13.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/37


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/695 НА КОМИСИЯТА

от 7 април 2017 година

за оправомощаване на държавите членки да приемат определени дерогации съгласно Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари

(нотифицирано под номер С(2017) 2198)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (1), и по-специално член 6, параграфи 2 и 4 от нея:

като има предвид, че:

(1)

Приложение I, раздел I.3 и приложение II, раздел II.3 към Директива 2008/68/ЕО съдържат списъци с национални дерогации, които позволяват вземането под внимание на специфични национални обстоятелства. Определени държави членки поискаха няколко нови национални дерогации и няколко изменения на разрешените дерогации.

(2)

Тези дерогации следва да бъдат разрешени.

(3)

Тъй като по тази причина приложение I, раздел I.3 и приложение II, раздел II.3 трябва да бъдат адаптирани, от съображения за яснота е целесъобразно те да бъдат заменени в своята цялост.

(4)

Поради това Директива 2008/68/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета по превоза на опасни товари, създаден по силата на Директива 2008/68/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавите членки, изброени в приложението, са оправомощени да прилагат посочените в него дерогации по отношение на превоза на опасни товари в рамките на своята територия.

Тези дерогации се прилагат без никаква дискриминация.

Член 2

Приложение I, раздел I.3 и приложение II, раздел II.3 към Директива 2008/68/ЕО се изменят в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 7 април 2017 година.

За Комисията

Violeta BULC

Член на Комисията


(1)  ОВ L 260, 30.9.2008 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I и II към Директива 2008/68/ЕО се изменят както следва:

1.

В приложение I, раздел I.3 се заменя със следното:

„I.3.   Национални дерогации

Дерогации за държавите членки за превоза на опасни товари на тяхна територия въз основа на член 6, параграф 2 от Директива 2008/68/ЕО.

Номериране на дерогациите: RO-а/bi/bii-MS-nn

RO= път

a/bi/bii= член 6, параграф 2, буква а)/буква б), подточка i)/буква б), подточка ii)

MS= съкратено наименование на съответната държава членка

nn= пореден номер

Въз основа на член 6, параграф 2, буква a) от Директива 2008/68/ЕО

AT Австрия

RO-a-AT-1

Относно: малки количества от всички класове, с изключение на 1, 6.2 и 7

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към Директива 2008/68/ЕО: 3.4

Съдържание на приложението към директивата: превоз на опасни товари, опаковани в ограничени количества

Съдържание на националното законодателство: до 30 kg или l опасни товари, които не принадлежат към транспортна категория 0 или 1, във вътрешни опаковки за ограничени количества (LQ) или в опаковки, съответстващи на ADR, а здрави артикули могат да бъдат опаковани заедно в X изпитани кутии.

Крайните потребители имат право да ги вземат от магазина и да ги връщат, а търговците на дребно — да ги превозват до крайни потребители или между собствените си магазини.

Ограничението за транспортна единица е 333 kg или l, а разрешеното разстояние е 100 km.

Кутиите трябва да се маркират еднакво и да се придружават от опростен превозен документ.

Прилагат се само няколко разпоредби за товарене и обработване.

Първоначално позоваване на националното законодателство: —

Забележки:

Дата на изтичане: 30 юни 2022 г.

BE Белгия

RO–a–BE–1

Относно: клас 1 — малки количества.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 1.1.3.6

Съдържание на приложението към директивата: 1.1.3.6 ограничава до 20 kg количеството руднични взривни вещества, което може да се превозва в обикновено превозно средство.

Съдържание на националното законодателство: операторите на складове, отдалечени от пунктовете за доставки, могат да получат разрешение за превоз на максимум 25 kg динамит или силно взривно вещество и най-много 300 детонатора в обикновени моторни превозни средства в съответствие с условията, които се определят от службата по взривните вещества.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Article 111 de l'arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Дата на изтичане: 30 юни 2020 г.

RO–a–BE– 2

Относно: превоз на непочистени празни опаковки, които са съдържали продукти от различни класове.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.1.6

Съдържание на националното законодателство: на превозния документ е указано „непочистени празни опаковки, които са съдържали продукти от различни класове“.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Dérogation 6-97.

Забележки: Дерогация, регистрирана от Комисията под № 21 (съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО).

Дата на изтичане: 30 юни 2020 г.

RO–a–BE–3

Относно: приемане на RO–a–UK–4.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Дата на изтичане: 30 юни 2020 г.

RO–a–BE–4

Относно: освобождаване от всички изисквания по ADR за националния превоз на най-много 1 000 ползвани йонни димни детектора от частни домакинства до съоръжението за третиране в Белгия през събирателните пунктове, предвидени при сценария за разделно събиране на димни детектори.

Позоваване на ADR: всички изисквания.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО:

Съдържание на националното законодателство: домашната употреба на йонни димни детектори не е подложена на регулаторен контрол по отношение на радиацията, след като типът димен детектор е одобрен. Превозът на такива димни детектори до крайния потребител също така е освободен от изискванията на ADR. (вж. 2.2.7.1.2, буква г)).

В Директива 2002/96/ЕО (относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване) се изисква разделното събиране на ползвани димни детектори за третирането на печатните платки и — в случая на йонните димни детектори — за отстраняването на радиоактивните вещества. С цел да се даде възможност за разделното събиране, бе разработен план за стимулиране на частните домакинства да предават ползваните си димни детектори на събирателен пункт, от който тези детектори да могат да се закарат до съоръжение за третиране, като понякога минават през втори събирателен пункт или място за междинно съхраняване.

На събирателните пунктове ще са налични метални опаковки, в които може да се опаковат най-много 1 000 димни детектора. От тези пунктове такава опаковка с димни детектори може да се превозва заедно с други отпадъци до междинен склад или до съоръжението за третиране. Опаковката се обозначава с текст „димен детектор“.

Първоначално позоваване на националното законодателство: сценарият за разделното събиране на димни детектори представлява част от условията за отмяната на одобрените инструменти, предвидени в член 3.1.d.2. от кралски указ от 20.7.2001 г.: общ правилник за радиационна защита.

Забележки: дерогацията е необходима, за да се даде възможност за разделното събиране на използвани йонни димни детектори.

Дата на изтичане: 30 юни 2020 г.

DE Германия

RO–a–DE–1

Относно: смесено опаковане и смесено товарене на части за автомобили с класификация 1.4G заедно с някои опасни товари (n4).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 4.1.10 и 7.5.2.1.

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби относно смесеното опаковане и смесеното товарене.

Съдържание на националното законодателство: UN 0431 и UN 0503 могат да бъдат товарени заедно с определени опасни товари (продукти, свързани с производството на автомобили) в определени количества, изброени в освобождаването. Не се надвишава стойността 1 000 (сравнима с 1.1.3.6.4).

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 от 6.11.2002 г. (BGBl. I стр. 4350); Ausnahme 28.

Забележки: освобождаването е необходимо, за да осигури бърза доставка на свързани с безопасността части за автомобили, в зависимост от местното търсене. Поради многообразието на тези продукти съхранението им в местни сервизи е необичайно.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–a–DE–2

Относно: освобождаване от изискването за носене на превозни документи и спедиторска декларация за определени количества опасни товари, както е определено в 1.1.3.6 (n1).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.1.1 и 5.4.1.1.6.

Съдържание на приложението към директивата: съдържание на превозния документ.

Съдържание на националното законодателство: за всички класове с изключение на клас 7: не се изисква превозен документ, когато количеството на превозвания товар не надвишава количествата, посочени в 1.1.3.6.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 от 6.11.2002 г. (BGBl. I стр. 4350); Ausnahme 18.

Забележки: Информацията, която се поставя с маркировките и етикетите на опаковките, се смята за достатъчна за вътрешния транспорт, тъй като превозният документ невинаги е подходящ, когато става дума за местно снабдяване.

Дерогация, регистрирана от Комисията под № 22 (съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО).

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–a–DE–3

Относно: превоз на измервателни еталони и горивни помпи (празни, непочистени).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: разпоредби за номера на UN 1202, 1203 и 1223.

Съдържание на приложението към директивата: опаковане, маркиране, документи, инструкции за превоз и обработка, инструкции за екипажите на превозни средства.

Съдържание на националното законодателство: спецификация на приложимите норми и допълнителните разпоредби за прилагане на дерогацията; до 1 000 l: сравними с празни, непочистени опаковки; над 1 000 l: спазване на определени норми за цистерните; превоз само на празни и непочистени.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 от 6.11.2002 г. (BGBl. I стр. 4350); Ausnahme 24.

Забележки: № в списъка 7, 38, 38а.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–a–DE–5

Относно: разрешение за смесено опаковане.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 4.1.10.4 MP2.

Съдържание на приложението към директивата: забрана на смесено опаковане.

Съдържание на националното законодателство: класове 1.4S, 2, 3 и 6.1; разрешение за комбинирано опаковане на предмети в клас 1.4S (патрони за леко стрелково оръжие), аерозоли (клас 2) и почистващи и третиращи материали в класове 3 и 6.1 (изброени UN номера) като комплекти, които да се продават в комбинирани опаковки в група опаковки II и в малки количества.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 от 6.11.2002 г. (BGBl. I стр. 4350); Ausnahme 21.

Забележки: № в списъка 30*, 30a, 30б, 30в, 30г, 30д, 30е, 30ж.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

DK Дания

RO–a–DK–2

Относно: автомобилен превоз на опаковки, съдържащи взривни вещества, и опаковки, съдържащи детонатори, в едно и също превозно средство.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 7.5.2.2.

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби за смесени опаковки.

Съдържание на националното законодателство: при автомобилния превоз на опасни товари трябва да се спазват правилата на ADR.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Bekendtgørelse nr. 729 от 15 август 2001 г. om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Забележки: налице е практическа необходимост от опаковане на взривни вещества заедно с детонатори в същото превозно средство, когато тези товари се превозват от мястото на съхранение до работното място и обратно.

Когато се направи изменение на датското законодателство за превоза на опасни товари, датските власти ще разрешат този превоз при следните условия:

1.

Превозват се не повече от 25 kg взривни вещества от група D.

2.

Превозват се не повече от 200 детонатора от група B.

3.

Детонаторите и взривните вещества трябва да бъдат опаковани поотделно в опаковки с удостоверение на ООН съгласно правилата, установени в Директива 2000/61/ЕО, която изменя Директива 94/55/ЕО.

4.

Разстоянието между опаковките, съдържащи детонатори, и опаковките, съдържащи взривни вещества, трябва да бъде най-малко 1 метър. Това разстояние трябва да се спазва дори и при внезапно спиране. Опаковките, съдържащи детонатори, и опаковките, съдържащи взривни вещества, трябва да се поставят по начин, който позволява бързото им изваждане от превозното средство.

5.

Всички останали правила относно превоза на опасни товари по шосе трябва да бъдат спазвани.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–a–DK–3

Относно: автомобилен превоз на опаковки и стоки, които съдържат отпадъци или остатъци от определени класове опасни вещества от домакинства и предприятия, с цел обезвреждане.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: Части и глави 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 и 8.2.

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби за класифициране, специални разпоредби, разпоредби за опаковане, процедури за изпращане, изисквания за направата и изпитването на опаковки, общи изисквания по отношение на транспортните единици и бордовото оборудване и изисквания за обучение.

Съдържание на националното законодателство: вътрешни опаковки и стоки, съдържащи отпадъци или остатъци от определени класове опасни вещества, събирани от домакинства или предприятия, за да бъдат обезвредени, могат да бъдат опаковани заедно в определени външни опаковки и/или защитни контейнери и превозвани при специални процедури за изпращане, включващи специални ограничения за опаковането и маркировката. Количеството на опасните вещества на една вътрешна опаковка, на една външна опаковка и/или на една транспортна единица е ограничено.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Bekendtgørelse nr. 818 от 28 юни 2011 г. om vejtransport af farligt gods, § 4 stk.3.

