки в горивото или впръскване на такива в пещта

Общоприложима в случай на ниско съдържание на халогени в горивото

в)

Избор на гориво

Приложима в рамките на ограниченията, свързани с разполагаемостта на различни видове горива, която може да бъде повлияна от енергийната политика на държавата членка

Съпътстващи ползи от техниките, използвани основно за намаляване на емисиите на други замърсители

г)

Електростатичен филтър (ЕСФ)

Вж. описанията в раздел 8.5.

Тези техники се използват главно за контрол на емисиите на прах

Общоприложима

д)

Ръкавен филтър

е)

Система за суха или полусуха ДДГ

Вж. описанията в раздел 8.5.

Тези техники се използват основно за контрол на емисиите на SOX, HCl и/или HF

ж)

Мокра десулфуризация на димните газове (мокра ДДГ)

За приложимостта вж. BAT 25

Свързаното с НДНТ емисионно ниво (НДНТ-СЕН) за емисиите във въздуха на живак от изгарянето на твърда биомаса и/или торф е < 1–5 μg mg/Nm3 като средна стойност за периода на пробовземане.

3.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА НДНТ ПРИ ИЗГАРЯНЕТО НА ТЕЧНИ ГОРИВА

Заключенията за НДНТ, представени в настоящия раздел, не се отнасят за горивни инсталации на разположени в морето платформи; те са обхванати в раздел 4.3.

3.1.   Котли, работещи с тежко гориво и/или газьол

Освен ако не е посочено друго, представените в настоящия раздел заключения за НДНТ са общоприложими за изгарянето на тежко гориво и/или газьол в котли. Те са валидни в допълнение към заключенията за НДНТ, представени в раздел 1.

3.1.1.   Енергийна ефективност

Таблица 13

Свързани с НДНТ нива на енергийна ефективност (НДНТ-СЕЕН) за изгаряне на тежко гориво и/или газьол в котли

Тип горивен блок

НДНТ-СЕЕН (99)  (100)

Нетен електрически к.п.д. (%)

Нетно общо използване на гориво (%) (101)

Нов блок

Съществуващ блок

Нов блок

Съществуващ блок

Котли, работещи с тежко гориво и/или газьол

> 36,4

35,6–37,4

80–96

80–96

3.1.2.   Емисии във въздуха на NOX и CO

BAT 28.

С оглед на предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха на NOX, като същевременно се ограничават емисиите във въздуха на СО от изгарянето на тежко гориво и/или газьол, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

а)

Поетапно подаване на въздух

Вж. описанията в раздел 8.3

Общоприложима

б)

Поетапно подаване на горивото

в)

Рециркулация на димни газове

г)

Горелка с ниски емисии на азотни оксиди (ГНЕАО)

д)

Подаване на вода/пара

Приложима в рамките на ограниченията по отношение на наличните водни ресурси

е)

Селективна некаталитична редукция (СНКР)

Не се прилага в случай на горивни инсталации, които се експлоатират по-малко от 500 h годишно при силно променливи стойности на натоварването на котела.

Приложимостта може да бъде ограничена в случай на горивни инсталации, които се експлоатират между 500 и 1 500 h годишно при силно променливи стойности на натоварването на котела

ж)

Селективна каталитична редукция (СКР)

Вж. описанията в раздел 8.3

Неприложима за горивни инсталации, работещи < 500 h годишно.

Може да има технически и икономически ограничения за преоборудване на съществуващи горивни инсталации, работещи между 500 и 1 500  часа годишно.

Не е общоприложима за горивни инсталации с мощност < 100 MWth

з)

Високотехнологична система за управление

Общоприложима към нови горивни инсталации. Приложимостта по отношение на стари горивни инсталации може да бъде ограничена от необходимостта за модернизация на горивната система и/или системата за управление

и)

Избор на гориво

Приложима в рамките на ограниченията, свързани с разполагаемостта на различни видове горива, която може да бъде повлияна от енергийната политика на държавата членка


Таблица 14

Свързани с НДНТ емисионни нива (НДНТ-СЕН) за емисии във въздуха на NOX от изгарянето на тежко гориво и/или газьол

Обща номинална входяща топлинна мощност на горивната инсталация

(MWth)

НДНТ-СЕН(mg/Nm3)

Средногодишни стойности

Среднодневна стойност или средна стойност за периода на пробовземане

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (102)

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (103)

< 100

75–200

150–270

100–215

210–330 (104)

≥ 100

45–75

45–100 (105)

85–100

85–110 (106)  (107)

За пример, средногодишните нива на емисии на СО обикновено ще са:

10–30 mg/Nm3 за съществуващи горивни инсталации с мощност < 100 MWth, работещи ≥ 1 500 h годишно, или нови горивни инсталации с мощност < 100 MWth,

< 10–20 mg/Nm3 за съществуващи горивни инсталации с мощност ≥ 100 MWth, работещи ≥ 1 500 h годишно, или нови горивни инсталации с мощност ≥ 100 MWth.

3.1.3.   Емисии във въздуха на SOX, HCl и HF

BAT 29.

С оглед на предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха на SOX, HCl и HF от изгарянето на тежко гориво и/или газьол, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

а)

Впръскване на сорбент в димохода (ВСД)

Вж. описанието в раздел 8.4

Общоприложима

б)

Абсорбер със сухо впръскване (АСВ)

в)

Кондензатор на димните газове

г)

Мокра десулфуризация на димните газове

(мокра ДДГ)

Може да има технически и икономически ограничения за прилагане на тази техника в горивни инсталации с мощност < 300 MWth.

Неприложима за горивни инсталации, работещи < 500 h годишно.

Може да има технически и икономически ограничения за преоборудване на съществуващи горивни инсталации, работещи между 500 и 1 500 часа годишно

д)

Десулфуризация на димните газове с морска вода

Може да има технически и икономически ограничения за прилагане на тази техника в горивни инсталации с мощност < 300 MWth.

Неприложима за горивни инсталации, работещи < 500 h годишно.

Може да има технически и икономически ограничения за преоборудване на съществуващи горивни инсталации, работещи между 500 и 1 500 часа годишно

е)

Избор на гориво

Приложима в рамките на ограниченията, свързани с разполагаемостта на различни видове горива, която може да бъде повлияна от енергийната политика на държавата членка


Таблица 15

Свързаните с НДНТ емисионни нива (НДНТ-СЕН) за емисии във въздуха на SOX от изгарянето на тежко гориво и/или газьол в котли

Обща номинална входяща топлинна мощност на горивната инсталация

(MWth)

НДНТ-СЕН за SO2 (mg/Nm3)

Средногодишни стойности

Среднодневна стойност или средна стойност за периода на пробовземане

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (108)

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (109)

< 300

50–175

50–175

150–200

150–200 (110)

≥ 300

35–50

50–110

50–120

150–165 (111)  (112)

3.1.4.   Емисии във въздуха на прах и метални частици

BAT 30.

С оглед намаляването на емисиите във въздуха на прах и метални частици от изгарянето на тежко гориво и/или газьол в котли, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

а)

Електростатичен филтър (ЕСФ)

Вж. описанието в раздел 8.5

Общоприложима

б)

Ръкавен филтър

в)

Мултициклони

Вж. описанието в раздел 8.5.

Мултициклоните могат да се използват заедно с други техники за обезпрашаване

г)

Система за суха или полусуха десулфуризация на димните газове

Вж. описанията в раздел 8.5.

Техниката се използва основно за контрол на емисиите на SOX, HCl и/или HF

д)

Мокра десулфуризация на димните газове (мокра ДДГ)

Вж. описанието в раздел 8.5.

Техниката се използва основно за контрол на емисиите на SOX, HCl и/или HF

За приложимостта вж. BAT 29

е)

Избор на гориво

Вж. описанието в раздел 8.5

Приложима в рамките на ограниченията, свързани с разполагаемостта на различни видове горива, която може да бъде повлияна от енергийната политика на държавата членка


Таблица 16

Свързаните с НДНТ емисионни нива (НДНТ-СЕН) за емисии във въздуха на прах от изгарянето на тежко гориво и/или газьол в котли

Обща номинална входяща топлинна мощност на горивната инсталация

(MWth)

НДНТ-СЕН за прах (mg/Nm3)

Средногодишни стойности

Среднодневна стойност или средна стойност за периода на пробовземане

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (113)

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (114)

< 300

2–10

2–20

7–18

7–22 (115)

≥ 300

2–5

2–10

7–10

7–11 (116)

3.2.   Двигатели, работещи с тежко гориво и/или газьол

Освен ако не е посочено друго, представените в настоящия раздел заключения за НДНТ са общоприложими за изгарянето на тежко гориво и/или газьол в бутални двигатели. Те са валидни в допълнение към заключенията за НДНТ, представени в раздел 1.

Що се отнася до двигателите, работещи с тежко гориво и/или газьол, вторични техники за намаляване на емисиите на NOx, SO2 и прах може да не са приложими за двигателите на острови, които са част от малка изолирана система (117) или изолирана микросистема (118), поради технически, икономически и логистични/инфраструктурни ограничения, докато се очаква тяхното присъединяване към континенталната електроенергийна мрежа или достъп до снабдяването с природен газ. Ето защо НДНТ-СЕН за такива двигатели се прилагат само в малка изолирана система и изолирана микросистема, считано от 1 януари 2025 г. за нови двигатели и от 1 януари 2030 г. за съществуващи двигатели.

3.2.1.   Енергийна ефективност

BAT 31.

С цел да се увеличи енергийната ефективност при изгарянето на тежко гориво и/или газьол в бутални двигатели, НДНТ е да се използва подходяща комбинация от техниките, посочени в BAT 12, а също и от техниките, посочени по-долу.

Техника

Описание

Приложимост

a)

Паро-газов цикъл

Вж. описанието в раздел 8.2

Приложима само за нови блокове, работещи ≥ 1 500 h годишно.

Приложими за съществуващите блокове в рамките на ограниченията, свързани с характеристиките на парния цикъл и наличието на достатъчно място.

Неприложима за съществуващи блокове, работещи < 1 500 h годишно


Таблица 17

Свързани с НДНТ нива на енергийна ефективност (НДНТ-СЕЕН) за изгаряне на тежко гориво и/или газьол в бутални двигатели

Тип горивен блок

НДНТ-СЕЕН (119)

Нетен електрически к.п.д. (%) (120)

Нов блок

Съществуващ блок

Бутален двигател, работещ с тежко гориво и/или газьол — единичен цикъл

41,5–44,5 (121)

38,3–44,5 (121)

Бутален двигател, работещ с тежко гориво и/или газьол — паро-газов цикъл

> 48 (122)

Не е налично НДНТ-СЕН

3.2.2.   Емисии във въздуха на NOX, CO и летливи органични съединения

BAT 32.

