28.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 50/53


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/342 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 декември 2016 година

относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с продължаващата криза с миграцията, бежанците и сигурността

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (1), и по-специално точка 12 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)

Инструментът за гъвкавост е предназначен да осигурява финансирането на ясно определени разходи, които не могат да се финансират в рамките на наличните тавани за една или повече функции.

(2)

Таванът на годишната сума, предоставена за Инструмента за гъвкавост, е в размер на 471 милиона евро (по цени от 2011 г.), съгласно член 11 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета (2).

(3)

Предвид неотложните нужди е необходимо да се мобилизират значителни допълнителни суми за финансирането на мерки за смекчаване на продължаващата криза с миграцията, бежанците и сигурността.

(4)

След като бяха разгледани всички възможности за преразпределяне на бюджетни кредити в рамките на тавана за разходите по функция 3 (Сигурност и гражданство), е видно, че е необходимо да се мобилизира Инструментът за гъвкавост, за да се допълнят финансовите средства, предвидени в общия бюджет на Съюза за финансовата 2017 година над тавана по функция 3, със сумата от 530 милиона евро за финансиране на мерки в сферата на миграцията, бежанците и сигурността.

(5)

Според очаквания график на плащанията бюджетните кредити за плащания, съответстващи на мобилизирането на Инструмента за гъвкавост, следва да бъдат разпределени в рамките на няколко финансови години, като се изчисляват на 238,3 милиона евро през 2017 г., 91 милиона евро през 2018 г., 141,9 милиона евро през 2019 г. и 58,8 милиона евро през 2020 г.

(6)

С цел да се сведе до минимум необходимото време за мобилизиране на Инструмента за гъвкавост, това решение следва да се прилага от началото на финансовата 2017 година,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Инструментът за гъвкавост се мобилизира за осигуряване на сума в размер на 530 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения по функция 3 (Сигурност и гражданство) в рамките на общия бюджет на Съюза за финансовата 2017 година.

Тази сума се използва за финансиране на мерки за управление на продължаващата криза с миграцията, бежанците и сигурността.

2.   Въз основа на очаквания профил на плащанията, бюджетните кредити за плащания, съответстващи на мобилизираните средства по линия на Инструмента за гъвкавост, са, както следва:

а)

238,3 милиона евро през 2017 г.;

б)

91 милиона евро през 2018 г.;

в)

141,9 милиона евро през 2019 г.;

г)

58,8 милиона евро през 2020 г.

Конкретните суми за всяка финансова година се разрешават в съответствие с годишната бюджетна процедура.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага, считано от 1 януари 2017 г.

Съставено в Страсбург на 14 декември 2016 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

I. KORČOK


(1)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).