Забележки: Не е възможно отговарящите за отпадъците да прилагат всички разпоредби от приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО, когато отпадъци с остатъчни количества от опасни вещества са събрани от домакинства и предприятия, за да бъдат превозени за обезвреждане. Отпадъците обикновено се съхраняват в опаковки, продавани на дребно.

Дата на изтичане: 1 януари 2019 г.

FI Финландия

RO-a-FI-1

Относно: превоз на опасни товари в определени количества в автобуси.

Правно основание: член 6, параграф 2, буква а) от Директива 2008/68/ЕО.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: части 1, 4 и 5.

Съдържание на приложението към директивата: освобождавания, разпоредби за опаковане, маркиране и документация.

Съдържание на националното законодателство:

малки количества от определени опасни товари могат да бъдат превозвани като товар в автобуси с пътници, така че общото количество да не надвишава 200 килограма. Частно лице може да превозва в автобус опасни товари, посочени в раздел 1.1.3, когато те са опаковани за продажба на дребно и са предназначени за лична употреба. Общото количество запалими течности в съдове с многократно пълнене не може да надвишава 5 литра.

Първоначално позоваване на националното законодателство:

Регламент на финландската агенция за безопасност на транспорта относно автомобилния превоз на опасни товари и Правителствен указ относно автомобилния превоз на опасни товари (194/2002).

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–a–FI–2

Относно: описание на празни цистерни в превозния документ.

Правно основание: член 6, параграф 2, буква а) от Директива 2008/68/ЕО.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: част 5, 5.4.1.

Съдържание на приложението към директивата:

Специални разпоредби за превоз в автоцистерни или транспортни единици с повече от една цистерна.

Съдържание на националното законодателство:

При транспорта на празни, непочистени автоцистерни или транспортни единици с една или повече цистерни, маркирани в съответствие с 5.3.2.1.3, последното превозвано вещество, отбелязано в превозния документ, може да бъде веществото с най-ниска температура на възпламеняване.

Първоначално позоваване на националното законодателство:

Регламент на финландската агенция за безопасност на транспорта относно автомобилния превоз на опасни товари.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO-a-FI-3

Относно: обозначаване с табели и маркиране на транспортната единица за взривни вещества.

Правно основание: член 6, параграф 2, буква а) от Директива 2008/68/ЕО.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.3.2.1.1.

Съдържание на приложението към директивата: общи разпоредби за маркиране с оранжева табела.

Съдържание на националното законодателство:

транспортните единици (обикновено микробуси), които превозват малки количества взривни вещества (максимум 1 000 kg) до каменоломни и работни площадки, могат да бъдат обозначени отпред и отзад чрез прикрепяне на табела модел № 1.

Първоначално позоваване на националното законодателство:

Регламент на финландската агенция за безопасност на транспорта относно автомобилния превоз на опасни товари.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

FR Франция

RO–a–FR–2

Относно: превоз на отпадъци от манипулации, свързани с рискове от инфекции, обхванати от UN 3291, с маса по-малка или равна на 15 kg.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: приложения А и Б.

Съдържание на националното законодателство: освобождаване от изискванията на ADR за превоз на отпадъци от манипулации, представляващи риск от инфекция, обхванати от UN 3291, с маса до 15 kg.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — член 12.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–a–FR–5

Относно: превоз на опасни вещества в превозни средства за пътнически обществен транспорт (18).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 8.3.1.

Съдържание на приложението към директивата: превоз на пътници и опасни товари.

Съдържание на националното законодателство: превоз на опасни товари, различни от тези от клас 7, разрешени като ръчен багаж в обществени транспортни средства: прилагат се единствено изискванията за пакетиране, маркировка и етикетиране на пакетите, определени в 4.1, 5.2 и 3.4.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Забележки: в ръчния багаж се разрешава пренасянето на опасни товари само за лична или професионална употреба. Преносимите съдове за газ се позволяват на пациенти с дихателни проблеми в необходимото количество за едно пътуване.

Дата на изтичане: 28 февруари 2022 г.

RO–a–FR–6

Относно: собствен превоз на малки количества опасни товари (18).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.

Съдържание на приложението към директивата: задължение за притежаване на превозен документ.

Съдържание на националното законодателство: собственият превоз на малки количества опасни товари, различни от клас 7, които не превишават ограниченията, определени в 1.1.3.6, не подлежи на изискването за притежаване на превозен документ, предвидено в 5.4.1.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Дата на изтичане: 28 февруари 2022 г.

RO–a–FR–7

Относно: автомобилен превоз на проби от химични вещества, смеси и изделия, съдържащи опасни вещества, за целите на надзора на пазара.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: части от 1 до 9.

Съдържание на приложението към директивата: общи разпоредби, класификация, специални разпоредби и освобождавания във връзка с превоза на опасни товари, опаковани в ограничени количества, разпоредби относно използването на опаковки и резервоари, процедури за изпращане, изисквания за направата на опаковката, разпоредби относно условията за превоз, обработка, товарене и разтоварване, изисквания относно транспортното оборудване и превозните операции, изисквания към изработването и одобрението на превозните средства.

Съдържание на националното законодателство: пробите от химични вещества, смеси и изделия, съдържащи опасни вещества и превозвани за анализ като част от дейността по надзор на пазара, се опаковат в комбинирани опаковки. За тях се спазват правилата за максималните количества във вътрешната опаковка в зависимост от вида на въпросния опасен товар. Външната опаковка трябва да съответства на изискванията за твърди пластмасови кутии (4H2, глава 6.1 от приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО). Върху външната опаковка трябва да е нанесена маркировката съгласно раздел 3.4.7, приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО и текста „Проби за анализ“ (на френски език: „Echantillons destinés à l'analyse“). При условие че тези разпоредби са спазени, за превоза не се прилагат разпоредбите от раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Забележки: освобождаването по приложение I, раздел I.1, подраздел 1.1.3 към Директива 2008/68/ЕО не важи за превоза на проби от опасни вещества за анализ, взети от компетентните органи или от тяхно име. За да се осигури ефективен надзор на пазара, Франция е въвела процедура, която се основава на системата, приложима за ограничени количества, с цел да се гарантира безопасността на превоза на проби, съдържащи опасни вещества. Тъй като не винаги е възможно да се прилагат разпоредбите от таблица А, количественото ограничение за вътрешната опаковка е определено по по-лесно приложим начин.

Дата на изтичане: 1 януари 2019 г.

HU Унгария

RO-a-HU-1

Относно: приемане на RO-a-DE-2.

Първоначално позоваване на националното законодателство: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Дата на изтичане: 30 януари 2020 г.

RO–a-HU-2

Относно: приемане на RO-a-UK-4.

Първоначално позоваване на националното законодателство: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Дата на изтичане: 30 януари 2020 г.

IE Ирландия

RO–a–IE–1

Относно: освобождаване от изискването по 5.4.0 от ADR за превозен документ за превоза на пестициди от клас 3 по ADR, изброени в 2.2.3.3 като пестициди FT2 (температура на възпламеняване по-ниска от 23 °C) и клас 6.1 по ADR, изброени в 2.2.61.3 като пестициди T6, течни (температура на възпламеняване не по-ниска от 23 °C), когато количествата на превозваните опасни товари не надвишават количествата, посочени в 1.1.3.6 от ADR.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.

Съдържание на приложението към директивата: изискване за превозен документ.

Съдържание на националното законодателство: не се изисква превозен документ за превоза на пестициди от класове 3 и 6.1 по ADR, ако количествата на превозваните опасни товари не надвишават количествата, определени в 1.1.3.6 от ADR.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Regulation 82(9) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004“.

Забележки: излишно и обременително изискване за местния превоз и доставяне на такива пестициди.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–a–IE–4

Относно: освобождаване от изискванията на 5.3, 5.4, 7 и приложение Б към ADR по отношение на превоза на газови цилиндри за машини за наливни напитки, когато те се превозват в същото превозно средство заедно с напитките (за които ще бъдат употребени).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.3, 5.4, 7 и приложение Б.

Съдържание на приложението към директивата: маркиране на превозните средства, документация, която да се носи, и разпоредбите относно транспортното оборудване и превозните операции.

Съдържание на националното законодателство: освобождаване от изискванията на 5.3, 5.4, 7 и приложение Б към ADR по отношение на превоза на газови цилиндри за машини за наливни напитки, когато се превозват в същото превозно средство заедно с напитките (за които ще бъдат употребени).

Първоначално позоваване на националното законодателство: предложено изменение на „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Забележки: основната дейност се състои в разпространение на опаковки с напитки, които не са вещества според ADR, заедно с малки количества малки цилиндри със съответните газове за машини за наливни напитки.

Преди съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–a–IE–5

Относно: освобождаване, за националния превоз в Ирландия, от изискванията за направа и изпитване на съдове и разпоредбите за ползването им, съдържащи се в 6.2 и 4.1 от ADR, за цилиндри и съдове под налягане с газове от клас 2, които са били превозени чрез мултимодален транспорт, включително и превоз по море, когато i) тези цилиндри и съдове под налягане са изработени, изпитани и използвани в съответствие с кодекса IMDG, ii) тези цилиндри и съдове под налягане не са презаредени в Ирландия, а са върнати номинално празни до държавата, където е започнал мултимодалният превоз, и iii) тези цилиндри и съдове под налягане се разпространяват на местно равнище в малки количества.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 1.1.4.2, 4.1 и 6.2.

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби относно мултимодалния превоз, включително и морски превоз, използване на цилиндри и съдове под налягане за газове от клас 2 по ADR и направа и изпитване на тези цилиндри и съдове под налягане за газове от клас 2 по ADR.

Съдържание на националното законодателство: разпоредбите по 4.1 и 6.2 не се прилагат за цилиндри и съдове под налягане за газове от клас 2, при условие че: i) тези цилиндри и съдове под налягане са изработени и изпитани в съответствие с кодекса IMDG; ii) тези цилиндри и съдове под налягане се използват в съответствие с кодекса IMDG; iii) тези цилиндри и съдове под налягане са били превозени до изпращача чрез мултимодален превоз, включително и морски превоз; iv) превозът на тези цилиндри и съдове под налягане до крайния ползвател се състои от едно-единствено пътуване, извършено в рамките на един ден, от получателя на мултимодалната транспортна операция (посочена в iii); v) тези цилиндри и съдове под налягане не са презаредени в държавата, а са върнати номинално празни до държавата, където е започнала мултимодалната транспортна операция (посочена в iii); и vi) тези цилиндри и съдове под налягане се разпространяват на местно равнище в държавата в малки количества.

Първоначално позоваване на националното законодателство: предложено изменение на „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Забележки: Газовете, които се съдържат в тези цилиндри и съдове под налягане, трябва да отговарят на спецификациите на крайните потребители, което води до необходимостта те да се внасят от държави извън зоната на спогодбата ADR. След употреба се изисква тези номинално празни цилиндри и съдове под налягане да се върнат в държавата на произход за презареждане с конкретно специфицираните газове — те не могат да бъдат презареждани в Ирландия или дори в която и да било част от зоната на ADR. Макар и да не отговарят на ADR, те съответстват на кодекса IMDG и се приемат за неговите цели. Предвижда се мултимодалният превоз, започнал извън зоната на ADR, да приключи в помещенията на вносителя, откъдето тези цилиндри и съдове под налягане да се разпространят до крайния потребител на местно равнище в Ирландия в малки количества. Този превоз на територията на Ирландия би попаднал в обхвата на изменения член 6, параграф 9 от Директива 94/55/ЕО.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–a–IE–6

Относно: освобождаване от някои разпоредби на приложение I, раздел I.1 на към Директива 2008/68/ЕО относно опаковането, маркирането и етикетирането на малки количества (под граничните стойности съгласно 1.1.3.6) пиротехнически изделия с изтекъл срок на годност и класификационни кодове 1.3G, 1.4G и 1.4S от клас 1 от приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО със съответните идентификационни номера на вещества UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 или UN 0507 при превоза до най-близката казарма или военен полигон, с цел обезвреждане.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: части 1, 2, 4, 5 и 6.

