28.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 50/59


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/345 НА СЪВЕТА

от 27 февруари 2017 година

за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 27 май 2016 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2016/849 (1) относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република (КНДР) в изпълнение, inter alia, на резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и 2270 (2016) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации („ССООН“).

(2)

На 30 ноември 2016 г., Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 2321 (2016) на ССООН, в която изразява дълбоката си загриженост във връзка с ядрения опит, извършен от КНДР на 9 септември 2016 г. в нарушение на съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН, осъждайки отново текущите дейности, свързани с ядрени оръжия и балистични ракети, които са в сериозно нарушение на съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН, и посочвайки, че продължава да съществува явна заплаха за международния мир и сигурност в региона и извън него.

(3)

В Резолюция 2321 (2016) на ССООН, Съветът за сигурност на ООН изразява загриженост, че личният багаж и регистрираният багаж на лицата, влизащи в КНДР или напускащи страната, може да се използва за превоз на изделия, чиято доставка, продажба или трансфер са забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) или 2321(2016) на ССООН, и се пояснява, че такъв багаж представлява „товар“ за целите на прилагането на точка 18 от Резолюция 2270 (2016) на ССООН, което препраща към задължението за извършване на проверка на товарите.

(4)

С Резолюция 2321 (2016) на ССООН, Съветът за сигурност на ООН призовава държавите членки да намалят броя на персонала в дипломатическите си мисии и консулските си служби в КНДР.

(5)

В Резолюция 2321 (2016) на ССООН, Съветът за сигурност на ООН изразява своята загриженост, че е възможно забранени изделия да бъдат превозвани към и от КНДР с железопътен и автомобилен транспорт и се подчертава, че задължението по точка 18 от Резолюция 2270 (2016) на ССООН да се извършват проверки на товарите на територията на държавите членки или на транзитно преминаващите товари включва товарите, превозвани с железопътен и автомобилен транспорт.

(6)

В Резолюция 2321 (2016) на ССООН се отбелязва, че за целите на нейното прилагане и на прилагането на резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и 2270 (2016) на ССООН понятието „транзитно преминаване“ включва, но не е ограничено до пътуване на физически лица през терминалите на международните летища на дадена държава на път за местоназначение в друга държава, независимо от това дали тези лица преминават през митнически или паспортен контрол на съответното летище.

(7)

С Резолюция 2321 (2016) на ССООН се въвежда максимално общо количество въглища, което може да бъде внасяно от КНДР, и се създава съответен механизъм за наблюдение и проверка. Като част от този механизъм държавите членки, които внасят въглища от КНДР, са приканени периодично да извършват преглед на уебсайта на ООН, за да направят необходимото да не бъде достигнато общото количество на внос на въглища.

(8)

В Резолюция 2321 (2016) на ССООН се припомня, че на дипломатическите представители на КНДР е забранено да упражняват каквато и да било професионална или търговска дейност за лична печалба в приемащата държава.

(9)

В Резолюция 2321 (2016) на ССООН, Съветът за сигурност на ООН изразява загриженост, че граждани на КНДР биват изпращани да работят в други държави с цел получаване твърда валута, която КНДР използва за своите програми за ядрено оръжие и балистични ракети, и призовава държавите да проявяват бдителност по отношение на тази практика.

(10)

В Резолюция 2321 (2016) на ССООН, Съветът за сигурност на ООН отново изразява загриженост, че големи суми в брой могат да бъдат използвани за избягване на наложените от Съвета за сигурност мерки, и призовава държавите членки да бъдат бдителни по отношение на тази опасност.

(11)

Резолюция 2321 (2016) на ССООН изразява ангажимента на Съвета за сигурност на ООН към мирно, дипломатическо и политическо решение на това положение, като в нея отново се потвърждава неговата подкрепа за шестстранните преговори и се призовава за тяхното възобновяване.

(12)

Резолюция 2321 (2016) на ССООН потвърждава, че действията на КНДР подлежат на постоянен преглед и че Съветът за сигурност на ООН е готов да засили, измени, спре или отмени мерките, които могат да се окажат необходими в контекста на спазването на условията от КНДР, както и че той е решен да вземе допълнителни съществени мерки в случай на нов ядрен опит или изстрелване на ракета от страна на КНДР.

(13)

Необходими са по-нататъшни действия от страна на Съюза за изпълнение на някои мерки, предвидени в това решение.

(14)

Държавите членки следва да споделят съответната информация с другите държави членки, за да подкрепят ефективно в рамките на целия Съюз прилагане на разпоредбите на настоящото решение.

