12.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 180/63


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/1218 НА КОМИСИЯТА

от 23 юни 2017 година

за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на детергенти за перални машини

(нотифицирано под номер С(2017) 4243)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

след консултация със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 екомаркировката на ЕС може да се присъжда на продукти, които през целия си жизнен цикъл имат намалено въздействие върху околната среда.

(2)

В Регламент (ЕО) № 66/2010 е предвидено да се определят специални критерии за екомаркировката на ЕС за всяка група продукти.

(3)

С Решение 2011/264/ЕС на Комисията (2) бяха определени екологичните критерии и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка на детергенти за перални машини, валидни до 31 декември 2016 г.

(4)

С цел да се отчетат съвременните тенденции на пазара и иновациите в последващия период, се счита за целесъобразно да се установи преразгледан набор от екологични критерии за тази продуктова група.

(5)

Преразгледаните критерии, както и съответните изисквания за оценка и проверка, следва да бъдат валидни за период от шест години, считано от датата на нотифициране на настоящото решение, като се вземе предвид иновационният цикъл за тази група продукти. Посочените критерии имат за цел да популяризират продукти, които имат намалено въздействие върху водните екосистеми, съдържат намалено количество опасни вещества, постигат търсения с тях резултат при ниски температури и способстват за минимализирането на отпадъците чрез наличието на по-малко опаковки.

(6)

От съображения за правна сигурност Решение 2011/264/ЕС следва да бъде отменено.

(7)

Следва да бъде предоставен преходен период за производителите, на чиито продукти е присъдена екомаркировката на ЕС за детергенти за перални машини въз основа на критериите, определени в Решение 2011/264/ЕС, така че те да разполагат с достатъчно време, за да приспособят своите продукти към преразгледаните критерии и изисквания.

(8)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 16 от Регламент (ЕО) № 66/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Групата продукти „детергенти за перални машини“ включва детергенти за перални машини или препарати за отстраняване на петна за третиране преди прането, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3), които постигат търсения с тях резултат при температура 30 °C или по-ниска и се търгуват и са предвидени за употреба за пране на текстилни изделия предимно в домашни перални машини, без да се изключва употребата им в перални машини в центрове за самообслужване или в обществени перални.

Препаратите за отстраняване на петна за третиране преди прането включват препарати за отстраняване на петна, използвани за пряко третиране на участък от съответното текстилно изделие преди прането в пералната машина, но не включват препарати за отстраняване на петна, които се дозират в пералната машина, нито препарати за отстраняване на петна, предназначени за други видове употреба, различна от предварителното третиране.

Тази група продукти не включва омекотители за тъкани, продукти, които се дозират чрез средства като детергентни листа, тъкани или други материали, нито помощните почистващи средства, използвани без последващо изпиране, като например препарати за отстраняване на петна по килими и мебелна тапицерия.

Член 2

1.   За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1)

„входящи вещества“ означава вещества, добавени умишлено, както и странични продукти и онечиствания от суровини, които са в крайната формулировка на продукта [(включително водоразтворимо фолио, ако е използвано)];

2)

„детергенти за интензивно пране“ означава детергенти, използвани за обикновено пране на бели текстилни изделия при всякаква температура;

3)

„безопасни за цветовете детергенти“ означава детергенти, използвани за обикновено пране на цветни текстилни изделия при всякаква температура;

4)

„детергенти за леко замърсено пране“ означава детергенти, предназначени за фини тъкани;

5)

„първична опаковка“ означава:

а)

за единични дози в опаковка, която е предвидено да се отстранява преди употреба — обвивката на индивидуалната доза и опаковката, която е предвидено да представлява най-малката единица стока за продажба на крайния ползвател или потребител на мястото на покупката, включително етикета, когато е приложимо;

б)

за всички други типове продукти — опаковката, предвидена така, че да представлява най-малката единица стока за продажба на крайния ползвател или потребител на мястото на покупката, включително етикета, когато е приложимо;

6)

„микропластмаси“ означава частици с размер под 5 mm от неразтворима макромолекулна пластмаса, получена чрез един от следните процеси:

а)

процес на полимеризация, като полиадиция, поликондензация или друг сходен процес, при който се използват мономери или други изходни вещества;

б)

химическа промяна на естествени или синтетични макромолекули;

в)

микробна ферментация;

7)

„наноматериал“ означава естествен, съпътстващ или произведен материал, съдържащ частици в необвързано състояние или под формата на агрегат или агломерат, при което външният размер в едно или повече измерения на поне 50 % от общия брой частици е в обхвата 1—100 nm (4).

2.   За целите на параграф 1, точки 2 и 3 даден детергент се разглежда или като детергент за силно замърсено пране, или като безопасен за цветовете детергент, освен когато на опаковката на детергента изрично не е посочено, че продуктът е предназначен за пране на фини тъкани (т.е. детергенти за леко замърсено пране).

