19.5.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/59


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/863 НА КОМИСИЯТА

от 18 май 2017 година

за актуализиране на лиценза за софтуер с отворен код EUPL с цел допълнително улесняване на споделянето и повторната употреба на софтуер, разработен от публични администрации

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Комисията е одобрила публичния лиценз на Европейския съюз (EUPL) версия 1.0 с Решение C(2006) 7108 от 9 януари 2007 г.

(2)

С Решение С(2007) 6774 EUPL версия 1.0 беше валидиран на всички официални езици на Европейския съюз.

(3)

С Решение C(2008) 8911 Европейската комисия прие преработен вариант на лиценза (EUPL версия 1.1) и го валидира на всички официални езици.

(4)

За да се улеснят допълнително споделянето и повторната употреба на софтуер, разработен от публични администрации, чрез използването на лиценз за софтуер с отворен код, следва да бъде приета нова версия на EUPL — EUPL версия 1.2.

(5)

Необходими са някои корекции на формулировките и известно опростяване, за да се съгласува текстът с официалните наименования, да придобие по-широк обхват, да предостави на страните известна гъвкавост по отношение на приложимото законодателство и да изясни компетентността на Съда на Европейския съюз в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз.

(6)

EUPL включва допълнение със „съвместими лицензи“, което осигурява оперативна съвместимост със списък на други „споделени сходни“ лицензи, за което също е необходима актуализация, за да бъдат включени съответните по-нови лицензи.

(7)

Поради това беше изготвена актуализирана версия на EUPL — версия 1.2, и в интерес на яснотата и рационалността нейният текст следва да се представи в консолидирана форма,

РЕШИ:

Член единствен

Публикува се нова версия на EUPL (Публичен лиценз на Европейския съюз) — версия 1.2, в съответствие с условията, определени в приложението към настоящото решение.

Съставено в Брюксел на 18 май 2017 година.

За Комисията

Günther OETTINGER

Член на Комисията


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПУБЛИЧЕН ЛИЦЕНЗ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ версия 1.2

EUPL © Европейски съюз 2007, 2016

Настоящият публичен лиценз на Европейския съюз (EUPL) се прилага към произведението (както е определено по-долу), което се предоставя при условията на този лиценз. Всяко ползване на произведението, различно от това, което е позволено от настоящия лиценз, e забранено (до степента, в която такова ползване е предмет на правата на притежателя на авторското право върху произведението).

Произведението се предоставя при условията на настоящия лиценз, когато лицензодателят (както е определено по-долу) е поставил следния текст непосредствено след надписа за авторското право върху произведението:

Лицензирано при условията на EUPL

или е изразил по какъвто и да е друг начин своето желание за лицензиране при условията на EUPL.

1.   Определения

Използваните в настоящия лиценз термини имат следното значение:

—   „Лицензът“: настоящият лиценз.

—   „Оригиналното произведение“: произведението или софтуерът, разпространявани или предоставяни от лицензодателя при условията на настоящия лиценз, налични като изходен и в някои случаи също и като изпълним код.

—   „Производни произведения“: произведенията или софтуерът, които могат да бъдат създадени от лицензополучателя на базата на оригиналното произведение или на негови модификации. Този лиценз не определя степента на модификация или на зависимост от оригиналното произведение, необходима за класифициране на произведението като производно произведение; този обхват се определя от Закона за авторското право, приложим в посочената в член 15 държава.

—   „Произведението“: оригиналното произведение или неговите производни произведения.

—   „Изходен код“: разбираемата за човека форма на произведението, която е най-удобна за изучаване и модифициране от хората.

—   „Изпълним код“: всеки код, който в общия случай е компилиран и е предназначен за изпълняване от компютър като програма.

—   „Лицензодател“: физическото или юридическото лице, което разпространява или предоставя произведението при условията на лиценза.

—   „Сътрудник (сътрудници)“: всяко физическо или юридическо лице, което модифицира произведението, предмет на лиценза, или по друг начин допринася за създаването на производно произведение.