(15)

Поради това Решение (ОВППС) 2016/849 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение (ОВППС) 2016/849 се изменя, както следва:

1)

В член 1, параграф 1 се добавят следните букви:

„з)

някои други изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, изброени в съответствие с точка 4 от Резолюция 2321 (2016) на ССООН;

и)

всички други изделия, изброени в списъка на конвенционалните оръжия с двойна употреба, приет от Комитета по санкциите в съответствие с точка 7 от Резолюция 2321 (2016) на ССООН.“

2)

Член 4, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Забранява се набавянето от граждани на държавите членки или посредством плавателни съдове или въздухоплавателни средства под знамето на държава членка на злато, титаниева руда, ванадиева руда, редкоземни минерали, мед, никел, сребро и цинк от КНДР, независимо дали са с произход от територията на КНДР или не.“

3)

Вмъква се следният член:

„Член 6а

1.   Забранява се набавянето от страна на граждани на държавите членки или посредством плавателни съдове или въздухоплавателни средства под знамето на държави членки на статуи от КНДР, независимо дали са с произход от територията на КНДР или не.

2.   Параграф 1 не се прилага, когато Комитетът по санкциите е дал одобрението си предварително за конкретния случай.

3.   Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, за които да се прилага настоящият член.“

4)

Вмъква се следният член:

„Член 6б

1.   Забранява се пряката или непряка доставка, продажба или трансфер на хеликоптери и плавателни съдове за КНДР от граждани на държави членки или използването за тази цел на плавателни съдове или въздухоплавателни средства под знамето на държава членка, независимо дали те са с произход от териториите на държавите членки или не.

2.   Параграф 1 не се прилага, когато Комитетът по санкциите е дал одобрението си предварително за конкретния случай.

3.   Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, за които да се прилага настоящият член.“

5)

Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

1.   Забранява се закупуването от страна на граждани на държавите членки или посредством плавателни съдове или въздухоплавателни средства под знамето на държави членки на въглища, желязо и желязна руда от КНДР, независимо дали са с произход от територията на КНДР или не. Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, за които да се прилага настоящият параграф.

2.   Параграф 1 не се отнася за въглищата, за които закупуващата държава членка потвърждава въз основа на достоверна информация, че са с произход извън КНДР и са транспортирани през КНДР единствено с цел експорт от пристанище Раджин (Расон), при условие че посочената държава членка уведоми предварително Комитета по санкциите и че тези сделки не са свързани с генерирането на приходи за ядрената програма или програмата за балистични ракети на КНДР или за други дейности, забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) и 2321(2016) на ССООН или с настоящото решение.

3.   Параграф 1 не се отнася за общия износ на всички държави — членки на ООН, на въглища с произход от КНДР, който общо не надвишава 53 495 894 щатски долара или 1 000 866 метрични тона, което от двете е по-малко, между датата на приемане на Резолюция 2321 (2016) на ССООН и 31 декември 2016 г., и общия износ за всички държави — членки на ООН, на въглища с произход от КНДР, който общо не надвишава 400 870 018 щатски долара или 7 500 000 метрични тона годишно, което от двете е по-малко, считано от 1 януари 2017 г., при условие че доставките:

а)

са без участието на лица или образувания, свързани с ядрената програма или програмата за балистични ракети на КНДР или с други дейности, забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) и 2321 (2016) на ССООН, включително на посочени в списък за ограничителни мерки лица или образувания, лица или образувания, действащи от тяхно име или по тяхно разпореждане, лица, които пряко или непряко са притежавани или контролирани от тях, както и на лица или образувания, съдействащи за избягването на санкции; и

б)

са изключително с цел поминък на граждани на КНДР и не са свързани с генерирането на приходи за ядрената програма или програмата за балистични ракети на КНДР или за други дейности, забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) и 2321(2016) на ССООН.

4.   Държава членка, която закупува въглища директно от КНДР, уведомява Комитета по санкциите за общия закупен обем през всеки месец не по-късно от 30 дни след края на въпросния месец чрез формуляра в приложение V към Резолюция 2321 (2016) ССООН. Държавата членка също съобщава за предоставената по този повод информация на Комитета по санкциите, на другите държави членки и на Комисията.

5.   Параграф 1 не се отнася за сделките с желязо и желязна руда, за които е определено, че са изключително с цел поминък и не са свързани с генерирането на приходи за ядрената програма или програмата за балистични ракети на КНДР или за други дейности, забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) или 2321(2016) на ССООН.“

6)

Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

1.   Забранява се предоставянето на публична или частна финансова подкрепа за търговия с КНДР, включително експортни кредити, гаранции или застраховане на граждани или образувания на КНДР, участващи в подобна търговия.

2.   Параграф 1 не се прилага, ако Комитетът по санкциите е дал одобрението си предварително за конкретния случай за предоставянето на финансовата подкрепа.“

7)

Член 14 се заменя със следното:

„Член 14

1.   Забранява се откриването на териториите на държавите членки на клонове, дъщерни дружества или представителства на банки на КНДР, включително на централната банка на КНДР, на нейните клонове и дъщерни дружества, както и на други финансови образувания, посочени в член 13, точка 2.