Член 3

За да му бъде присъдена екомаркировката на ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010, даден детергент за перални машини или препарат за отстраняване на петна за употреба преди прането трябва да попада в групата продукти „детергенти за перални машини“, както е определено в член 1 от настоящото решение, и да отговаря на критериите, както и на съответните изисквания за оценка и проверка, формулирани в приложението.

Член 4

Критериите за групата продукти „детергенти за перални машини“ и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, са валидни шест години, считано от датата на нотифициране на настоящото решение.

Член 5

Кодовият номер за означаване за административни цели на групата продукти „Детергенти за перални машини“ е „006“.

Член 6

Решение 2011/264/ЕС се отменя.

Член 7

1.   Чрез дерогация от член 6 заявленията за присъждане на екомаркировката на ЕС на продукти, попадащи в групата продукти „детергенти за перални машини“, които са подадени преди датата на нотифициране на настоящото решение, се оценяват в съответствие с условията, определени в Решение 2011/264/ЕС.

2.   Заявленията за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на продукти, попадащи в групата продукти „детергенти за перални машини“, които са подадени в срок от два месеца от датата на нотифициране на настоящото решение, могат да се основават на критериите, формулирани в Решение 2011/264/ЕС, или на критериите, формулирани в настоящото решение. Тези заявления се оценяват в съответствие с критериите, на които се основават.

3.   Лицензите за екомаркировка на ЕС, предоставени в съответствие с критериите, определени в Решение 2011/264/ЕС, могат да се използват в продължение на 12 месеца след датата на нотифициране на настоящото решение.

Член 8

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 23 юни 2017 година.

За Комисията

Karmenu VELLA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.

(2)  Решение 2011/264/ЕС на Комисията от 28 април 2011 г. за формулиране на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на детергенти за перални машини (ОВ L 111, 30.4.2011 г., стр. 34).

(3)  Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите (ОВ L 104, 8.4.2004 г., стр. 1).

(4)  Препоръка 2011/696/ЕС на Комисията от 18 октомври 2011 г. относно определението за наноматериали (ОВ L 275, 20.10.2011 г., стр. 38).


ПРИЛОЖЕНИЕ

РАМКОВИ РАЗПОРЕДБИ

КРИТЕРИИ ЗА ЕКОМАРКИРОВКА НА ЕС

Критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС за детергенти за перални машини

КРИТЕРИИ

1.

Изисквания за дозиране

2.

Токсичност за водни организми

3.

Биоразградимост

4.

Устойчиво снабдяване с палмово масло, масло от палмови ядки и техните производни

5.

Изключени и ограничени вещества

6.

Опаковка

7.

Годност за употреба

8.

Информация за потребителя

9.

Информация, отбелязана на екомаркировката на ЕС

ОЦЕНКА И ПРОВЕРКА

а)   Изисквания

В рамките на всеки критерий са посочени съответните специални изисквания за оценка и проверка.

Когато от заявителя се изисква да представи пред компетентните органи декларации, документация, анализи, протоколи от изпитвания или други доказателства за съответствие с критериите, те могат да произлизат от заявителя и/или от неговия(те) доставчик(ци), според случая.

Компетентните органи отдават предпочитание на свидетелствата, които са издадени от органи, акредитирани съгласно съответния хармонизиран стандарт за лабораториите за изпитване и калибриране, както и на проверките от органи, които са акредитирани съгласно съответния хармонизиран стандарт за органи, сертифициращи продукти, процеси и услуги. Акредитацията се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета (1).

Когато е целесъобразно, могат да бъдат използвани методи на изпитване, различни от посочените за даден критерий, в случай че компетентният орган, разглеждащ заявлението, ги приеме за еквивалентни.

Когато е целесъобразно, компетентните органи могат да изискат придружаваща документация и да извършват независими проверки или посещения на място.

Предварително условие е продуктът да отговаря на всички приложими законови изисквания на държавата или държавите, на чийто пазар е предназначен да бъде предлаган. Заявителят трябва да декларира, че продуктът удовлетворява това изискване.

Списъкът с базата данни на съставките на детергентите (списъкът DID), който е на разположение на уебсайта за екомаркировката на ЕС, съдържа най-използваните входящи вещества във формулировката на детергентите и козметичните продукти. Този списък се използва за получаване на данни за изчисляването на критичния обем на разреждане (CDV) и за оценката на биоразградимостта на входящите вещества. По отношение на веществата, които не са включени в списъка DID, са дадени указания за това как да се изчисляват или екстраполират съответните данни.

Списък на всички входящи вещества се предоставя на компетентния орган, като се посочва търговското наименование (ако има такова), химичното наименование, CAS номер, DID номер, входящото количество, функцията и формата, налични във формулировката на крайния продукт (включително водоразтворимо фолио, ако се използва).

