20.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/51


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2282 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2016 година

за изменение на регламенти (ЕО) № 1275/2008, (ЕО) № 107/2009, (ЕО) № 278/2009, (ЕО) № 640/2009, (ЕО) № 641/2009, (ЕО) № 642/2009, (ЕО) № 643/2009, (ЕС) № 1015/2010, (ЕС) № 1016/2010, (ЕС) № 327/2011, (ЕС) № 206/2012, (ЕС) № 547/2012, (ЕС) № 932/2012, (ЕС) № 617/2013, (ЕС) № 666/2013, (ЕС) № 813/2013, (ЕС) № 814/2013, (ЕС) № 66/2014, (ЕС) № 548/2014, (ЕС) № 1253/2014, (ЕС) 2015/1095, (ЕС) 2015/1185, (ЕС) 2015/1188, (ЕС) 2015/1189 и (ЕС) 2016/2281 по отношение на използването на допустими отклонения при процедурите за проверка

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екопроектиране към продукти, свързани с енергопотреблението (1), и по-специално член 15, параграф 1 от нея,

след обсъждане с Консултативния форум по екопроектиране,

като има предвид, че:

(1)

Опитът при прилагането на регламентите на Комисията относно изискванията за екопроектиране, приети въз основа на Директива 2009/125/ЕО, показва, че контролните допустими отклонения (verification tolerances), които са зададени в мерките за изпълнение и са предназначени да бъдат използвани само от органите за надзор на пазара, са били използвани от някои производители и вносители за определяне на стойностите, които се изисква да бъдат посочени в техническата документация, или за интерпретиране на тези стойности с цел постигане на съответствие или обявяване на по-добри работни показатели на техните продукти.

(2)

Предназначението на контролните допустими отклонения е да отразяват вариациите при измерванията по време на проверочните изпитвания, дължащи се на различията в измервателната апаратура, използвана съответно от производителите, вносителите и надзорните органи в рамките на ЕС. Контролните допустими отклонения не следва да се използват от производителя или вносителя за определяне на стойности в техническата документация, нито за интерпретиране на тези стойности с цел да се постигне съответствие с правилата за екопроектиране или с цел да се обявят по-добри работни показатели в сравнение с действително измерените или изчислени показатели. Параметрите, които се декларират или публикуват от производителя или вносителя, следва да са не по-благоприятни за производителя или вносителя от стойностите, посочени в техническата документация.

(3)

За да се осигури честна конкуренция, да се реализират икономиите на енергия, за чието постигане са предназначени съответните регламенти, и за да се предоставя на потребителите точна информация за екологичните и функционалните показатели на продуктите, е необходимо да се изясни, че контролните допустими отклонения, посочени в мерките за изпълнение, могат да се използват само от органите на държавите членки, за целите по проверка на спазването на изискванията.

(4)

Поради това регламенти (ЕО) № 1275/2008 (2), (ЕО) № 107/2009 (3), (ЕО) № 278/2009 (4), (ЕО) № 640/2009 (5), (ЕО) № 641/2009 (6), (ЕО) № 642/2009 (7), (ЕО) № 643/2009 (8), (ЕС) № 1015/2010 (9), (ЕС) № 1016/2010 (10), (ЕС) № 327/2011 (11), (ЕС) № 206/2012 (12), (ЕС) № 547/2012 (13), (ЕС) № 932/2012 (14), (ЕС) № 617/2013 (15), (ЕС) № 666/2013 (16), (ЕС) № 813/2013 (17), (ЕС) № 814/2013 (18), (ЕС) № 66/2014 (19), (ЕС) № 548/2014 (20), (ЕС) № 1253/2014 (21), (ЕС) 2015/1095 (22), (ЕС) 2015/1185 (23), (ЕС) 2015/1188 (24), (ЕС) 2015/1189 (25) и (ЕС) 2016/2281 (26) на Комисията следва да бъдат съответно изменени.

(5)

Предоставените от предприятия от осветителния отрасъл данни показват, че много видове лампи, предназначени да бъдат алтернатива на най-слабо ефективните забранени видове лампи (като например халогенните лампи за мрежово напрежение, които са предназначени за замяна на лампи с нажежаема жичка), биха били изцяло отстранени от пазара с регламенти (ЕО) № 244/2009 (27), (ЕО) № 245/2009 (28) и (ЕС) № 1194/2012 (29), в случай че на производителите бъде забранено да използват подхода за деклариране на данни и информация, описан в стандартите за измервания във връзка със зададените в тези регламенти контролни допустими отклонения, по начина, който се прилага при настоящата практика в отрасъла. Поради това е целесъобразно тези три регламента да не се изменят с настоящия регламент, но да се изясни за какъв вид използване са предназначени тези допустими отклонения, както и да се направи преоценка на съответните минимални изисквания при следващото преразглеждане на тези регламенти.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, учреден съгласно член 19, параграф 1 от Директива 2009/125/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕО) № 1275/2008

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1275/2008 се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Изменения на Регламент (ЕО) № 107/2009

Приложения I и II към Регламент (ЕО) № 107/2009 се изменят в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Изменения на Регламент (ЕО) № 278/2009

Приложения I и II към Регламент (ЕО) № 278/2009 се изменят в съответствие с приложение III към настоящия регламент.

Член 4

Изменения на Регламент (ЕО) № 640/2009

Приложение III към Регламент (ЕО) № 640/2009 се изменя в съответствие с приложение IV към настоящия регламент.

Член 5

Изменения на Регламент (ЕО) № 641/2009

Приложение III към Регламент (ЕО) № 641/2009 се изменя в съответствие с приложение V към настоящия регламент.

Член 6

Изменения на Регламент (ЕО) № 642/2009

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 642/2009 се изменят в съответствие с приложение VI към настоящия регламент.

Член 7

Изменения на Регламент (ЕО) № 643/2009

Приложение V към Регламент (ЕО) № 643/2009 се изменя в съответствие с приложение VII към настоящия регламент.

Член 8

Изменения на Регламент (ЕС) № 1015/2010

Приложение III към Регламент (ЕС) № 1015/2010 се изменя в съответствие с приложение VIII към настоящия регламент.

Член 9

Изменения на Регламент (ЕС) № 1016/2010

Приложение III към Регламент (ЕС) № 1016/2010 се изменя в съответствие с приложение IX към настоящия регламент.

Член 10

Изменения на Регламент (ЕС) № 327/2011

Приложение III към Регламент (ЕС) № 327/2011 се изменя в съответствие с приложение X към настоящия регламент.

Член 11

Изменения на Регламент (ЕС) № 206/2012

Приложение III към Регламент (ЕС) № 206/2012 се изменя в съответствие с приложение XI към настоящия регламент.

Член 12

Изменения на Регламент (ЕС) № 547/2012

Приложение IV към Регламент (ЕС) № 547/2012 се изменя в съответствие с приложение XII към настоящия регламент.

Член 13

Изменения на Регламент (ЕС) № 932/2012

Приложение III към Регламент (ЕС) № 932/2012 се изменя в съответствие с приложение XIII към настоящия регламент.

Член 14

Изменения на Регламент (ЕС) № 617/2013

Регламент (ЕС) № 617/2013 се изменя, както следва:

1)

Втората буква д) в член 2, точка 20 се заменя със следното:

„д)

разделянето на 1 000 превръща единиците с представка „мега“ в единици с представка „гига“;“

2)

Приложения II и III се изменят в съответствие с приложение XIV към настоящия регламент.

Член 15

Изменения на Регламент (ЕС) № 666/2013

Приложение III към Регламент (ЕС) № 666/2013 се изменя в съответствие с приложение XV към настоящия регламент.

Член 16

Изменения на Регламент (ЕС) № 813/2013

Приложение IV към Регламент (ЕС) № 813/2013 се изменя в съответствие с приложение XVI към настоящия регламент.

Член 17

Изменения на Регламент (ЕС) № 814/2013

Приложение V към Регламент (ЕО) № 814/2013 се изменя в съответствие с приложение XVII към настоящия регламент.

Член 18

Изменения на Регламент (ЕС) № 66/2014

Приложение III към Регламент (ЕС) № 66/2014 се изменя в съответствие с приложение XVIII към настоящия регламент.

Член 19

Изменения на Регламент (ЕС) № 548/2014

Приложение III към Регламент (ЕС) № 548/2014 се изменя в съответствие с приложение XIX към настоящия регламент.

Член 20

Изменения на Регламент (ЕС) № 1253/2014

Приложение VI към Регламент (ЕС) № 1253/2014 се изменя в съответствие с приложение XX към настоящия регламент.

Член 21

Изменения на Регламент (ЕС) 2015/1095

Приложения IX, X и XI към Регламент (ЕС) 2015/1095 се изменят в съответствие с приложение XXI към настоящия регламент.

Член 22

Изменения на Регламент (ЕС) 2015/1185

Приложение IV към Регламент (ЕС) 2015/1185 се изменя в съответствие с приложение XXII към настоящия регламент.

Член 23

Изменения на Регламент (ЕС) 2015/1188

Приложение IV към Регламент (ЕС) 2015/1188 се изменя в съответствие с приложение XXIII към настоящия регламент.

Член 24

Изменения на Регламент (ЕС) 2015/1189

Приложение IV към Регламент (ЕС) 2015/1189 се изменя в съответствие с приложение XXIV към настоящия регламент.

Член 25

Изменения на Регламент (ЕС) 2016/2281

Приложение IV към Регламент (ЕС) 2016/2281 се изменя в съответствие с приложение XXV към настоящия регламент.

Член 26

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.

(2)  Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията от 17 декември 2008 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране към електрическото и електронното битово и офис оборудване във връзка с консумацията му на електроенергия в режим „в готовност“, режим „изключен“ и мрежови режим на готовност (ОВ L 339, 18.12.2008 г., стр. 45).

(3)  Регламент (ЕО) № 107/2009 на Комисията от 4 февруари 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране за прости телевизионни приставки (ОВ L 36, 5.2.2009 г., стр. 8).