Съдържание на приложението към директивата: общи разпоредби. Класификация. Разпоредби за опаковането. Разпоредби за изпращането. Направа и изпитване на опаковки.

Съдържание на националното законодателство: разпоредбите от приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО за пакетирането, маркирането и етикетирането на пиротехнически средства с изтекъл срок, носещи съответните номера по UN — UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 или UN 0507 не се прилагат при превоза до най-близката казарма или военен полигон, при условие че общите разпоредби за опаковане в приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО се спазват и в превозния документ е включена допълнителна информация. Дерогацията се отнася само за местния превоз до най-близката казарма или военен полигон на малки количества пиротехнически средства с изтекъл срок за безопасното им обезвреждане.

Първоначално позоваване на националното законодателство: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g).

Забележки: превозът на малки количества морски пиротехнически средства с „изтекъл срок“, особено от собствениците на увеселителни корабчета и снабдителите на кораби с провизии, за безопасно обезвреждане до най-близката казарма или военен полигон е създавал трудности, най-вече по отношение на изискванията за опаковане. Дерогацията се отнася за малки количества (под указаните в 1.1.3.6) за местен превоз, включващи всички номера по UN, присвоявани на морски пиротехнически средства.

Дата на изтичане: 30 януари 2020 г.

RO–a–IE–7

Относно: приемане на RO-a-UK-4.

Първоначално позоваване на националното законодателство: —

Дата на изтичане: 30 юни 2022 г.

PT Португалия

RO-a-PT-3

Относно: приемане на RO-a-UK-4

Първоначално позоваване на националното законодателство: —

Дата на изтичане: 30 януари 2022 г.

SE Швеция

RO-a-SE-1

Относно: приемане на RO-a-FR-7.

Правно основание: член 6, параграф 2, буква а) от Директива 2008/68/ЕО (малки количества).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: части 1—9.

Контекст на директивата:

Позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки:

Дата на изтичане: 30 юни 2022 г.

UK Обединено кралство

RO–a–UK–1

Относно: превоз на някои изделия, съдържащи малко опасни радиоактивни вещества, като стенни часовници, ръчни часовници, димни детектори, циферблати на компаси (E1).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: повечето изисквания на ADR.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания относно превоза на материал от клас 7.

Съдържание на националното законодателство: пълно освобождаване от разпоредбите на националните закони на някои търговски продукти, съдържащи ограничени количества радиоактивен материал. (Светещо устройство, предназначено за носене от човек; в едно превозно средство или железопътно возило — не повече от 500 димни детектора за домашна употреба с индивидуална активност, непревишаваща 40 kBq; или в едно превозно средство или железопътно возило — не повече от пет осветителни устройства с газообразен тритий с индивидуална активност, непревишаваща 10 GBq).

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Забележки: тази дерогация е краткосрочна мярка, която вече няма да бъде нужна, след като в ADR се включат изменения, сходни с разпоредбите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–a–UK–2

Относно: освобождаване от изискването за носене на превозен документ за определени количества опасни товари (различни от клас 7), както е определено в 1.1.3.6 (E2).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 1.1.3.6.2 и 1.1.3.6.3.

Съдържание на приложението към директивата: освобождаване от определени изисквания за определени количества за транспортна единица.

Съдържание на националното законодателство: не се изисква превозен документ за ограничени количества освен в случаите, в които съставляват част от по-голям товар.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Забележки: това освобождаване е подходящо за национален превоз, тъй като превозният документ не винаги е подходящ, когато става въпрос за местно разпространение.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–a–UK–3

Относно: освобождаване от изискването превозните средства, които превозват материал с ниска радиоактивност, да са снабдени с противопожарно оборудване (E4).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 8.1.4.

Съдържание на приложението към директивата: изискване превозните средства да бъдат оборудвани с пожарогасителни устройства.

Съдържание на националното законодателство: премахва изискването за оборудване с пожарогасители при превоза единствено на опаковки, предмет на изключенията (UN 2908, 2909, 2910 и 2911).

Ограничава изискването при превоз единствено на малко количество опаковки.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Забележки: носенето на противопожарно оборудване е на практика без значение при превоза на UN 2908, 2909, 2910 и 2911, които често могат да бъдат превозвани с малки превозни средства.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–a–UK–4

Относно: разпространение на товари във вътрешни опаковки до търговци на дребно или потребители (с изключение на тези от класове 1, 4.2, 6.2 и 7) от местни разпределителни складове към търговци на дребно или потребители и от търговци на дребно до крайните потребители (N1).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 6.1.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания към направата и изпитването на опаковки.

Съдържание на националното законодателство: не се изисква поставянето на маркировка RID/ADR или UN или друг вид маркировка върху опаковките, когато съдържат товарите, определени в списък 3.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) и Regulation 36 Authorisation Number 13.

Забележки: изискванията по ADR не са уместни за последните етапи на превоз от склада за разпространение до търговеца на дребно или потребителя или от търговеца на дребно до крайния потребител. Целта на тази дерогация е да позволи вътрешните опаковки за товари за разпространение в търговията на дребно да бъдат превозвани на последния етап от местното разпространение без външно опаковане.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–a–UK–5

Относно: да се позволи различно „максимално общо количество за транспортна единица“ за товарите от клас 1 в категории 1 и 2 от таблицата в 1.1.3.6.3 (N10).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 1.1.3.6.3 и 1.1.3.6.4.

Съдържание на приложението към директивата: освобождавания, свързани с количествата, превозвани от транспортна единица.

Съдържание на националното законодателство: въвежда норми относно освобождаванията за ограничени количества и смесено товарене на взривни вещества.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 и Schedule 5; reg. 14 и Schedule 4.

Забележки: да се разрешат различни количествени ограничения за товарите от клас 1, по-конкретно „50“ за категория 1 и „500“ за категория 2. За целите на изчисляването на смесени товари коефициентът на умножение е „20“ за транспортна категория 1 и „2“ за транспортна категория 2.

Преди съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–a–UK–6

Относно: увеличаване на максималната нетна маса на взривните изделия, допустими в превозни средства EX/II (N13).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 7.5.5.2.

Съдържание на приложението към директивата: ограничения на превозваните количества при взривните вещества и изделия.

Съдържание на националното законодателство: ограничения на превозваните количества при взривните вещества и изделия.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Забележки: законодателството на Обединеното кралство позволява максимална нетна маса от 5 000 kg за превозни средства от тип II за групи по съвместимост 1.1C, 1.1D, 1.1E и 1.1J.

Много от изделията от клас 1.1C, 1,1D, 1.1E и 1.1J, които се превозват в Съюза, са големи или обемисти и на дължина надвишават 2,5 m. Това са предимно взривни изделия с военно предназначение. Ограниченията за изработването на превозни средства EX/III (които се изисква да бъдат затворени превозни средства) силно затрудняват товаренето и разтоварването на такива изделия. Някои изделия биха изисквали специализирано оборудване за товарене и разтоварване и в началната, и в крайната точка на пътуването. На практика такова оборудване рядко съществува. Броят на превозните средства EX/III в Обединеното кралство е малък и за отрасъла би било много обременително да се изисква изработването на допълнителни специализирани превозни средства EX/III за превоза на този вид взривни материали.

В Обединеното кралство военните взривни материали се превозват най-вече от търговски превозвачи, така че не могат да се възползват от освобождаването за военни превозни средства в Директива 2008/68/ЕО. За да се преодолее този проблем, Обединеното кралство винаги е позволявало превоза до 5 000 kg от такива изделия чрез превозни средства EX/II. Настоящото ограничение не винаги е достатъчно, тъй като изделието може да съдържа повече от 1 000 kg взривно вещество.

От 1950 г. досега е имало само две произшествия (и двете през 50-те години на 20-ти век) с избухване на взривни вещества с тегло над 5 000 kg. Произшествията са били причинени от запалена гума и от нагорещената система за отвеждане на изгорелите газове, които са подпалили защитното платнище. Пожарите е можело да възникнат и при по-малък товар. Не и имало загинали или ранени.

Опитно придобитите данни показват, че при правилно опаковани взривни изделия е малко вероятно възпламеняване поради удар, например при сблъсък на превозни средства. Данните от военни доклади и данните от изпитанията на ракети на сблъсък показват, че за възпламеняване на взривателите е необходимо скоростта на сблъсъка да надвишава получената при изпитването на падане от височина 12 метра.

Съществуващите стандарти за безопасност няма да бъдат засегнати.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–a–UK–7

Относно: освобождаване от изискванията за надзор при малки количества от някои товари от клас 1 (N12).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 8.4 и 8.5 S1(6).

Съдържание на приложението към директивата: изисквания за надзор на превозни средства, превозващи определени количества опасни товари.

Съдържание на националното законодателство: предвижда съоръжения за безопасно паркиране и надзор, но не изисква определени товари от клас 1 да бъдат под надзор по всяко време, както се изисква в ADR 8.5 S1(6).

Първоначално позоваване на националното законодателство: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Забележки: изискванията за надзор в АDR не винаги са изпълними в национален контекст.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–a–UK–8

Относно: облекчаване на ограниченията за превоз на смесени товари от взривни материали, както и на взривни материали с други опасни товари във вагони, превозни средства и контейнери (N4/5/6).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 7.5.2.1 и 7.5.2.2.

Съдържание на приложението към директивата: ограничения за някои видове смесени товари.

Съдържание на националното законодателство: националното законодателство е по-малко ограничително по отношение на смесеното товарене на взривни материали, при условие че този превоз може да се извърши безрисково.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 18.

Забележки: Обединеното кралство желае да разреши някои вариации на правилата за смесване на взривни материали с други взривни материали и на взривни материали с други опасни товари. Всяка вариация ще има количествено ограничение спрямо една или повече съставни части на товара и ще бъде позволена единствено, при условие че „са взети всички целесъобразно приложими мерки, които да попречат на взривните материали да бъдат в контакт със или да застрашат или бъдат застрашени от такива товари“.

Примери за вариациите, които Обединеното кралство може да поиска да разреши:

1.

Взривните материали, класифицирани под номера UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 или 0361 могат да бъдат превозвани в същото превозно средство заедно с опасни товари, класифицирани под номер UN 1942. Разрешеното за превозване количество UN 1942 се ограничава, тъй като се приема за взривно вещество от 1.1D.

2.

Взривните материали, класифицирани под номера UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 или 0453, могат да бъдат превозвани със същото превозно средство заедно с опасни товари (освен запалими газове, инфекциозни вещества и токсични вещества) в транспортна категория 2 или с опасни товари в транспортна категория 3, или с всяка комбинация от тях, при условие че общата маса или обемът на опасните товари в транспортна категория 2 не превишава 500 kg или литра, а общата нетна маса на такива взривни материали не надвишава 500 kg.

3.

Взривните вещества от 1.4G могат да бъдат превозвани заедно със запалими течности и запалими газове в транспортна категория 2 или с незапалими, неотровни газове в транспортна категория 3, или с всяка възможна комбинация от тях в същото превозно средство, при условие че общата маса или обем на опасните товари, когато се съберат, не надвишава 200 kg или литра и общата нетна маса на взривните материали не надвишава 20 kg.

4.

Взривните изделия, класифицирани с UN номера 0106, 0107 или 0257, могат да бъдат превозвани с взривни изделия от групите по съвместимост Г, Д или Е, на които са компоненти. Общото количество взривни материали с UN номера 0106, 0107 или 0257 не надвишава 20 kg.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–a–UK–9

Относно: алтернатива на поставянето на оранжеви табели на малки партиди радиоактивни материали в малки превозни средства.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.3.2.

Съдържание на приложението към директивата: изискване за оранжеви табели, които да се поставят на малки превозни средства, превозващи радиоактивен материал.