С оглед на предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха на NOX от изгарянето на тежко гориво и/или газьол в бутални двигатели, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

а)

Изгаряне с ниски емисии на NOX в двигателите със самовъзпламеняване

Вж. описанията в раздел 8.3

Общоприложима

б)

Рециркулация на отработилите газове

Неприложима за четиритактови двигатели

в)

Подаване на вода/пара

Приложима в рамките на ограниченията по отношение на наличните водни ресурси.

Приложимостта може да бъде ограничена в случаите, когато не е наличен модул за преоборудване

г)

Селективна каталитична редукция (СКР)

Неприложима за горивни инсталации, работещи < 500 h годишно.

Може да има технически и икономически ограничения за преоборудване на съществуващи горивни инсталации, работещи между 500 и 1 500 часа годишно.

Преоборудването на съществуващите горивни инсталации може да бъде ограничено от недостига на място

BAT 33.

С оглед на предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха на CO и летливи органични съединения от изгарянето на тежко гориво и/или газьол в бутални двигатели, НДНТ е да се използва едната или и двете от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

а)

Оптимизиране на горенето

 

Общоприложима

б)

Окисляващи катализатори

Вж. описанията в раздел 8.3

Неприложима за горивни инсталации, работещи < 500 h годишно.

Приложимостта може да бъде ограничена от съдържанието на сяра в горивото


Таблица 18

Свързаните с НДНТ емисионни нива (НДНТ-СЕН) за емисии във въздуха на NOX от изгарянето на тежко гориво и/или газьол в бутални двигатели

Обща номинална топлинна мощност на входяща горивната инсталация

(MWth)

НДНТ-СЕН (mg/Nm3)

Средногодишни стойности

Среднодневна стойност или средна стойност за периода на пробовземане

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (123)

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (124)  (125)

≥ 50

115–190 (126)

125–625

145–300

150–750

Например, при съществуващите горивни инсталации, изгарящи само тежко гориво, които функционират ≥ 1 500 h годишно, или при новите горивни инсталации, които изгарят само тежко гориво,

средногодишните нива на емисии на СО обикновено ще са 50–175 mg/Nm3,

средната стойност за периода на пробовземане на емисиите на общ летлив органичен въглерод (ОЛОВ) обикновено е 10–40 mg/Nm3.

3.2.3.   Емисии във въздуха на SOX, HCl и HF

BAT 34.

С оглед на предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха на SOX, HCl и HF от изгарянето на тежко гориво и/или газьол, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

а)

Избор на гориво

Вж. описанията в раздел 8.4

Приложима в рамките на ограниченията, свързани с разполагаемостта на различни видове горива, която може да бъде повлияна от енергийната политика на държавата членка

б)

Впръскване на сорбент в димохода (ВСД)

Може да са налични технически ограничения при съществуващите горивни инсталации.

Неприложима за горивни инсталации, работещи < 500 h годишно

в)

Мокра десулфуризация на димните газове (мокра ДДГ)

Може да има технически и икономически ограничения за прилагане на тази техника в горивни инсталации с мощност < 300 MWth.

Неприложима за горивни инсталации, работещи < 500 h годишно

Може да има технически и икономически ограничения за преоборудване на съществуващи горивни инсталации, работещи между 500 и 1 500  часа годишно


Таблица 19

Свързаните с НДНТ емисионни нива (НДНТ-СЕН) за емисии във въздуха на SO2 от изгарянето на тежко гориво и/или газьол в бутални двигатели

Обща номинална входяща топлинна мощност на горивната инсталация

(MWth)

НДНТ-СЕН за SO2 (mg/Nm3)

Средногодишни стойности

Среднодневна стойност или средна стойност за периода на пробовземане

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (127)

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (128)

Всички размери

45–100

100–200 (129)

60–110

105–235 (129)

3.2.4.   Емисии във въздуха на прах и метални частици

BAT 35.

С оглед на предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха на прах от изгарянето на тежко гориво и/или газьол в бутални двигатели, НДНТ е да се използва една от посочените по-долу техники или комбинация от няколко такива техники.

Техника

Описание

Приложимост

а)

Избор на гориво

Вж. описанията в раздел 8.5

Приложима в рамките на ограниченията, свързани с разполагаемостта на различни видове горива, която може да бъде повлияна от енергийната политика на държавата членка

б)

Електростатичен филтър (ЕСФ)

Неприложима за горивни инсталации, работещи < 500 h годишно

в)

Ръкавен филтър


Таблица 20

Свързаните с НДНТ емисионни нива (НДНТ-СЕН) за емисии във въздуха на прах от изгарянето на тежко гориво и/или газьол в бутални двигатели

Обща номинална входяща топлинна мощност на горивната инсталация

(MWth)

НДНТ-СЕН за прах (mg/Nm3)

Средногодишни стойности

Среднодневна стойност или средна стойност за периода на пробовземане

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (130)

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (131)

≥ 50

5–10

5–35

10–20

10–45

3.3.   Газови турбини, работещи с газьол

Освен ако не е посочено друго, представените в настоящия раздел заключения за НДНТ са общоприложими за изгарянето на газьол в газови турбини. Те са валидни в допълнение към заключенията за НДНТ, представени в раздел 1.

3.3.1.   Енергийна ефективност

BAT 36.

С цел да се увеличи енергийната ефективност на изгарянето на газьол в газови турбини, НДНТ е да се използва подходяща комбинация от техниките, посочени в BAT 12, а също и от техниките, посочени по-долу.

Техника

Описание

Приложимост

a)

Паро-газов цикъл

Вж. описанието в раздел 8.2

Приложима само за нови блокове, работещи ≥ 1 500 h годишно.

Приложими за съществуващите блокове в рамките на ограниченията, свързани с характеристиките на парния цикъл и наличието на достатъчно място.

Неприложима за съществуващи блокове, работещи < 1 500 h годишно


Таблица 21

Свързани с НДНТ нива на енергийна ефективност (НДНТ-СЕЕН) за изгаряне на газьол в газови турбини

Тип горивен блок

НДНТ-СЕЕН (132)

Нетен електрически к.п.д. (%) (133)

Нов блок

Съществуващ блок

Газови турбини с отворен цикъл, работещи с газьол

> 33

25–35,7

Газови турбини с паро-газов цикъл

> 40

33–44

3.3.2.   Емисии във въздуха на NOX и CO

BAT 37.

С оглед на предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха на NOX от изгарянето на газьол в газови турбини, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

а)

Подаване на вода/пара

Вж. описанието в раздел 8.3

Приложимостта може да бъде ограничена поради недостатъчното наличие на вода

б)

Горелка с ниски емисии на азотни оксиди (ГНЕАО)

Техниката е приложима само за моделите турбини, за които на пазара са налични горелки с ниски емисии на азотни оксиди

в)

Селективна каталитична редукция (СКР)

Неприложима за горивни инсталации, работещи < 500 h годишно.

Може да има технически и икономически ограничения за преоборудване на съществуващи горивни инсталации, работещи между 500 и 1 500 часа годишно.

Преоборудването на съществуващите горивни инсталации може да бъде ограничено от недостига на място

BAT 38.

С оглед на предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха на CO от изгарянето на газьол в газови турбини, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

а)

Оптимизиране на горенето

Вж. описанието в раздел 8.3

Общоприложима

б)

Окисляващи катализатори

Неприложима за горивни инсталации, работещи < 500 h годишно.

Преоборудването на съществуващите горивни инсталации може да бъде ограничено от недостига на място

Като пример може да се посочи, че нивото на емисиите във въздуха на NOX от изгарянето на газьол в газови турбини, работещи с два вида гориво, за аварийни случаи, експлоатирани < 500 h годишно, по принцип ще бъде 145—250 mg/Nm3, като средна дневна стойност или средна стойност за периода на пробовземане.

3.3.3.   Емисии във въздуха на SOX и прах

BAT 39.

С оглед на предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха на SOX и прах от изгарянето на газьол в газови турбини, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

a)

Избор на гориво

Вж. описанието в раздел 8.4

Приложима в рамките на ограниченията, свързани с разполагаемостта на различни видове горива, която може да бъде повлияна от енергийната политика на държавата членка


Таблица 22

Свързани с НДНТ емисионни нива за емисии във въздуха на SO2 и прах от изгарянето на газьол в газовите турбини, газови турбини, включително турбините, работещи с два вида гориво

Вид на горивната инсталация

НДНТ-СЕН(mg/Nm3)

SO2

Прах

Средногодишна стойност (134)

Среднодневна стойност или средна стойност за периода на пробовземане (135)

Средногодишна стойност (134)

Среднодневна стойност или средна стойност за периода на пробовземане (135)

Нови и съществуващи инсталации

35–60

50–66

2–5

2–10

4.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА НДНТ ПРИ ИЗГАРЯНЕТО НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА

4.1.   Заключения за НДНТ при изгарянето на природен газ

Освен ако не е посочено друго, представените в настоящия раздел заключения за НДНТ са общоприложими за изгарянето на природен газ. Те са валидни в допълнение към заключенията за НДНТ, представени в раздел 1. Те не се прилагат по отношение на горивни инсталации на разположени в морето платформи, които са обхванати в раздел 4.3.

4.1.1.   Енергийна ефективност

BAT 40.

С цел да се увеличи енергийната ефективност при изгарянето на природен газ в газови турбини, НДНТ е да се използва подходяща комбинация от техниките, посочени в BAT 12, а също и от техниките, посочени по-долу.

Техника

Описание

Приложимост

a)

Паро-газов цикъл

Вж. описанието в раздел 8.2

Общоприложим за нови газови турбини и двигатели, освен когато се експлоатират < 1 500 h годишно.

Приложим за съществуващите газови турбини и двигатели в рамките на ограниченията, свързани с характеристиките на парния цикъл и наличието на достатъчно място.

Неприложим за съществуващи газови турбини и двигатели, работещи < 1 500 h годишно.

Неприложим за газови турбини за механично задвижване, работещи в непостоянен режим при значителни колебания на товара и чести пускания и спирания.

Неприложим за котли


Таблица 23

Свързани с НДНТ нива на енергийна ефективност (НДНТ-СЕЕН) при изгаряне на природен газ

Тип горивен блок

НДНТ-СЕЕН (136)  (137)

Нетен електрически к.п.д. (%)

Нетно общо използване на гориво (%) (138)  (139)

Нетен механичен к.п.д. (%) (139)  (140)

Нов блок

Съществуващ блок

Нов блок

Съществуващ блок

Двигател, работещ с газ

39,5–44 (141)

35–44 (141)

56–85 (141)

Не е налично НДНТ-СЕЕН

Газов котел

39–42,5

38–40

78–95

Не е налично НДНТ-СЕЕН.