(4)  Регламент (ЕО) № 278/2009 на Комисията от 6 април 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията за екопроектиране на външни електрозахранващи устройства по отношение на консумираната мощност на празен ход и на средния КПД в работен режим (ОВ L 93, 7.4.2009 г., стр. 3).

(5)  Регламент (ЕО) № 640/2009 на Комисията от 22 юли 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на електродвигатели (ОВ L 191, 23.7.2009 г., стр. 26).

(6)  Регламент (ЕО) № 641/2009 на Комисията от 22 юли 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на безсалникови автономни циркулационни помпи и безсалникови вградени в продукти циркулационни помпи (ОВ L 191, 23.7.2009 г., стр. 35).

(7)  Регламент (ЕО) № 642/2009 на Комисията от 22 юли 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на телевизори (ОВ L 191, 23.7.2009 г., стр. 42).

(8)  Регламент (ЕО) № 643/2009 на Комисията от 22 юли 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на домашни хладилни уреди (ОВ L 191, 23.7.2009 г., стр. 53).

(9)  Регламент (ЕС) № 1015/2010 на Комисията от 10 ноември 2010 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на битови перални машини (ОВ L 293, 11.11.2010 г., стр. 21).

(10)  Регламент (ЕС) № 1016/2010 на Комисията от 10 ноември 2010 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на домакински съдомиялни машини (ОВ L 293, 11.11.2010 г., стр. 31).

(11)  Регламент (ЕС) № 327/2011 на Комисията от 30 март 2011 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на вентилатори, задвижвани от електродвигатели с входяща мощност между 125 W и 500 kW (ОВ L 90, 6.4.2011 г., стр. 8).

(12)  Регламент (ЕС) № 206/2012 на Комисията от 6 март 2012 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на климатизатори и вентилатори за разхлаждане (ОВ L 72, 10.3.2012 г., стр. 7).

(13)  Регламент (ЕС) № 547/2012 на Комисията от 25 юни 2012 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на водни помпи (ОВ L 165, 26.6.2012 г., стр. 28).

(14)  Регламент (ЕС) № 932/2012 на Комисията от 3 октомври 2012 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на битови барабанни сушилни машини (ОВ L 278, 12.10.2012 г., стр. 41).

(15)  Регламент (ЕО) № 617/2013 на Комисията от 26 юни 2013 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на компютри и компютърни сървъри (ОВ L 175, 27.6.2013 г., стр. 13).

(16)  Регламент (ЕО) № 666/2013 на Комисията от 8 юли 2013 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на прахосмукачки (ОВ L 192, 13.7.2013 г., стр. 24).

(17)  Регламент (ЕС) № 813/2013 на Комисията от 2 август 2013 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на отоплителни топлоизточници и комбинирани топлоизточници (ОВ L 239, 6.9.2013 г., стр. 136).

(18)  Регламент (ЕС) № 814/2013 на Комисията от 2 август 2013 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на водоподгреватели и топлоакумулиращи резервоари за гореща вода (ОВ L 239, 6.9.2013 г., стр. 162).

(19)  Регламент (ЕС) № 66/2014 на Комисията от 14 януари 2014 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на битови фурни, котлони и абсорбатори (ОВ L 29, 31.1.2014 г., стр. 33).

(20)  Регламент (ЕС) № 548/2014 на Комисията от 21 май 2014 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на малките, средните и големите силови трансформатори (ОВ L 152, 22.5.2014 г., стр. 1).

(21)  Регламент (ЕС) № 1253/2014 на Комисията от 7 юли 2014 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на вентилационни агрегати (ОВ L 337, 25.11.2014 г., стр. 8).

(22)  Регламент (ЕС) 2015/1095 на Комисията от 5 май 2015 г. за изпълнение на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране за професионални хладилни шкафове за съхранение, бързоохлаждащи шкафове, кондензационни агрегати и технологични охладители (ОВ L 177, 8.7.2015 г., стр. 19).

(23)  Регламент (ЕС) 2015/1185 на Комисията от 24 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на локални отоплителни топлоизточници на твърдо гориво (ОВ L 193, 21.7.2015 г., стр. 1).

(24)  Регламент (ЕС) 2015/1188 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на локални отоплителни топлоизточници (ОВ L 193, 21.7.2015 г., стр. 76).

(25)  Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво (ОВ L 193, 21.7.2015 г., стр. 100).

(26)  Регламент (ЕС) 2016/2281 на Комисията от 30 ноември 2016 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на въздухоотоплителни продукти, охладителни продукти, високотемпературни технологични охладители на течности и вентилаторни конвектори (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).

(27)  Регламент (ЕО) № 244/2009 на Комисията от 18 март 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на ненасочени лампи за бита (ОВ L 76, 24.3.2009 г., стр. 3).

(28)  Регламент (ЕО) № 245/2009 на Комисията от 18 март 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на луминесцентни лампи без вграден баласт, газоразрядни лампи с висок интензитет и баласти и осветители, които могат да работят с такива лампи, както и за отменяне на Директива 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 76, 24.3.2009 г., стр. 17).

(29)  Регламент (ЕС) № 1194/2012 на Комисията от 12 декември 2012 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на насочени лампи, светодиодни лампи и съответното оборудване (ОВ L 342, 14.12.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Изменения на приложение III към Регламент (ЕО) № 1275/2008

Приложение III се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от производителя или вносителя като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация, при интерпретиране на тези стойности с оглед постигане на съответствие или за съобщаване по какъвто и да е начин на по-добри работни показатели.

1.   ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА

За целите на проверката на съответствието на даден модел продукт с изискванията, определени в настоящия регламент в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с резултатите от съответните измервания, направени съгласно буква ж) от цитираната точка; и

б)

обявените стойности отговарят на всички изисквания в настоящия регламент, а също всяка изисквана информация за продукта, публикувана от производителя или вносителя, не съдържа стойности, които да са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (измерените при изпитването стойности на съответните параметри и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), са в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблицата по-долу.

3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия регламент.

4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел.

5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблицата по-долу, се смята, че моделът съответства на приложимите изисквания.

6)

Ако резултатът по точка 5 не е постигнат, се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия регламент.

7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки трябва да използват измервателните и изчислителните методи, посочени в точка 8 от приложение II и в част 2 от настоящото приложение. Органите на държавите членки трябва да прилагат само тези контролни допустими отклонения, които са посочени по-долу в таблицата, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Контролни допустими отклонения

Вид изискване

Категория

Допустимо отклонение

Съгласно приложение II, точка 1, буква а) и буква б) или точка 2, буква а) и буква б)

При необходима консумация на мощност над 1,00 W

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 10 %.

При необходима консумация на мощност, по-малка или равна на 1,00 W

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 0,10 W.

Съгласно приложение II, точка 3, буква в) и точка 4, буква а)

Няма разделяне на категории

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 10 %.

2.   ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА СВЪРЗАНО КЪМ МРЕЖА ОБОРУДВАНЕ

За изпитване на съответствието с изискванията, формулирани в точка 3, буква в) и точка 4, буква а) от приложение II, органите на държавите членки трябва да използват процедурата, определена в част 1 от настоящото приложение, след като са дезактивирани и/или разкачени всички мрежови портове на устройството.

За изпитване на съответствието с останалите изисквания, формулирани в точка 3 и точка 4 от приложение II, държавите членки изпитват една единствена бройка както следва:

Ако, както е посочено в техническата документация, оборудването има един вид мрежови портове и ако притежава два или повече мрежови портове от този вид, на случаен принцип се избира един от тези портове и той се свързва към подходяща мрежа, отговаряща на спецификациите за максимални показатели на порта. В случай на наличие на няколко безжични порта от един и същ вид, останалите безжични портове по възможност се дезактивират. В случай че има множество жични мрежови портове от един и същи вид, за проверка на изискванията, посочени в приложение II, точка 3, останалите мрежови портове по възможност се дезактивират. Ако има само един мрежов порт, този порт се свързва към подходяща мрежа, отговаряща на спецификациите за максимални показатели на порта.

Устройството се поставя в режим „включен“. След като устройството е в режим „включен“ и работи правилно, може да се премине в състоянието, осигуряващо мрежови режим на готовност и се измерва консумацията на мощност. След това на оборудването се подава подходящ задействащ сигнал по мрежовия порт и се прави проверка дали оборудването се активира повторно.

Ако съгласно техническата документация оборудването има няколко вида мрежови портове, за всеки вид мрежови портове се повтаря описаната по-долу процедура. Ако има два или повече мрежови портове от даден вид, на случаен принцип се избира по един порт за всеки вид мрежови портове и този порт се свързва към подходяща мрежа, отговаряща на спецификациите за максимални показатели на порта.

Ако има само един мрежови порт от даден вид, той се свързва към подходяща мрежа, отговаряща на спецификациите за максимални показатели на порта. Неизползваните безжични портове по възможност се дезактивират. В случай на проверка на изискванията, посочени в приложение II, точка 3, жичните мрежови портове, които не се използват, по възможност се дезактивират.

Устройството се поставя в режим „включен“. След като устройството е в режим „включен“ и работи правилно, може да се премине в състоянието, осигуряващо мрежови режим на готовност и се измерва консумацията на мощност. След това на оборудването се подава подходящ задействащ сигнал чрез мрежовия порт и се прави проверка дали оборудването се активира повторно. Ако два или повече вида (логически) мрежови портове споделят един физически мрежов порт, тази процедура се повтаря за всеки вид логически мрежов порт, като другите логически мрежови портове са логически изключени.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изменения на приложения I и II към Регламент (ЕО) № 107/2009

1)

В приложение I се заличава втората алинея от точка 5.

2)

Приложение II се заменя със следния текст:

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от производителя или вносителя като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация, при интерпретиране на тези стойности с оглед постигане на съответствие или за съобщаване по какъвто и да е начин на по-добри работни показатели.

За целите на проверката на съответствието на даден модел продукт с изискванията, определени в настоящия регламент в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с резултатите от съответните измервания, направени съгласно буква ж) от цитираната точка; и

б)

обявените стойности отговарят на всички изисквания в настоящия регламент, а също всяка изисквана информация за продукта, публикувана от производителя или вносителя, не съдържа стойности, които да са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (измерените при изпитването стойности на съответните параметри и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), са в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1.