Съдържание на националното законодателство: позволява всяка дерогация, одобрена при този процес. Исканата дерогация е следната:

превозните средства трябва да бъдат или:

а)

обозначени с табели съгласно действащите разпоредби на точка 5.3.2 от ADR; или

б)

в случая на превозно средство, превозващо не повече от десет опаковки с неделящи се или делящи се радиоактивни материали, които са предмет на изключение, и когато сборът на транспортните индекси на тези опаковки не надвишава 3, могат като алтернатива да бъдат снабдени с обозначение в съответствие с изискванията на националното законодателство.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Забележки:

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO-a-UK-10

Относно: превоз на отпадъци от манипулации, свързани с рискове от инфекции, обхванати от UN 3291, с маса по-малка или равна на 15 kg.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: всички разпоредби.

Съдържание на националното законодателство: освобождаване от изискванията на приложение I, раздел I.1 за превоз на отпадъци от здравни манипулации, представляващи риск от инфекция, обхванати от UN 3291, с маса до 15 kg.

Първоначално позоваване на националното законодателство: тази дерогация първоначално е издадена в рамките на The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2009, както са изменени.

Дата на изтичане: 1 януари 2023 г.

Въз основа на член 6, параграф 2, буква б), подточка i) от Директива 2008/68/ЕО

BE Белгия

RO–bi–BE–4

Относно: превоз на опасни товари в цистерни за унищожаване чрез изгаряне.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 3,2.

Съдържание на националното законодателство: чрез дерогация от таблицата в 3.2 се позволява използването на цистерна-контейнер с цистернен код L4BH вместо цистернен код L4DH за превоза на токсична течност, способна да реагира с водата, III, неупомената другаде, при определени условия.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Dérogation 012002 г.

Забележки: тази норма може да се използва само при превоза на опасни отпадъци на къси разстояния.

Дата на изтичане: 30 юни 2020 г.

RO–bi–BE–5

Относно: превоз на отпадъци до инсталации за обезвреждане на отпадъци.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.2, 5.4, 6.1 (стара норма: A5, 2X14, 2X12).

Съдържание на приложението към директивата: класифициране, маркиране и изисквания относно опаковките.

Съдържание на националното законодателство: вместо да се класифицират по ADR, отпадъците се причисляват към различни групи (запалими разтворители, бои, киселини, акумулатори и др.), за да се избегнат опасни реакции вътре в дадена група. Изискванията за изработване на опаковките са по-малко ограничителни.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Забележки: тази норма може да бъде използвана за превоза на малки количества отпадъци до инсталации за обезвреждане.

Дата на изтичане: 30 юни 2020 г.

RO–bi–BE–6

Относно: приемане на RO–bi–SE-5.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Дата на изтичане: 30 юни 2020 г.

RO–bi–BE–7

Относно: приемане на RO–bi–SE–6.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Дата на изтичане: 30 юни 2020 г.

RO–bi–BE–8

Относно: приемане на RO–bi–UK–2.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Дата на изтичане: 30 юни 2020 г.

RO–bi–BE–9

Относно: приемане на RО-bi-SE-3.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Дата на изтичане: 15 януари 2018 г.

RO–bi–BE–10

Относно: превоз в непосредствена близост до промишлени обекти, включващ превоз по обществен път.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: приложения А и Б.

Съдържание на приложението към директивата: приложения А и Б.

Съдържание на националното законодателство: дерогациите се отнасят до документацията, етикетирането и маркирането на опаковките и удостоверението на водача.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Забележки: в следния списък са дадени номерата на дерогациите в националното законодателство, разрешеното разстояние и съответните опасни товари.

дерогация 2-2001

:

300 m (класове 3, 6.1 и 8) — срок на валидност: 30 юни 2015 г.

дерогация 6-2004

:

максимално 5 km (химикали в опаковки) — срок на валидност: 30 юни 2015 г.

дерогация 7-2005

:

пресичане на обществен път (UN 1202) — срок на валидност: 30 юни 2015 г.

дерогация 1-2006

:

600 m (химикали в опаковки) — срок на валидност: 30 юни 2015 г.

дерогация 13-2007

:

8 km (химикали в опаковки) — срок на валидност: 30 юни 2015 г.

дерогация 2-2009

:

350 m (химикали в опаковки) — срок на валидност: 30 юни 2015 г.

дерогация 3-2009

:

максимално 4,5 km (химикали в опаковки) — срок на валидност: 30 юни 2015 г.

дерогация 5-2009

:

максимално 4,5 km (химикали в опаковки) — срок на валидност: 30 юни 2015 г.

дерогация 9-2009

:

максимално 20 km (клас 2 в опаковки) — срок на валидност: 9 септември 2015 г.

дерогация 16-2009

:

200 m (IBC) — срок на валидност: 15 януари 2018 г.

Дата на изтичане: 15 януари 2018 г.

DE Германия

RO–bi–DE–1

Относно: освобождаване от някои обозначения на превозния документ (n2).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.1.1.

Съдържание на приложението към директивата: съдържание на превозния документ.

Съдържание на националното законодателство: за всички класове освен класове 1 (с изключение на 1.4S), 5.2 и 7.

В превозния документ не е необходимо да се отбелязват данни за:

а)

получателя на стоката при местно разпространение (освен при пълен товар и при превоз по някои маршрути);

б)

количеството и вида опаковки, ако не се прилага 1.1.3.6 и ако превозното средство е в съответствие с всички разпоредби на приложения A и Б;

в)

при празните, непочистени цистерни е достатъчен превозният документ от последния товар.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 от 6.11.2002 г. (BGBl. I стр. 4350); Ausnahme 18.

Забележки: прилагането на всички разпоредби не е осъществимо при съответния трафик.

Дерогацията е регистрирана от Комисията под № 22 (съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО).

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–bi–DE–3

Относно: превоз на опаковани опасни отпадъци.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 1 до 5.

Съдържание на приложението към директивата: класификация, опаковане и маркиране.

Съдържание на националното законодателство: класове от 2 до 6.1, 8 и 9: комбинирано опаковане и превоз на опасни отпадъци в пакети и средноголеми контейнери за насипни товари (IBC); отпадъците трябва да бъдат опаковани във вътрешни опаковки (както са събрани) и категоризирани в специфични групи отпадъци (избягване на опасни реакции вътре в дадена група отпадъци); използване на специални писмени инструкции относно групата отпадъци и като товарителница; събиране на битови и лабораторни отпадъци и т.н.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 от 6.11.2002 г. (BGBl. I стр. 4350); Ausnahme 20.

Забележки: списък № 6*.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–bi–DE–4

Относно: Приемане на RО-bi-BE-1

Първоначално позоваване на националното законодателство: —

Дата на изтичане: 1 януари 2017 г.

RO-bi-DE-5

Относно: Местен превоз на UN 3343 (нитроглицеринова смес, слабочувствителна, течна, огнеопасна течност, неупомената другаде, с тегловно съдържание на нитроглицерин не повече от 30 %) в цистерни-контейнери, ползващ дерогация от подраздел 4.3.2.1.1 на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО.

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към Директива 2008/68/ЕО: 3.2, 4.3.2.1.1.

Съдържание на приложението към директивата: Разпоредби относно използването на цистерни-контейнери.

Съдържание на националните правни разпоредби: местен превоз на нитроглицерин (UN 3343) в цистерни-контейнери, на къси разстояния, предмет на съответствие със следните условия:

1.

Изисквания към цистерните-контейнери

1.1.

Могат да бъдат използвани само цистерни-контейнери, специално разрешени за тази цел, които в други отношения са в съответствие с разпоредбите за изработването, оборудването, разрешението за модела конструкция, изпитванията, етикетирането и експлоатацията от глава 6.8 от приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО.

1.2.

Механизмът за затваряне на цистерната-контейнер трябва да има система за освобождаване на налягането, която сработва при вътрешно налягане с 300 kРа (3 bar) над нормалното налягане, като при това освобождава насочен нагоре отвор с площ на освобождаване на налягането най-малко 135 cm2 (диаметър 132 mm). Отворът не трябва да се затваря отново след като е бил приведен в действие. В качеството на уредба за безопасност могат да бъдат използвани един или повече елементи за безопасност с едно и също поведение на задействане и съответна площ на освобождаване на налягането. Типът на конструкцията на уредбата за безопасност трябва да е преминал успешно изпитване на типа и одобряване на типа от отговорния орган.

2.

Етикетиране

Всяка цистерна-контейнер трябва да носи от двете страни етикет за опасност в съответствие с образец 3 в подраздел 5.2.2.2.2 от приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО.

3.

Разпоредби за експлоатацията

3.1.

Трябва да се гарантира, че по време на превоза нитроглицеринът е равномерно разпределен във флегматизиращата среда и не може да се осъществи разслояване.

3.2.

По време на товарене и разтоварване не е позволено да се остава във или на превозното средство, освен с цел да се управлява оборудването за товарене и разтоварване.

3.3.

На мястото на разтоварване цистерните-контейнери трябва да бъдат изпразнени изцяло. Ако не могат да бъдат изпразнени изцяло, след разтоварването те трябва да бъдат затворени плътно до следващото пълнене.

Първоначално позоваване на националните законови разпоредби: дерогация Северен Рейн-Вестфалия

Забележки: настоящото се отнася за местен автомобилен превоз в цистерни-контейнери на къси разстояния като част от промишлен процес между две фиксирани производствени площадки. За да бъде произведен даден фармацевтичен продукт, производствена площадка А доставя, като част от съобразен с правилата превоз, в 600-литрови цистерни-контейнери, разтвор на смола, огнеопасен (UN 1866), група на опаковане II, до производствена площадка Б. Тук се прибавя разтвор на нитроглицерин и се осъществява размесване, което дава лепяща смес, съдържаща нитроглицерин, слабочувствителна, течна, огнеопасна, която не е упомената другаде, с тегловно съдържание на нитроглицерин не повече от 30 % (UN 3343) за по-нататъшно използване. Обратният превоз на това вещество до производствена площадка А също се извършва в посочените цистерни-контейнери, които са специално проверени и одобрени от съответния орган за тази конкретна транспортна операция и носят код на цистерната L10DN.

Край на срока на валидност: 30 юни 2022 г.

RO-bi-DE-6

Относно: приемане на RО-bi-SE-6.

Първоначално позоваване на националното законодателство: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO-bi-DE-7

Относно: Приемане на RО-bi-BE-10

Първоначално позоваване на националното законодателство:

Дата на изтичане: 20 март 2021 г.

DK Дания

RO–bi–DK–1

Относно: UN 1202, 1203, 1223 и клас 2 — без превозен документ.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.

Съдържание на приложението към директивата: необходим превозен документ.

Съдържание на националното законодателство: при превоза на продукти от минерални масла от клас 3, UN 1202, 1203 и 1223, и газове от клас 2 във връзка с разпространението (доставка на товарите на двама или повече получатели и събиране на върнати товари при сходни обстоятелства) не се изисква превозен документ, при условие че писмените инструкции съдържат не само информацията, изисквана в ADR, но и информация относно UN номер, наименование и клас.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Забележки: причината за посочената национална дерогация е, че развитието на електронното оборудване прави възможно например за нефтените компании, използващи такова оборудване, непрекъснато да подават информация за клиентите към превозните средства. Тъй като тази информация не е налична в началото на транспортната операция и ще бъде подадена към превозното средство по време на пътуването, не е възможно превозните документи да бъдат изготвени преди започването на превоза. Тези видове транспорт са сведени до ограничени области.

Дерогация за Дания за сходна разпоредба съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–bi–DK–2

Относно: приемане на RO–bi–SE–6.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, както е изменен(а).

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–bi–DK–3

Относно: приемане на RO–bi–UK–1

Първоначално позоваване на националното законодателство: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, както е изменен(а).

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–bi–DK–4

Относно: автомобилен превоз на определени класове опасни товари от домакинства и предприятия до близките пунктове за събиране на отпадъци или междинни съоръжения за преработка, за да бъдат обезвредени.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: части от 1 до 9.