Газова турбина с отворен цикъл, ≥ 50 MWth

36–41,5

33–41,5

Не е налично НДНТ-СEЕН

36,5–41

33,5–41

Газотурбинна инсталация с паро-газов цикъл (ГТИПГЦ)

ГТИПГЦ, 50–600 MWth

53–58,5

46–54

Не е налично НДНТ-СEЕН

Не е налично НДНТ-СEЕН

ГТИПГЦ, ≥ 600 MWth

57–60,5

50–60

Не е налично НДНТ-СEЕН

Не е налично НДНТ-СEЕН

ГТИПГЦ за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, 50–600 MWth

53–58,5

46–54

65–95

Не е налично НДНТ-СEЕН

ГТИПГЦ за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, ≥ 600 MWth

57–60,5

50–60

65–95

Не е налично НДНТ-СEЕН

4.1.2.   Емисии във въздуха на NOX, CO, NMVOC и CH4

BAT 41.

С оглед на предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха на NOX от изгарянето на природен газ в котли, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

а)

Поетапно подаване на въздух и/или гориво

Вж. описанията в раздел 8.3.

Поетапното подаване на въздух често се обединява с горелки за ниски емисии на NOX

Общоприложима

б)

Рециркулация на димни газове

Вж. описанието в раздел 8.3

в)

Горелка с ниски емисии на азотни оксиди (ГНЕАО)

г)

Високотехнологична система за управление

Вж. описанието в раздел 8.3.

Тази техника често се използва в комбинация с други техники, но може да се използва самостоятелно за горивни инсталации, които се експлоатират < 500 h годишно

Приложимостта по отношение на стари горивни инсталации може да бъде ограничена от необходимостта за преоборудване на горивната уредба и/или системата за управление

д)

Намаляване на температура на въздуха за горене

Вж. описанието в раздел 8.3

Общоприложима в рамките на ограниченията във връзка с нуждите на процеса

е)

Селективна некаталитична редукция (СНКР)

Не се прилага в случай на горивни инсталации, които се експлоатират по-малко от 500 h годишно при силно променливи стойности на натоварването на котела.

Приложимостта може да бъде ограничена в случай на горивни инсталации, които се експлоатират между 500 и 1 500 h годишно при силно променливи стойности на натоварването на котела

ж)

Селективна каталитична редукция (СКР)

Неприложима за горивни инсталации, работещи < 500 h годишно.

Не е общоприложима за горивни инсталации с мощност < 100 MWth.

Може да има технически и икономически ограничения за преоборудване на съществуващи горивни инсталации, работещи между 500 и 1 500  часа годишно

BAT 42.

С оглед на предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха на NOX при изгарянето на природен газ в газови турбини, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

а)

Високотехнологична система за управление

Вж. описанието в раздел 8.3.

Тази техника често се използва в комбинация с други техники, но може да се използва самостоятелно за горивни инсталации, които се експлоатират < 500 h годишно.

Приложимостта по отношение на стари горивни инсталации може да бъде ограничена от необходимостта за преоборудване на горивната уредба и/или системата за управление

б)

Подаване на вода/пара

Вж. описанието в раздел 8.3

Приложимостта може да бъде ограничена поради недостатъчното наличие на вода

в)

Горелки за сухо намаляване на емисиите на NOX (ГСНАЕО)

Приложимостта може да бъде ограничена при турбини, за които няма наличен модул за преоборудване, или когато вече са монтирани системи за подаване на вода/пара

г)

Концепция за проектиране за ниско натоварване

Адаптиране на управлението на процеса и свързаното с него оборудване с цел да се поддържа добра горивна ефективност при измененията на търсенето на енергия, например чрез подобряване на способността за контрол на дебита на входящия въздух или чрез разделяне на горивния процес на етапи

Приложимостта може да бъде ограничена от конструкцията на газовата турбина

д)

Горелка с ниски емисии на азотни оксиди (ГНЕАО)

Вж. описанието в раздел 8.3

Общоприложима за допълнително горене при парогенератори с утилизация на топлината (ПКУ) в газотурбинни инсталация с паро-газов цикъл (ГТИПГЦ)

е)

Селективна каталитична редукция (СКР)

Неприложима за горивни инсталации, работещи < 500 h годишно.

Не е общоприложима за съществуващи горивни инсталации с мощност < 100 MWth.

Преоборудването на съществуващите горивни инсталации може да бъде ограничено от недостига на място.

Може да има технически и икономически ограничения за преоборудване на съществуващи горивни инсталации, работещи между 500 и 1 500  часа годишно

BAT 43.

С оглед на предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха на NOX от изгарянето на природен газ в двигатели, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

а)

Високотехнологична система за управление

Вж. описанието в раздел 8.3.

Тази техника често се използва в комбинация с други техники, но може да се използва самостоятелно за горивни инсталации, които се експлоатират < 500 h годишно.

Приложимостта по отношение на стари горивни инсталации може да бъде ограничена от необходимостта за преоборудване на горивната уредба и/или системата за управление

б)

Конструкция за използване на бедна смес

Вж. описанието в раздел 8.3.

Обикновено се използва в комбинация със селективна каталитична редукция

Техниката е приложима само за нови газови двигатели

в)

Модернизирана конструкция за използване на бедна смес

Вж. описанията в раздел 8.3.

Приложима само за нови двигатели със запалване с искрова свещ

г)

Селективна каталитична редукция (СКР)

Преоборудването на съществуващите горивни инсталации може да бъде ограничено от недостига на място.

Неприложима за горивни инсталации, работещи < 500 h годишно.

Може да има технически и икономически ограничения за преоборудване на съществуващи горивни инсталации, работещи между 500 и 1 500 часа годишно

BAT 44.

С оглед на предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха на CO от изгарянето на природен газ, НДНТ е да се използва оптимизирано изгаряне и/или да се използват катализатори за окисление.

Описание

Вж. описанията в раздел 8.3

Таблица 24

Свързаните с НДНТ емисионни нива (НДНТ-СЕН) за емисии във въздуха на NOX от изгарянето на природен газ в газови турбини

Вид на горивната инсталация

Обща номинална входяща топлинна мощност на горивната инсталация

(MWth)

НДНТ-СЕН (mg/Nm3) (142)  (143)

Средногодишна стойност (144)  (145)

Среднодневна стойност или средна стойност за периода на пробовземане

Газови турбини с отворен цикъл (ГТОЦ) (146)  (147)

Нови ГТОЦ

≥ 50

15–35

25–50

Съществуващи ГТОЦ (с изключение на турбини за механично задвижвани приложения) — всички без инсталациите, работещи < 500 h годишно

≥ 50

15–50

25–55 (148)

Газотурбинни инсталация с паро-газов цикъл (ГТИПГЦ) (146)  (149)

Нови ГТИПГЦ

≥ 50

10–30

15–40

Съществуващи ГТИПГЦ с нетно общо използване на горивото < 75 %

≥ 600

10–40

18–50

Съществуващи ГТИПГЦ с нетно общо използване на горивото ≥ 75 %

≥ 600

10–50

18–55 (150)

Съществуващи ГТИПГЦ с нетно общо използване на горивото < 75 %

50–600

10–45

35–55

Съществуващи ГТИПГЦ с нетно общо използване на горивото ≥ 75 %

50–600

25–50 (151)

35–55 (152)

Газови турбини с отворен цикъл и газотурбинни инсталации с паро-газов цикъл

Газови турбини, пуснати в експлоатация не по-късно от 27 ноември 2003 г., или съществуващи газови турбини за аварийни случаи, работещи < 500 h годишно

≥ 50

Няма налични НДНТ-СЕН

60–140 (153)  (154)

Съществуващи газови турбини за механично задвижвани приложения — всички без инсталациите, работещи < 500 h годишно

≥ 50

15–50 (155)

25–55 (156)

В индикативен порядък средногодишните нива на емисии на CO за всеки тип съществуващи горивни инсталации, работещи ≥ 1 500 h годишно, и за всеки тип нови горивни инсталации са най-често следните:

Нови ГТОЦ с мощност ≥ 50 MWth: < 5–40 mg/Nm3 За инсталации с нетен електрически к.п.д. (ЕКПД), по-голям от 39 %, към стойността на горната граница на интервала може да се приложи корекционен коефициент, съответстващ на [горна граница] × ЕКПД/39, където ЕКПД е нетният електрически к.п.д. или нетният механичен к.п.д. на инсталацията, определен по ISO за условия на базов товар.

Съществуващи ГТОЦ с мощност ≥ 50 MWth (с изключение на турбини за механично задвижвани приложения): < 5–40 mg/Nm3 Горната граница на този интервал обикновено е 80 mg/Nm3 в случай на съществуващи инсталации, които не могат да бъдат оборудвани с техники за суха редукция на NOX, или 50 mg/Nm3 за инсталации, които функционират при ниско натоварване.

Нови ГТИПГЦ с мощност ≥ 50 MWth: < 5–30 mg/Nm3. За инсталации с нетен електрически к.п.д. (ЕКПД), по-голям от 55 %, към стойността на горната граница на интервала може да се приложи корекционен коефициент, съответстващ на [горна граница] × ЕКПД/55, където ЕКПД е нетният електрически к.п.д. на инсталацията, определен за условия на базов товар по ISO.

Съществуващи ГТИПГЦ с мощност ≥ 50 MWth: < 5–30 mg/Nm3. Горната граница на този интервал обикновено е 50 mg/Nm3 за инсталации, които функционират при ниско натоварване.

Съществуващи газови турбини с мощност ≥ 50 MWth за механично задвижвани приложения: < 5–40 mg/Nm3. Горната граница на този интервал обикновено е 50 mg/Nm3, когато инсталациите функционират при ниско натоварване.

При газови турбини, оборудвани с ГСНЕАО, посочените примерни нива съответстват на ефикасна работа на горелките.

Таблица 25

Свързаните с НДНТ емисионни нива (НДНТ-СЕН) за емисии във въздуха на NOX от изгарянето на природен газ в котли и двигатели

Вид на горивната инсталация

НДНТ-СЕН (mg/Nm3)

Средногодишна стойност (157)

Среднодневна стойност или средна стойност за периода на пробовземане

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (158)

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (159)

Котел

10–60

50–100

30–85

85–110

Двигател (160)

20–75

20–100

55–85

55–110 (161)

За пример, средногодишните нива на емисии на СО обикновено са:

< 5–40 mg/Nm3 за съществуващи котли, които се експлоатират ≥ 1 500 h годишно,

< 5–15 mg/Nm3 за нови котли,

< 30–100 mg/Nm3 за съществуващи котли, които се експлоатират ≥ 1 500 h годишно, и за нови двигатели.