3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия регламент.

4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел.

5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1, се смята, че моделът съответства на приложимите изисквания.

6)

Ако резултатът по точка 5 не е постигнат, се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия регламент.

7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, описани в приложение I.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само тези контролни допустими отклонения, които са посочени по-долу в таблица 1, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 1

Контролни допустими отклонения

Случаи, предвидени в разпоредбите в приложение I, точка 1 и точка 2, както е приложимо

Контролни допустими отклонения

При необходима консумация на мощност над 1,00 W

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 10 %.

При необходима консумация на мощност, по-малка или равна на 1,00 W

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 0,10 W.“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Изменения на приложения I и II към Регламент (ЕО) № 278/2009

1)

В приложение I се заличава втората алинея от точка 2.

2)

Приложение II се заменя със следния текст:

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от производителя или вносителя като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация, при интерпретиране на тези стойности с оглед постигане на съответствие или за съобщаване по какъвто и да е начин на по-добри работни показатели.

За целите на проверката на съответствието на даден модел продукт с изискванията, определени в настоящия регламент в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с резултатите от съответните измервания, направени съгласно буква ж) от цитираната точка; и

б)

обявените стойности отговарят на всички изисквания в настоящия регламент, а също всяка изисквана информация за продукта, публикувана от производителя или вносителя, не съдържа стойности, които да са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (измерените при изпитването стойности на съответните параметри и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), са в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблицата по-долу.

3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия регламент.

4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел.

5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблицата по-долу, се смята, че моделът съответства на приложимите изисквания.

6)

Ако резултатът по точка 5 не е постигнат, се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия регламент.

7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, описани в приложение I.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само тези контролни допустими отклонения, които са посочени по-долу в таблицата, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Режим на празен ход

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 0,10 W.

Средноаритметична стойност на КПД при дефинираните в приложение I условия на натоварване 1—4

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност с повече от 5 %.“


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Изменения на приложение III към Регламент (ЕО) № 640/2009

Приложение III се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от производителя или вносителя като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация, при интерпретиране на тези стойности с оглед постигане на съответствие или за съобщаване по какъвто и да е начин на по-добри работни показатели.

За целите на проверката на съответствието на даден модел продукт с изискванията, определени в настоящия регламент в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с резултатите от съответните измервания, направени съгласно буква ж) от цитираната точка; и

б)

обявените стойности отговарят на всички изисквания в настоящия регламент, а също всяка изисквана информация за продукта, публикувана от производителя или вносителя, не съдържа стойности, които да са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (измерените при изпитването стойности на съответните параметри и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), включително пълните загуби (1-η) като решаващ критерий за ефективността, са в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 3.

3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия регламент.

4)

Ако резултатът, посочен в точка 2, буква в), не е постигнат:

а)

за модели, произвеждани в количества под пет броя годишно се смята, че моделът не е в съответствие с изискванията в настоящия регламент;

б)

за модели, произвеждани в количества от пет или повече броя годишно, органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности, включително пълните загуби (1-η) като решаващ критерий за ефективността, попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 3, се смята, че моделът съответства на приложимите изисквания.

5)

Ако резултатът по точка 4, буква б) не е постигнат, се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия регламент.

6)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3, точка 4, буква а) и точка 5 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, описани в приложение II.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само тези контролни допустими отклонения, които са посочени по-долу в таблица 3, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 6. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 3

Контролни допустими отклонения

Параметри

Електродвигатели с мощност в интервала 0,75 — 150 kW

Електродвигатели с мощност в интервала 150 — 375 kW

Общо загуби (1-η)

Не повече от 15 % превишение спрямо стойностите, получени въз основа на обявените стойности съгласно приложение I.

Не повече от 10 % превишение спрямо стойностите, получени въз основа на обявените стойности съгласно приложение I.“


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Изменения на приложение III към Регламент (ЕО) № 641/2009

Приложение III се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от производителя или вносителя като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация, при интерпретиране на тези стойности с оглед постигане на съответствие или за съобщаване по какъвто и да е начин на по-добри работни показатели.

За целите на проверката на съответствието на даден модел продукт с изискванията, определени в настоящия регламент в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с резултатите от съответните измервания, направени съгласно буква ж) от цитираната точка; и

б)

обявените стойности отговарят на всички изисквания в настоящия регламент, а също всяка изисквана информация за продукта, публикувана от производителя или вносителя, не съдържа стойности, които да са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (измерените при изпитването стойности на съответните параметри и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), са в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1.

3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия регламент.

4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел.

5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1, се смята, че моделът съответства на приложимите изисквания.

6)

Ако резултатът по точка 5 не е постигнат, се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия регламент.

7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, описани в приложение II.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само тези контролни допустими отклонения, които са посочени по-долу в таблица 1, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 1

Контролни допустими отклонения

Параметър

Контролно допустимо отклонение

Индекс за енергийна ефективност

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 7 %.“


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Изменения на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 642/2009

1)

В приложение II четвъртото тире от буква в) от част 1 се заличава.

2)

Заглавието на приложение III се заменя със следното: „Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара“.

3)

В приложение III част А се заменя със следното:

„А.

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от производителя или вносителя като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация, при интерпретиране на тези стойности с оглед постигане на съответствие или за съобщаване по какъвто и да е начин на по-добри работни показатели.

За целите на проверката на съответствието на даден модел продукт с изискванията, определени в настоящия регламент в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания органите на държавите членки прилагат описаната по-долу процедура. Стъпките, определени по-долу в точка 2, буква а) и буква б) и в точка 3, се прилагат от органите на държавите членки също и при процедурата на проверка, определена в част Б от настоящото приложение.

1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с резултатите от съответните измервания, направени съгласно буква ж) от цитираната точка; и

б)

обявените стойности отговарят на всички изисквания в настоящия регламент, а също всяка изисквана информация за продукта, публикувана от производителя или вносителя, не съдържа стойности, които да са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (измерените при изпитването стойности на съответните параметри и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), са в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1.

3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия регламент.

4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел.

5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1, се смята, че моделът съответства на приложимите изисквания.

6)

Ако резултатът по точка 5 не е постигнат, се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия регламент.

7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки трябва да използват изчислителните методи, посочени в приложение I, и условията за измерване, посочени в приложение II.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само тези контролни допустими отклонения, които са посочени по-долу в таблица 1, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 1

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Консумация на мощност в режим „включен“, съгласно посоченото в приложение I, част 1, точка 1 и точка 2

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 7 %.

Консумация на мощност съответно в режим „изключен“ и режим „в готовност“, съгласно посоченото в приложение I, част 2, точка 1, буква а) и буква б) и точка 2, буква а) и буква б)

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 0,10 W.

Отношение на върховите яркости, съгласно посоченото в приложение I, част 5

Определената стойност трябва да е не по-малка от 60 % от върховата яркост при най-яркото състояние, осигурявано от телевизора в режим „включен“.“

4)

Деветата, десетата, единадесетата и дванадесетата алинеи от приложение III, част Б се заменят със следното:

„Счита се, че моделът е в съответствие с изискванията в настоящия регламент, ако резултатите за всеки вид мрежов порт не превишават обявената стойност с повече от 7 %.

В противен случай се изпитват още три устройства. Счита се, че моделът е в съответствие с изискванията в настоящия регламент, ако средноаритметичната стойност на определените стойности не превишава обявената стойност с повече от 7 %.

В противен случай се смята, че моделът не съответства на изискванията.

Незабавно след вземане на решение за несъответствието на модела органите на държавите членки предоставят резултатите от изпитването и друга значима информация на органите на другите държави членки и на Комисията.“


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Изменения на приложение V към Регламент (ЕО) № 643/2009

Приложение V се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от производителя или вносителя като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация, при интерпретиране на тези стойности с оглед постигане на съответствие или за съобщаване по какъвто и да е начин на по-добри работни показатели.

За целите на проверката на съответствието на даден модел продукт с изискванията, определени в настоящия регламент в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с резултатите от съответните измервания, направени съгласно буква ж) от цитираната точка; и

б)

обявените стойности отговарят на всички изисквания в настоящия регламент, а също всяка изисквана информация за продукта, публикувана от производителя или вносителя, не съдържа стойности, които да са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (измерените при изпитването стойности на съответните параметри и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), са в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1.

3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че съответният модел и всички други модели, които са вписани в техническата документация на производителя или вносителя като еквивалентни модели домашни хладилни уреди, не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Като алтернативна възможност избраните три допълнителни бройки могат да бъдат от един или няколко различни модела, които фигурират като еквивалентни модели в техническата документация на производителя или вносителя.

5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1, се смята, че моделът съответства на приложимите изисквания.

6)

Ако не е постигнат резултатът по точка 5, се смята, че съответният модел и всички други модели, които са вписани в техническата документация на производителя или вносителя като еквивалентни модели домашни хладилни уреди, не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, определени в приложения III и IV.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само тези контролни допустими отклонения, които са посочени по-долу в таблица 1, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 1

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Брутен обем

Определената стойност трябва да не е по-малка от обявената стойност с повече от 3 % или от 1 литър, като се взема по-голямата от тези две стойности.

Обем за съхранение

Определената стойност трябва да не е по-малка от обявената стойност с повече от 3 % или от 1 литър, като се взема по-голямата от тези две стойности. В случай че обемите на охладителното отделение (cellar compartment) и на отделението за съхранение на пресни храни (fresh food storage compartment) са регулируеми помежду си от потребителя, обемите се измерват при положението, при което охладителното отделение е намалено до неговия минимален възможен обем.

Капацитет за замразяване

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност с повече от 10 %.

Енергопотребление

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност (E24h ) с повече от 10 %.

Консумирана мощност на домашните хладилни уреди с полезен обем под 10 литра

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 0,10 W.

Влажност в хладилни уреди за съхранение на вино

Определената стойност на относителната влажност не трябва да попада извън обявения интервал с повече от 10 % във всяка от двете посоки.“


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Изменения на приложение III към Регламент (ЕС) № 1015/2010

Приложение III се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от производителя или вносителя като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация, при интерпретиране на тези стойности с оглед постигане на съответствие или за съобщаване по какъвто и да е начин на по-добри работни показатели.