Съдържание на приложението към директивата: общи разпоредби, разпоредби за класифициране, специални разпоредби, разпоредби за опаковане, процедури за изпращане, изисквания за направата и изпитването на опаковките, разпоредби относно условията на превоз, товарене, разтоварване и обработка, изисквания за екипите на превозното средство, оборудването, експлоатацията и документацията и изисквания за конструкцията и одобрението на превозните средства.

Съдържание на националното законодателство: при определени условия опасни товари от домакинства и предприятия могат да бъдат превозвани до близки пунктове за събиране на отпадъци или до съоръжения за междинна преработка, за да бъдат обезвредени. В зависимост от естеството и рисковете, свързани с превоза, трябва да бъдат спазвани различни разпоредби, като например за количеството на опасните товари за една вътрешна опаковка, за една външна опаковка и/или за една транспортна единица и за това дали превозът на опасните товари е спомагателен за основната дейност на предприятията или не.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Bekendtgørelse nr. 818 от 28 юни 2011 г. om vejtransport af farligt gods, § 4 stk.3.

Забележки: не е възможно предприятията и отговарящите за отпадъците да прилагат всички разпоредби от раздел I.1 на приложение I към Директива 2008/68/ЕО, когато отпадъци, които могат да съдържат остатъци от опасни вещества, се превозват от домакинства и/или предприятия до близки пунктове за събиране на отпадъци, за да бъдат обезвредени. Отпадъците обикновено са опаковки, които първоначално са били превозени съгласно освобождаването в подраздел 1.1.3.1, буква в) от приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО и/или продадени на дребно. Освобождаването в 1.1.3.1, буква в) обаче не се прилага за превоз до пунктове за събиране на отпадъци, а разпоредбите на глава 3.4 от раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО не се отнасят за превоза на отпадъчни вътрешни опаковки.

Дата на изтичане: 1 януари 2019 г.

EL Гърция

RO–bi–EL–1

Относно: Дерогация от изискванията за безопасност за фиксираните цистерни (автоцистерни), с брутна маса, по-малка от 4 тона, използвани за местен превоз на газьол (UN 1202), първоначално регистрирани в Гърция между 1 януари 1991 г. и 31 декември 2002 г.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания към изработката, оборудването, одобряването на типа, инспекциите и изпитването и маркирането на фиксираните цистерни (автоцистерни), демонтируеми цистерни и цистерни-контейнери и цистерни за смесен автомобилно-железопътен превоз, с кожух от метални материали, и превозни средства на акумулатори и многоелементни газови контейнери (MEGC).

Съдържание на националното законодателство: преходна разпоредба: Фиксираните цистерни (автоцистерни), с брутна маса, по-малка от 4 тона, използвани за превоза само на газьол (UN 1202), регистрирани за първи път в Гърция между 1 януари 1991 г. и 31 декември 2002 г., чиято дебелина на кожуха е под 3 mm, могат все още да се използват. Тя има за цел да покрие местния превоз чрез превозни средства, регистрирани през посочения период. Тази преходна разпоредба ще бъде в сила за автоцистерни, само ако са преобразувани съгласно параграф 6.8.2.1.20 и са пригодени съгласно:

1.

Точки на ADR за инспекции и изпитване: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5.

2.

Цистерните трябва да отговарят на изискванията на 6.8.2.1.28, 6.8.2.2.1 и 6.8.2.2.2.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Изисквания за изработка, оборудване, инспекции и изпитвания на фиксирани цистерни (автоцистерни) и демонтируеми цистерни в движение за някои категории опасни товари.)

Дата на изтичане: 30 юни 2018 г.

ES Испания

RO–bi–ES–2

Относно: специално оборудване за търговско разпространение на безводен амоняк.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 6.8.2.2.2.

Съдържание на приложението към директивата: за да се избегне каквато и да е загуба на съдържание, в случай на увреждане на външните арматури (тръби, странични затварящи устройства), вътрешният спирателен вентил и леглото му трябва да бъдат защитени срещу опасността от изтръгване поради външно натоварване или да бъдат така проектирани, че да издържат на такова натоварване. Устройствата за пълнене и изпразване (включително фланци и пробки с резба) и предпазните капачки (ако има такива) трябва да може да бъдат защитени срещу всякакво неволно отваряне.

Съдържание на националното законодателство: цистерните, използвани за селскостопански цели за търговско разпространяване и пръскане на безводен амоняк, които са били въведени в експлоатация преди 1 януари 1997 г., могат да бъдат оборудвани с външни вместо с вътрешни предпазни приспособления, стига те да предлагат защита, която е поне еквивалентна на защитата, предлагана от стените на цистерната.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Забележки: преди 1 януари 1997 г. тип цистерна, оборудвана с външни предпазни арматури, се използваше само в селското стопанство за пръскане с безводен амоняк пряко върху почвата. Понастоящем все още се използват различни цистерни от този вид. Те рядко се карат натоварени на пътя, а се използват само за торове в големите ферми.

Дата на изтичане: 28 февруари 2022 г.

FI Финландия

RO–bi–FI–1

Относно: изменяне на информацията в превозния документ за взривни вещества.

Правно основание: член 6, параграф 2, буква а) от Директива 2008/68/ЕО.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.2.1, буква а).

Съдържание на приложението към директивата: специални разпоредби за клас 1.

Съдържание на националното законодателство:

в превозния документ е допустимо да се използва броят взриватели (1 000 взривателя съответстват на 1 kg взривно вещество) вместо действителната нетна маса на взривните вещества.

Първоначално позоваване на националното законодателство:

Регламент на финландската агенция за безопасност на транспорта относно автомобилния превоз на опасни товари.

Забележки:

Информацията се смята за достатъчна за националния превоз. Тази дерогация се използва главно за нуждите на отрасъла на взривните дейности по отношение на малки количества за местен превоз.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–bi–FI–3

Относно: приемане на RO–bi–DE–1

Първоначално позоваване на националното законодателство:

Дата на изтичане: 28 февруари 2022 г.

FR Франция

RO–bi–FR–1

Относно: използване на морски документ като превозен документ за пътуване на къси разстояния след разтоварване на плавателния съд.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.

Съдържание на приложението към директивата: информация, указана в документа, използван за опасни товари.

Съдържание на националното законодателство: морският документ се използва като превозен документ в радиус от 15 km.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 23-4.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–bi–FR–3

Относно: превоз на фиксирани цистерни за съхранение на втечнен нефтен газ (ВНГ) (18).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: приложения А и Б.

Съдържание на националното законодателство: превозът на фиксирани цистерни за съхранение на ВНГ подлежи на специфични норми. Приложение само на кратки разстояния.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 30.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO-bi-FR-4

Относно: приемане на RO-bi-UK-2.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Дата на изтичане: 30 януари 2022 г.

HU Унгария

RO–bi-HU--1

Относно: Приемане на RО-bi-SE-3.

Първоначално позоваване на националното законодателство: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Дата на изтичане: 30 януари 2020 г.

IE Ирландия

RO–bi–IE–3

Относно: изключение, което да позволи опасни товари, за които се прилага специалната разпоредба CV1 в 7.5.11 или S1 в 8.5, да бъдат товарени и разтоварвани на обществено място без специално разрешение от компетентните органи.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 7.5 и 8.5.

Съдържание на приложението към директивата: допълнителни разпоредби относно товаренето, разтоварването и обработката.

Съдържание на националното законодателство: товаренето и разтоварването на опасни товари на обществено място се позволява без специално разрешение от компетентните органи като дерогация от изискванията на 7.5.11 или 8.5.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Regulation 82(5) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Забележки: за националния превоз тази разпоредба представлява много тежко бреме за компетентните органи.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–bi–IE–6

Относно: освобождаване от изискването на 4.3.4.2.2, което изисква гъвкавите тръби за пълнене и изпразване, които не са постоянно закрепени за кожуха на автоцистерна, да бъдат празни по време на превоза.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 4.3.

Съдържание на приложението към директивата: използване на автоцистерни.

Съдържание на националното законодателство: за гъвкавите маркучи на барабани (включително и фиксираните тръбопроводи, свързани с тях), закрепени към автоцистерните, които се използват за разпространяването на дребно на нефтопродукти с номера за идентификация на веществото UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 1863 и UN 1978, не се изисква да бъдат празни по време на автомобилния превоз, при условие, че са взети подходящи мерки за предотвратяване на всякаква загуба на съдържание.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Regulation 82(8) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Забележки: гъвкавите маркучи, прикрепени към автоцистерните за доставки за домакинствата, трябва да остават пълни по всяко време, дори при превоза. Системата за изпразване, известна като „мокра линия“, изисква измервателното устройство на автоцистерната и маркуча да са заляти, така че клиентът да получи точното количество продукт.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–bi–IE–7

Относно: освобождаване от някои изисквания на 5.4.0, 5.4.1.1.1 и 7.5.11 от ADR за превоза в насипно състояние на изкуствен тор амониев нитрат UN 2067 от пристанищата към получателите.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.0, 5.4.1.1.1 и 7.5.11.

Съдържание на приложението към директивата: изискването за отделен превозен документ, в който да е включено вярното общо количество за конкретния товар, за всяко пътуване, и изискването превозното средство да се почисти преди и след пътуването.

Съдържание на националното законодателство: предложена дерогация, която да позволи изменения на изискванията на ADR по отношение на превозния документ и почистването на превозното средство, за да се вземат под внимание практическите особености на превоза в насипно състояние от пристанището до получателя.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Proposed amendment to „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Забележки: разпоредбите на ADR изискват a) отделен превозен документ, указващ общата маса на опасния товар, превозван с конкретния курс, и б) специалната разпоредба „CV24“ относно почистването на всеки един товарен курс между пристанището и получателя при разтоварването на кораб за насипни товари. Тъй като превозът е местен и става въпрос за разтоварването на кораб за насипни товари, свързано с множество товарни курсове (на същия или през следващите дни) на същото вещество, между кораба за насипен товар и получателя, е достатъчен един превозен документ с приблизителната обща маса на всеки курс и не би трябвало да се изисква прилагането на специална разпоредба „CV24“.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO-bi-IE-8

Относно: Превоз на опасни товари между частни помещения и друго превозно средство в непосредствена близост до помещенията или между две части на частни помещения, разположени в непосредствена близост една до друга, но разделени от публичен път.

Позоваване на приложението към директивата: приложение I, раздел 1.1 към Директива 2008/68/ЕО: приложения А и Б.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания за автомобилния превоз на опасни товари.

Съдържание на националното законодателство: неприлагане на наредбите, когато превозно средство се използва за превоз на опасни товари:

а)

между частни помещения и друго превозно средство в непосредствена близост до въпросните помещения; или

б)

между две части на частни помещения, разположени в непосредствена близост една с друга, но които може да са разделени от публичен път,

при условие че превозът се осъществява по най-краткия път.

Първоначално позоваване на националното законодателство: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.

Забележки: възможно е да възникнат различни ситуации, при които товари се превозват между две части на частни помещения или между частни помещения, разположени от двете страни на публичен път, и съответното превозно средство. Тази форма на превоз не представлява превоз на опасни товари в обичайния смисъл и следователно разпоредбите, които се отнасят за превоза на опасни товари, не е необходимо да бъдат прилагани. Виж също RO-bi-SE-3 и RO-bi-UK-1.

Дата на изтичане: 30 януари 2020 г.

NL Нидерландия

RO–bi–NL–13

Относно: схема за превоз на опасни битови отпадъци за 2015 г.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 и 9.

Съдържание на приложението към директивата: освобождавания за определени количества; специални разпоредби; използване на опаковка; използване на опаковка на опаковката; документация; направа и изпитване на опаковки; товарене, разтоварване и обработка; личен състав; оборудване; експлоатация; превозни средства и документация; конструкция и одобрение на превозните средства.

Съдържание на националното законодателство: разпоредби относно превоза на малки събрани опасни битови отпадъци както и на опасни битови отпадъци от предприятията, които се предоставят в подходящи опаковки с максимална вместимост 60 литра. Поради малките количества, за които става въпрос при всеки отделен случай, както и разнообразието на веществата, не е възможно транспортните операции да бъдат провеждани при пълно спазване на правилата на ADR. Поради това гореспоменатата схема определя опростен вариант с дерогация от няколко разпоредби на ADR.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Scheme for transport of domestic hazardous waste 2015.

