17.3.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/53


Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2017 година

(2017/C 84/11)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

 

Дял 1 — Общо

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 0

ДРУГИ СУБСИДИИ

160 100

100 100

100 100,—

2 2

ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ

p.m.

1 589 454

594 828,—

 

Дял 2 — Общо

160 100

1 689 554

694 928,—

5

РАЗНИ ПРИХОДИ

5 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ

p.m.

p.m.

5 399,05

5 4

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

73 190,99

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

88,03

 

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

78 678,07

6

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

0,—

 

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

 

ВСИЧКО ОБЩО

15 197 600

16 773 254

15 506 601,07

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

5 671 100

5 615 100

5 237 749,89

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

19 000

36 000

22 132,05

1 5

МОБИЛНОСТ

15 000

24 000

13 903,16

1 6

СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ

p.m.

p.m.

0,—

 

Дял 1 — Общо

5 705 100

5 675 100

5 273 785,10

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

633 260

614 900

585 730,87

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

542 800

542 800

633 607,84

2 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

36 150

13 400

19 937,21

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

54 500

43 500

32 083,84

2 4

ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

108 600

135 350

112 321,92

 

Дял 2 — Общо

1 375 310

1 349 950

1 383 681,68

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ & ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

8 014 690

 

 

3 1

ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

102 500

 

 

3 2

КОМУНИКАЦИИ, КАМПАНИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ

3 985 735

3 844 749,21

3 3

МРЕЖИ И КООРДИНАЦИЯ

1 441 015

1 526 813,72

3 4

ПРЕВЕНЦИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ

2 732 000

2 660 052,20

 

Дял 3 — Общо

8 117 190

8 158 750

8 031 615,13

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ

4 6

ПРОГРАМА IPA III ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И ТУРЦИЯ

29 750,63

4 7

БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ РАБОТНИЦИ

p.m.

941 295

402 545,86

4 8

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО И ПАРТНЬОРСТВО

138 059

159 865,77

4 9

НОВА ПРОГРАМА ИПП II

p.m.

410 000

0,—

 

Дял 4 — Общо

p.m.

1 489 354

592 162,26

5

РЕЗЕРВ

5 0

РЕЗЕРВ

p.m.

p.m.

0,—

 

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

 

ВСИЧКО ОБЩО

15 197 600

16 673 154

15 281 244,17

Щатно разписание

Категория и ранг

2015

2016

2017

31.12.2015

Одобрени

31.12.2016

Одобрени

Одобрени

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

2

1

2

2

2

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

1

2

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

3

AD 8

6

6

7

7

5

AD 7

6

5

5

5

7

AD 6

4

4

3

3

AD 5

Общо ранг AD

23

24

23

24

24

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

AST 7

1

1

AST 6

2

2

2

3

3

AST 5

3

4

8

7

7

AST 4

7

5

2

2

2

AST 3

2

2

2

2

3

AST 2

2

3

1

1

AST 1

 

Общо ранг AST

17

18

16

17

16

AST/SC6

 

 

 

 

 

AST/SC5

 

 

 

 

 

AST/SC4

 

 

 

 

 

AST/SC3

 

 

 

 

 

AST/SC2

 

 

 

 

 

AST/SC1

 

 

 

 

 

Общо ранг AST /SC

 

 

 

 

 

Общо

40

42

39

41

40

Прогноза за броя на договорно наетите служители, местния персонал и командированите национални експерти през 2016 г. (изразена в еквивалент на пълно работно време)

Длъжности за договорно нает персонал

31.12.2015

31.12.2016

2017

FG IV

2

2

2

FG III

12

13

12

FG II

10

9

10

FG I

Общо FG

24

24

24

Local staff

1

1

1

Длъжности за командировани национални експерти

Общо

25

25

25