За целите на проверката на съответствието на даден модел продукт с изискванията, определени в настоящия регламент в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с резултатите от съответните измервания, направени съгласно буква ж) от цитираната точка; и

б)

обявените стойности отговарят на всички изисквания в настоящия регламент, а също всяка изисквана информация за продукта, публикувана от производителя или вносителя, не съдържа стойности, които да са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (измерените при изпитването стойности на съответните параметри и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), са в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1.

3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че съответният модел и всички други модели, които са вписани в техническата документация на производителя или вносителя като еквивалентни модели битови перални машини, не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Като алтернативна възможност избраните три допълнителни бройки могат да бъдат от един или няколко различни модела, които фигурират като еквивалентни модели в техническата документация на производителя или вносителя.

5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1, се смята, че моделът съответства на приложимите изисквания.

6)

Ако не е постигнат резултатът по точка 5, се смята, че съответният модел и всички други модели, които са вписани в техническата документация на производителя или вносителя като еквивалентни модели битови перални машини, не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки трябва да използват измервателни процедури, които са съобразени с общопризнати, надеждни, точни и възпроизводими измервателни методи на съвременно техническо равнище, включително методи, описани в документи, чиито обозначителни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз. Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, описани в приложение II.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само тези контролни допустими отклонения, които са посочени по-долу в таблица 1, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 1

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Годишна консумация на енергия (AE C)

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на AE C с повече от 10 %.

Индекс за ефективност на изпиране (I W)

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност на I W с повече от 4 %.

Консумация на енергия (E t)

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на E t с повече от 10 %. В случаите, при които е необходимо да се изберат за изпитване три допълнителни устройства, средноаритметичната стойност на трите определени стойности за тези устройства не трябва да превишава обявената стойност на E t с повече от 6 %.

Времетраене на програма (T t)

Определените стойности не трябва да превишават обявените стойности на T t с повече от 10 %.

Потребление на вода (W t)

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на W t с повече от 10 %.

Консумирана мощност в режим „изключена“ и в режим „оставена включена“ (P o и P l)

Ако определените стойности за консумацията на мощност P o и P l са по-големи от 1,00 W, те не трябва да превишават обявените стойности на P o и P l с повече от 10 %. Ако определените стойности за консумацията на мощност P o и P l са по-малки или равни на 1,00 W, те не трябва да превишават обявените стойности на P o и P l с повече от 0,10 W.

Времетраене на режима „оставена включена“ (T l)

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на T l с повече от 10 %.“


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Изменения на приложение III към Регламент (ЕС) № 1016/2010

Приложение III се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от производителя или вносителя като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация, при интерпретиране на тези стойности с оглед постигане на съответствие или за съобщаване по какъвто и да е начин на по-добри работни показатели.

За целите на проверката на съответствието на даден модел продукт с изискванията, определени в настоящия регламент в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с резултатите от съответните измервания, направени съгласно буква ж) от цитираната точка; и

б)

обявените стойности отговарят на всички изисквания в настоящия регламент, а също всяка изисквана информация за продукта, публикувана от производителя или вносителя, не съдържа стойности, които да са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (измерените при изпитването стойности на съответните параметри и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), са в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1.

3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че съответният модел и всички други модели, които са вписани в техническата документация на производителя или вносителя като еквивалентни модели домакински съдомиялни машини, не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Като алтернативна възможност избраните три допълнителни бройки могат да бъдат от един или няколко различни модела, които фигурират като еквивалентни модели в техническата документация на производителя или вносителя.

5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1, се смята, че моделът съответства на приложимите изисквания.

6)

Ако не е постигнат резултатът по точка 5, се смята, че съответният модел и всички други модели, които са вписани в техническата документация на производителя или вносителя като еквивалентни модели домакински съдомиялни машини, не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки трябва да използват измервателни процедури, които са съобразени с общопризнати, надеждни, точни и възпроизводими измервателни методи на съвременно техническо равнище, включително методи, описани в документи, чиито обозначителни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз. Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, описани в приложение II.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само тези контролни допустими отклонения, които са посочени по-долу в таблица 1, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 1

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Годишна консумация на енергия (AEC)

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на AEC с повече от 10 %.

Индекс за ефективност на почистване (IC)

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност на IC с повече от 10 %.

Индекс на ефективност на подсушаване (ID)

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност на ID с повече от 19 %.

Консумация на енергия (Et)

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на Et с повече от 10 %. В случаите, при които е необходимо да се изберат за изпитване три допълнителни устройства, средноаритметичната стойност на трите определени стойности за тези устройства не трябва да превишава обявената стойност на E t с повече от 6 %.

Времетраене на програма (Tt)

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на Tt с повече от 10 %.

Консумирана мощност в режим „изключена“ и в режим „оставена включена“ (P o и P l)

Ако определените стойности за консумацията на мощност P o и P l са по-големи от 1,00 W, те не трябва да превишават обявените стойности на P o и P l с повече от 10 %. Ако определените стойности за консумацията на мощност P o и P l са по-малки или равни на 1,00 W, те не трябва да превишават обявените стойности на P o и P l с повече от 0,10 W.

Времетраене на режима „оставена включена“ (Tl)

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на Tl с повече от 10 %.“


ПРИЛОЖЕНИЕ X

Изменения на приложение III към Регламент (ЕС) № 327/2011

Приложение III се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от производителя или вносителя като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация, при интерпретиране на тези стойности с оглед постигане на съответствие или за съобщаване по какъвто и да е начин на по-добри работни показатели.

За целите на проверката на съответствието на даден модел продукт с изискванията, определени в настоящия регламент в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с резултатите от съответните измервания, направени съгласно буква ж) от цитираната точка; и

б)

обявените стойности отговарят на всички изисквания в настоящия регламент, а също всяка изисквана информация за продукта, публикувана от производителя или вносителя, не съдържа стойности, които да са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (измерените при изпитването стойности на съответните параметри и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), са в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 3.

3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия регламент.

4)

Ако резултатът, посочен в точка 2, буква в), не е постигнат:

а)

за модели, произвеждани в количества под пет броя годишно се смята, че моделът не е в съответствие с изискванията в настоящия регламент;

б)

за модели, произвеждани в количества от пет или повече броя годишно, органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 3, се смята, че моделите съответства на приложимите изисквания.

5)

Ако резултатът по точка 4, буква б) не е постигнат, се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия регламент.

6)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3, точка 4, буква а) и точка 5 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, описани в приложение II.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само тези контролни допустими отклонения, които са посочени по-долу в таблица 3, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 6. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 3

Контролни допустими отклонения

Параметър

Контролно допустимо отклонение

Общ КПД (η e)

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от 90 % от съответната обявена стойност.“


ПРИЛОЖЕНИЕ ХI

Изменения на приложение III към Регламент (ЕС) № 206/2012

Приложение III се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от производителя или вносителя като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация, при интерпретиране на тези стойности с оглед постигане на съответствие или за съобщаване по какъвто и да е начин на по-добри работни показатели.

За целите на проверката на съответствието на даден модел продукт с изискванията, определени в настоящия регламент в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с резултатите от съответните измервания, направени съгласно буква ж) от цитираната точка; и

б)

обявените стойности отговарят на всички изисквания в настоящия регламент, а също всяка изисквана информация за продукта, публикувана от производителя или вносителя, не съдържа стойности, които да са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (измерените при изпитването стойности на съответните параметри и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), са в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1.

3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия регламент.

4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел.

5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1, се смята, че моделът съответства на приложимите изисквания.

6)

Ако резултатът по точка 5 не е постигнат, се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия регламент.

7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, описани в приложение II.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само тези контролни допустими отклонения, които са посочени по-долу в таблица 1, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 1

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Сезонен коефициент на енергийна ефективност (SEER)

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност с повече от 8 %.

Сезонен коефициент на преобразуване (SCOP)

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност с повече от 8 %.

Консумация на мощност в режим „изключен“:

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 10 %.

Консумация на мощност в режим „в готовност“

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 10 %.

Коефициент на енергийна ефективност (EERrated)

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност с повече от 10 %.

Коефициент на преобразуване (COPrated)

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност с повече от 10 %.

Ниво на звуковата мощност

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 2 dB(A).“


ПРИЛОЖЕНИЕ XII

Изменения на приложение IV към Регламент (ЕС) № 547/2012

Приложение IV се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от производителя или вносителя като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация, при интерпретиране на тези стойности с оглед постигане на съответствие или за съобщаване по какъвто и да е начин на по-добри работни показатели.

За целите на проверката на съответствието на даден модел продукт с изискванията, определени в приложение II към настоящия регламент в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с резултатите от съответните измервания, направени съгласно буква ж) от цитираната точка; и

б)

обявените стойности отговарят на всички изисквания в настоящия регламент, а също всяка изисквана информация за продукта, публикувана от производителя или вносителя, не съдържа стойности, които да са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (измерените при изпитването стойности на съответните параметри и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), са в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 2.

3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия регламент.

4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел.

5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 2, се смята, че моделът съответства на приложимите изисквания.

6)

Ако резултатът по точка 5 не е постигнат, се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия регламент.

7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, описани в приложение III.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само тези контролни допустими отклонения, които са посочени по-долу в таблица 2, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 2

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

КПД при точката на най-ефективно действие (ηΒΕΡ)

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност с повече от 5 %.

КПД при частичен товар (ηΡ L)

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност с повече от 5 %.

КПД при претоварване (ηΟ L)

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност с повече от 5 %.“


ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

Изменения на приложение III към Регламент (ЕС) № 932/2012

Приложение III се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от производителя или вносителя като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация, при интерпретиране на тези стойности с оглед постигане на съответствие или за съобщаване по какъвто и да е начин на по-добри работни показатели.

За целите на проверката на съответствието на даден модел продукт с изискванията, определени в настоящия регламент в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с резултатите от съответните измервания, направени съгласно буква ж) от цитираната точка; и

б)

обявените стойности отговарят на всички изисквания в настоящия регламент, а също всяка изисквана информация за продукта, публикувана от производителя или вносителя, не съдържа стойности, които да са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (измерените при изпитването стойности на съответните параметри и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), са в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1.