Забележки: схемата беше въведена, за да позволи на частни лица и дружества да оставят на определено място малки количества химични отпадъци. Следователно въпросните вещества представляват остатъци, като например отпадъци от бои. Нивото на опасност се намалява с избора на транспортното средство, което наред с другото включва използването на специални транспортни елементи и табелки с надпис „пушенето забранено“, заедно с жълта мигаща светлина, ясно видими за околните. Най-важното по отношение на превоза е да се гарантира безопасността. Това може да се постигне например като веществата се превозват в запечатани опаковки, за да се избегне разпръскване или рискът от изтичане или натрупване в превозното средство на отровни пари. В превозното средство има вградени отделения, годни за съхранение на различните категории отпадъци и защитаващи ги от разместване от разтръскване, случайно разместване и неволно отваряне. Същевременно и въпреки малките количества на предадените отпадъци транспортният оператор трябва да притежава сертификат за професионална квалификация с оглед разнообразието на веществата. Поради недостатъчните знания на обикновените граждани относно нивата на опасност, свързани с тези вещества, следва да се предоставят писмени инструкции, както е посочено в приложението към схемата.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

PT Португалия

RO–bi–PT–1

Относно: превозна документация за номер UN 1965.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания за превозна документация.

Съдържание на националното законодателство: точното име на пратката, което трябва да бъде посочено в превозния документ, в съответствие с раздел 5.4.1 от RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), за газовете бутан и пропан за търговски цели, включени в обща позиция „UN № 1965 газообразни въглеводороди във втечнена смес, неупомената другаде“, превозвани в бутилки, може да бъде заменено от други търговски наименования, както следва:

„UN 1965 Бутан“ в случая на смеси A, A01, A02 и A0, описани в подраздел 2.2.2.3 от RPE, превозвани в бутилки;

„UN 1965 Пропан“ в случая на смес С, описана в подраздел 2.2.2.3 от RPE, превозвана в бутилки.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Despacho DGTT 7560/2004, 16 April 2004, under Article 5, No 1, of Decreto-Lei No 267-A/2003 of 27 October.

Забележки: улесняването на попълването от икономическите оператори на превозните документи за опасни товари без съмнение е важно, при положение обаче че не се застрашава безопасността на тези операции.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–bi–PT–2

Относно: превозни документи за празни, непочистени цистерни и контейнери.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания за превозна документация.

Съдържание на националното законодателство: при обратното пътуване на празните цистерни и контейнери, послужили за превоз на опасни товари, превозният документ, посочен в раздел 5.4.1 от RPE, може да бъде заменен от превозния документ, издаден за непосредствено предходното пътуване за доставката на товарите.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Despacho DGTT 15162/2004, 28 юли 2004 г., по силата на член 5, № 1 от Decreto-Lei No 267-A/2003, от 27 октомври.

Забележки: задължението, според което превозът на празни цистерни и контейнери, които са съдържали опасни товари, трябва да бъде придружен от превозен документ в съответствие с RPE, води в определени случаи до практически затруднения, които биха могли да бъдат сведени до минимум, без това да засегне безопасността.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

SE Швеция

RO–bi–SE–1

Относно: превоз на опасни отпадъци до инсталации за обезвреждане на опасни отпадъци.

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към Директива 2008/68/ЕО: Части 5 и 6.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания към направата и изпитването на опаковки.

Съдържание на националното законодателство: превоз на опаковки, съдържащи опасни товари като отпадъци, се извършва в съответствие с разпоредбите на ADR, от които се допускат само няколко освобождавания. Освобождавания не са разрешени за всички видове вещества и изделия.

Основните освобождавания са:

Малки опаковки (под 30 kg) на опасни товари като отпадъци могат да се пакетират в опаковки, включително средноголеми контейнери за насипни товари (IBC) и големи опаковки, без да бъдат спазени разпоредбите на подраздели 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 и 6.6.5.4.3 от приложение I, раздел I.1 към настоящата директива. Опаковки, включително средноголеми контейнери за насипни товари (IBC) и големи опаковки, не е необходимо да се изпитват във вида, в който са подготвени за превоз с представителна извадка от малки вътрешни опаковки.

Това се разрешава, при условие че:

опаковките, средноголемите контейнери за насипни товари (IBC) и големите опаковки съответстват на типа, който е бил изпитан и одобрен съгласно група за опаковане I или II от приложимите разпоредби на раздели 6.1, 6.5 или 6.6 от приложение I, раздел I. 1 към настоящата директива;

малките опаковки се пакетират с абсорбиращ материал, който задържа всякаква свободна течност, която може да изтече във външните опаковки, средноголемите контейнери за насипни товари (IBC) или големите опаковки по време на превоза; както и

опаковките, средноголемите контейнери за насипни товари (IBC) или големите опаковки, във вида, в който са подготвени за превоз, са с брутна маса не по-голяма от допустимата брутна маса, посочена от маркировката за типа конструкция по ООН за групи I или II за опаковките, средноголемите контейнери за насипни товари (IBC) или големите опаковки; както и

в превозния документ е включено следното изречение — „Опаковано в съответствие с част 16 от ADR-S“.

Първоначално позоваване на националното законодателство: допълнение S — Специфични предписания за националния автомобилен превоз на опасни товари, издадени в съответствие със Закона за превоз на опасни товари.

Забележки: подраздели 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 и 6.6.5.4.3 от приложение I, раздел I.1 към настоящата директива са трудни за прилагане, тъй като опаковките, средноголемите контейнери за насипни товари (IBC) и големите опаковки се изпитват с представителна извадка от отпадъците, която е трудно да се предвиди предварително.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–bi–SE–2

Относно: име и адрес на изпращача в превозния документ.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.1.

Съдържание на приложението към директивата: обща информация, изисквана в превозния документ.

Съдържание на националното законодателство: националното законодателство гласи, че името и адресът на изпращача не се изискват, когато като част от системата на търговското разпространение се връщат празни, непочистени опаковки.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки: в повечето случаи празните непочистени опаковки, които се връщат, все още съдържат малки количества опасни товари.

Тази дерогация се използва основно от промишлените отрасли при връщането на празни, непочистени газови контейнери в замяна срещу пълни контейнери.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–bi–SE–3

Относно: превоз на опасни товари в непосредствена близост до производствена площадка или площадки, включително превоз по публични пътища между различни части на площадката или площадките.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: приложения А и Б.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания за превоза на опасни товари по публични пътища.

Съдържание на националното законодателство: превоз в непосредствена близост до производствена площадка или площадки, включително превоз по публични пътища между различни части на площадката или площадките. Дерогациите се отнасят до етикетирането и маркирането на опаковки, превозните документи, удостоверението на водача и удостоверението за одобрение съгласно точка 9.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки: има няколко ситуации, при които опасните товари се прехвърлят между помещения, разположени от двете страни на публичен път. Тази форма на превоз не съставлява превоз на опасни товари по частен път и следователно трябва да бъде обвързана със съответните изисквания. Сравни също с член 6, параграф 14 от Директива 96/49/ЕО.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–bi–SE–4

Относно: превоз на опасни товари, иззети от властите.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: приложения A и Б.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания към автомобилния превоз на опасни товари.

Съдържание на националното законодателство: отклонения от разпоредбите могат да бъдат позволени, ако се дължат на причини, свързани с охраната на труда, рискове при разтоварването, предоставяне на доказателства и т.н.

Отклонения от нормативната уредба се позволяват единствено когато при нормалните условия на превоз са постигнати задоволителни равнища на безопасност.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки: тези дерогации могат да се прилагат само от властите, изземващи опасни товари.

Тази дерогация е предназначена за местния превоз — например на товари, иззети от полицията, като взривни вещества или откраднато имущество. Проблемът при тези видове товари е, че никога не може да има сигурност относно класифицирането им. В допълнение, товарите често не са опаковани, маркирани или етикетирани в съответствие с ADR. Всяка година полицията извършва няколкостотин такива превоза. В случая на контрабанден алкохол, същият трябва да се превози от мястото на изземане до склад за съхранение на доказателствата, откъдето да отиде в съоръжение за унищожаване; последните две може да са доста отдалечени едно от друго. Разрешените отклонения са: а) не е необходимо да се етикетира всяка опаковка, и б) не е необходимо да се използват одобрени опаковки. Въпреки това всеки палет, съдържащ такива опаковки, трябва да бъде правилно етикетиран. Необходимо е да са изпълнени всички останали изисквания. Годишно се извършват около 20 такива превоза.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–bi–SE–5

Относно: превоз на опасни товари в непосредствена близост до пристанища.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2.

Съдържание на приложението към директивата: документи, които трябва да се носят на транспортната единица; всяка транспортна единица, превозваща опасни товари, трябва да бъде оборудвана с определено оборудване; одобрение на превозното средство.

Съдържание на националното законодателство:

в транспортната единица не е необходимо да се носят документи (с изключение на удостоверението на водача).

Транспортната единица не е необходимо да е снабдена с оборудването, посочено в 8.1.5.

За тракторите не се изисква удостоверение за одобрение.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки: Да се направи сравнение с Директива 96/49/ЕО, член 6, параграф 14.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–bi–SE–6

Относно: удостоверение за обучение на инспектори по ADR.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 8.2.1.

Съдържание на приложението към директивата: водачите на превозни средства трябва да посещават курсове за обучение.

Съдържание на националното законодателство: инспекторите, които извършват годишния технически преглед на превозното средство, не е необходимо да посещават курсовете за обучение, упоменати в 8.2, или да притежават удостоверение за обучение по ADR.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки: в някои случаи проверяваните превозни средства по време на техническия преглед може да превозват опасен товар, напр. непочистени, празни цистерни.

Все още се прилагат изискванията на 1.3 и 8.2.3.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–bi–SE–7

Относно: местно търговско разпространение на UN 1202, 1203 и 1223 в цистерни.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Съдържание на приложението към директивата: описанието за празните, непочистени цистерни и цистерни-контейнери съответства на 5.4.1.1.6. Името и адресът на получателите при многократно изпращане може да се запишат в други документи.

Съдържание на националното законодателство: за празните, непочистени цистерни или цистерни-контейнери не е необходимо описание в превозния документ съгласно 5.4.1.1.6, когато количеството вещество в плана за товарене е отбелязано с 0. Името и адресът на получателите не се изискват в никакъв документ в превозното средство.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–bi–SE–9

Относно: местен превоз във връзка със селскостопански или строителни площадки.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4, 6.8 и 9.1.2.

Съдържание на приложението към директивата: превозен документ; изработка на цистерни; удостоверение за одобрение.

Съдържание на националното законодателство: местният превоз във връзка със селскостопански или строителни площадки не е необходимо да следва някои от предписанията:

а)

не се изисква декларация за опасни товари;

б)

все още могат да се използват по-стари цистерни/контейнери, които не са изработени съгласно 6.8, а в съответствие с по-старото национално законодателство, и са прикрепени към строителни фургони;

в)

за местен превоз и в непосредствена близост до работни места на пътя още могат да се използват по-старите цистерни, които не отговарят на изискванията на 6.7 или 6.8 и които са предназначени за превоза на вещества с номера по UN 1268, 1999, 3256 и 3257, със или без оборудване за нанасяне на покритие на пътя,

г)

не е необходим сертификат за одобрение за строителни фургони и цистерни със или без оборудване за нанасяне на покритие на пътя.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки: строителният фургон е тип каравана за работния екип с помещение за екип и е снабден с неодобрена цистерна/контейнер за дизелово гориво, предназначено за работата на горски трактори.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–bi–SE–10

Относно: превоз на взривни вещества в цистерни.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 4.1.4.

Съдържание на приложението към директивата: взривните вещества могат да бъдат опаковани единствено в съответствие с 4.1.4.