—   „Лицензополучателят“ или „Вие“: всяко физическо или юридическо лице, което използва по какъвто и да е начин произведението при условията на лиценза.

—   „Разпространение или предоставяне“: всяко действие на продажба, даване, заемане, даване под наем, разпространение, съобщаване, предаване или друг начин за осигуряване на достъпността, в режим онлайн или офлайн, на копия на произведението или осигуряването на достъп до негови съществени функции на което и да е друго физическо или юридическо лице.

2.   Обхват на предоставените от лиценза права

Лицензодателят Ви дава по този начин един световен безвъзмезден лиценз, без изключително право, който може да подлежи на последващи преотстъпвания на лиценза, за да извършвате следното за периода на авторското право върху оригиналното произведение:

да ползвате произведението при всякакви обстоятелства и за всякаква употреба,

да възпроизвеждате произведението,

да модифицирате произведението и да правите производни произведения от него,

да представяте на обществеността, включително правото да предоставяте на разположение или да показвате и демонстрирате, според случая, произведението или копия от него на обществеността,

да разпространявате произведението или копия от него,

да давате произведението или копия от него назаем или под наем,

да преотстъпвате права върху произведението или върху копия от него.

Тези права могат да бъдат упражнявани върху всякакви медии, носители и формати, познати в настоящия момент или изобретени впоследствие, доколкото приложимото право позволява това.

В страните, в които се прилага защита на неимуществени права, лицензодателят се отказва да упражнява неимуществените си права до позволената от закона степен, за да може лицензът да бъде използван за изброените по-горе имуществени права.

Лицензодателят предоставя на лицензополучателя права за безвъзмездно и неизключително ползване на всеки свой патент до степента, необходима за ползване на правата, които са предоставени върху произведението при условията на настоящия лиценз.

3.   Предоставяне на изходния код

Лицензодателят може да предостави произведението или в неговия изходен код, или като изпълним код. Ако произведението е предоставено в изпълним код, лицензодателят осигурява допълнително машинно четимо копие на изходния код на произведението заедно с всяко копие на произведението, което лицензодателят разпространява, или в приложения към произведението текст, следващ надписа за авторско право, посочва хранилище, където изходният код е свободно и леснодостъпен, докато лицензодателят продължава да разпространява или предоставя произведението.

4.   Ограничения върху авторското право

Нищо в настоящия лиценз няма за цел да лиши лицензополучателя от предимствата на което и да е изключение или ограничение на изключителните права на притежателите на правата върху произведението, на изчерпването на тези права или на което и да е друго приложимо ограничение.

5.   Задължения на лицензополучателя

Предоставянето на упоменатите по-горе права подлежи на някои ограничения и задължения, наложени на лицензополучателя. Тези задължения са следните:

 

Право на признаване: Лицензополучателят оставя непокътнати всички надписи за авторско право, патент или търговска марка и всички надписи, които се отнасят за лиценза и отказа от гаранции. Лицензополучателят трябва да включи копие от тези надписи и копие от лиценза към всяко копие на произведението, което той разпространява или предоставя. Лицензополучателят трябва да поставя върху всяко производно произведение ясно забележим надпис, от който да е видно, че произведението е било модифицирано, както и датата на модификацията.

 

Клауза „свободно от авторски права“: Ако лицензополучателят разпространява или предоставя копия на оригиналното произведение или производни произведения, това разпространение или предоставяне ще се прави съгласно условията на настоящия лиценз или на по-нова версия на настоящия лиценз, освен ако оригиналното произведение се разпространява изрично единствено съгласно настоящата версия на лиценза — например с отбелязване „само EUPL версия 1.2“. Лицензополучателят (станал лицензодател) не може да предлага или налага каквито и да било допълнителни условия по отношение на произведението или производното произведение, които променят или накърняват условията на лиценза.

 

Клауза за съвместимост: Ако лицензополучателят разпространява или предоставя производни произведения или копия от тях на базата както на произведението, така и на друго произведение, лицензирано при условията на съвместим лиценз, това разпространение или предоставяне може да се направи при условията на този съвместим лиценз. За целта на настоящата клауза „съвместим лиценз“ означава лиценз, посочен в допълнението към настоящия лиценз. Ако задълженията на лицензополучателя по съвместимия лиценз са в противоречие със задълженията му по настоящия лиценз, то задълженията по съвместимия лиценз са с предимство.