3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че съответният модел и всички други модели, които са вписани в техническата документация на производителя или вносителя като еквивалентни модели битови барабанни сушилни машини, не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Като алтернативна възможност избраните три допълнителни бройки могат да бъдат от един или няколко различни модела, които фигурират като еквивалентни модели в техническата документация на производителя или вносителя.

5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1, се смята, че моделът съответства на приложимите изисквания.

6)

Ако не е постигнат резултатът по точка 5, се смята, че съответният модел и всички други модели, които са вписани в техническата документация на производителя или вносителя като еквивалентни модели битови барабанни сушилни машини, не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки трябва да използват измервателни методики, които да са съобразени с общопризнати, надеждни, точни и възпроизвидими измервателни методи на съвременно техническо равнище, включително методи, изложени в документи, чиито обозначителни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз. Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, описани в приложение II.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само тези контролни допустими отклонения, които са посочени по-долу в таблица 1, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 1

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Среднопретеглена годишна консумация на енергия (AEC)

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на AEC с повече от 6 %.

Среднопретеглена консумация на енергия (Et)

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на Et с повече от 6 %.

Среднопретеглена ефективност на кондензацията (Ct)

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност на Ct с повече от 6 %.

Времетраене на програма (Tt)

Определените стойности не трябва да превишават обявените стойности на Tt с повече от 6 %.

Консумирана мощност в режим „изключена“ и в режим „оставена включена“ (P o и P l)

Ако определените стойности за консумацията на мощност P o и P l са по-големи от 1,00 W, те не трябва да превишават обявените стойности на P o и P l с повече от 6 %. Ако определените стойности за консумацията на мощност P o и P l са по-малки или равни на 1,00 W, те не трябва да превишават обявените стойности на P o и P l с повече от 0,10 W.

Времетраене на режима „оставена включена“ (Tl)

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на Tl с повече от 6 %.“


ПРИЛОЖЕНИЕ XIV

Изменения на приложения II и III към Регламент (ЕС) № 617/2013

1)

В приложение II точка 6.2.1 се заменя със следното:

„6.2.1

При преход към спящ режим или режим „изключен с WOL“ компютърът трябва да намали скоростта на всички активни Ethernet мрежови връзки със скорост равна или по-голяма от 1 гигабит/сек (Gb/s).“

2)

Приложение III се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Измервания от органите за надзор на пазара и проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършванa от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от производителя или вносителя като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация, при интерпретиране на тези стойности с оглед постигане на съответствие или за съобщаване по какъвто и да е начин на по-добри работни показатели.

1.   ИЗМЕРВАНИЯ

За целите на съответствието и проверката на съответствието с приложимите изисквания по настоящия регламент се извършват измервания и изчисления като се използват хармонизираните стандарти, чиито съответни номера са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, или с използване на надеждни, точни и възпроизводими методи, при които се взема предвид общопризнатото съвременно техническо равнище и за чиито резултати се счита, че са с ниска неопределеност.

Компютри, пускани на пазара без операционна система, която да поддържа ACPI („Advanced Configuration and Power Interface“ — съвременен интерфейс за конфигуриране и управление на мощността) или подобен, се изпитват с операционна система, която поддържа ACPI (или подобен).

2.   ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ С ИЗИСКВАНИЯТА, ИЗВЪРШВАНА ОТ ОРГАНИТЕ ЗА НАДЗОР НА ПАЗАРА

За целите на проверката на съответствието на даден модел продукт с изискванията, определени в приложение II към настоящия регламент в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

2)

За модела или конфигурацията на модела се смята, че отговарят на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с резултатите от съответните измервания, направени съгласно буква ж) от цитираната точка; и

б)

обявените стойности отговарят на всички изисквания в настоящия регламент, а също всяка изисквана информация за продукта, публикувана от производителя или вносителя, не съдържа стойности, които да са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел или на конфигурация на модела в съответствие с части 3 — 5 от настоящото приложение, определените стойности (т.е. измерените при изпитванията стойности на съответните параметри и изчислените въз основа на тези измервания стойности) са в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в част 3 и част 4 от настоящото приложение, и устройството отговаря на изискванията за възможност за управление на консумацията на мощност, зададени в част 5 от настоящото приложение.

3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че съответният модел и всички негови конфигурации, които са обхванати в същата информация за продукта (съгласно приложение II, точка 7.1.2 и точка 7.3.2), не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел или една или повече конфигурации на модела, които са обхванати в същата информация за продукта (съгласно приложение II, точка 7.1.2 и точка 7.3.2).

5)

Ако средноаритметичната стойност на определените стойности попада в рамките на съответните контролни допустими отклонения, зададени в част 3 и част 4 от настоящото приложение, и ако всичките бройки отговарят на изискванията за възможност за управление на консумацията на мощност, зададени в част 5 от настоящото приложение, се смята, че моделът съответства на изискванията.

6)

Ако резултатът по точка 5 не е постигнат, се смята, че моделът и всички негови конфигурации, които са обхванати в същата информация за продукта (съгласно приложение II, точка 7.1.2 и точка 7.3.2), не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, описани в настоящото приложение.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само тези контролни допустими отклонения, които са посочени в част 3 и част 4 от настоящото приложение, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Други допустими отклонения не трябва да се прилагат.

3.   E TEC, СПЯЩ РЕЖИМ, РЕЖИМ „ИЗКЛЮЧЕН“ И СЪСТОЯНИЕ НА НАЙ-НИСКА КОНСУМАЦИЯ НА МОЩНОСт:

1)

При необходима консумация на мощност превишаваща 1,00 W, или в случаите, при които общата годишна потребност от енергия (TEC) води до потребна консумация на мощност над 1,00 W в поне един мощностен режим, конфигурацията на модела ще се смята за съответстваща на приложимите изисквания, формулирани в точки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 и 2.3 от приложение II, ако резултатите от изпитването не превишават съответните контролни допустими отклонения, зададени в таблицата по-долу.

Контролни допустими отклонения при потребна консумация на мощност над 1,00 W

Условия, за които се отнасят изискванията

Контролни допустими отклонения

Точки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 2.3 от приложение II

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 7 %.

Точка 2.2 от приложение II (със или без допълнителната прибавка, посочена в точка 2.4)

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 7 %.

Ако конфигурацията на модела е пусната на пазара с функция WOL, която е включена в спящ режим, към изискването, формулирано в точка 2.2 могат да бъдат добавени допълнителните прибавки, посочени в точка 2.4 от приложение II. Конфигурацията на модела следва да се изпитва с включена и изключена функция WOL и следва да отговаря на двете изисквания. Конфигурацията на модела, пусната на пазара без възможност за връзка с Ethernet мрежа, се изпитва с изключена функция WOL.

2)

При необходима консумация на мощност, по-малка или равна на 1,00 W, се смята, че конфигурацията на модела съответства на приложимите изисквания, формулирани в точка 3.1 и точка 4.1 от приложение II, ако резултатите от изпитването не превишават съответните контролни допустими отклонения, зададени в таблицата по-долу.

Контролни допустими отклонения при потребна консумация на мощност по-малка или равна на 1,00 W

Условия, за които се отнасят изискванията

Контролни допустими отклонения

Точка 3.1 от приложение II (със или без допълнителната прибавка, посочена в точка 3.3)

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 0,10 W.

Точка 4.1 от приложение II (със или без допълнителните прибавки, посочени в точка 4.3)

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 0,10 W.

Ако конфигурацията на модела е пусната на пазара с функция „визуализиране на информация или на състояние“, към изискването, формулирано в точка 3.1, може да бъде добавена допълнителната прибавка, посочена в точка 3.3 от приложение II.

Ако конфигурацията на модела е пусната на пазара с функция WOL, която е включена в режим „изключен“, към изискването, формулирано в точка 4.1 може да бъде добавена допълнителната прибавка, посочена в точка 4.3 от приложение II. Конфигурацията на модела следва да се изпитва с включена и изключена функция WOL и следва да отговаря на двете изисквания. Конфигурацията на модела, пусната на пазара без възможност за връзка с Ethernet мрежа, се изпитва с изключена функция WOL.

4.   КПД НА ВЪТРЕШНОТО ЗАХРАНВАЩО УСТРОЙСТВО

Смята се, че моделът съответства на изискванията, формулирани в точка 5 от приложение II, ако резултатите от изпитването не превишават съответните контролни допустими отклонения, зададени в таблицата по-долу.

Контролни допустими отклонения за КПД на вътрешното захранващо устройство

Условия, за които се отнасят изискванията

Контролни допустими отклонения

Ако средноаритметичната стойност на КПД при условията на натоварване, посочени в приложение II, е по-малка от приложимите изисквания за средния КПД в работен режим.

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност с повече от 2 %.

Ако средноаритметичната стойност на фактора на мощността при условията на натоварване, посочени в приложение II, е по-малка от приложимите изисквания за фактора на мощността.

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност с повече от 10 %.

5.   ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА МОЩНОСТ

При проверяване на съответствието с изискванията, формулирани в точка 6.1 от приложение II, органите на държавите членки използват приложимата процедура за измерване на консумацията на мощност след като функцията за управление на консумацията на мощност или подобна функция е превключила оборудването в приложимия мощностен режим.