2.   Съществуващите клонове, дъщерни дружества или представителства на образуванията по параграф 1 на територията на държавите членки се закриват в срок от 90 дни от приемането на Резолюция 2270 (2016) на ССООН.

3.   Освен ако не е предварително одобрено от Комитета по санкциите, на банките на КНДР, включително на централната банка на КНДР, на нейните клонове и дъщерни дружества, както и на другите финансови образувания, посочени в член 13, точка 2, се забранява:

а)

да създават нови съвместни предприятия с банки под юрисдикцията на държави членки;

б)

да придобиват дялово участие в банки под юрисдикцията на държави членки; или

в)

да установяват или поддържат кореспондентски отношения с банки под юрисдикцията на държави членки.

4.   Съществуващите съвместни предприятия, дялови участия и кореспондентски отношения с банки на КНДР се прекратяват в срок от 90 дни от приемането на Резолюция 2270 (2016) на ССООН.

5.   Забранява се на финансовите институции на териториите на държавите членки или под тяхна юрисдикция да откриват представителства, дъщерни дружества, клонове или банкови сметки в КНДР.

6.   Съществуващите представителства, дъщерни дружества или банкови сметки в КНДР се закриват в срок от 90 дни от приемането на Резолюция 2321 (2016) на ССООН.

7.   Параграф 6 не се прилага, ако Комитетът по санкциите определи за конкретния случай, че тези представителства, дъщерни дружества или сметки са необходими за доставките на хуманитарна помощ, или за дейността на дипломатическите представителства в КНДР съгласно Виенските конвенции за дипломатическите и консулските отношения, за дейностите на ООН или нейните специализирани агенции или свързани организации или за всякакви други цели, в съответствие с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) или 2321(2016) на ССООН.“

8)

Член 16, параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да изземат и неутрализират, например като ги унищожат, направят ги неизползваеми, съхраняват ги или ги прехвърлят към държава, различна от държавата на произход или на местоназначение с цел неутрализиране, изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) или 2321(2016) на ССООН и които са установени при инспекции, в съответствие със задълженията на държавите членки по приложимите резолюции на Съвета за сигурност на ООН, включително Резолюция 1540 (2004) на ССООН.“

9)

Вмъква се следният член:

„Член 18а

1.   Държавата членка, която е държавата на знамето на плавателен съд, посочен от Комитета по санкциите, отнема знамето на плавателния съд, ако комитетът е поискал това.

2.   Държавата членка, която е държавата на знамето на плавателния съд, посочен от Комитета по санкциите, го насочва към посочено от комитета пристанище, съгласувано с държавата на пристанището, ако комитетът е поискал това.

3.   Държавите членки, ако така е посочено от Комитета по санкциите, забраняват влизането в пристанищата си на плавателен съд, освен в случай на извънредна ситуация или на завръщане в пристанището по произход на плавателния съд.

4.   Държавите членки, ако така е посочено от Комитета по санкциите, налагат запор върху плавателния съд.

5.   Приложение IV съдържа плавателните съдове, посочени в параграфи 1–4 от настоящия член, посочени от Комитета по санкциите в съответствие с точка 12 от Резолюция 2321 (2016) на ССООН.“

10)

Член 20 се изменя, както следва:

а)

Параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Параграф 1 не се прилага когато Комитетът по санкциите предоставя предварително одобрение за всеки конкретен случай.“;

б)

Параграф 3 се заличава.

11)

Вмъква се следният член:

„Член 20а

Забранява се предоставянето на плавателни или въздухоплавателни услуги от КНДР.“

12)

Член 21 се заменя със следното:

„Член 21

Държавите членки отписват от регистъра всеки плавателен съд, който е притежаван, контролиран или експлоатиран от КНДР, и не регистрират такъв плавателен съд, който е бил отписан от регистъра от друга държава съгласно точка 24 от Резолюция 2321 (2016) на ССООН.“

13)

Член 22 се заменя със следното:

„Член 22

1.   Забранява се регистрирането на плавателни съдове в КНДР, получаването на разрешение за плавателен съд да плава под знамето на КНДР, притежаването, отдаването на лизинг, експлоатацията, застраховането на плавателен съд под знамето на КНДР или предоставянето на такъв съд на каквито и да е услуги за класифициране и сертифициране на плавателния съд и свързани услуги.

2.   Параграф 1 не се прилага, когато Комитетът по санкциите е дал одобрението си предварително за конкретния случай.