BAT 45.

С оглед на намаляването на емисиите във въздуха на неметанови летливи органични съединения (НМЛОС) от изгарянето на природен газ в газови двигатели със запалване с искрова свещ, работещи с бедна смес, НДНТ е да се използва оптимизирано изгаряне и/или да се използват катализатори на окисляването.

Описание

Вж. описанията в раздел 8.3. Катализаторите на окисляването не са ефективни от гледна точка на намаляването на емисиите от наситени въглеводороди, съдържащи по-малко от четири въглеродни атома.

Таблица 26

Свързаните с НДНТ емисионни нива (НДНТ-СЕН) за емисиите във въздуха на формалдехид и СН4 от изгарянето на природен газ в газови двигатели със запалване с искрова свещ, работещи с бедна смес

Обща номинална входяща топлинна мощност на горивната инсталация (MWth)

НДНТ-СЕН (mg/Nm3)

Формалдехид

CH4

Средни стойности за периода на пробовземане

Нови или съществуващи инсталации

Нова инсталация

Съществуваща инсталация

≥ 50

5–15 (162)

215–500 (163)

215–560 (162)  (163)

4.2.   Заключения за НДНТ при изгарянето на технологични газове от черната металургия

Освен ако не е посочено друго, представените в настоящия раздел заключения за НДНТ са общоприложими за изгарянето на технологични газове от черната металургия (доменен газ, коксов газ, конверторен газ), поотделно, в комбинация или едновременно с други газообразни и/или течни горива. Те са валидни в допълнение към заключенията за НДНТ, представени в раздел 1.

4.2.1.   Енергийна ефективност

BAT 46.

С цел да се увеличи енергийната ефективност при изгарянето на технологични газове от черната металургия, НДНТ е да се използва подходяща комбинация от техниките, посочени в BAT 12, а също и от техниките, посочени по-долу.

Техника

Описание

Приложимост

a)

Система за управление на технологичния газ

Вж. описанието в раздел 8.2

Приложима само за металургични комбинати


Таблица 27

Свързани с НДНТ нива на енергийна ефективност (НДНТ-СЕЕН) за изгаряне на технологични газове от черната металургия в котли

Тип горивен блок

НДНТ-СЕЕН (164)  (165)

Нетен електрически к.п.д. (%)

Нетно общо използване на гориво (%) (166)

Съществуващ котел, използващ няколко вида горива

30–40

50–84

Нов котел, използващ няколко вида горива (167)

36–42,5

50–84


Таблица 28

Свързани с НДНТ нива на енергийна ефективност (НДНТ-СЕЕН) за изгаряне на технологични газове от черната металургия в ГТИПГЦ

Тип горивен блок

НДНТ-СЕЕН (168)  (169)

Нетен електрически к.п.д. (%)

Нетно общо използване на горивото (%) (170)

Нов блок

Съществуващ блок

ГТИПГЦ за КПТЕ

> 47

40–48

60–82

ГТИПГЦ

> 47

40–48

Не е налично НДНТ-СEЕН

4.2.2.   Емисии във въздуха на NOX и CO

BAT 47.

С оглед на предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха на NOX от изгарянето на технологични газове от черната металургия в котли, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

а)

Горелка с ниски емисии на азотни оксиди (ГНЕАО)

Вж. описанието в раздел 8.3.

Специално проектирани горелки с ниски емисии на азотни оксиди, разположени в множество редове за всеки вид гориво, или такива, които имат специални характеристики за изгаряне на няколко вида гориво (например специални дюзи за изгаряне на различни горива, или предварително смесени горива)

Общоприложима

б)

Поетапно подаване на въздух

Вж. описанията в раздел 8.3

в)

Поетапно подаване на горивото

г)

Рециркулация на димни газове

д)

Система за управление на технологичния газ

Вж. описанието в раздел 8.2

Общоприложима в рамките на ограниченията, свързани с достъпността на различни видове горива

е)

Високотехнологична система за управление

Вж. описанието в раздел 8.3.

Обикновено се използва в комбинация с други техники

Приложимостта по отношение на стари горивни инсталации може да бъде ограничена от необходимостта за преоборудване на горивната уредба и/или системата за управление

ж)

Селективна некаталитична редукция (СНКР)

Вж. описанията в раздел 8.3

Неприложима за горивни инсталации, работещи < 500 h годишно

з)

Селективна каталитична редукция (СКР)

Неприложима за горивни инсталации, работещи < 500 h годишно.

Не е общоприложима за горивни инсталации с мощност < 100 MWth.

Преоборудването на съществуващите горивни инсталации може да бъде ограничено от недостига на място и от конфигурацията на горивната инсталация

BAT 48.

С оглед на предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха на NOX от изгарянето на технологични газове от черната металургия в ГТИПГЦ, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

а)

Система за управление на технологичните газове

Вж. описанието в раздел 8.2

Общоприложима в рамките на ограниченията, свързани с достъпността на различни видове гориво

б)

Високотехнологична система за управление

Вж. описанието в раздел 8.3.

Обикновено се използва в комбинация с други техники

Приложимостта по отношение на стари горивни инсталации може да бъде ограничена от необходимостта за преоборудване на горивната уредба и/или системата за управление

в)

Подаване на вода/пара

Вж. описанието в раздел 8.3.

В газовите турбини, които могат да работят с два вида горива и използват ГСНЕАО при работа с технологични газове от черната металургия, добавянето на вода/пара се използва обикновено при работа с природен газ

Приложимостта може да бъде ограничена поради недостатъчното наличие на вода

г)

Горелки за сухо намаляване на емисиите на NOX (ГСНЕАО)

Вж. описанието в раздел 8.3.

Горелки за сухо намаляване на емисиите на NOX, които изгарят технологични газове от черната металургия, се различават от онези, които изгарят само природен газ

Приложима с оглед на ограниченията, свързани с реакционната способност на технологичните газове от черната металургия, напр. коксовия газ.

Приложимостта може да бъде ограничена при турбини, за които няма наличен модул за преоборудване, или когато вече са монтирани системи за подаване на вода/пара

д)

Горелка за ниски емисии на азотни оксиди (ГНЕАО)

Вж. описанието в раздел 8.3

Приложима само за допълнително горене при парни котли-утилизатори (ПКУ) в газотурбинни инсталации с паро-газов цикъл (ГТИПГЦ)

е)

Селективна каталитична редукция (СКР)

Преоборудването на съществуващите горивни инсталации може да бъде ограничено от недостига на място

BAT 49.

С оглед на предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха на CO от изгарянето на технологични газове от черната металургия, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

a)

Оптимизиране на горенето

Вж. описанията в раздел 8.3

Общоприложима

б)

Катализатори на окислението

Приложима само за ГТИПГЦ.

Приложимостта може да бъде ограничена от недостига на място, изискванията по отношение на товара и съдържанието на сяра в горивото


Таблица 29

Свързани с НДНТ емисионни нива (НДНТ-СЕН) за емисии във въздуха на NOX при изгарянето на 100 % технологични газове от черната металургия

Вид на горивната инсталация

Референтно съдържание на O2 (в обемни проценти);

НДНТ-СЕН (mg/Nm3) (171)

Средногодишна стойност

Среднодневна стойност или средна стойност за периода на пробовземане

Нов котел

3

15–65

22–100

Съществуващ котел

3

20–100 (172)  (173)

22–110 (172)  (174)  (175)

Нова ГТИПГЦ

15

20–35

30–50

Съществуваща ГТИПГЦ

15

20–50 (172)  (173)

30–55 (175)  (176)

За пример, средногодишните нива на емисии на СО обикновено са:

< 5–100 mg/Nm3 за съществуващи котли, които се експлоатират ≥ 1 500 h годишно,

< 5–35 mg/Nm3 за нови котли,

< 5–20 mg/Nm3 за съществуващи ГТИПГЦ, които се експлоатират ≥ 1 500 h годишно, и за нови ГТИПГЦ.

4.2.3.   Емисии във въздуха на SOX

BAT 50.

С оглед на предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха на SOX от изгарянето на технологичен газ от черната металургия, НДНТ е да се използва комбинация от няколко от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

а)

Система за управление на технологичния газ и избор на спомагателно гориво

Вж. описанието в раздел 8.2.

До степента, възможна в черната металургия, максимално използване на:

по-голямата част от доменния газ с ниско съдържание на сяра в горивната смес,

комбинация от горива с ниско съдържание на сяра, например горива, които поотделно са с много ниско съдържание на сяра, например:

доменен газ със съдържание на сяра < 10 mg/Nm3,

коксов газ със съдържание на сяра < 300 mg/Nm3,

и спомагателни горива, като:

природен газ,

течни горива със съдържание на сяра ≤ 0,4 % (в котли).

Използване на ограничено количество горива с по-високо съдържание на сяра

Общоприложима в рамките на ограниченията, свързани с достъпността на различни видове гориво

б)

Предварително пречистване на коксовия газ в металургичния комбинат

Използване на една от следните техники:

десулфуризация посредством абсорбционни системи,

мокра окислителна десулфуризация

Приложима само за горивни инсталации, използващи коксов газ


Таблица 30

Свързани с НДНТ емисионни нива (НДНТ-СЕН) за емисии във въздуха на SOX от изгарянето на 100 % технологични газове от черната металургия

Вид на горивната инсталация

Референтно съдържание на O2 (в обемни проценти)

НДНТ-СЕН за SO2 (mg/Nm3)

Средногодишна стойност (177)

Среднодневна стойност или средна стойност за периода на пробовземане (178)

Нови или съществуващи котли

3

25–150

50–200 (179)

Нови или съществуващи ГТИПГЦ

15

10–45

20–70

4.2.4.   Емисии във въздуха на прах

BAT 51.