Посочват се консервантите, ароматизиращите вещества и оцветителите, независимо от концентрацията им. Други входящи вещества се посочват при концентрация от 0,010 % тегловни или над нея.

Всички входящи вещества, налични под формата на наноматериали, се посочват ясно в списъка с думата „нано“ в скоби.

За всяко включено в списъка входящо вещество се предоставят информационни листове за безопасност (ИЛБ) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (2). Когато няма ИЛБ за дадено вещество, тъй като то е част от смес, заявителят предоставя ИЛБ за сместа.

б)   Измервателни прагове

Спазването на екологичните критерии се изисква за всички входящи вещества, както е указано в таблица 1.

Таблица 1

Прагови равнища, приложими за входящи вещества по критерий за детергентите за перални машини (тегловни проценти)

Наименование на критерия

Повърхностноактивни вещества

Консерванти

Оцветителни агенти

Ароматизиращи вещества

Други (напр. ензими)

Токсичност за водни организми

≥ 0,010

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

≥ 0,010

Биоразградимост

Повърхностноактивни вещества

≥ 0,010

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Органични вещества

≥ 0,010

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

≥ 0,010

Устойчиво снабдяване с палмово масло

≥ 0,010

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

≥ 0,010

Изключени или ограничени вещества

Посочени изключени и ограничени вещества

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

Опасни вещества

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

SVHC (вещества, пораждащи сериозно безпокойство)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

Ароматизиращи вещества

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

без ограничения (*1)

Не се прилага

Консерванти

Не се прилага

без ограничения (*1)

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Оцветителни агенти

Не се прилага

Не се прилага

без ограничения (*1)

Не се прилага

Не се прилага

Ензими

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

без ограничения (*1)

РЕФЕРЕНТНА ДОЗА

Следната доза се приема за референтна доза за изчисленията с цел документиране на съответствието с критериите за екомаркировка на ЕС и за изпитване на миещите свойства:

Детергенти за интензивно пране и безопасни за цветовете детергенти

Дозата, препоръчана от производителя за един килограм нормално замърсено сухо пране (посочено в g/kg пране или в ml/kg пране), изчислени въз основа на дозировката, препоръчана за зареждане от 4,5 kg при твърдост на водата 2,5 mmol CaCO3/l.

Детергенти за леко замърсено пране

Дозата, препоръчана от производителя за един килограм нормално замърсено деликатно пране (посочено в g/kg пране или в ml/kg пране), изчислена въз основа на дозата, препоръчана за зареждане от 2,5 kg при твърдост на водата 2,5 mmol CaCO3/l.

Препарати за отстраняване на петна (само за третиране преди прането)

Дозата, препоръчана от производителя за един килограм сухо пране (посочено в g/kg пране или в ml/kg пране), изчислена въз основа на 6 пъти прилагане за зареждане от 4,5 kg.

Оценка и проверка: заявителят предоставя етикета на продукта или листовката с инструкции за потребителя, съдържаща инструкции за дозиране.

Критерий 1 — Изисквания за дозиране

Референтната доза не трябва да надвишава следните количества:

Продуктов тип

Дозиране

(g/kg пране)

Детергенти за интензивно пране и безопасни за цветовете детергенти

16,0

Детергенти за леко замърсено пране

16,0

Препарати за отстраняване на петна (само за третиране преди прането)

2,7

Оценка и проверка: заявителят предоставя етикета на продукта, който съдържа инструкциите за дозиране и документацията, в която е указана плътността (g/ml) на течност или гелообразни продукти.

Критерий 2 — Токсичност за водни организми

Критичният обем на разреждане (CDVchronic) на продукта не трябва да надхвърля следните гранични стойности за референтната доза.

Продуктов тип

Граничен CDV

(l/kg пране)

Детергенти за интензивно пране и безопасни за цветовете детергенти

31 500

Детергенти за леко замърсено пране

20 000

Препарати за отстраняване на петна (само за третиране преди прането)

3 500

Оценка и проверка: заявителят предоставя изчислението на CDVchronic на продукта. На уебсайта за екомаркировката на ЕС е предоставена електронна таблица за изчисляването на стойността на CDVchronic.

CDVchronic се изчислява за всички входящи вещества (i) в продукта, като се използва следното уравнение:

Formula

където:

дозировка(i)

:

тегло (g) на веществото (i) в референтната доза;

DF(i)

:

коефициент на разграждане за веществото (i);

TFchronic(i)

:

коефициент на хронична токсичност на веществото (i).

Стойностите на DF(i) and TFchronic(i) се посочват в най-актуалната част А на списъка DID. Ако входящото вещество не е включено в част А, заявителят прави оценка на стойностите, като използва подхода, описан в част Б от посочения списък, и приложи съответната документация.

