25.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/93


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/126 НА КОМИСИЯТА

от 24 януари 2017 година

за изменение на Решение 2013/448/ЕС по отношение на установяването на единен коефициент за междусекторна корекция в съответствие с член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 10а, параграф 5 от нея,

като взе предвид Решение 2011/278/ЕС на Комисията от 27 април 2011 г. за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2), и по-специално член 15, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 10а, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО се установява максималното годишно количество квоти, въз основа на което се изчисляват безплатните квоти за инсталации, които не попадат в обхвата на член 10а, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО. Това количество представлява сбор от двата елемента, описани в член 10а, параграф 5, съответно букви а) и б) от Директива 2003/87/ЕО.

(2)

За да се гарантира, че максималното годишно количество квоти няма да бъде надвишено, при необходимост се прилага коефициент за междусекторна корекция, с който се намаляват равномерно квотите за всички инсталации, отговарящи на условията за получаване на безплатни квоти.

(3)

В съответствие с член 15, параграф 3 от Решение 2011/278/ЕС Комисията определя коефициента за междусекторна корекция чрез сравняване на границата, установена в член 10а, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО, със сбора от предварително определените общи годишни количества на безплатните квоти за всички инсталации, които попадат в обхвата на Директива 2003/87/ЕО, на територията на държавите членки.

(4)

С Решение 2013/448/ЕС (3) Комисията определи единен коефициент за междусекторна корекция, който е предвиден в член 4 от посоченото решение и в приложение II към него.

(5)

В решението си от 28 април 2016 г. по съединени дела C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 и C-391/14—C-393/14 Съдът постановява, че при установяване на максималното годишно количество квоти съгласно член 10а, параграф 5, буква б) от Директива 2003/87/ЕО Комисията не е следвало да взема предвид след 2013 г. емисиите от дейности, посочени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО, доколкото тези емисии са отделяни от инсталации, обхванати от схемата за търговия с емисии преди тази дата. Вследствие на това Съдът заключава, че Комисията не е определила максималното годишно количество квоти съгласно изискванията на член 10а, параграф 5, буква б) от Директива 2003/87/ЕО и че единният коефициент за междусекторна корекция, предвиден в член 4 от Решение 2013/448/ЕС и в приложение II към него, също е в противоречие с посочената разпоредба. Член 4 от Решение 2013/448/ЕС и приложение II към него бяха обявени от Съда за невалидни.

(6)

С оглед на прилагането на посоченото решение на Съда се налага Комисията да преизчисли максималното годишно количество квоти за инсталациите, отговарящи на условията за получаване на безплатни квоти, като следва изискванията на член 10а, параграф 5, буква б) от Директива 2003/87/ЕО, и съответно да се измени единният коефициент за междусекторна корекция.

(7)

Преизчисляването на количеството квоти, посочено в член 10а, параграф 5, буква б) от Директива 2003/87/ЕО, бе извършено въз основа на същата методика и данни като използваните при първоначалното изчисляване през 2013 г. В съответствие с решението на Съда и като се отчете фактът, че емисиите, които са отделяни от инсталации, обхванати от схемата за търговия с емисии на ЕС преди 1 януари 2013 г. и които произтичат от дейностите, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО, първоначално са били взети предвид от Комисията едва от 2013 г. нататък, тези емисии е трябвало да бъдат премахнати при изчисляването на максималното годишно количество квоти съгласно член 10а, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО.

(8)

Като отправна точка Комисията използва първоначалните официални данни, предоставени от държавите членки. Впоследствие тя се консултира с държавите членки относно представените от тях данни за емисиите и изиска допълнителни разяснения в случаите, в които това бе необходимо. В съответствие с член 10а, параграф 5 предвид са взети само инсталациите, във връзка с които държавите членки са предоставили проверени данни за емисии.

(9)

Впоследствие Комисията премахна от изчислението инсталациите, които едва от 2013 г. нататък извършват дейности, обхванати от Директива 2003/87/ЕО, но още преди 2013 г. са били част от схемата за търговия с емисии. Премахнати бяха и емисиите от инсталации, които преди 2013 г. са били включени по решение на държавите членки в съответствие с член 24 от Директива 2003/87/ЕО.

(10)

Инсталациите, които между датата на първоначалното събиране на данни и 2013 г. са били засегнати от структурни промени (като например сливания, разделяния или закривания) или от технически промени, в резултат на което вече не са изпълнявали праговите стойности, посочени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО, са взети предвид при преизчисляването, тъй като съответните промени не са могли да бъдат предвидени към момента на събирането на данните. По същата причина при преизчисляването са взети предвид и инсталациите, които са изключени от схемата в съответствие с член 27 от Директива 2003/87/ЕО.

(11)

При преизчисляването са взети предвид измененията, извършени с цел да се коригират грешки в националните мерки за изпълнение на държавите членки в периода 2013—2020 г. и приложени до края на 2016 г., тъй като точните стойности е следвало вече да са в сила към момента на първоначалното изчисляване на коефициента за междусекторна корекция.

(12)

В решението си от 28 април 2016 г. Съдът изрично ограничава във времето действието на обявяването на невалидността на член 4 от Решение 2013/448/ЕС и приложение II към него, така че решението на Съда да поражда действие едва след изтичането на 10 месеца след датата на неговото постановяване. От това следва, че коефициентът за междусекторна корекция, предвиден в Решение 2013/448/ЕС, е невалиден от 1 март 2017 г. нататък. Наред с това приетите до посочената дата мерки на основание на невалидните разпоредби не могат да бъдат преразглеждани.

(13)

В съответствие с решението на Съда, в което се подчертават императивните съображения, свързани с правната сигурност, предприетите от държавите членки мерки за разпределяне на квотите за периода 2013—2020 г., както и всички последващи изменения и допълнения към тях, приети преди влизането в сила на настоящото решение, остават в сила. Определеният в настоящото решение коефициент за междусекторна корекция следва да се прилага по отношение на решенията, приети от 1 март 2017 г. нататък, с които се установяват или изменят права за квоти и с които при определянето на тези права се прилага коефициентът за междусекторна корекция,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2013/448/ЕС се изменя, както следва:

1.

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

Единният коефициент за междусекторна корекция, посочен в член 10а, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО и определен в съответствие с член 15, параграф 3 от Решение 2011/278/ЕС, е посочен в приложение II към настоящото решение.“

2.

Приложение II се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 1 март 2017 г.

Съставено в Брюксел на 24 януари 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВL 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2)  ОВ L 130, 17.5.2011 г., стр. 1.

(3)  Решение 2013/448/EС на Комисията от 5 септември 2013 г. относно националните мерки за изпълнение за преходното безплатно разпределяне на квоти за емисии на парникови газове в съответствие с член 11, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 240, 7.9.2013 г., стр. 27).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение II към Решение 2013/448/ЕС се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИE II

В периода 2013—2020 г. стойностите на коефициента за междусекторна корекция, приложим по отношение на безплатните квоти за инсталациите, които не попадат в обхвата на член 10а, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО, са следните:

Година

Коефициент за междусекторна корекция

2013

89,207101 %

2014

87,657727 %

2015

86,090119 %

2016

84,506152 %

2017

82,905108 %

2018

81,288476 %

2019

79,651677 %

2020

78,009186 %“