С оглед на предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха на прах от изгарянето на технологичен газ от черната металургия, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

а)

Избор/управление на гориво

Използването на комбинация от технологични газове и спомагателни горива с ниско средно съдържание на прах или пепел

Общоприложима в рамките на ограниченията, свързани с достъпността на различни видове гориво

б)

Предварително пречистване на доменния газ в металургичния комбинат

Използване на едно устройство за сухо обезпрашаване или на комбинация от такива устройства (напр. навеси, прахоуловители, циклони, електростатични филтри) и/или последващи устройства за намаляване на праха (вентуриеви скрубери, скрубери с прегради, скрубери с пръстеновидни процепи, мокри електростатични филтри, дезинтегратори)

Приложима само ако се изгаря доменен газ

в)

Предварително пречистване на конверторния газ в металургичния комбинат

Използване на сухо (напр. с електростатичен или ръкавен филтър) или влажно (напр. с мокър електростатичен филтър или скрубер) обезпрашаване. По-нататъшно описание е дадено в BREF за черната металургия

Приложима само ако се изгаря доменен газ

г)

Електростатичен филтър (ЕСФ)

Вж. описанията в раздел 8.5

Техниката е приложима само за горивни инсталации, в които се изгаря значителен дял спомагателни горива с високо съдържание на пепел

д)

Ръкавен филтър


Таблица 31

Свързани НДНТ емисионни нива (НДНТ-СЕН) за емисии във въздуха на прах от изгарянето на 100 % технологични газове от черната металургия

Вид на горивната инсталация

НДНТ-СЕН за прах (mg/Nm3)

Средногодишна стойност (180)

Среднодневна стойност или средна стойност за периода на пробовземане (181)

Нови или съществуващи котли

2–7

2–10

Нови или съществуващи ГТИПГЦ

2–5

2–5

4.3.   Заключения за НДНТ за изгарянето на газообразни и/или течни горива на платформи, разположени в морето

Освен ако не е посочено друго, представените в настоящия раздел заключения за НДНТ са общоприложими за изгарянето на газообразни и/или течни горива на разположени в морето платформи. Те са валидни в допълнение към заключенията за НДНТ, представени в раздел 1.

BAT 52.

С цел да се подобрят общите екологични параметри при изгарянето на газообразни и/или течни горива на разположени в морето платформи, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените по-долу техники.

Техники

Описание

Приложимост

а)

Оптимизация на процеса

Оптимизация на процеса с цел намаляването до минимум на необходимата механична енергия

Общоприложима

б)

Контрол на загубите на налягане

Оптимизиране и поддържане на смукателните и изпускателните системи по начин, чрез който се намаляват до минимум загубите на налягане

в)

Управление на товара

Експлоатация на генераторите или компресорите в режим на натоварване, при който се свеждат до минимум емисиите

г)

Намаляване до минимум на „оперативния резерв“

При експлоатация на съоръженията с резерв на мощност с цел оперативна надеждност броят на допълнителните турбини се намалява до минимум, освен при изключителни обстоятелства

д)

Избор на гориво

Осигуряване на източник на горивен газ от високо разположена точка в нефто/газодобивния комплекс, при която се осигурява минимален диапазон на вариране на горивните характеристики на газа, например на калоричността, минимални концентрации на серни съединения с цел намаляване до минимум на образуването на SO2. При течните дестилатни горива се отдава предпочитание на горива с ниско съдържание на сяра

е)

Регулировка на момента на впръскването

Оптимизиране на момента на впръскването при двигателите

ж)

Рекупериране на топлина

Използване на топлината на отработилите газове на газовата турбина/двигателя за отопление на платформата

Общоприложима към нови горивни инсталации.

В съществуващите горивни инсталации приложимостта може да бъде ограничена от степента на търсене на топлина и разположението на горивната инсталация (наличие на място)

з)

Интегриране на енергийните системи на различни газови/нефтени находища

Използване на централен източник на енергия за снабдяване на множество участващи платформи, разположени на различни газови/нефтени находища

Приложимостта може да бъде ограничена от разположението на различните газови/нефтени находища и от организацията на различните участващи платформи, по-специално що се отнася до съгласуването на графиците за планиране, стартиране и спиране на производството

BAT 53.

С оглед на предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха на NOX от изгарянето на газообразни и/или течни горива на разположени в морето платформи, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

а)

Високотехнологична система за управление

Вж. описанията в раздел 8.3

Приложимостта по отношение на стари горивни инсталации може да бъде ограничена от необходимостта за преоборудване на горивната уредба и/или системата за управление

б)

Горелки за сухо намаляване на емисиите на NOX (ГСНЕАО)

Приложима към нови газови турбини (стандартно оборудване) в рамките на ограниченията, свързани с промените на качеството на горивата.

За газовите турбини приложимостта може да бъде ограничена от: наличието на модул за преоборудване (за работа с нисък товар), сложността на организацията на платформата и наличието на място

в)

Конструкция за използване на бедна смес

Техниката е приложима само за нови газови двигатели

г)

Горелка за ниски емисии на азотни оксиди (ГНЕАО)

Приложима само за котли

BAT 54.

С оглед на предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха на СО от изгарянето на газообразни и/или течни горива в газови турбини, разположени в морето платформи, НДНТ е да се използва една техника или комбинация от няколко от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

а)

Оптимизиране на горенето

Вж. описанията в раздел 8.3

Общоприложима

б)

Катализатори на окислението

Неприложима за горивни инсталации, работещи < 500 h годишно.

Преоборудването на съществуващите горивни инсталации може да бъде ограничено от недостига на място, както и от ограничения по отношение на теглото


Таблица 32

Свързаните с най-добрите налични техники (НДНТ) емисионни нива (НДНТ-СЕН) за емисии във въздуха на NOX от изгарянето на газообразни горива в ГТОЦ, на разположени в морето платформи

Вид на горивната инсталация

НДНТ-СЕН (mg/Nm3) (182)

Средни стойности за периода на пробовземане

Нова газова турбина, изгаряща газообразно гориво (183)

15–50 (184)

Съществуваща газова турбина, изгаряща газообразно гориво (183)

< 50–350 (185)

За пример, средните нива на емисии на СО през периода на вземане на проби обикновено са:

< 100 mg/Nm3 за съществуващите газови турбини, които изгарят газообразни горива на разположени в морето платформи, експлоатирани ≥ 1 500 h годишно,

< 75 mg/Nm3 за новите газови турбини, които изгарят газообразни горива на разположени в морето платформи.

5.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА НДНТ ЗА МНОГОГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ

5.1.   Заключения за НДНТ при изгарянето на технологични горива от химическата промишленост

Освен ако не е посочено друго, представените в настоящия раздел заключения за НДНТ са общоприложими за изгарянето на технологични горива от химическата промишленост поотделно, в комбинация или едновременно с други газообразни и/или течни горива. Те са валидни в допълнение към заключенията за НДНТ, представени в раздел 1.

5.1.1.   Общи екологични показатели

BAT 55.

С цел да се увеличи енергийната ефективност на изгарянето на технологични горива от химическа промишленост, НДНТ е да се използва подходяща комбинация от техниките, посочени в BAT 6, а също и техниката, посочена по-долу.

Техника

Описание

Приложимост

a)

Предварително пречистване на технологични горива от химическата промишленост

Извършва се предварително пречистване на технологични горива от химическата промишленост във/извън горивната инсталация с цел подобряване на екологичните показатели на изгарянето на горивото

Приложимо в рамките на ограниченията, свързани с технологичните характеристики на горивото и на наличието на място

5.1.2.   Енергийна ефективност

Таблица 33

Свързани с НДНТ нива на енергийна ефективност (НДНТ-СЕЕН) за изгаряне на технологични горива от химическата промишленост в котли

Тип горивен блок

НДНТ-СЕЕН (186)  (187)

Нетен електрически к.п.д. (%)

Нетно общо използване на гориво (%) (188)  (189)

Нов блок

Съществуващ блок

Нов блок

Съществуващ блок

Котли, използващи технологични горива от химическата промишленост, включително смесени с тежко гориво, газьол и/или други течни горива

> 36,4

35,6–37,4

80–96

80–96

Котли, използващи газообразни технологични горива от химическата промишленост, включително смесени с природен газ и/или други газообразни горива

39–42,5

38–40

78–95

78–95

5.1.3.   Емисии във въздуха на NOX и CO

BAT 56.

С оглед на предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха на NOX, като същевременно се ограничават емисиите във въздуха на СО при изгарянето на технологични горива от химическа промишленост, НДНТ е да се използва една техника или комбинация от няколко от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

а)

Горелка с ниски емисии на азотни оксиди (ГНЕАО)

Вж. описанията в раздел 8.3

Общоприложима

б)

Поетапно подаване на въздух

в)

Поетапно подаване на горивото

Вж. описанието в раздел 8.3.

За осъществяването на поетапно подаване на горивото при изгаряне на смес от течни горива може да е необходимо специално проектиране на горелките

г)

Рециркулация на димни газове

Вж. описанията в раздел 8.3

Общоприложима към нови горивни инсталации.

Приложима за съществуващите горивни инсталации в рамките на ограниченията, свързани с безопасността на химическата инсталация

д)

Добавяне на вода/пара

Приложимостта може да бъде ограничена поради недостатъчно наличие на вода

е)

Избор на гориво

Приложима в рамките на ограниченията, свързани с разполагаемостта на различни видове горива и/или алтернативното използване на технологичното гориво

ж)

Високотехнологична система за управление

Приложимостта по отношение на стари горивни инсталации може да бъде ограничена от необходимостта за преоборудване на горивната уредба и/или системата за управление

з)

Селективна некаталитична редукция (СНКР)

Приложима за съществуващите горивни инсталации в рамките на ограниченията, свързани с безопасността на химическата инсталация.

Неприложима за горивни инсталации, работещи < 500 h годишно.

Приложимостта може да бъде ограничена в случай на горивни инсталации, които се експлоатират между 500 и 1 500 h годишно при чести смени на горивото и променливи стойности на товара

и)

Селективна каталитична редукция (СКР)

Приложима за съществуващите горивни инсталации в рамките на ограниченията, свързани с конфигурацията на димохода, наличието на място и безопасността на химическата инсталация.

Неприложима за горивни инсталации, работещи < 500 h годишно.

Може да има технически и икономически ограничения за преоборудване на съществуващи горивни инсталации, работещи между 500 и 1 500  часа годишно.

Не е общоприложима за горивни инсталации с мощност < 100 MWth


Таблица 34

Свързаните с НДНТ емисионни нива (НДНТ-СЕН) за емисии във въздуха на NOX при изгарянето на 100 % технологични горива от химическата промишленост в котли

Фаза на горивото, използвано в горивната инсталация

НДНТ-СЕН (mg/Nm3)

Средногодишни стойности

Среднодневна стойност или средна стойност за периода на пробовземане

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (190)

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (191)

Смес от газове и течности

30–85

80–290 (192)

50–110

100–330 (192)

Само газове

20–80

70–100 (193)

30–100

85–110 (194)

Примерните средногодишни нива на емисии на CO при съществуващи горивни инсталации, които се експлоатират ≥ 1 500 h годишно, или при нови горивни инсталации, обикновено ще са < 5–30 mg/Nm3.