Критерий 3 — Биоразградимост

а)   Биоразградимост на повърхностноактивни вещества

Всички повърхностноактивни вещества трябва да са лесно разградими (аеробно).

Всички повърхностноактивни вещества, класифицирани като опасни за водната среда: категория 1 (H400) остра опасност, категория 3 (H412) хронична опасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (3) освен това трябва да бъдат анаеробно биоразградими.

б)   Биоразградимост на органични съединения

Съдържанието на органични вещества в продукта, които са аеробно небиоразградими (т.е. които не са лесно биоразградими — not readily biodegradable, aNBO) и/или анаеробно небиоразградими (anNBO) не трябва да надхвърлят следните гранични стойности за референтната доза:

 

Аеробно небиоразградими вещества (aNBO)

Продуктов тип

Аеробно небиоразградими вещества (aNBO)

(g/kg пране)

прах/таблетки

Аеробно небиоразградими вещества (aNBO)

(g/kg пране)

течност, капсули, гел

Детергенти за интензивно пране и безопасни за цветовете детергенти

1,00

0,45

Детергенти за леко замърсено пране

0,55

0,30

Препарати за отстраняване на петна (само за третиране преди прането)

0,10

0,10

 

Анаеробно небиоразградими вещества (anNBO)

Продуктов тип

Анаеробно небиоразградими вещества (anNBO)

(g/kg пране)

прах/таблетки

Анаеробно небиоразградими вещества (anNBO)

(g/kg пране)

течност, капсули, гел

Детергенти за интензивно пране и безопасни за цветовете детергенти

1,10

0,55

Детергенти за леко замърсено пране

0,55

0,30

Препарати за отстраняване на петна (само за третиране преди прането)

0,10

0,10

Оценка и проверка: заявителят предоставя документация за разградимостта на повърхностноактивните вещества, както и изчислението на aNBO и на anNBO за продукта. На уебсайта за екомаркировката на ЕС е предоставена електронна таблица, която да се използва за изчисляването на стойността на aNBO и на anNBO.

Както за разградимостта на повърхностноактивни вещества, така и за стойностите на aNBO и anNBO за органични съединения, се прави препратка към най-актуалния списък DID.

За входящи вещества, които не са включени в част А от списъка DID, се предоставя съответната информация, получена от литературни или други източници, или подходящи резултати от изпитвания, показващи, че съответните вещества са аеробно и анаеробно биоразградими, както е описано в част Б от посочения списък.

При липсата на документация за разградимост, описана по-горе, входящо вещество, различно от повърхностноактивно вещество, може да бъде освободено от изискването за анаеробна разградимост, ако е изпълнена една от следните три алтернативи:

1)

лесно разградимо е и има ниска адсорбция (A < 25 %);

2)

лесно разградимо е и има висока десорбция (D > 75 %);

3)

лесно разградимо е и небиоакумулиращо (4).

Провежда се изпитване за адсорбция/десорбция в съответствие с насока 106 на ОИСР.

Критерий 4 — Устойчиво снабдяване с палмово масло, масло от палмови ядки и техните производни

Входящите вещества, използвани в продуктите, които са получени от палмово масло или масло от палмови ядки, трябва да са с произход от насаждения, които отговарят на изискванията на схема за сертифициране за устойчива продукция, създадена въз основата на организации с няколко заинтересовани страни, които имат множество членове, включително НПО, промишлеността и държавата, и които обръщат внимание на въпросите, свързани с въздействието върху околната среда, включително върху почвата, биоразнообразието, запасите от органичен въглерод и опазването на природните ресурси.

Оценка и проверка: Заявителят предоставя данни посредством сертификати на трета страна и система за проследяване на това, че палмовото масло и маслото от палмови ядки, използвани при производството на входящите вещества, произхождат от насаждения, които са обработвани съгласно принципите на устойчивото развитие.

Приетите сертификати включват тези по схемата Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) (със запазване на идентичността (identity preserved), с разделно третиране на сертифицирани и несертифицирани масла (segregated) и със смесване на сертифицирани и несертифицирани масла (mass balance) или всяка равностойна или по-строга схема за устойчиво развитие

За химичните производни на палмовото масло и маслото от палмови ядки е допустимо да се докаже устойчивост чрез системи с търгуеми сертификати като GreenPalm или равностойни на тях, като се предоставят декларираните суми по годишния доклад за напредъка (Annual Communications of Progress (ACOP) на предоставени и изкупени сертификати GreenPalm по време на последния годишен търговски период.