 

Предоставяне на изходен код: Когато разпространява или предоставя копия на произведението, лицензополучателят ще осигури машинно четимо копие на изходния код, или ще посочи хранилище, където този изходен код е свободно и леснодостъпен, докато лицензополучателят продължава да разпространява или предоставя произведението.

 

Правна защита: Този лиценз не дава разрешение за ползване на търговски имена, търговски марки, марки на продукти или услуги или имена на лицензодателя, с изключение на изискваното за разумното и обичайното ползване при описване на произхода на произведението и възпроизвеждането на съдържанието на надписа за авторско право.

6.   Система на авторство

Първоначалният лицензодател гарантира, че авторските права върху оригиналното произведение, които са преотстъпени в рамките на настоящия лиценз, се притежават от него или са му дадени в рамките на лиценза и че той има правото и пълномощията да предоставя лиценза.

Всеки сътрудник гарантира, че авторските права върху модификациите, които той е внесъл в произведението, се притежават от него или са му дадени в рамките на лиценза и че той има правото и пълномощията да предоставя този лиценз.

Всеки път, когато Вие приемате условията на лиценза, първоначалният лицензодател и последващите сътрудници Ви предоставят лиценз за техния принос към произведението при условията на настоящия лиценз.

7.   Отказ от гаранции

Произведението представлява продукт в процес на развитие, което непрекъснато се усъвършенства от много сътрудници. То не е завършен продукт и по тази причина може да съдържа дефекти или „бъгове“, присъщи на този тип разработки.

По горната причина произведението се предоставя при условията на този лиценз „във вида, в който е“ и без каквито и да било гаранции за него, включително, без изброяването да е изчерпателно, пускане на пазара, пригодност за конкретна цел, липса на дефекти и грешки, точност, ненарушение на правата върху интелектуална собственост, различни от авторското право по член 6 от настоящия лиценз.

Този отказ от гаранции е основна част от лиценза и условие за предоставяне на каквито и да било права върху произведението.

8.   Отказ от отговорност

С изключение на случаите на предумишлено недобросъвестно поведение или щети, причинени пряко на физически лица, лицензодателят не е отговорен в никакъв случай за каквито и да било преки или непреки, материални или морални щети от всякакъв вид, произтичащи от лиценза или от използването на произведението, включително, без изброяването да е изчерпателно, щети от загуба на клиенти, спиране на работа, лошо функциониране или спиране на работата на компютъра, загуба на данни или каквато и да е търговска вреда, дори и лицензодателят да е бил предупреден за възможността от такава вреда. Лицензодателят ще бъде обаче отговорен, в рамките на закона, от гледна точка на продуктовата отговорност, доколкото такива законови разпоредби се прилагат във връзка с произведението.

9.   Допълнителни споразумения

Докато разпространявате произведението, Вие можете да сключите допълнително споразумение, като определите задължения или услуги, съвместими с настоящия лиценз. Ако поемате задължения обаче, Вие можете да действате само от свое име и единствено на Ваша отговорност, а не от името на първоначалния лицензодател или на който и да е друг сътрудник, и само при положение че се съгласите да обезщетите, защитите и освободите от отговорност който и да е сътрудник, срещу когото са предявени права поради факта, че Вие сте поели каквито и да било гаранции или допълнителна отговорност.

10.   Приемане на лиценза

Можете да приемете условията на настоящия лиценз чрез кликване върху икона „I agree“ („съгласен съм“), поставена в долния край на прозореца, показващ текста на настоящия лиценз, или чрез потвърждаване на съгласието по всеки друг подобен начин, в съответствие с приложимото право. Кликването върху тази икона изразява ясното и безвъзвратно приемане на настоящия лиценз и всички негови принципи и условия от Ваша страна.

