25.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 193/2


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/1372 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 юли 2017 година

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление на Испания — EGF/2017/001 ES/Castilla y León — добив на суровини

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006 (1), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (2), и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) има за цел да осигурява подкрепа за съкратените работници и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат на продължаване на световната финансова и икономическа криза или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, както и да подпомага тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2)

В съответствие с предвиденото в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета (3) ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3)

На 20 януари 2017 г. Испания подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка с извършените съкращения в икономическия отрасъл от разделение 5 по Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE) Rev. 2 („Добив на каменни и лигнитни въглища“) в областта Кастилия и Леон в Испания. То беше допълнено с още информация в съответствие с член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1309/2013. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансово участие от ЕФПГ, установени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(4)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 Испания реши да предостави съфинансирани от ЕФПГ персонализирани услуги, и за 125 млади хора, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение (NEET).

(5)

В съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 заявлението на Испания се счита за допустимо, тъй като съкращенията имат сериозно отражение върху заетостта и местната икономика.

(6)

Поради това, за да бъде удовлетворено подаденото от Испания заявление, следва да бъдат мобилизирани средства за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ в размер на 1 002 264 EUR.

(7)

С цел да се сведе до минимум времето, необходимо за мобилизиране на средства от ЕФПГ, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизират средства за предоставяне на сумата от 1 002 264 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от 14 юли 2017 година.

Съставено в Брюксел на 14 юли 2017 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

T. TÕNISTE


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)  Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).