Критерий 5 — Изключени и ограничени вещества

а)   Конкретни изключени и ограничени вещества

i)   Изключени вещества

Веществата, посочени по-долу, не трябва да се включват във формулировката на продукта, независимо от тяхната концентрация:

Алкилфенолетоксилати (APEO) и други производни на алкилфеноли;

Атранол;

Хлороатранол;

Диетилентриаминпентаоцетна киселина (DTPA);

Етилендиаминтетраоцетна киселина (EDTA) и нейните соли;

Формалдехид и изпускащи формалдехид продукти (напр. 2-бромо-2-нитропропан-1,3-диол, 5-бромо-5-нитро-1,3-диоксан, натриев хидроксилметилглицинат, диазолидинилуреа), с изключение на онечистванията на формалдехид в повърхностноактивни вещества на базата на химията на полиалкоксисъединенията в концентрация до 0,010 % тегловни във входящото вещество;

Глутаралдехид;

Хидроксиизохексил-3-циклохексенкарбоксалдехид (HICC);

Микропластмаси;

Наносребро;

Нитромускуси и полициклични мускуси;

Фосфати;

Перфлуорни алкилати;

Четвъртични амониеви соли, които не са лесно биоразградими;

Реактивни хлорни съединения;

Родамин B;

Триклозан;

3-йодо-2-пропинилов бутилкарбамат.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчиците, ако е целесъобразно, с които се потвърждава, че изброените в списъка вещества не са включени във формулировката на продукта, независимо от тяхната концентрация.

ii)   Ограничени вещества

Веществата, посочени по-долу, не трябва да се включват във формулировката на продукта с концентрация, която е над указаната:

2-метил-2Н-изотиазол-3-он: 0,0050 % тегловни;

1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он: 0,0050 % тегловни;

2-метил-5-хлоро-4-изотиазолин-3-он/2-метил-4-изотиазолин-3-он: 0,0015 % тегловни.

Общото съдържание на фосфор (P), изчислено като елементарен P, се ограничава до:

0,04 g/kg пране за детергенти за перални машини;

0,005 g/kg пране за препарати за отстраняване на петна.

Ароматизиращите вещества, обвързани с изискването за деклариране, предвидено в Регламент (ЕО) № 648/2004, не трябва да присъстват в количества ≥ 0,010 % тегловни за вещество.

Оценка и проверка: заявителят предоставя следните документи:

а)

ако се използват изотиазолинони — подписана декларация за съответствие, подкрепена от декларации от доставчици, ако е целесъобразно, в които се потвърждава, че съдържанието на използваните изотиазолинони е равно или по-ниско от определените гранични стойности;

б)

подписана декларация за съответствие, подкрепена от декларации от доставчици, ако е целесъобразно, в които се потвърждава, че общото количество на елементарен Р е равно или по-ниско от определените гранични стойности. Декларацията се придружава от изчисленията на общото съдържание на Р в продукта;

в)

подписана декларация за съответствие, подкрепена от декларации или документация от доставчици, ако е целесъобразно, в която се потвърждава, че ароматизиращите вещества, обвързани с изискването за деклариране, предвидено в Регламент (ЕО) № 648/2004, не присъстват над определените гранични стойности.

б)   Опасни вещества

i)   Краен продукт

Крайният продукт не трябва да се класифицира и етикетира като остро токсичен, специфично токсичен за определени органи, респираторен или кожен сенсибилизатор, канцерогенен, мутагенен или токсичен за репродукцията, нито опасен за водната околна среда, както е определено в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 и в съответствие със списъка в таблица 2.

ii)   Входящи вещества

Продуктът не трябва да съдържа входящи вещества в пределна концентрация, чиито стойности са равни на или по-високи от 0,010 % тегловни в крайния продукт, които отговарят на критериите за класифициране като токсични, опасни за водната среда, респираторни или кожни сенсибилизатори, канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията в съответствие с приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 и в съответствие със списъка в таблица 2.

Когато са дефинирани по-строго, общите или специфичните пределни концентрации, определени в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1272/2008, имат предимство.

Таблица 2

Ограничения по отношение на класовете на опасност и тяхната категоризация

Остра токсичност

Категории 1 и 2

Категория 3

H300 Смъртоносен при поглъщане

H301 Токсичен при поглъщане

H310 Смъртоносен при контакт с кожата

H311 Токсичен при контакт с кожата

H330 Смъртоносен при вдишване

H331 Токсичен при вдишване

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища

EUH070 Токсичен при контакт с очите

Специфична токсичност за определени органи

Категория 1

Категория 2

H370 Причинява увреждане на органите

H371 Може да причини увреждане на органите

H372 Причинява увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция

H373 Може да причини увреждане на органи при продължителна или повтаряща се експозиция

Респираторна или кожна сенсибилизация

Категория 1A/1

Категория 1B

H317 Може да предизвика алергична кожна реакция

H317 Може да предизвика алергична кожна реакция

H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения с дишането при вдишване

H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения с дишането при вдишване

Канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията свойства

Категории 1A и 1B

Категория 2

H340 Може да причини генетични дефекти

H341 Предполага се, че причинява генетични дефекти

H350 Може да причини рак

H351 Предполага се, че причинява рак

H350i Може да причини рак при вдишване

 