При проверяване на съответствието с изискванията, формулирани в точка 6.2.1 — 6.2.6 от приложение II, за конфигурацията на модела се смята, че отговаря на посочените по-долу приложими изисквания, ако са изпълнени съответните условия както следва:

по отношение на изискването в точка 6.2.1 — ако скоростта на всички активни Ethernet мрежови връзки със скорост по-голяма или равна на 1 гигабит/сек (Gb/s) на настолен компютър (notebook), интегриран настолен компютър или се намалява, когато един настолен компютър, интегриран настолен компютър или преносим компютър премине в спящ режим или режим „изключен с WOL“;

по отношение на изискването в точка 6.2.2 — ако съответният настолен компютър, интегриран настолен компютър или преносим компютър (notebook) постигне пълна работоспособност, включително извеждането на екран, в рамките на 5 секунди след събитие за активиране по време на спящ режим на компютъра;

по отношение на изискването в точка 6.2.3 — ако екранът, свързан към настолен компютър, интегриран настолен компютър или преносим компютър (notebook) се превключва в спящ режим след 10 минути бездействие от страна на потребителя;

по отношение на изискването в точка 6.2.4 — ако може да бъде включвана и изключвана функция WOL за спящ режим и режим „изключен“;

по отношение на изискването в точка 6.2.5 — ако съответният настолен компютър, интегриран настолен компютър или преносим компютър (notebook) се превключва в спящ режим след 30 минути бездействие от страна на потребителя;

по отношение на изискването в точка 6.2.6 — ако потребителите могат лесно да активират и дезактивират всяка безжична мрежова връзка и им се указва ясно със символ, светлина или еквивалентен знак активирането или дезактивирането на безжична мрежова връзка.“


ПРИЛОЖЕНИЕ ХV

Изменения на приложение III към Регламент (ЕС) № 666/2013

Приложение III се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от производителя или вносителя като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация, при интерпретиране на тези стойности с оглед постигане на съответствие или за съобщаване по какъвто и да е начин на по-добри работни показатели.

За целите на проверката на съответствието на даден модел продукт с изискванията, определени в настоящия регламент в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с резултатите от съответните измервания, направени съгласно буква ж) от цитираната точка; и

б)

обявените стойности отговарят на всички изисквания в настоящия регламент, а също всяка изисквана информация за продукта, публикувана от производителя или вносителя, не съдържа стойности, които да са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (измерените при изпитването стойности на съответните параметри и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), са в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1.

3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че съответният модел и всички други модели, които са вписани в техническата документация на производителя или вносителя като еквивалентни модели прахосмукачки, не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Като алтернативна възможност избраните три допълнителни бройки могат да бъдат от един или няколко различни модела, които фигурират като еквивалентни прахосмукачки в техническата документация на производителя или вносителя.

5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1, се смята, че моделът съответства на приложимите изисквания.

6)

Ако не е постигнат резултатът по точка 5, се смята, че съответният модел и всички други модели, които са вписани в техническата документация на производителя или вносителя като еквивалентни модели прахосмукачки, не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, описани в приложение II.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само тези контролни допустими отклонения, които са посочени по-долу в таблица 1, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 1

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Годишна консумация на енергия

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 10 %.

Коефициент на събиране на прах от килим

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност с повече от 0,03.

Коефициент на събиране на прах от твърда подова настилка

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност с повече от 0,03.

Обратно изпускане на прах

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 15 %.

Ниво на звуковата мощност

Определената стойност не трябва да надвишава обявената стойност.

Експлоатационен срок на двигателя

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност с повече от 5 %.“


ПРИЛОЖЕНИЕ ХVI

Изменения на приложение IV към Регламент (ЕС) № 813/2013

Приложение IV се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от производителя или вносителя като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация, при интерпретиране на тези стойности с оглед постигане на съответствие или за съобщаване по какъвто и да е начин на по-добри работни показатели.

За целите на проверката на съответствието на даден модел продукт с изискванията, определени в настоящия регламент в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с резултатите от съответните измервания, направени съгласно буква ж) от цитираната точка; и

б)

обявените стойности отговарят на всички изисквания в настоящия регламент, а също всяка изисквана информация за продукта, публикувана от производителя или вносителя, не съдържа стойности, които да са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (измерените при изпитването стойности на съответните параметри и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), са в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 8.

3)

Ако не бъдат постигнати резултатите, посочени в точка 2, буква а) или буква б), се смята, че съответният модел и всички други еквивалентни модели не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Като алтернативна възможност избраните три допълнителни бройки могат да бъдат от един или няколко различни еквивалентни модели.

5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 8, се смята, че моделът съответства на приложимите изисквания.

6)

Ако резултатът, посочен в точка 5, не бъде постигнат, се смята, че моделът и всички еквивалентни модели не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, описани в приложение III.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само тези контролни допустими отклонения, които са посочени по-долу в таблица 8, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 8

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Сезонна енергийна ефективност при отопление, η s

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност с повече от 8 %.

Енергийна ефективност при подгряване на вода, η wh

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност с повече от 8 %.

Ниво на звуковата мощност, L WA

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 2 dB(A).

Емисии на азотни оксиди

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 20 %.“


ПРИЛОЖЕНИЕ XVII

Изменения на приложение V към Регламент (ЕО) № 814/2013

Приложение V се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от производителя или вносителя като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация, при интерпретиране на тези стойности с оглед постигане на съответствие или за съобщаване по какъвто и да е начин на по-добри работни показатели.

За целите на проверката на съответствието на даден модел продукт с изискванията, определени в настоящия регламент в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с резултатите от съответните измервания, направени съгласно буква ж) от цитираната точка; и

б)

обявените стойности отговарят на всички изисквания в настоящия регламент, а също всяка изисквана информация за продукта, публикувана от производителя или вносителя, не съдържа стойности, които да са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (измерените при изпитването стойности на съответните параметри и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), са в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 7.

3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че съответният модел и всички други модели, които са вписани в техническата документация на производителя или вносителя като еквивалентни модели водоподгреватели или еквивалентни модели топлоакумулиращи резервоари за гореща вода, не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Като алтернативна възможност избраните три допълнителни бройки могат да бъдат от един или няколко различни модела, които фигурират като еквивалентни модели в техническата документация на производителя или вносителя.

5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 7, се смята, че моделът съответства на приложимите изисквания.

6)

Ако не е постигнат резултатът по точка 5, се смята, че съответният модел и всички други модели, които са вписани в техническата документация на производителя или вносителя като еквивалентни модели водоподгреватели или еквивалентни модели топлоакумулиращи резервоари за гореща вода, не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, определени в приложение III и приложение IV.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само тези контролни допустими отклонения, които са посочени по-долу в таблица 7, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 7

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Дневно потребление на електроенергия, Q elec

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 5 %.

Ниво на шума, L WA, на закрито и/или на открито

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 2 dB.

Дневно потребление на гориво, Q fuel

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 5 %.

Емисии на азотни оксиди

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 20 %.

Седмично потребление на гориво с интелигентно регулиране, Q fuel,week,smart

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 5 %.

Седмично потребление на електроенергия с интелигентно регулиране, Q elec,week,smart

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 5 %.

Седмично потребление на гориво без интелигентно регулиране, Q fuel,week

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 5 %.

Седмично потребление на електроенергия без интелигентно регулиране, Q elec,week

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 5 %.

Топлоакумулиращ обем, V

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност с повече от 2 %.

Смесена вода при 40 °C, V40

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност с повече от 3 %.

Абсорбираща площ на колектора, A sol

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност с повече от 2 %.

Консумирана мощност на помпата, solpump

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 3 %.

Консумирана мощност в режим на готовност, solstandby

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 5 %.

Топлинни загуби при нулев товар, S

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 5 %.“


ПРИЛОЖЕНИЕ XVIII

Изменения на приложение III към Регламент (ЕС) № 66/2014

Приложение III се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от производителя или вносителя като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация, при интерпретиране на тези стойности с оглед постигане на съответствие или за съобщаване по какъвто и да е начин на по-добри работни показатели.

За целите на проверката на съответствието на даден модел продукт с изискванията, определени в настоящия регламент в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с резултатите от съответните измервания, направени съгласно буква ж) от цитираната точка; и

б)

обявените стойности отговарят на всички изисквания в настоящия регламент, а също всяка изисквана информация за продукта, публикувана от производителя или вносителя, не съдържа стойности, които да са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (измерените при изпитването стойности на съответните параметри и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), са в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 7.

3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че съответният модел и всички други модели, които са вписани в техническата документация на производителя или вносителя като еквивалентни модели, не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Като алтернативна възможност избраните три допълнителни бройки могат да бъдат от един или няколко различни модела, които фигурират като еквивалентни модели в техническата документация на производителя или вносителя.

5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 7, се смята, че моделът съответства на приложимите изисквания.

6)

Ако не е постигнат резултатът по точка 5, се смята, че съответният модел и всички други модели, които са вписани в техническата документация на производителя или вносителя като еквивалентни модели, не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, описани в приложение II.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само тези контролни допустими отклонения, които са посочени по-долу в таблица 7, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 7

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Маса на битовата фурна, M

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на M с повече от 5 %.

Обем на затвореното отделение на битовата фурна, V

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност на V с повече от 5 %.

ECел.затв.отдел. , ECгаз.затв.отдел.

Определените стойности не трябва да превишават обявените стойности на ECел.затв.отдел. и ECгаз.затв.отдел. с повече от 5 %.

ECел.котлон

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност за ECел.котлон с повече от 5 %.

EEгазов котлон

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност за EEгазов котлон с повече от 5 %.

WBEP , WL

Определените стойности не трябва да превишават обявените стойности на WBEP и WL с повече от 5 %.

QBEP , PBEP

Определените стойност не трябва да бъдат по-ниски от обявените стойности на QBEP и PBEP с повече от 5 %.

Qмакс

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на Qмакс с повече от 8 %.

Eсредно

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност за Eсредно с повече от 5 %.

Ниво на звуковата мощност, LWA

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на LWA .

Po , Ps

Определените стойности на консумираната мощност Po и Ps не трябва да превишават обявените стойности на Po и Ps с повече от 10 %. Ако определените стойности за консумираната мощност Po и Ps са по-малки или равни на 1,00 W, те не трябва да превишават обявените стойности на Po и Ps с повече от 0,10 W.“


ПРИЛОЖЕНИЕ XIX

Изменения на приложение III към Регламент (ЕС) № 548/2014

Приложение III се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от производителя или вносителя като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация, при интерпретиране на тези стойности с оглед постигане на съответствие или за съобщаване по какъвто и да е начин на по-добри работни показатели.