5.1.4.   Емисии във въздуха на SOX, HCl и HF

BAT 57.

С оглед на предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха на SOX, HCl и HF от изгарянето на технологични горива от химическа промишленост в котли, НДНТ е да се използва една техника или комбинация от няколко от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

а)

Избор на гориво

Вж. описанията в раздел 8.4

Приложима в рамките на ограниченията, свързани с разполагаемостта на различни видове горива и/или алтернативното използване на технологичното гориво

б)

Впръскване на сорбент в котела (в пещта или в горивния слой)

Приложима за съществуващите горивни инсталации в рамките на ограниченията, свързани с конфигурацията на димохода, наличието на място и безопасността на химическата инсталация.

Мократа ДДГ и ДДГ с морска вода не са приложими за горивните инсталации, които се експлоатират < 500 h годишно.

Може да има технически и икономически ограничения за прилагане на мократа ДДГ и ДДГ с морска вода в горивни инсталации с мощност < 300 MWth, както и за преоборудване за използване на тези техники на съществуващи горивни инсталации, които се експлоатират между 500 и 1 500 часа годишно

в)

Впръскване на сорбент в димохода (ВСД)

г)

Абсорбер със сухо впръскване (АСВ)

д)

Мокро скруберно очистване

Вж. описанието в раздел 8.4.

Мокрото скруберно очистване се използва за отстраняване на HCl и HF, когато не се използва мокра ДДГ за намаляване на емисиите на SOX

е)

Мокра десулфуризация на димните газове (мокра ДДГ)

Вж. описанията в раздел 8.4

ж)

Десулфуризация на димните газове с морска вода


Таблица 35

Свързаните с НДНТ емисионни нива (НДНТ-СЕН) за емисии във въздуха на SOX от изгарянето на 100 % технологични горива от химическа промишленост в котли

Вид на горивната инсталация

НДНТ-СЕН (mg/Nm3)

Средногодишна стойност (195)

Среднодневна стойност или средна стойност за периода на пробовземане (196)

Нови и съществуващи котли

10–110

90–200


Таблица 36

Свързаните с НДНТ емисионни нива (НДНТ-СЕН) за емисии във въздуха на HCl и HF от изгарянето на технологични горива от химическа промишленост в котли

Обща номинална входяща топлинна мощност на горивната инсталация

(MWth)

НДНТ-СЕН (mg/Nm3)

HCl

HF

Средни стойности от пробите, вземани в продължение на една година

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (197)

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (197)

< 100

1–7

2–15 (198)

< 1–3

< 1–6 (199)

≥ 100

1–5

1–9 (198)

< 1–2

< 1–3 (199)

5.1.5.   Емисии във въздуха на прах и метални частици

BAT 58.

С цел да се намалят емисиите във въздуха на прах, метални частици и микроелементи от изгарянето на технологични горива от химическата промишленост в котли, НДНТ е да се използва една техника или комбинация от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

а)

Електростатичен филтър (ЕСФ)

Вж. описанията в раздел 8.5

Общоприложима

б)

Ръкавен филтър

в)

Избор на гориво

Вж. описанието в раздел 8.5.

Използване на комбинация от технологични газове от химическа промишленост и спомагателни горива с ниско до средно съдържание на пепел

Приложима в рамките на ограниченията, свързани с разполагаемостта на различни видове горива и/или алтернативното използване на технологичното гориво

г)

Система за суха или полусуха десулфуризация на димните газове

Вж. описанията в раздел 8.5.

Техниката се използва основно за контрол на емисиите на SOX, HCl и/или HF

За приложимостта вж. BAT 57

д)

Мокра десулфуризация на димните газове (мокра ДДГ)


Таблица 37

Свързани с НДНТ емисионни нива (НДНТ-СЕН) за емисии във въздуха на прах при изгарянето в котли на смес от газообразни и течни горива, съставени от 100 % технологични горива от химическа промишленост

Обща номинална входяща топлинна мощност на горивната инсталация

(MWth)

НДНТ-СЕН за прах (mg/Nm3)

Средногодишни стойности

Среднодневна стойност или средна стойност за периода на пробовземане

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (200)

Нова инсталация

Съществуваща инсталация (201)

< 300

2–5

2–15

2–10

2–22 (202)

≥ 300

2–5

2–10 (203)

2–10

2–11 (202)

5.1.6.   Емисии във въздуха на летливи органични съединения и полихлорирани дибензодиоксини и фурани

BAT 59.

С цел намаляване на емисиите във въздуха на летливи органични съединения и полихлорирани дибензодиоксини и -фурани при изгарянето на технологични горива от химическата промишленост в котли, НДНТ е използването на една от техниките, посочени в BAT 6 и по-долу, както и на комбинация от посочените техники

Техника

Описание

Приложимост

а)

Впръскване на активен въглен

Вж. описанието в раздел 8.5

Техниката е приложима само за горивни инсталации, използващи горива, получени от химични процеси с участието на хлорирани вещества.

За приложимостта СКР и бързо охлаждане вж. НДНТ 56 и НДНТ 57

б)

Бързо охлаждане с използване на мокро скруберно очистване/кондензатор на димните газове

Вж. описанието на мокрото скруберно очистване/кондензатора на димните газове в раздел 8.4

в)

Селективна каталитична редукция (СКР)

Вж. описанието в раздел 8.3.

Системата за селективна каталитична редукция е адаптирана и е по-голяма от съответната система, използвана за намаляване на емисиите на NOX


Таблица 38

Свързани с НДНТ емисионни нива (НДНТ-СЕН) за емисии във въздуха на ПХДД/Ф и общ летлив органичен въглерод (ОЛОВ) от изгарянето на 100 % технологични горива от химическа промишленост в котли

Замърсител

Единица

НДНТ-СЕН

Средни стойности за периода пробовземане

ПХДД/Ф (204)

ng I-TEQ/Nm3

< 0,012–0,036

ОЛОВ

mg/Nm3

0,6–12

6.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА НДНТ ЗА СЪВМЕСТНО ИЗГАРЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Освен ако не е посочено друго, представените в настоящия раздел заключения за НДНТ са общоприложими за съвместното изгаряне на отпадъци в горивни инсталации. Те са валидни в допълнение към заключенията за НДНТ, представени в раздел 1.

При съвместно изгаряне на отпадъци НДНТ-СЕН в настоящия раздел се отнася за целия обем генерирани димни газове.

Освен това, когато отпадъци се изгарят съвместно с горивата, обхванати от раздел 2, посочените в раздел 2 НДНТ-СЕН се прилагат i) за целия обем генерирани димни газове, и ii) за обема димни газове, който е получен при изгарянето на горивата, обхванати от посочения раздел, като се използва формулата за правилото за смесване от приложение VI (част 4) към Директива 2010/75/ЕС, в която НДНТ-СЕН за обема димни газове от изгарянето на отпадъци трябва да се определи на основание на BAT 61.

6.1.1.   Общи екологични показатели

BAT 60.

С цел да се подобрят общите екологични показатели на съвместното изгаряне на отпадъци в горивни инсталации, за да се гарантират стабилни условия на изгаряне, и да се намалят емисиите във въздуха, НДНТ е да се използва техниката от BAT 60, буква а) по-долу, както и комбинация от посочени в BAT 6 техники и/или други техники, посочени по-долу.

Техника

Описание

Приложимост

а)

Предварително приемане и приемане на отпадъци

Прилагане на процедура за приемане на всякакъв вид отпадъци в горивната инсталация съгласно съответната НДНТ от справочния документ за най-добри налични техники (BREF) относно третирането на отпадъците. Установени са критерии за приемане по отношение на критичните параметри, като например топлината на изгаряне, съдържанието на влага, пепел, хлор и флуор, сяра, азот, полихлориран бифенил, метали, (летливи (напр. Hg, Tl, Pb, Co, Se) и нелетливи (напр. V, Cu, Cd, Cr, Ni), фосфор, и алкални соли (когато се използват животински субпродукти).

Прилагат се системи за осигуряване на качеството за всяка партида отпадъци с цел да се гарантират характеристиките на отпадъците, които се изгарят съвместно, и да се контролират стойностите на определени критични параметри (например EN 15358 за неопасни твърди възстановени горива)

Общоприложима

б)

Подбор/ограничаване на отпадъците

Внимателен подбор на вида и масовия дебит на отпадъците, както и ограничаване на процента най-замърсени отпадъци, които могат да бъдат обект на съвместно изгаряне. Ограничаване на дела на пепелта, сярата, флуора, живака и/или хлора в отпадъците, влизащи в горивната инсталация.

Ограничаване на количеството на отпадъците, които ще се изгарят

Приложимо в рамките на ограниченията, свързани с политиката за управление на отпадъците на държавата членка

в)

Смесване на отпадъците с основното гориво

Ефикасно смесване на отпадъците с основното гориво, тъй като хетерогенно или лошо смесен горивен поток или неравномерно разпределение може да повлияе върху запалването и изгарянето в котела и следва да се предотврати

Смесване е възможно единствено когато поведението при смилане на основното гориво и на отпадъците са подобни или когато количеството на отпадъците е много малко в сравнение с основното гориво

г)

Изсушаване на отпадъците

Предварително изсушаване на отпадъците преди въвеждането им в горивната камера, с оглед поддържане на високата ефективност на котела

Приложимостта може да бъде ограничена от недостатъчното възстановяване на топлина от процеса на горене, от изискваните условия на горене или от съдържанието на влага в отпадъците

д)

Предварително пречистване на отпадъците

Вж. техниките, описани в BREF за третиране на отпадъци и изгаряне на отпадъци, по-специално относно смилането, пиролизата и газификацията

Относно приложимостта вж. BREF за третиране на отпадъци и BREF за изгарянето на отпадъци

BAT 61.

С цел да се предотврати нарастването на емисиите от изгаряне на отпадъци в горивни инсталации, НДНТ е да се предприемат подходящи мерки, за да се гарантира, че емисиите на замърсяващи вещества в частта от димните газове, получена от изгаряне на отпадъци, не са по-високи от онези, които са резултат от прилагането на заключенията за НДНТ за изгарянето на отпадъци.

BAT 62.

С цел да се сведе до минимум въздействието върху рециклирането на остатъци от съвместно изгаряне на отпадъци в горивни инсталации, НДНТ е да се осигурява доброто качество на гипса, пепелта, шлаката и другите остатъци в съответствие с изискванията за рециклирането им, когато в инсталацията не се извършва съвместно изгаряне на отпадъци, като се използва една или няколко от посочените техники или и/или като се ограничава съвместното изгаряне само до такива фракции от отпадъците, в които концентрацията на замърсители е близка до тази на другите изгаряни горива.