H360F Може да увреди оплодителната способност

H361f Предполага се, че уврежда оплодителната способност

H360D Може да увреди плода

H361d Предполага се, че уврежда плода

H360FD Може да увреди оплодителната способност. Може да увреди плода

H361fd Предполага се, че уврежда оплодителната способност. Предполага се, че уврежда плода

H360Fd Може да увреди оплодителната способност. Предполага се, че уврежда плода

H362 Може да бъде вреден за кърмачета

H360Df Може да увреди плода. Предполага се, че уврежда оплодителната способност

 

Опасно за водната околна среда

Категории 1 и 2

Категории 3 и 4

H400 Силно токсичен за водните организми

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

H413 Може да причини дълготрайни последици за водните организми

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

 

Опасен за озоновия слой

H420 Опасен за озоновия слой

 

Този критерий не се прилага за входящи вещества, попадащи в обхвата на член 2, параграф 7, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, в който се определят критериите за освобождаване на вещества от приложения IV и V към същия регламент от изискванията за регистрация, за потребители надолу по веригата и за оценка. С цел да се определи дали това изключение се прилага, заявителят проучва внимателно всяко входящо вещество с концентрация над 0,010 % тегловни.

Веществата и смесите, включени в таблица 3, са освободени от критерий 5, буква б), точка ii).

Таблица 3

Вещества, подлежащи на дерогация

Вещество

Предупреждение за опасност

Повърхностноактивни вещества

H400 Силно токсичен за водните организми

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

Субтилизин

H400 Силно токсичен за водните организми

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

Ензими (*2)

H317 Може да предизвика алергична кожна реакция

H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения с дишането при вдишване

Ε-фталимидо-перокси-хексанова киселина (PAP), използвана като средство за избелване в максимална концентрация 0,6 g/kg пране

H400 Силно токсичен за водните организми

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

NTA като онечистване в MGDA и в GLDA (*3)

H351 Предполага се, че причинява рак

Оценка и проверка: заявителят доказва съответствие с този критерий за крайния продукт и за всяко входящо вещество, присъстващо в концентрация, по-голяма от 0,010 % тегловни в крайния продукт. Заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчици, ако е целесъобразно, или ИЛБ, в който се потвърждава, че нито едно от тези вещества не отговаря на критериите за класифициране с едно или повече предупреждения за опасност, изброени в таблица 2 във формата(ите) или агрегатното(ите) състояние(я), в които те присъстват в продукта.

За веществата, посочени в приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 1907/2006, които са освободени от задълженията за регистриране по член 2, параграф 7, букви а) и б) от посочения регламент, е достатъчна декларация в този смисъл от страна на заявителя.

Заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчици, ако е целесъобразно, или ИЛБ, в който се потвърждава присъствието на входящи вещества, които изпълняват условията за дерогация.

в)   Вещества, пораждащи сериозно безпокойство (ВПСБ)

Крайният продукт не трябва да съдържа входящи вещества, които са идентифицирани в съответствие с процедурата, описана в член 59, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1907/2006, по която се установява списъкът с кандидат-вещества, пораждащи сериозно безпокойство.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчиците си, ако е целесъобразно, или ИЛБ, в който се потвърждава, че няма наличие на нито едно от кандидат-веществата от списъка.

При подаване на заявлението се прави позоваване на най-актуалния списък с вещества, идентифицирани като пораждащи сериозно безпокойство.

г)   Ароматизиращи вещества

Всички входящи вещества, добавяни към продукта като ароматизираща съставка, се произвеждат и обработват в съответствие с правилника на Международната асоциация по ароматите (IFRA) (5). Производителят трябва да спазва препоръките в стандартите на IFRA за забрана, ограничена употреба и специфични критерии за чистота на веществата.

Оценка и проверка: доставчикът или производителят на ароматизиращите вещества, според случая, предоставя подписана декларация за съответствие.

д)   Консерванти

i)

Продуктът може да включва консерванти само с цел запазване на продукта и само в дозата, подходяща за тази цел. Това не се отнася за повърхностноактивните вещества, които могат да имат и биоцидни свойства.

ii)

Продуктът може да съдържа консерванти, при условие че те не са биоакумулиращи. Даден консервант не се счита за биоакумулиращ при BCF < 100 или logKow < 3,0. Ако са налични стойностите както на BCF, така и на logKow, се използва най-високата измерена стойност на BCF.

iii)

Забранено е да се твърди или внушава върху опаковката или по какъв да е друг начин, че продуктът има антимикробно или дезинфекциращо действие.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчиците, ако е целесъобразно, заедно с ИЛБ за който и да било добавен консервант, както и информация за неговите стойности на BCF и/или log Kow. Заявителят предоставя също и образец на опаковката.