За целите на проверката на съответствието на даден модел продукт с изискванията, определени в настоящия регламент и приложенията към него в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела. Предвид на ограниченията за теглото и размерите във връзка с транспортирането на средни и големи силови трансформатори, органите на държавите членки могат да решат да извършат процедурата за проверка в помещенията на производителите, преди тези трансформатори да бъдат пуснати в експлоатация в крайното им местоназначение.

2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с резултатите от съответните измервания, направени съгласно буква ж) от цитираната точка; и

б)

обявените стойности отговарят на всички изисквания в настоящия регламент, а също всяка изисквана информация за продукта, публикувана от производителя или вносителя, не съдържа стойности, които да са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (измерените при изпитването стойности на съответните параметри и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), са в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1.

3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а), б) или в), се смята, че моделът не съответства на настоящия регламент.

4)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, описани в приложение II.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само тези контролни допустими отклонения, които са посочени по-долу в таблица 1, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 4. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 1

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Загуби на късо съединение

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 5 %.

Загуби на празен ход

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 5 %.

Електрическа мощност на системата за охлаждане, необходима при работа на празен ход

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 5 %.“


ПРИЛОЖЕНИЕ XX

Изменения на приложение VI към Регламент (ЕС) № 1253/2014

Приложение VI се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от производителя или вносителя като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация, при интерпретиране на тези стойности с оглед постигане на съответствие или за съобщаване по какъвто и да е начин на по-добри работни показатели.

За целите на проверката на съответствието на даден модел продукт с изискванията, определени в настоящия регламент в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с резултатите от съответните измервания, направени съгласно буква ж) от цитираната точка; и

б)

обявените стойности отговарят на всички изисквания в настоящия регламент, а също всяка изисквана информация за продукта, публикувана от производителя или вносителя, не съдържа стойности, които да са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (измерените при изпитването стойности на съответните параметри и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), са в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1.

3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че съответният модел и всички еквивалентни модели вентилационни агрегати, които са вписани в техническата документация на производителя или вносителя като еквивалентни модели, не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

4)

Ако резултатът, посочен в точка 2, буква в), не е постигнат:

а)

за модели, произвеждани в количества под пет броя годишно се смята, че моделът не е в съответствие с изискванията в настоящия регламент;

б)

за модели, произвеждани в количества от пет или повече броя годишно, органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Като алтернативна възможност избраните три допълнителни бройки могат да бъдат от един или няколко различни модела, които фигурират като еквивалентни модели в техническата документация на производителя или вносителя. Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1, се смята, че моделът съответства на приложимите изисквания.

5)

Ако резултатът по точка 4, буква б) не е постигнат, се смята, че съответният модел и всички еквивалентни модели вентилационни агрегати, които са вписани в техническата документация на производителя или вносителя като еквивалентни модели, не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

6)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3, точка 4, буква а) и точка 5 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, определени в приложения VIII и IX.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само тези контролни допустими отклонения, които са посочени по-долу в таблица 1, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 6. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 1

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

SPI

Определената стойност не трябва да е по-голяма от обявената стойност, умножена по 1,07.

Топлинен к.п.д. на ВАЖ и ВАНЖ

Определената стойност не трябва да е по-малка от обявената стойност, умножена по 0,93.

SFPint

Определената стойност не трябва да е по-голяма от обявената стойност, умножена по 1,07.

К.п.д. на вентилатора на ЕВА, за нежилищни помещения

Определената стойност не трябва да е по-малка от обявената стойност, умножена по 0,93.

Ниво на звуковата мощност на ВАЖ

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност плюс 2 dB.

Ниво на звуковата мощност на ВАНЖ

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност плюс 5 dB.“


ПРИЛОЖЕНИЕ ХXI

Изменения на приложения IX, X и XI към Регламент (ЕС) 2015/1095

1)

Приложение IX се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Професионални хладилни шкафове за съхранение — проверка на съответствието с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от производителя или вносителя като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация, при интерпретиране на тези стойности с оглед постигане на съответствие или за съобщаване по какъвто и да е начин на по-добри работни показатели.

За целите на проверката на съответствието на даден модел продукт с изискванията, определени в настоящия регламент в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с резултатите от съответните измервания, направени съгласно буква ж) от цитираната точка; и

б)

обявените стойности отговарят на всички изисквания в настоящия регламент, а също всяка изисквана информация за продукта, публикувана от производителя или вносителя, не съдържа стойности, които да са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (измерените при изпитването стойности на съответните параметри и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), са в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 8.

3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че съответният модел и всички еквивалентни модели професионални хладилни шкафове за съхранение, които са вписани в техническата документация на производителя или вносителя като еквивалентни модели, не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Като алтернативна възможност трите избрани допълнителни бройки могат да бъдат от един или няколко различни модела, които са изброени в техническата документация като еквиваленти продукти.

5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 8, се смята, че моделът съответства на приложимите изисквания.

6)

Ако не е постигнат резултатът по точка 5, се смята, че съответният модел и всички еквивалентни модели професионални хладилни шкафове за съхранение, които са вписани в техническата документация на производителя или вносителя като еквивалентни модели, не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, определени в приложения III и IV.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само тези контролни допустими отклонения, които са посочени по-долу в таблица 8, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 8

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Нетен обем

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност с повече от 3 %.

Потребление на енергия за 24 часа (E 24h)

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 10 %.“

2)

Приложение X се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ X

Кондензационни агрегати — проверка на съответствието с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от производителя или вносителя като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация, при интерпретиране на тези стойности с оглед постигане на съответствие или за съобщаване по какъвто и да е начин на по-добри работни показатели.

За целите на проверката на съответствието на даден модел продукт с изискванията, определени в настоящия регламент в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с резултатите от съответните измервания, направени съгласно буква ж) от цитираната точка; и

б)

обявените стойности отговарят на всички изисквания в настоящия регламент, а също всяка изисквана информация за продукта, публикувана от производителя или вносителя, не съдържа стойности, които да са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (измерените при изпитването стойности на съответните параметри и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), са в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 9.

3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия регламент.

4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел.

5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 9, се смята, че моделът съответства на приложимите изисквания.

6)

Ако резултатът по точка 5 не е постигнат, се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия регламент.

7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, описани в приложение VI.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само тези контролни допустими отклонения, които са посочени по-долу в таблица 9, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 9

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Сезонният коефициент на енергийните показатели (SEPR) на кондензационни агрегати с номинална охладителна мощност над 2 kW при ниска температура и над 5 kW при средна температура

Определената стойност трябва да не е по-ниска с повече от 10 % от обявената стойност, като точка А се измерва при номиналната охладителна мощност.

Номиналният коефициент на преобразуване (COPA) на кондензационни агрегати с номинална охладителна мощност над 2 kW при ниска температура и над 5 kW при средна температура

Определената стойност трябва да не е по-ниска с повече от 10 % от обявената стойност, като се измерва при номиналната охладителна мощност.

Коефициентите на преобразуване COPB, COPC и COPD на кондензационни агрегати с номинална охладителна мощност над 2 kW при ниска температура и над 5 kW при средна температура

Определените стойности трябва да не са по-ниски с повече от 10 % от обявената стойност, като се измерва при номиналната охладителна мощност.“

3)

Приложение XI се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ XI

Технологични охладители — проверка на съответствието с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от производителя или вносителя като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация, при интерпретиране на тези стойности с оглед постигане на съответствие или за съобщаване по какъвто и да е начин на по-добри работни показатели.

За целите на проверката на съответствието на даден модел продукт с изискванията, определени в настоящия регламент в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с резултатите от съответните измервания, направени съгласно буква ж) от цитираната точка; и

б)

обявените стойности отговарят на всички изисквания в настоящия регламент, а също всяка изисквана информация за продукта, публикувана от производителя или вносителя, не съдържа стойности, които да са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (измерените при изпитването стойности на съответните параметри и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), са в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 10.

3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия регламент.

4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел.

5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 10, се смята, че моделът съответства на приложимите изисквания.

6)

Ако резултатът по точка 5 не е постигнат, се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия регламент.

7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, описани в приложение VIII.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само тези контролни допустими отклонения, които са посочени по-долу в таблица 10, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 10

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Сезонен коефициент на енергийните показатели (SEPR)

Определената стойност трябва да не е по-ниска с повече от 10 % от обявената стойност, като точка А се измерва при номиналната охладителна мощност.

Номинален коефициент на енергийна ефективност (EERA)

Определената стойност трябва да не е по-ниска с повече от 10 % от обявената стойност, като се измерва при номиналната охладителна мощност.“


ПРИЛОЖЕНИЕ XXII

Изменения на приложение IV към Регламент (ЕС) 2015/1185

Приложение IV се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от производителя или вносителя като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация, при интерпретиране на тези стойности с оглед постигане на съответствие или за съобщаване по какъвто и да е начин на по-добри работни показатели.

За целите на проверката на съответствието на даден модел продукт с изискванията, определени в настоящия регламент в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с резултатите от съответните измервания, направени съгласно буква ж) от цитираната точка; и

б)

обявените стойности отговарят на всички изисквания в настоящия регламент, а също всяка изисквана информация за продукта, публикувана от производителя или вносителя, не съдържа стойности, които да са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (измерените при изпитването стойности на съответните параметри и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), са в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 4. Бройката се изпитва с едно или повече горива със стойности на характеристиките в същите интервали като тези на горивото (горивата), използвани от производителя при провеждането на измерванията, описани в приложение III.

3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята че съответният модел и всички други модели, които са вписани в техническата документация на производителя или вносителя като еквивалентни модели, не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Като алтернативна възможност избраните три допълнителни бройки могат да бъдат от един или няколко различни модела, които фигурират като еквивалентни модели в техническата документация на производителя или вносителя.

5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 4, се смята, че моделът съответства на приложимите изисквания.

6)

Ако не е постигнат резултатът по точка 5, се смята, че съответният модел и всички други модели, които са вписани в техническата документация на производителя или вносителя като еквивалентни модели, не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, описани в приложение III.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само тези контролни допустими отклонения, които са посочени по-долу в таблица 4, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 4

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Сезонна енергийна ефективност при отопление, ηs

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност с повече от 5 %.