6.1.2.   Енергийна ефективност

BAT 63.

С цел да се увеличи енергийната ефективност на съвместното изгаряне на отпадъци, НДНТ е използването на подходяща комбинация от техниките, посочени в BAT 12 и BAT 19, в зависимост от вида на използваното основно гориво и конфигурацията на инсталацията.

Съответстващите на НДНТ нива на енергийна ефективност (НДХТ-СЕЕН) са посочени в таблица 8 за съвместното изгаряне на отпадъци с биомаса и/или торф и в таблица 2 за съвместното изгаряне на отпадъци с въглища и/или лигнити.

6.1.3.   Емисии във въздуха на NOX и CO

BAT 64.

С оглед на предотвратяване или намаляване на емисиите във въздуха на NOX, като същевременно се ограничават емисиите на СО и N2O от съвместното изгаряне на отпадъци с въглища и/или лигнити, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените в BAT 20 техники.

BAT 65.

С оглед на предотвратяване или намаляване на емисиите във въздуха на NOX, като същевременно се ограничават емисиите на СО и N2O от съвместното изгаряне на отпадъци с биомаса и/или торф, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените в BAT 24 техники.

6.1.4.   Емисии във въздуха на SOX, HCl и HF

BAT 66.

С оглед на предотвратяване или намаляване на емисиите във въздуха на SOX, HCl и HF от съвместното изгаряне на отпадъци с въглища и/или лигнити, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените в BAT 21 техники.

BAT 67.

С оглед на предотвратяване или намаляване на емисиите във въздуха на SOX, HCl и HF от съвместното изгаряне на отпадъци с биомаса и/или торф, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените в BAT 25 техники.

6.1.5.   Емисии във въздуха на прах и метални частици

BAT 68.

С оглед на намаляване на емисиите във въздуха на прах и метални частици от съвместното изгаряне на отпадъци с въглища и/или лигнити, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените в BAT 22 техники.

Таблица 39

Свързани с НДНТ емисионни нива (НДНТ-СЕН) за емисии във въздуха на метали от съвместното изгаряне на отпадъци и въглища и/или лигнити

Обща номинална входяща топлинна мощност на горивната инсталация (MWth)

НДНТ-СЕН

Период на осредняване

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V (mg/Nm3)

Cd + Tl (μg/Nm3)

< 300

0,005–0,5

5–12

Средни стойности за периода на пробовземане

≥ 300

0,005–0,2

5–6

Средни стойности от пробите, вземани в продължение на една година

BAT 69.

С оглед намаляването на емисиите във въздуха на прах и метални частици от съвместното изгаряне на отпадъци и биомаса и/или торф, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените в BAT 26 техники.

Таблица 40

Свързани с НДНТ емисионни нива (НДНТ-СЕН) за емисии във въздуха на метали от съвместното изгаряне на отпадъци и биомаса и/или торф

НДНТ-СЕН

(средни стойности за едногодишен период на вземане на проби)

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V (mg/Nm3)

Cd + Tl (μg/Nm3)

0,075–0,3

< 5

6.1.6.   Емисии във въздуха на живак

BAT 70.

С оглед на намаляване на емисиите във въздуха на живак от съвместното изгаряне на отпадъци с биомаса, торф, въглища и/или лигнити, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените в BAT 23 и BAT 27 техники.

6.1.7.   Емисии във въздуха на летливи органични съединения и полихлорирани дибензодиоксини и фурани

BAT 71.

С оглед на намаляване на емисиите на летливи органични съединения и на полихлорирани дибензодиоксини и фурани от съвместното изгаряне на отпадъци с биомаса, торф, въглища и/или лигнити, НДНТ е да се използва комбинация от посочените в BAT 6, BAT 26 и по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

a)

Впръскване на активен въглен

Вж. описанието в раздел 8.5.

Този процес се базира на адсорбцията на молекулите на замърсителите от активен въглен

Общоприложима

б)

Бързо охлаждане с използване на мокро скруберно очистване/кондензатор на димните газове

Вж. описанието на мокрото скруберно очистване/кондензатора на димните газове в раздел 8.4

в)

Селективна каталитична редукция (СКР)

Вж. описанието в раздел 8.3.

Системата за селективна каталитична редукция е адаптирана и е по-голяма от съответната система, използвана за намаляване на емисиите на NOX

Относно приложимостта вж. BAT 20 и BAT 24


Таблица 41

Свързани с НДНТ емисионни нива (НДНТ-СЕН) за емисии във въздуха на ПХДД/Ф от съвместното изгаряне на биомаса, торф, въглища и/или лигнити

Вид на горивната инсталация

НДНТ-СЕН

ПХДД/Ф (ng I-TEQ/Nm3)

Общ летлив органичен въглерод (TVOC) (mg/Nm3)

Средни стойности за периода на вземане на проби

Средногодишни стойности

Среднодневни стойности

Горивна инсталация, изгаряща биомаса, торф, въглища и/или лигнити

< 0,01–0,03

< 0,1–5

0,5–10

7.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА НДНТ ЗА ГАЗИФИКАЦИЯТА

Освен ако не е посочено друго, представените в настоящия раздел заключения за НДНТ са общоприложими за всички инсталации за газификация, които са директно свързани с горивни инсталации, както и с инсталациите с интегриран с газификация паро-газов цикъл (ИГПГЦ). Те са валидни в допълнение към заключенията за НДНТ, представени в раздел 1.

7.1.1.   Енергийна ефективност

BAT 72.

С цел да се увеличи енергийната ефективност на ИГПГЦ и инсталации за газификация, НДНТ е да се използва една техника или комбинация от няколко от посочените в BAT 12 и по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

а)

Оползотворяване на отпадната топлина от газификацията

Тъй като синтетичният газ трябва да бъде охладен с оглед на последващото му пречистване, може да бъде оползотворена енергия, от която да се получи още пара, която да бъде добавена в цикъла на парната турбина, за да се получи допълнителна електроенергия

Техниката е приложима само за блокове за ИГПГЦ и за блокове за газификация, които са пряко свързани с котли, работещи със синтетичен газ с предварително пречистване, при което се налага охлаждане на синтетичния газ

б)

Интегриране на процесите на газификация и горивните процеси

Блокът може да бъде проектиран така, че устройството за подаване на въздух (УПВ) и газовата турбина да бъдат напълно интегрирани, и всичкият въздух, подаван на УПВ, да идва (чрез въздухоотбор) от компресора на газовата турбина

Приложимостта е ограничена до блокове с ИГПГЦ поради необходимостта от гъвкавост на интегрираната инсталация, която трябва да захрани мрежата с електроенергия, когато мощностите с възобновяеми източници не са налични

в)

Система за подаване на суха изходна суровина

Използване на система за подаване на суха изходна суровина на инсталацията за газификация, за да се подобри енергийната ефективност на газификационния процес

Приложима само за нови съоръжения

г)

Газификация при висока температура и високо налягане

Използване на техника за газификация при висока температура и високо налягане с цел максимално да се подобри ефективността на преобразуването на енергията

Приложима само за нови съоръжения

д)

Подобрения на конструкцията

Подобрения на конструкцията, например:

изменения на системата за топлинна защита и/или охладителната система на инсталацията за газификация,

монтиране на разширител за оползотворяване на енергията от понижаването на налягането на синтез-газа преди изгарянето му

Общоприложима за инсталациите с ИГКЦ


Таблица 42

Свързани с НДНТ нива на енергийна ефективност (НДНТ-СЕЕН) за газификационни инсталации и инсталации с интегриран с газификация паро-газов цикъл (ИГПГЦ)

Тип на конфигурацията на горивния блок

НДНТ-СЕЕН

Нетен електрически к.п.д. на инсталация за инсталации с интегриран с газификация паро-газов цикъл

Нетното общо използване на гориво (%) на нова или съществуваща газификационна инсталация

Нов блок

Съществуващ блок

Блок за газификация, пряко свързан с котел без предварително пречистване на синтетичния газ

Не е налично НДНТ-СEЕН

> 98

Блок за газификация, пряко свързан с котел с предварително пречистване на синтетичния газ

Не е налично НДНТ-СEЕН

> 91

Блок с ИКЦГ

Не е налично НДНТ-СEЕН

34–46

> 91

7.1.2.   Емисии във въздуха на NOX и CO

BAT 73.

С цел предотвратяване и/или намаляване на емисиите във въздуха на NOX, като същевременно се ограничават емисиите във въздуха на СО инсталациите с ИГПГЦ, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

а)

Оптимизиране на горенето

Вж. описанието в раздел 8.3

Общоприложима

б)

Добавяне на вода/пара

Вж. описанието в раздел 8.3.

За тази цел повторно се използва част от парата със средно налягане от парната турбина

Приложима само в газовата турбина в инсталацията с интегриран с газификация паро-газов цикъл.

Приложимостта може да бъде ограничена поради недостатъчното наличие на вода

в)

Горелки за сухо намаляване на емисиите на NOX (ГСНЕАО)

Вж. описанието в раздел 8.3

Приложима само в газовата турбина в инсталацията с интегриран с газификация паро-газов цикъл.

Общоприложима към нови инсталации с интегриран с газификация паро-газов цикъл.

Приложима за всеки конкретен случай за съществуваща инсталации с интегриран с газификация паро-газов цикъл, в зависимост от наличието на модули за преоборудване. Неприложима за синтетичен газ със съдържание на водород > 15 %

г)

Разреждане на синтез-газа с отпадъчния азот от устройството за подаване на въздух

Устройството за подаване на въздух разделя кислорода от азота във въздуха с цел да подава кислород с високо качество на газификационното съоръжение. Отпадъчният азот от устройството за подаване на въздух се използва повторно за намаляване на температурата на горене в газовите турбини чрез предварителното му смесване със синтетичния газ преди горенето

Приложима само когато при газификацията се използва устройство за подаване на въздух

д)

Селективна каталитична редукция (СКР)

Вж. описанието в раздел 8.3

Неприложима за инсталации с интегриран с газификация паро-газов цикъл, които се експлоатират < 500 h годишно.

Преоборудването на съществуващите инсталации с интегриран с газификация паро-газов цикъл, може да бъде ограничено от недостига на място.

Може да има технически и икономически ограничения за преоборудване на съществуващи инсталации с интегриран с газификация паро-газов цикъл, работещи между 500 и 1 500  часа годишно


Таблица 43

Свързани с НДНТ емисионни нива (НДНТ-СЕН) за емисии във въздуха на NOX от инсталации с интегриран с газификация паро-газов цикъл

Обща номинална входяща топлинна мощност на горивната инсталация с интегриран с газификация паро-газов цикъл

(MWth)

НДНТ-СЕН (mg/Nm3)

Средногодишни стойности

Среднодневна стойност или средна стойност за периода на пробовземане

Нова инсталация

Съществуваща инсталация

Нова инсталация

Съществуваща инсталация

≥ 100

10–25

12–45

1–35

1–60

Примерните средногодишни нива на емисии на CO при съществуващи инсталации, които се експлоатират ≥ 1 500 h годишно, или при нови инсталации, обикновено са < 5–30 mg/Nm3.