Съдържание на националното законодателство: компетентният национален орган одобрява превозните средства, предназначени за превоз на взривни вещества в цистерни. Превоз в цистерни е допустим само за тези взривни вещества, които са изброени в нормативната уредба или със специално разрешение от компетентния орган.

Превозното средство, натоварено с взривни вещества в цистерни, трябва да бъде маркирано и етикетирано в съответствие с 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 и 5.3.1.4. Само едно превозно средство в транспортната единица може да съдържа опасни товари.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Appendix S — Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act and the Swedish regulation SÄIFS 1993:4.

Забележки: това се прилага само за национален превоз, като транспортната операция е предимно от местен характер. Въпросните предписания бяха в сила преди присъединяването на Швеция към Европейския съюз.

Само две дружества извършват превозни операции на взривни вещества в автоцистерни. В близкото бъдеще се очаква преход към емулсии.

Стара дерогация № 84.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–bi–SE–11

Относно: свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 8,2.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания относно обучението на екипажа на превозното средство.

Съдържание на националното законодателство: не се разрешава обучение на водачи на нито едно от превозните средства, посочени в 8.2.1.1.

Първоначално позоваване на националното законодателство: допълнение S — Специфични предписания за националния автомобилен превоз на опасни товари, издадени в съответствие със Закона за превоз на опасни товари.

Забележки: местен превоз.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–bi–SE–12

Относно: превоз на фойерверки — UN 0335.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: приложение Б, 7.2.4, V2 (1).

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби за използването на превозни средства тип EX/II и EX/III.

Съдържание на националното законодателство: при превоза на фойерверки с UN 0335, специална разпоредба V2 (1) в 7.2.4 е приложима единствено за нетното съдържание на взривни вещества, което надвишава 3 000 kg (4 000 kg с ремарке), при условие че фойерверките са били причислени към UN 0335 съгласно стандартната таблица за класификация на фойерверки от 2.1.3.5.5 на четиринадесетото редактирано издание на ООН.

Препоръки относно превоза на опасни товари.

Това причисляване се прави със съгласието на компетентния орган. На превозното средство трябва да се носи потвърждение за причисляването.

Първоначално позоваване на националното законодателство: допълнение SСпецифични предписания за националния автомобилен превоз на опасни товари, издадени в съответствие със Закона за превоз на опасни товари.

Забележки: превозът на фойерверки е ограничен по време до два кратки периода в годината — края на годината и края на април — началото на май. Превозът от изпращачите към терминалите може да се извършва от съществуващия парк одобрени по EX превозни средства без особени проблеми. Разпространението на фойерверки от терминалите към пазарните центрове обаче, както и превозът на излишъка обратно към терминала, са ограничени поради липса на одобрени по EX превозни средства. Превозвачите нямат интерес да инвестират в такива одобрения, защото не могат да си покрият разходите. Това излага на опасност съществуването на изпращачите на фойерверки, тъй като продуктите им не могат да стигнат до пазара.

При използване на тази дерогация класификацията на фойерверките трябва да се прави въз основа на стандартния списък в Препоръките на ООН, за да бъде възможно най-актуализирана.

Подобен вид освобождаване съществува за фойерверки по UN 0336, включени в Специална разпоредба 651, 3.3.1 от ADR 2005.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO-bi-SE-13

Относно: приемане на RO-bi-DK-2.

Правно основание: Директива 2008/68/ЕО, член 6, параграф 2, буква б), подточка i) (за местен превоз на кратки разстояния)

Позоваване на приложение I, раздел n I,1 към Директива 2008/68/ЕО: части 1 до 9

Съдържание на приложението към директивата:

Позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки:

Дата на изтичане: 30 юни 2022 г.

UK Обединено кралство

RO–bi–UK–1

Относно: пресичане на публични пътища от превозни средства, превозващи опасни товари (N8).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: приложения А и Б.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания за превоз на опасни товари по публични пътища.

Съдържание на националното законодателство: неприлагане на предписанията за превоз на опасни товари в рамките на частни помещения, разделени от път. При клас 7 тази дерогация не се прилага за никоя от разпоредбите на наредбите за радиоактивни материали (автомобилен превоз) 2002 г.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Забележки: лесно може да възникне ситуация, при която има прехвърляне на стоки между частни помещения, разположени от двете страни на път. Тя не представлява превоз на опасни товари по публични пътища в обичайния смисъл на понятието и в този случай не следва да се прилага нито една от разпоредбите на нормативната уредба за опасните товари.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–bi–UK–2

Относно: освобождаване от забраната водачът или помощникът на водача да отварят опаковки на опасни товари във верига за местно разпространение от склад за местно разпространение към търговец на дребно или краен потребител и от търговец на дребно към краен потребител (освен при клас 7) (N11).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 8.3.3.

Съдържание на приложението към директивата: забрана водачът или помощникът на водача да отварят опаковки на опасни товари.

Съдържание на националното законодателство: към забраната за отваряне на опаковки се прави уговорката „освен когато е упълномощен от оператора на превозното средство да го прави“.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Забележки: буквалното тълкуване на забраната в приложението, така както е формулирана, може да създаде сериозни проблеми за търговското разпространяване на дребно.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–bi–UK–3

Относно: алтернативни разпоредби за превоз на дървени бурета, съдържащи UN 3065 от група за опаковане III.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 1.4, 4.1, 5.2 и 5.3.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания за опаковане и етикетиране.

Съдържание на националното законодателство: позволява превоза на алкохолни напитки с алкохолно съдържание над 24 об. %, но не по-високо от 70 об. % (група за опаковане III) в дървени бурета, неодобрени по ООН и без етикети за опасност, подлежащи на по-строги изисквания за товаренето и за превозното средство.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) и (14).

Забележки: това е продукт с висока стойност, който подлежи на държавен акциз и трябва да се превози между спиртоварната и митническите складове в обезопасени запечатани превозни средства с държавни митнически пломби. Облекчените условия за опаковане и етикетиране са взети под внимание в допълнителните изисквания за гарантиране на безопасност.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–bi–UK–4

Относно: приемане на RO–bi–SE–12.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RO–bi–UK–5

Относно: събиране на използвани батерии за обезвреждане или рециклиране.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: приложения А и Б.

Съдържание на приложението към директивата: Специална разпоредба 636.

Съдържание на националното законодателство: позволява използването на следните алтернативни условия за Специална разпоредба 636 от глава 3.3:

Използваните литиеви елементи и батерии (UN 3090 и UN 3091), събрани и предоставени за превозването им от събирателните пунктове до междинните пунктове за обработка с цел тяхното обезвреждане, заедно с други нелитиеви елементи или батерии (UN 2800 и UN 3028), не са обект на други разпоредби по ADR, ако отговарят на следните условия:

опаковани са в цилиндри IH2 или в кутии 4H2 съобразно нивото на експлоатационните показатели на групата на опаковане II за твърди вещества,

количеството на литиевите и литиево-йонните батерии във всяка опаковка не надвишава 5 %,

максималната брутна маса на всяка опаковка не надвишава 25 kg,

общото количество на опаковките за транспортна единица не надвишава 333 kg,

не се превозват други опасни товари.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Забележки: събирателните пунктове обикновено са центрове за продажба на дребно и е трудно от практическа гледна точка да се подготвят и обучат голям брой хора за сортиране и опаковане на използваните батерии в съответствие с ADR. Британската система ще функционира в съответствие с насоките, определени от UK Waste and Resources Action Programme, и ще включва и предоставянето на опаковки, които отговарят на изискванията по ADR, както и на подходящи указания.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.“

2.

В приложение II раздел II.3 се заменя със следното:

„II.3.   Национални дерогации

Дерогации за държавите членки за превоза на опасни товари на тяхна територия въз основа на член 6, параграф 2 от Директива 2008/68/ЕО.

Номериране на дерогациите: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA= железници

a/bi/bii= член 6, параграф 2, буква а)/буква б), подточка i)/буква б), подточка ii)

MS= съкратено наименование на съответната държава членка

nn= пореден номер

Въз основа на член 6, параграф 2, буква a) от Директива 2008/68/ЕО

DE Германия

RA–a–DE-2

Относно: разрешение за смесено опаковане.

Позоваване на приложение II, раздел II.1 към Директива 2008/68/ЕО: 4.1.10.4 MP2.

Съдържание на приложението към директивата: забрана на смесено опаковане.

Съдържание на националното законодателство: клас 1.4S, 2, 3 и 6.1; разрешение за комбинираните опаковки на предмети в клас 1.4S (патрони за леко стрелково оръжие), аерозоли (клас 2) и почистващи и третиращи материали в класове 3 и 6.1 (изброени UN номера) като комплекти, които да се продават в комбинирани опаковки в група на опаковане II и в малки количества.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 от 6.11.2002 г. (BGBl. I стр. 4350); Ausnahme 21.

Забележки: № в списъка 30*, 30a, 30б, 30в, 30г, 30д, 30е, 30ж.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

FR Франция

RA–a–FR-3

Относно: превоз за нуждите на железопътния превозвач.

Позоваване на приложение II, раздел II.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.

Съдържание на приложението към директивата: информация относно опасните материали, която да е указана на товарителницата.

Съдържание на националното законодателство: превозът за нуждите на железопътния превозвач на количества, които не превишават ограниченията, посочени в 1.1.3.6, не подлежи на задължението за деклариране на товара.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — член 20.2.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RA–a–FR-4

Относно: освобождаване от етикетирането на някои пощенски вагони.

Позоваване на приложение II, раздел II.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.3.1.

Съдържание на приложението към директивата: задължение за прикрепяне на етикети към стените на вагоните.

Съдържание на националното законодателство: трябва да се етикетират единствено пощенски вагони, които превозват над 3 тона материал от един и същ клас (с изключение на 1, 6.2 или 7).

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — член 21.1.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

SE Швеция

RA–a–SE-1

Относно: не е необходимо обозначаването с етикети на железопътен вагон, превозващ опасни товари като експресни товари.

Позоваване на приложение II, раздел II.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.3.1.

Съдържание на приложението към директивата: железопътните вагони, превозващи опасни товари, трябва да бъдат обозначени с етикети.

Съдържание на националното законодателство: не е необходимо обозначаването с етикети на железопътен вагон, превозващ опасни товари като експресни товари.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки: в RID има количествени ограничения за товарите, обозначени като експресни товари. Следователно става въпрос за малки количества.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

UK Обединено кралство

RA–a–UK-1

Относно: превоз на изделия, съдържащи известно количество слаборадиоактивен материал, като стенни часовници, ръчни часовници, димни детектори, циферблати на компаси.

Позоваване на приложение II, раздел II.1 към Директива 2008/68/ЕО: повечето изисквания по RID.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания относно превоза на материал от клас 7.

Съдържание на националното законодателство: пълно освобождаване от разпоредбите на националните закони на някои търговски продукти, съдържащи ограничени количества радиоактивен материал.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Забележки: тази дерогация е краткосрочна мярка, която няма да се изисква, когато в RID бъдат включени изменения, сходни на измененията в правилата на МААЕ.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RA–a–UK–2

Относно: облекчаване на ограниченията за превоз на смесени товари от взривни материали, както и на взривни материали с други опасни товари във вагони, превозни средства и контейнери (N4/5/6).

Позоваване на приложение II, раздел II.1 към Директива 2008/68/ЕО: 7.5.2.1 и 7.5.2.2.

Съдържание на приложението към директивата: ограничения за някои видове смесени товари.

Съдържание на националното законодателство: националното законодателство е по-малко ограничително по отношение на смесеното товарене на взривни материали, при условие че този превоз може да се извърши безрисково.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Забележки: Обединеното кралство желае да разреши някои отклонения от правилата за смесване на взривни вещества и на взривни вещества с други опасни товари. Всяко отклонение ще има количествено ограничение за една или повече съставни части на товара и би било разрешено, само ако „са взети всички целесъобразно приложими мерки, които да попречат на взривните вещества да бъдат в контакт със или да застрашат или бъдат застрашени от такива товари“.