По същия начин Вие приемате безвъзвратно настоящия лиценз и всички негови принципи и условия, упражнявайки което и да е от правата, дадени Ви по силата на член 2 от настоящия лиценз, като например ползване на произведението, създаване от Вас на производно произведение от него или разпространение или предоставяне от Вас на произведението или на копие от него.

11.   Информация за обществеността

В случай на каквото и да е разпространение или предоставяне от Вас на произведението чрез електронно средство за комуникация (например чрез предложение за дистанционно изтегляне), чрез канала или медията за разпространение (например уебсайт) на обществеността трябва да се предостави най-малко изискваната от приложимото право информация по отношение на лицензодателя, лиценза и начина, по който може да бъде получен достъп до лиценза, и той може да бъде сключен, съхранен и възпроизведен от лицензополучателя.

12.   Прекратяване на лиценза

Лицензът и предоставените от него права ще се прекратят автоматично при всяко нарушение на условията на лиценза от страна на лицензополучателя.

Това събитие няма да прекрати правата върху лицензите на което и да е лице, което е получило произведението от лицензополучателя по силата на лиценза, при положение че това лице спазва напълно условията на лиценза.

13.   Други

Без да засяга разпоредбите на член 9 по-горе, лицензът представлява цялостното споразумение между страните относно произведението.

Ако някоя разпоредба на лиценза е невалидна или неизпълнима съгласно приложимото право, това не влияе върху валидността или приложимостта на лиценза като цяло. Такава разпоредба ще се тълкува или измени така, както е необходимо, за да стане валидна и изпълнима.

Европейската комисия може да публикува други езикови версии или нови версии на настоящия лиценз или актуализирани версии на допълнението, доколкото това е необходимо или уместно, без да ограничава обхвата на правата, предоставени от лиценза. Новите версии на този лиценз ще се публикуват с уникален номер на версията.

Всички езикови версии на настоящия лиценз, одобрени от Европейската комисия, са еднакво валидни. Страните по лиценза могат да използват предпочитаната от тях езикова версия.

14.   Компетентен съд

Без да се засяга конкретно споразумение между страните,

всеки спор, произтичащ от тълкуването на настоящия лиценз, възникнал между институциите, органите, службите или агенциите на Европейския съюз в качеството им на лицензодател, и всеки лицензополучател, подлежи на юрисдикцията на Съда на Европейския съюз, както е посочено в член 272 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

всеки спор, възникнал между други страни и произтичащ от тълкуването на настоящия лиценз, подлежи на изключителната юрисдикция на компетентния съд, където лицензодателят пребивава или упражнява основната си дейност.

15.   Приложимо законодателство

Без да се засяга конкретно споразумение между страните,

настоящият лиценз се управлява от правото на държавата — членка на Европейския съюз, в която лицензодателят е установил седалище, пребивава или има регистриран адрес на управление,

ако лицензодателят не е установил седалище, не пребивава или няма регистриран адрес на управление в държава — членка на Европейския съюз, настоящият лиценз се управлява от белгийското право.

Допълнение

„Съвместими лицензи“ съгласно член 5 от EUPL са:

GNU General Public License (GPL) v. 2, v. 3

GNU Affero General Public License (AGPL) v. 3

Open Software License (OSL) v. 2.1, v. 3.0

Eclipse Public License (EPL) v. 1.0

CeCILL v. 2.0, v. 2.1

Mozilla Public Licence (MPL) v. 2

GNU Lesser General Public Licence (LGPL) v. 2.1, v. 3

Creative Commons Attribution-ShareAlike v. 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) за произведения, различни от софтуер

European Union Public Licence (EUPL) v. 1.1, v. 1.2

Québec Free and Open-Source Licence — Reciprocity (LiLiQ-R) or Strong Reciprocity (LiLiQ-R+)

Европейската комисия може да актуализира настоящото допълнение с по-нови версии на горепосочените лицензи, без да издава нова версия на EUPL, доколкото те гарантират правата, предоставени с член 2 от настоящия лиценз и защитават от придобиването на изключителни права върху изходния код, обхванат от него.

За всички други изменения или добавяния към настоящото допълнение се изисква изготвянето на нова версия на EUPL.