7.1.3.   Емисии във въздуха на SOX

BAT 74.

С цел намаляване на емисиите във въздуха на SOX от горивни инсталации с интегриран с газификация паро-газов цикъл, НДНТ е използването на техниката, посочена по-долу.

Техника

Описание

Приложимост

a)

Отстраняване на кисели газове

Синтетичният газ се пречиства от серните съединения, които са налични в суровината за производство на синтетичен газ, чрез елиминиране на киселите газове по-специално с помощта на реактор за хидролиза на COS (и HCN) и чрез абсорбция на H2S с помощта на разтворител, като например метилдиетаноламин. Сярата след това се оползотворява под формата на елементарна течна или твърда сяра (например с помощта на модул на Клаус) или под формата на сярна киселина, в зависимост от нуждите на пазара

Приложимостта може да бъде ограничена при инсталации с интегриран с газификация паро-газов цикъл, които се захранват с биомаса поради много слабото съдържание на сяра в биомасата

Свързаното с НДНТ емисионно ниво (НДНТ-СЕН) за емисии във въздуха на SO2 от инсталации с интегриран с газификация паро-газов цикъл с мощност ≥ 100 MWth е 3—16 mg/Nm3, изразено като средногодишна стойност.

7.1.4.   Емисии във въздуха на прах, метални частици, амоняк и халогени

BAT 75.

С оглед предотвратяване и намаляване на емисиите във въздуха на прах, метални частици, амоняк и халогени от горивните инсталации с интегриран с газификация паро-газов цикъл, НДНТ е да се използва една или комбинация от няколко от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

a)

Филтруване на синтез-газа

Обезпрашаване с използване на циклони, ръкавни филтри, електростатични филтри и/или свещни филтри за отстраняване на отнесената пепел и неизгорелия въглерод. При температура на синтетичния газ до 400 °C се използват ръкавни филтри и електростатични филтри

Общоприложима

б)

Рециркулация на катраните и пепелта от синтез-газа в съоръжението за газификация

В случай на ниска (< 1 100  °C) температура на синтетичния газ на изхода на инсталацията за газификация катраните и пепелта с високо съдържание на въглерод, образували се в първичния синтетичен газ, се отделят в циклони и се връщат в инсталацията за газификация

в)

Измиване на синтетичния газ

След прилагане на техниките за обезпрашаване, при които са отстранени хлоридите, амонякът и частиците, синтетичният газ преминава през мокър скрубер


Таблица 44

Свързани с НДНТ емисионни нива (НДНТ-СЕН) за емисии във въздуха на прах и метални частици от инсталации с интегриран с газификация паро-газов цикъл

Обща номинална входяща топлинна мощност на горивната инсталация с интегриран с газификация паро-газов цикъл

(MWth)

НДНТ-СЕН

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V (mg/Nm3)

(средни стойности за периода на пробовземане)

Hg (μg/Nm3)

(средни стойности за периода на пробовземане)

прах (mg/Nm3)

(средногодишни стойности)

≥ 100

< 0,025

< 1

< 2,5

8.   ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИКИТЕ

8.1.   Общи техники

Техника

Описание

Високотехнологична система за управление

Използване на компютърна автоматична система за контрол на горивната ефективност и подпомагане на предотвратяването и/или намаляването на емисиите. Това включва също така използването на високоефективен мониторинг

Оптимизиране на горенето

Мерки, предприети за постигане на максимална ефективност на преобразуването на енергия, напр. в пещ или котел, като същевременно бъдат сведени до минимум емисиите (по-специално от СО). Това се постига чрез прилагане на комбинация от техники, включително добро проектиране на горивното оборудване, оптимизиране на температурата (напр. ефикасно смесване на горивото и въздуха за горене) и времето на престой в зоната на горене, а също и използване на усъвършенствана система за контрол

8.2.   Техники за увеличаване на енергийната ефективност

Техника

Описание

Високотехнологична система за управление

Вж. раздел 8.1

Готовност за КПТЕ

Мерки, предприети с цел да се даде възможност за последващо подаване на полезна топлинна енергия към разположен извън обекта консуматор на топлина, така че с това да се постигне намаляване с поне 10 % на използването на първична енергия в сравнение с разделното производство на топлинна енергия и електроенергия. Това включва определянето и поддържането на достъпа до специфични точки в паропроводната система, в които може да се извършва пароотбор, както и предоставяне на достатъчно пространство, за да се позволи последващото монтиране на оборудване, например тръбопроводи, топлообменници, допълнителна мощност за химическо очистване на водата, резервна котелна инсталация и парни турбини с противоналягане. Възможно надграждане на спомагателните системи, както и на системите за управление/наблюдение. Също така е възможно последващото свързване на противоналегателни парни турбини

Паро-газов цикъл

Комбинация от два или повече термодинамични цикъла, напр. цикъл на Брайтън (например газова турбина/двигател с вътрешно горене) с цикъл на Ренкин (парна турбина/котел) за преобразуване на загубата на топлина на димните газове от първия цикъл в полезна енергия от следващия(те) цикъл(и)

Оптимизиране на горенето

Вж. раздел 8.1

Кондензатор на димните газове

Топлообменник, където с димните газове се подгрява вода, преди тя да бъде подадена в парния кондензатор. Съдържащите се в димните газове водни пари кондензират, тъй като се охлаждат от загряваната вода. Кондензаторът на димни газове се използва както за увеличаване на енергийната ефективност на горивната инсталация, така и за отстраняване на замърсители, като прахови частици, SOX, HCl и HF в димните газове

Система за управление на технологичния газ

Система, която да дава възможност технологичните газове от черната металургия, които могат да бъдат използвани като горива (например доменен газ, коксов газ, конверторен газ), да бъдат насочвани към горивни инсталации в зависимост от наличността на тези горива и от вида на горивните инсталации в металургичните комбинати

Свръхкритични условия на парата

Използването на парни трактове, включително на паропрегревателни системи, в които тя може да достигне налягане над 220,6 bar и температура > 540 °C

Ултрасвръхкритични условия на парата

Използването на парни трактове, включително на паропрегревателни системи, в които тя може да достигне налягане над 250–300 bar и температура над 580–600 °C

Мокър комин

Конструкция на комина, с която се цели да се даде възможност на водните пари от влажните димни газове да кондензират и по този начин да се избегне инсталирането на устройство за подгряване на димните газове след мокра ДДГ

8.3.   Техниките за намаляване на емисиите във въздуха на NOX и/или CO

Техника

Описание

Високотехнологична система за управление

Вж. раздел 8.1

Поетапно подаване на въздух

Създаването на няколко зони на горене в горивната камера с различно съдържание на кислород за намаляване на емисиите на NOX и гарантиране на оптимизирано горене. Техниката включва основна зона на горене със субстехиометрично горене (т.е. с недостиг на въздух) и втора зона на допълнително горене (с излишък на въздух) за подобряване на горенето. При някои стари и малки котли поетапното подаване на въздух може да наложи намаляване на мощността

Комбинирани техники за намаляване на NOX и SOX

Използването на комплексни и интегрирани техники — например техники с активен въглен и DeSONOX — за намаляване на емисиите за комбинирана редукция на NOX, SOX, а често и други вредни вещества от димните газове. Те могат да бъдат приложени самостоятелно или в съчетание с други първични техники в котли, работещи с въглища с прахово горене

Оптимизиране на горенето

Вж. раздел 8.1

Горелки за сухо намаляване на емисиите на NOX (ГСНЕАО)

Горелки за газови турбини, при които се използва предварителното смесване на въздух и гориво преди подаването им в зоната на горене. Чрез смесването на въздуха и горивото преди изгарянето се постига равномерно разпределение на температурата и по-ниска температура на пламъка, което води до по-ниски емисии на NOX

Рециркулация на димните или изходящите газове

Рециркулация на част от димните газове в горивната камера за заместване на част от пресния въздух за горене, което оказва двойно въздействие: намаляване на температура и ограничаване на съдържанието на O2, необходим за окисляването на азота, което ограничава образуването на NOX. Техниката се състои в подаване на димни газове от пещта обратно към пламъка с цел намаляване на съдържанието на кислород и следователно — на температурата на пламъка. Използването на специални горелки или други устройства се основава на вътрешна рециркулация на изгорелите газове, които охлаждат основата на пламъците и намаляват кислородното съдържание в най-горещата му част

Избор на гориво

Използване на горива с ниско съдържание на азот

Поетапно подаване на гориво

Техниката се основава на намаляване на температурата на пламъка или тази на локализираните горещи точки чрез създаването на зони с различно ниво на впръскване на гориво и въздух в горивната камера. Обновяването на малките инсталации може да се окаже по-малко изгодно, отколкото това на по-големите инсталации

Система с бедна смес и усъвършенствана система с бедна смес

Контролът на максималната температура на пламъка чрез горене на бедна смес е основният метод за намаляване на образуването на NOX в работещите с газ двигатели. При горенето на бедна смес се намалява съотношението гориво — въздух в зоните, където се образуват NOX, така че максималната температура на пламъка е по-ниска от температурата на пламъка при стехиометрични адиабатни условия, като по този начин се ограничава предизвиканото от температурата образуване на NOX. Оптимизацията на тази концепция се нарича „усъвършенствана система с бедна смес“

Горелка с ниски емисии на азотни оксиди (ГНЕАО)

Техниката (включително при горелките за свръхниски емисии на NOX) се основава на принципа на намаляване на максималните температури на пламъка; горелките на котлите са проектирани така, че забавят горенето, като същевременно го оптимизират и увеличават топлообмена (с увеличен лъчист топлообмен от пламъка). При смесването на въздуха с горивото се намалява наличието на кислород и се снижава максималната температура на пламъка, което забавя образуването на азотни оксиди от реагирането на съдържащия се в горивото азот, а също и високотемпературното образуване на NOX, като същевременно се запазва висока ефективност на горенето. Това може да бъде свързано с изменение на конструкцията на горивната камера на пещта. Конструкцията на горелките за свръхниски емисии на NOX (ГСНЕАО) включва поетапно горене (с поетапно подаване на въздуха и горивото) и рециркулация на димните газове. При преоборудването на стари инсталации характеристиките на техниката може да се по