3.   Забранява се предоставянето от граждани на държавите членки или от териториите на държавите членки на застрахователни или презастрахователни услуги на плавателни съдове, които са притежавани, контролирани или експлоатирани, включително с незаконни средства, от КНДР.

4.   Параграф 3 не се прилага, когато Комитетът по санкциите е определил за конкретния случай, че плавателният съд участва в дейности изключително с цел поминък, които няма да се използват от лица или образувания от КНДР за генериране на приходи, или в дейности изключително за хуманитарни цели.“

14)

В член 23 се добавя следният параграф:

„12.   Държавите членки предприемат мерките, необходими за ограничаване на влизането или транзитното преминаване през тяхна територия на членове на правителството на КНДР, длъжностни лица от това правителство и членове на въоръжените сили на КНДР, ако те са свързани с ядрената програма или програмата за балистични ракети на КНДР или с други дейности, забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) и 2321(2016) на ССООН.“

15)

Вмъква се следният член:

„Член 24а

1.   Когато държава членка установи, че дадено лице работи от името или по указание на банка или финансова институция от КНДР, държавите членки експулсират въпросното лице от своята територия с цел репатриране в държавата, на която лицето е гражданин, в съответствие с приложимото право.

2.   Параграф 1 не се прилага, когато присъствието на дадено лице е необходимо с оглед на съдебен процес или изключително от съображения за безопасност, с медицинска или друга хуманитарна цел, или Комитетът по санкциите е определил за конкретния случай, че експулсирането на лицето би противоречало на целите на резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) и 2321 (2016) на ССООН.“

16)

Член 30 се заменя със следното:

„Член 30

1.   Държавите членки предприемат мерките, необходими за проявяване на бдителност и препятстване на специализирано преподаване или обучение на граждани на КНДР на техните територии или от техни граждани по дисциплини, които биха могли да допринесат за чувствителни от гледна точка на разпространението на ядрени оръжия дейности на КНДР и за разработването на системи — носители на ядрени оръжия, включително преподаване или обучение по висша физика, авангардна компютърна симулация и свързани компютърни науки, геопространствена навигация, ядрена техника, авиокосмическа техника, авиационна техника и свързани дисциплини, авангардни материали, висша инженерна химия, съвременно машиностроене, съвременно електроинженерство и съвременно индустриално инженерство.

2.   Държавите членки спират научното и техническото сътрудничество с хора или групи, официално спонсорирани от КНДР или представляващи КНДР, с изключение на медицинския обмен, освен ако:

а)

в случай на научно или техническо сътрудничество в областта на ядрената наука и технологии, авиокосмическата и авиационната техника и технологии или съвременните производствени техники и методи, Комитетът по санкциите е определил за конкретния случай, че дейността няма да допринесе за чувствителните от гледна точка на разпространението ядрени дейности или програми за балистични ракети на КНДР; или

б)

в случай на всяко друго научно или техническо сътрудничество, държавата членка, участваща в научното или техническото сътрудничество, определи, че конкретната дейност няма да допринесе за чувствителните от гледна точка на разпространението ядрени дейности или програми за балистични ракети на КНДР, и уведоми Комитета по санкциите предварително за това.“

17)

Вмъква се следният член:

„Член 31а

Забранява се на дипломатическа мисия или консулска служба на КНДР, както и на техните служители от КНДР да притежават или контролират банкови сметки в Съюза, с изключение на една сметка в държавата членка или държавите членки, в които се намира мисията или службата или в които са акредитирани техните служители.“

18)

Вмъква се следният член:

„Член 31б

1.   Забранява се отдаването на лизинг или предоставянето на недвижими имоти на КНДР, или ползването им от или в полза на КНДР, за каквато и да е цел, различна от дипломатическите или консулските дейности.

2.   Забранява се ползването на лизинг от КНДР на недвижими имоти, намиращи се извън територията на КНДР.“

19)

Член 33, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Съветът привежда в изпълнение измененията на приложения I и IV въз основа на определеното от Съвета за сигурност или от Комитета по санкциите.“

20)

Вмъква се следният член:

„Член 36а

Чрез дерогация от мерките, наложени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) или 2321(2016) на ССООН, при условие че Комитетът по санкциите е определил, че е необходимо изключение за улесняване на работата на международни и неправителствени организации, извършващи дейности за предоставяне на помощ и подкрепа в КНДР за нуждите на гражданското население в КНДР, компетентният орган на държава членка предоставя необходимото разрешение.“

21)

Добавя се приложение IV, така както се съдържа в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 27 февруари 2017 година.

За Съвета

Председател

K. MIZZI


(1)  Решение (ОВППС) 2016/849 на Съвета от 27 май 2016 г. относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Решение 2013/183/ОВППС (ОВ L 141, 28.5.2016 г., стр. 79).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на плавателните съдове, посочени в член 18а“