е)   Оцветителни агенти

Оцветителните агенти в продукта не трябва да са биоакумулиращи.

Даден оцветителен агент не се счита за биоакумулиращ при BCF < 100 или logKow < 3,0. Ако са налични стойностите както на BCF, така и на logKow, се използва най-високата измерена стойност на BCF. За оцветителни агенти, одобрени за употреба в хранителни продукти, не е необходимо да се представя документация за потенциала им за биоакумулиране.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчиците, ако е целесъобразно, заедно с ИЛБ за който и да било добавен оцветителен агент, както и информация за неговите стойности на BCF и/или log Kow, или документация, с която се показва, че оцветителният агент е одобрен за употреба в храни.

ж)   Ензими

Използват се само капсулирани ензими (в твърда форма) и ензими в течна форма/във форма на каша.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчиците, ако е целесъобразно, заедно с ИЛБ за който и да било добавен ензим.

Критерий 6 — Опаковка

а)   Съотношение тегло/полезно действие (WUR)

Съотношението тегло/полезно действие (WUR) на продукта се изчислява само за първичната опаковка и не надвишава следните стойности за референтната дозировка.

Продуктов тип

WUR

(g/kg пране)

Детергенти на прах за перални машини

Детергенти за перални машини под формата на таблетки или капсули

1,2

Детергенти под формата на течност/гел (не под формата на таблетки или капсули)

1,4

Препарати за отстраняване на петна (само за третиране преди прането)

1,2

Първична опаковка, произведена от над 80 % рециклирани материали, се освобождава от това изискване.

Оценка и проверка: заявителят предоставя изчисление на WUR за продукта. Ако продуктът се продава в различни опаковки (т.е. с различни обеми), изчислението трябва да бъде представено за всеки размер на опаковката, за който има заявление за присъждане на екомаркировка на ЕС.

Стойността на WUR се изчислява, както следва:

WUR = Σ ((Wi + Ui )/(Di * Ri ))

където:

Wi

:

теглото (g) на първичната опаковка (i);

Ui

:

теглото (g) в първичната опаковка (i) на опаковката, която не е рециклирана след употреба от потребителя. Ui = Wi, освен когато заявителят може да докаже друго;

Di

:

брой референтни дози, съдържащи се в първичната опаковка (i);

Ri

:

индекс за повторно пълнене Ri = 1 (опаковката не е използвана повторно със същата цел) или Ri = 2 (ако заявителят успее да докаже, че компонентът на опаковката може да се използва повторно за същата цел и се продават пълнители).

Заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, потвърждаваща съдържанието на рециклиран след употребата материал, заедно със съответната документация. Опаковката се смята за рециклирана след употреба, ако използваната за производството ѝ суровина е събрана от производителите на опаковки на етапа на търговското разпространение или на етапа на потреблението.

б)   Проектиране на опаковките

Пластмасовите опаковки трябва да бъдат проектирани така, че да се улесни ефективното рециклиране чрез избягване на потенциални замърсители или несъвместими материали, за които е известно, че могат да възпрепятстват разделянето или преработването, или да понижат качеството на рециклирания материал. Етикетът или ръкавният етикет, системата за затваряне и когато е приложимо, защитните покрития, не трябва да включват нито поотделно, нито заедно, материалите и компонентите, изброени в таблица 4. Помпените механизми (включително в спрейове) са освободени от това изискване.

Таблица 4

Материали и компоненти, изключени от елементите на опаковката

Елемент на опаковката

Изключени материали и компоненти (*4)

Етикет или ръкавен етикет

Етикет или ръкавен етикет от PS, в комбинация с бутилка от PET, PP или HDPE

Етикет или ръкавен етикет от PVC, в комбинация с бутилка от PET, PP или HDPE

Етикет или ръкавен етикет от PETG, в комбинация с бутилка от PET

Друг пластмасов материал за ръкавни етикети/етикети с плътност > 1 g/cm3, използвани с бутилка от PET

Друг пластмасов материал за ръкавни етикети/етикети с плътност < 1 g/cm3, използвани с бутилка от PP или HDPE

Етикети или ръкавни етикети, които са метализирани или са заварени към тялото на опаковката (вградено етикетиране)

Система за затваряне

Система за затваряне от PS в комбинация с бутилка от PET, HDPE или PP

Система за затваряне от PVC в комбинация с бутилка от PET, PP или HDPE

Система за затваряне от PETG или материал за система за затваряне с плътност > 1 g/cm3 в комбинация с бутилка от PET

Система за затваряне, изработена от метал, стъкло, EVA, които не са лесно отделими от бутилката

Система за затваряне, изработена от силикон. Освободени са силиконовите системи за затваряне с плътност < 1 g/cm3 в комбинация с бутилка от PET и силиконовите системи за затваряне с плътност > 1g/cm3 в комбинация с бутилка от PEHD или PP.