Примери за вариациите, които Обединеното кралство може да поиска да разреши:

1.

Взривните вещества, класифицирани под номера UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 или 0361, може да бъдат превозвани на същото превозно средство заедно с опасните товари, описани с класификационен номер UN 1942. Количеството от UN 1942, което може да се превозва, се ограничава, като се приема за експлозив от 1.1D.

2.

Взривните материали, класифицирани под номера UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 или 0453, могат да бъдат превозвани със същото превозно средство заедно с опасни товари (освен запалими газове, инфекциозни вещества и токсични вещества) в транспортна категория 2 или с опасни товари в транспортна категория 3, или с всяка комбинация от тях, при условие че общата маса или обемът на опасните товари в транспортна категория 2 не превишава 500 kg или литра, а общата нетна маса на такива взривни материали не надвишава 500 kg.

3.

Взривните материали по 1.4G могат да бъдат превозвани заедно със запалими течности и запалими газове в транспортна категория 2 или незапалими, неотровни газове в транспортна категория 3, или всяка възможна комбинация от тях в същото превозно средство, при условие че общата маса или обем на опасните товари, когато се съберат, не надвишава 200 kg или литра и общата нетна маса на взривните материали не надвишава 20 kg.

4.

Взривните изделия, класифицирани с UN номера 0106, 0107 или 0257, могат да бъдат превозвани с взривни изделия от групите по съвместимост Г, Д или Е, на които са им компоненти. Общото количество взривни материали с UN номера 0106, 0107 или 0257 не надвишава 20 kg.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RA–a–UK–3

Относно: Да се разреши различно „максимално общо количество на транспортна единица“ за товари клас 1 в категории 1 и 2 от таблицата в 1.1.3.1.

Позоваване на приложение II, раздел II.1 към Директива 2008/68/ЕО: 1.1.3.1.

Съдържание на приложението към директивата: изключения, свързани с естеството на транспортната операция.

Съдържание на националното законодателство: да установи норми по отношение на освобождаванията за ограничени количества и смесено товарене на взривни материали.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Забележки: да позволи различни лимити за ограничени количества и коефициенти на умножение при смесеното товарене за товари от клас 1, а именно „50“ за категория 1 и „500“ за категория 2. За целите на изчисляване на смесени товари коефициентите на умножение да се приемат за „20“ за транспортна категория 1 и „2“ за транспортна категория 2.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RA–a–UK–4

Относно: приемане на RA–a–FR-6.

Позоваване на приложение II, раздел II.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.3.1.3.2.

Съдържание на приложението към директивата: облекчаване на изискванията за обозначаване на вагоните, превозващи автомобили заедно с товара им.

Съдържание на националното законодателство: изискването за обозначаване не се прилага в случаите, когато са ясно видими табелките на возилото.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Забележки: това винаги е било национална разпоредба в Обединеното кралство.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RA–a–UK–5

Относно: разпространение на товари във вътрешни опаковки до търговци на дребно или потребители (с изключение на тези в класове 1, 4.2, 6.2 и 7) от местни разпределителни складове до търговци на дребно или потребители и от търговци на дребно до крайни потребители.

Позоваване на приложение II, раздел II.1 към Директива 2008/68/ЕО: 6.1.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания към направата и изпитването на опаковките.

Съдържание на националното законодателство: за опаковките не се изисква поставянето на маркировка RID/ADR или UN.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Забележки: изискванията на RID са неподходящи за крайните етапи на превоза от разпределителния склад до търговеца на дребно или потребителя или от търговеца на дребно до крайния потребител. Целта на тази дерогация е да се разреши вътрешните опаковки на товарите за разпространението на дребно да бъдат превозвани по железопътната част на превоза за местно разпространение без външни опаковки.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

Въз основа на член 6, параграф 2, буква б), подточка i) от Директива 2008/68/ЕО

DE Германия

RA–bi–DE-2

Относно: превоз на опаковани опасни отпадъци.

Позоваване на приложение II, раздел II.1 към Директива 2008/68/ЕО: 1 до 5.

Съдържание на приложението към директивата: класификация, опаковане и маркиране.

Съдържание на националното законодателство: класове от 2 до 6.1, 8 и 9: комбинирано опаковане и превоз на опасни отпадъци в пакети и средноголеми контейнери за насипни товари (IBC); отпадъците трябва да се опаковат във вътрешни опаковки (както са събрани) и да се категоризират в специални групи за отпадъци (избягване на опасни реакции в група отпадъци); използване на специални писмени инструкции относно групата отпадъци и като товарителница; събиране на битови и лабораторни отпадъци и т.н.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 от 6.11.2002 г. (BGBl. I стр. 4350); Ausnahme 20.

Забележки: списък № 6*.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

RA-bi-DE-3

Относно: местен превоз на UN 1381 (фосфор, жълт, под вода), клас 4.2, група на опаковане I, в железопътни вагон цистерни.

Позоваване на приложение II, раздел II.1 към Директива 2008/68/ЕО: 6.8, 6.8.2.3.

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби за направата на цистерни и вагон цистерни. Глава 6.8, подраздел 6.8.2.3, изисква одобрение на типа за цистерни, пренасящи UN 1381 (фосфор, жълт, под вода).

Съдържание на националното законодателство: местен превоз на UN 1381 (фосфор, жълт, под вода), клас 4.2, група на опаковане I, на кратки разстояния (от Sassnitz-Mukran до Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz и Bitterfeld) в железопътни вагон цистерни, произведени в съответствие с руските стандарти. Превозът на товарите е предмет на допълнителни оперативни разпоредби, определени от компетентните органи по безопасността.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92.

Дата на изтичане: 30 януари 2020 г. (срокът на разрешението е удължен).

DK Дания

RA–bi–DK-1

Относно: превоз на опасни товари в тунели.

Позоваване на приложение II, раздел II.1 към Директива 2008/68/ЕО: 7.5.

Съдържание на приложението към директивата: товарене, разтоварване и безопасни разстояния.

Съдържание на националното законодателство: относно превоза през железопътния тунел на постоянната транспортна връзка през Големия Белт законодателството предвижда алтернативни разпоредби, различни от тези, предвидени в приложение II, раздел II.1 към Директива 2008/68/ЕО. Въпросните алтернативни разпоредби се отнасят само до товарния обем и до разстоянието между опасните товари.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, от 15 февруари 2005 г.

Забележки:

Дата на изтичане: 30 юни 2022 г.

RA–bi–DK-2

Относно: превоз на опасни товари в тунели.

Позоваване на приложение II, раздел II.1 към Директива 2008/68/ЕО: 7.5.

Съдържание на приложението към директивата: товарене, разтоварване и безопасни разстояния.

Съдържание на националното законодателство: относно превоза през железопътния тунел на постоянната връзка през Оресунд законодателството предвижда алтернативни разпоредби, различни от тези, предвидени в приложение II, раздел II.1 към Директива 2008/68/ЕО. Въпросните алтернативни разпоредби се отнасят само до товарния обем и до разстоянието между опасните товари.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 февруари 2005 г.

Забележки:

Дата на изтичане: 28 февруари 2022 г.

SE Швеция

RA–bi–SE–1

Относно: превоз на опасни отпадъци до инсталации за обезвреждане на опасни отпадъци.

Позоваване на приложение II, раздел II.1 към Директива 2008/68/ЕО: Части 5 и 6.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания към направата и изпитването на опаковки.

Съдържание на националното законодателство: превоз на опаковки, съдържащи опасни товари, като отпадъци, се извършва в съответствие с разпоредбите на настоящата директива, от които се допускат само няколко освобождавания. Освобождавания не са разрешени за всички видове вещества и изделия.

Основните освобождавания са:

Малки опаковки (под 30 kg) на опасни товари, като отпадъци, могат да се пакетират в опаковки, включително средноголеми контейнери за насипни товари (IBC) и големи опаковки, без да бъдат спазени разпоредбите на подраздели 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 и 6.6.5.4.3 от приложение II, раздел II.1 към настоящата директива. Опаковки, включително средноголеми контейнери за насипни товари (IBC) и големи опаковки, не е необходимо да се изпитват във вида, в който са подготвени за превоз с представителна извадка от малки вътрешни опаковки.

Това се разрешава, при условие че:

опаковките, средноголемите контейнери за насипни товари (IBC) и големите опаковки съответстват на типа, който е изпитан и одобрен съгласно група за опаковане I или II от приложимите разпоредби на раздели 6.1, 6.5 или 6.6 от приложение II, раздел II.1 към настоящата директива,

малките опаковки се пакетират с абсорбиращ материал, който задържа всякаква свободна течност, която може да изтече във външните опаковки, средноголемите контейнери за насипни товари (IBC) или големите опаковки по време на превоза; както и

опаковките, средноголемите контейнери за насипни товари (IBC) или големите опаковки, във вида, в който са подготвени за превоз, са с брутна маса не по-голяма от допустимата брутна маса, посочена от маркировката за типа конструкция по ООН за групи I или II за опаковките, средноголемите контейнери за насипни товари (IBC) или големите опаковки; както и

в превозния документ е включено следното изречение — „опаковано в съответствие с част 16 от RID-S“.

Първоначално позоваване на националното законодателство: допълнение S — Специфични предписания за националния железопътен превоз на опасни товари, издадени в съответствие със Закона за превоз на опасни товари.

Забележки: подраздели 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 и 6.6.5.4.3 от приложение II, раздел II.1 към настоящата директива са трудни за прилагане, тъй като опаковките, средноголемите контейнери за насипни товари (IBC) и големите опаковки се изпитват с представителна извадка от отпадъците, които е трудно да се предвидят предварително.

Дата на изтичане: 30 юни 2021 г.

Въз основа на член 6, параграф 2, буква б), подточка ii) от Директива 2008/68/ЕО

DE Германия

RA-bii-DE- 1

Относно: местен превоз на UN 1051 (циановодород, стабилизиран, течен, с тегловно съдържание на вода 1 % или по-малко), в железопътни вагон цистерни, ползващ дерогация от приложение II, раздел II.1, подраздел 1 към Директива 2008/68/ЕО.

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: 3.2, 4.3.2.1.1.

Съдържание на приложението към директивата: забрана за превоз на UN 1051 (циановодород), стабилизиран, течен, с тегловно съдържание на вода 1 % или по-малко, в железопътни вагон цистерни, цистерни по RID).

Съдържание на националното законодателство: местен железопътен превоз по определени предписани маршрути като част от определен технологичен процес, контролиран строго при ясно определени условия. Превозът се извършва в железопътни вагон цистерни, които са лицензирани специално за тази цел и чиято конструкция и оборудване се адаптират постоянно към най-новите изисквания за безопасност. Транспортният процес се урежда подробно с допълнителни разпоредби за експлоатационна безопасност в съгласие със съответните органи по безопасността и органите по извънредните ситуации, и се наблюдава от съответните надзорни органи.

Първоначално позоваване на националните законови разпоредби: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, No E 1/97.

Край на срока на валидност: 1 януари 2023 г.

RA-bii-DE-2

Относно: местен превоз на UN 1402 (калциев карбид) по предписани маршрути, група на опаковане I, в контейнери на вагони.

Позоваване на приложение II, раздел II.1 към Директива 2008/68/ЕО: 3.2, 7.3.1.1.

Съдържание на приложението към директивата: общи разпоредби за превоз в насипно състояние. Глава 3.2, таблица А не разрешава калциев карбид да се пренася в насипно състояние.

Съдържание на националното законодателство: местен железопътен превоз на UN 1402 (калциев карбид), група на опаковане I, по специално предписани маршрути, като част от определен технологичен процес, контролиран строго при ясно определени условия. Товарите се превозват в произведени специално за целта контейнери на вагони. Превозът на товарите е предмет на допълнителни оперативни разпоредби, определени от компетентните органи по безопасността.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10.

Дата на изтичане: 15 януари 2024 г.“