Емисии на прахови частици

Определената стойност трябва да не превишава обявената стойност с повече от 20 mg/m3, отнесено към кислородно съдържание в димните газове 13 % O2, съответно за локални отоплителни топлоизточници на твърдо гориво с открита горивна камера, за локални отоплителни топлоизточници на твърдо гориво със закрита горивна камера, използващи твърдо гориво, различно от пресована дървесина под формата на пелети, както и за готварски печки, при измерване в съответствие с метода, описан в приложение III, точка 4, буква а), подточка i), параграф 1).

Определената стойност трябва да не превишава обявената стойност с повече от 10 mg/m3, отнесено към кислородно съдържание в димните газове 13 % O2, за локални отоплителни топлоизточници на твърдо гориво със закрита горивна камера, използващи за гориво пресована дървесина под формата на пелети, при измерване в съответствие с метода, описан в приложение III, точка 4, буква а), подточка i), параграф 1).

Определената стойност трябва да не превишава обявената стойност с повече от 1 g/kg, при измерване в съответствие с метода, описан в приложение III, точка 4, буква а), подточка i), параграф 2).

Определената стойност трябва да не превишава обявената стойност с повече от 0,8 g/kg, при измерване в съответствие с метода, описан в приложение III, точка 4, буква а), подточка i), параграф 3).

Емисии от органични газообразни съединения

Определената стойност трябва да не превишава обявената стойност с повече от 25 mg С/m3, отнесено към кислородно съдържание в димните газове 13 % O2, съответно за локални отоплителни топлоизточници на твърдо гориво с открита горивна камера, за локални отоплителни топлоизточници на твърдо гориво със закрита горивна камера, използващи твърдо гориво, различно от пресована дървесина под формата на пелети, както и за готварски печки.

Определената стойност трябва да не превишава обявената стойност с повече от 15 mg C/m3, отнесено към кислородно съдържание в димните газове 13 % O2, за локални отоплителни топлоизточници на твърдо гориво със закрита горивна камера, използващи за гориво пресована дървесина под формата на пелети.

Емисии на въглероден моноксид

Определената стойност трябва да не превишава обявената стойност с повече от 275 mg/m3, отнесено към кислородно съдържание в димните газове 13 % O2, съответно за локални отоплителни топлоизточници на твърдо гориво с открита горивна камера, за локални отоплителни топлоизточници на твърдо гориво със закрита горивна камера, използващи твърдо гориво, различно от пресована дървесина под формата на пелети, както и за готварски печки.

Определената стойност трябва да не превишава обявената стойност с повече от 60 mg/m3, отнесено към кислородно съдържание в димните газове 13 % O2, за локални отоплителни топлоизточници на твърдо гориво със закрита горивна камера, използващи за гориво пресована дървесина под формата на пелети.

Емисии на азотни оксиди

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 30 mg/m3 азотни оксиди, изразени като NO2, отнесено към кислородно съдържание в димните газове 13 % O2.“


ПРИЛОЖЕНИЕ XXIII

Изменения на приложение IV към Регламент (ЕС) 2015/1188

Приложение IV се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от производителя или вносителя като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация, при интерпретиране на тези стойности с оглед постигане на съответствие или за съобщаване по какъвто и да е начин на по-добри работни показатели.

За целите на проверката на съответствието на даден модел продукт с изискванията, определени в настоящия регламент в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с резултатите от съответните измервания, направени съгласно буква ж) от цитираната точка; и

б)

обявените стойности отговарят на всички изисквания в настоящия регламент, а също всяка изисквана информация за продукта, публикувана от производителя или вносителя, не съдържа стойности, които да са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (измерените при изпитването стойности на съответните параметри и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), са в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 9.

3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че съответният модел и всички други модели, които са вписани в техническата документация на производителя или вносителя като еквивалентни модели, не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел, освен в случая на електрическите локални отоплителни топлоизточници, при които несъответствието на изискванията се определя без допълнителни изпитвания и веднага се прилага посоченото по-долу в точки 6 и 7. За останалите модели, като алтернативна възможност избраните три допълнителни бройки могат да бъдат от един или няколко различни модела, които фигурират като еквивалентни модели в техническата документация на производителя или вносителя.

5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 9, се смята, че моделът съответства на приложимите изисквания.

6)

Ако не е постигнат резултатът по точка 4 или точка 5, се смята, че съответният модел и всички други модели, които са вписани в техническата документация на производителя или вносителя като еквивалентни модели, не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, описани в приложение III.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само тези контролни допустими отклонения, които са посочени по-долу в таблица 9, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 9

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Сезонна енергийна ефективност при отопление, η s, на електрически локални отоплителни топлоизточници

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност на номиналната топлинна мощност на съоръжението.

Сезонна енергийна ефективност при отопление, η s, на домашни локални отоплителни топлоизточници за течно и газообразно гориво

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност с повече от 8 %.

Сезонна енергийна ефективност при отопление, η s, на лъчисти или тръбни локални отоплителни топлоизточници

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност с повече от 10 %.

Емисии на азотни оксиди на домашни локални отоплителни топлоизточници за течно и газообразно гориво и на лъчисти и тръбни локални отоплителни топлоизточници

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 10 %.“


ПРИЛОЖЕНИЕ XXIV

Изменения на приложение IV към Регламент (ЕС) 2015/1189

Приложение IV се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от производителя или вносителя като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация, при интерпретиране на тези стойности с оглед постигане на съответствие или за съобщаване по какъвто и да е начин на по-добри работни показатели.

За целите на проверката на съответствието на даден модел продукт с изискванията, определени в настоящия регламент в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с резултатите от съответните измервания, направени съгласно буква ж) от цитираната точка; и

б)

обявените стойности отговарят на всички изисквания в настоящия регламент, а също всяка изисквана информация за продукта, публикувана от производителя или вносителя, не съдържа стойности, които да са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (измерените при изпитването стойности на съответните параметри и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), са в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 2. Бройката се изпитва с едно или повече горива със стойности на характеристиките в същите интервали като тези на горивото (горивата), използвани от производителя при провеждането на измерванията, описани в приложение III.

3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята че съответният модел и всички други модели, които са вписани в техническата документация на производителя или вносителя като еквивалентни модели, не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Като алтернативна възможност избраните три допълнителни бройки могат да бъдат от един или няколко различни модела, които фигурират като еквивалентни модели в техническата документация на производителя или вносителя.

5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 2, се смята, че моделът съответства на приложимите изисквания.

6)

Ако не е постигнат резултатът по точка 5, се смята, че съответният модел и всички други модели, които са вписани в техническата документация на производителя или вносителя като еквивалентни модели, не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, описани в приложение III.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само тези контролни допустими отклонения, които са посочени по-долу в таблица 2, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 2

Контролни допустими отклонения

Параметри

Допустимо отклонение при измерване

Сезонна енергийна ефективност при отопление, η s

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност с повече от 4 %.

Емисии на прахови частици

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 9 mg/m3.

Емисии от органични газообразни съединения

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 7 mg/m3.

Емисии на въглероден моноксид

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 30 mg/m3.

Емисии на азотни оксиди

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 30 mg/m3.“


ПРИЛОЖЕНИЕ XXV

Изменения на приложение IV към Регламент (ЕС) 2016/2281

Приложение IV се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от производителя или вносителя като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация, при интерпретиране на тези стойности с оглед постигане на съответствие или за съобщаване по какъвто и да е начин на по-добри работни показатели.

За целите на проверката на съответствието на даден модел продукт с изискванията, определени в настоящия регламент в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с резултатите от съответните измервания, направени съгласно буква ж) от цитираната точка; и

б)

обявените стойности отговарят на всички изисквания в настоящия регламент, а също всяка изисквана информация за продукта, публикувана от производителя или вносителя, не съдържа стойности, които да са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (измерените при изпитването стойности на съответните параметри и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), са в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 30.

3)

Ако не са постигнати резултатите, посочени в точка 2, буква а) или буква б), се смята, че моделът и всеки друг модел, за който включената в техническата документация информация е получена на същата база, не съответства на изискванията в настоящия регламент.

4)

За въздухоотоплителни продукти, охладителни продукти, високотемпературни технологични охладители на течности или вентилаторни конвектори с номинална отоплителна мощност, охладителна мощност или студопроизводство ≥ 70 kW, или които се произвеждат в по-малки количества от 5 броя годишно, в случай че не бъде постигнат резултатът по точка 2, буква в), се смята, че съответният модел и всеки друг модел, за който включената в техническата документация информация е получена на същата база, не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

5)

За въздухоотоплителни продукти, охладителни продукти, високотемпературни технологични охладители на течности или вентилаторни конвектори с номинална отоплителна мощност, охладителна мощност или студопроизводство < 70 kW, или които се произвеждат в количества, равни на или по-големи от 5 броя годишно, в случай че не бъде постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавата членка подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел.

6)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 30, се смята, че моделът съответства на приложимите изисквания.

7)

Ако посоченият в точка 6 резултат не бъде постигнат, се смята, че моделът и всеки друг модел, за който включената в техническата документация информация е получена на същата база, не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

8)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3, точка 4 и точка 7 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, описани в приложение III.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само тези контролни допустими отклонения, които са посочени по-долу в таблица 30, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 8. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 30

Контролни допустими отклонения

Параметри

Допустимо отклонение при измерване

Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs,h) на въздухоотоплителни продукти при номиналната отоплителна мощност на устройството

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност с повече от 8 %.

Сезонна енергийна ефективност при охлаждане (ηs,h) на въздухоохладителни продукти при номиналната охладителна мощност на устройството

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност с повече от 8 %.

Ниво на звуковата мощност (LWA) на въздухоотоплителни и въздухоохладителни продукти

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 1,5 dB.

Емисии на азотни оксиди на използващи гориво въздухоотоплителни и въздухоохладителни продукти, изразени като емисии на азотен диоксид.

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 20 %.

Сезонен хладилен коефициент (SEPR) на високотемпературни технологични охладители на течности при номиналното студопроизводство на устройството

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност с повече от 10 %.

Номинален коефициент на енергийна ефективност (EERA) на високотемпературни технологични охладители на течности при номиналното студопроизводство

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност с повече от 5 %.“