Метално фолио или пломби, които остават закрепени към бутилката или системата за затваряне, след като продуктът е бил отворен

Защитни покрития

Полиамид, функционални полиолефини, метализирани и противосветлинни защитни покрития

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, посочваща състава на материала на опаковката, включително контейнера, етикета или ръкавния етикет, лепилата, системата за затваряне и защитното покритие, според случая, заедно със снимки или технически чертежи на първичната опаковка.

Критерий 7 — Годност за употреба

Продуктът трябва да има удовлетворително почистващо действие при минимална температура и препоръчваната от производителя доза за твърдост на водата в съответствие с „Протокол за екомаркировката на ЕС за изпитване на детергенти за перални машини“ (6) или с „Протокол за екомаркировката на ЕС за изпитване на препарати за отстраняване на петна“ (7), според случая, на разположение на уебсайта за екомаркировката на ЕС.

Оценка и проверка: заявителят предоставя документация, която доказва, че продуктът е бил подложен на изпитване при условията, определени в протокола, и че резултатите са показали, че при продукта е постигнато поне минималното необходимо измивно действие. Заявителят предоставя документация, която доказва съответствието с изискванията на лабораториите, включени в съответните хармонизирани стандарти за лабораториите за изпитване и калибриране, ако е целесъобразно.

Може да се използва еквивалентно изпитване на действието, ако еквивалентността е била оценена и приета от компетентния орган.

Критерий 8 — Информация за потребителите

Продуктът се придружава от инструкции за правилна употреба, така че действието на продукта да бъде достигнато във възможно най-голяма степен, отпадъците да се сведат до минимум, както и да се намали замърсяването на водите и използването на ресурсите. Тези инструкции трябва да бъдат четливи или да включват графично представяне или картинки и да включват информация за следното:

а)

Инструкции за дозиране

Заявителят предприема необходимите стъпки, за да помогне на потребителите да спазват препоръчителната доза, като предостави указанията за дозиране и целесъобразна система за дозиране (например чашки).

Инструкциите за дозировката включват информация за препоръчителната доза за стандартно зареждане с поне две степени на замърсяване и за въздействието на твърдостта на водата при дозирането.

Предоставят се показания за най-често срещаната твърдост на водата в района, където е предназначено да бъде търгуван продуктът, или когато тази информация може да бъде намерена.

б)

Информация за изхвърлянето на опаковката

Първичната опаковка трябва да съдържа информация за начините за повторна употреба, рециклиране и правилно изхвърляне на опаковките.

в)

Информация за околната среда

Върху първичната опаковка се изписва текст, в който се подчертава значението на това да се използва правилната доза и най-ниската препоръчана температура (която не трябва да е по-висока от 30 °C) и пълно зареждане, за да се сведе до минимум потреблението на енергия и вода и да се намали замърсяването на водата.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие заедно с образец на етикета на продукта.

Критерий 9 — Информация, присъстваща в екомаркировката на ЕС

Знакът трябва да бъде видим и четлив. Регистрационният/лицензионният номер на екомаркировката на ЕС трябва да фигурира върху продукта, да е четлив и да е ясно видим.

Заявителят може да реши да включи незадължително каре за текст върху етикета, което съдържа следния текст:

Ограничено въздействие върху водната среда;

Ограничено количество опасни вещества;

Изпитани за измивно действие при 30 °C (*).

(*)

Ако продуктът е бил изпитван при 15 или 20 °C съгласно критерий 7, заявителят може съответно да промени посочената температура.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие заедно с мостра от продуктовия етикет или образец на графичното оформление върху опаковката, върху която се поставя знакът за екомаркировка на ЕС, както и подписана декларация за съответствие.


(1)  Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

(2)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

(*1)  „без ограничения“ означава: независимо от концентрацията, всички умишлено добавени вещества, странични продукти и онечиствания от суровини

НП= не се прилага

(3)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(4)  Дадено вещество не се счита за биоакумулиращо, при BCF < 100 или logKow < 3,0. Ако са налични стойностите както на BCF, така и на logKow, се използва най-високата измерена стойност на BCF.

(*2)  Включително стабилизатори и други помощни вещества в препаратите.

(*3)  С концентрация под 0,2 % в изходния материал, при условие че общата концентрация в крайния продукт е по-ниска от 0,10 %.

(5)  На разположение на уебсайта на IFRA: http://www.ifraorg.org.

(*4)  EVA — Етиленвинилацетат, HDPE — Полиетилен с висока плътност, PET — Полиетилентерефталат, PETG — Полиетилентерефталат, модифициран с гликол PP — Полипропилен, PS — Полистирен, PVC — Поливинилхлорид

(6)  Налично на адрес: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Performance%20Test%20Laundry%20Detergents.pdf.

(7)  Налично на адрес: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Performance%20Test%20stain%20removers.pdf.