29.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/45


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2080 НА КОМИСИЯТА

от 25 ноември 2016 година

за откриване на тръжна процедура за продажба на обезмаслено мляко на прах

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията от 18 май 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (2), и по-специално член 28 и член 31, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Предвид настоящото положение на пазара на обезмаслено мляко на прах по отношение на възстановяването на цените и с оглед на високото ниво на интервенционните запаси е целесъобразно да се открие тръжна процедура за продажба на обезмаслено мляко на прах от запаси за публична интервенция в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1240.

(2)

С цел да се осигури адекватно управление на продажбите от интервенционни запаси е необходимо да се определи датата, преди която предлаганото за продажба обезмаслено мляко на прах трябва да е постъпило в запасите за публична интервенция.

(3)

Съгласно член 28, параграф 4, букви б), в) и г) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 е необходимо да бъдат определени периодите за подаване на тръжни предложения, минималното количество, за което могат да се подават тръжни предложения, и размерът на обезпечението, което се внася при подаване на тръжно предложение.

(4)

За целите на член 31, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 е необходимо да бъдат определени сроковете, в които държавите членки уведомяват Комисията за всички допустими тръжни предложения.

(5)

В интерес на ефикасното администриране държавите членки следва да подават своите уведомления до Комисията в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (3).

(6)

Комитетът за общата организация на селскостопанските пазари не представи становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложно поле

Продажбата чрез тръжна процедура на обезмаслено мляко на прах, постъпило на склад преди 1 ноември 2015 г., се открива при условията, предвидени в глава III на дял II от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.

Член 2

Подаване на тръжни предложения

1.   Периодът, през който могат да бъдат подавани оферти в отговор на първата частична покана за участие в търг, приключва на 13 декември 2016 г. в 11:00 часа (брюкселско време).

2.   Периодите, през които могат да бъдат подавани оферти в отговор на втората и последващите частични покани, започват от първия работен ден след края на предходния период. Те приключват в 11:00 часа (брюкселско време) на първия и третия вторник от месеца. През август обаче срокът за подаване на оферти изтича в 11:00 ч. (брюкселско време) на четвъртия вторник, а през декември — в 11:00 часа (брюкселско време) на втория вторник. Ако вторник е официален празничен ден, крайният срок е 11:00 часа (брюкселско време) на предходния работен ден.

3.   Офертите се подават до одобрените от държавите членки разплащателни агенции (4).

Член 3

Количество на оферта и мерна единица

Минималното количество обезмаслено мляко на прах, за което може да бъде подадена оферта, е 20 тона.

Предложената цена трябва да бъде цената за 100 kg продукт.

Член 4

Обезпечение

При подаването на оферта за продажбата на обезмаслено мляко на прах, в разплащателната агенция, до която е подадена офертата, се внася обезпечение в размер на 50 EUR/тон.

Член 5

Уведомяване на Комисията

Уведомлението, предвидено в член 31, параграф 1 от Регламент (EС) 2016/1240, се подава до 16:00 часа (брюкселско време) в дните, посочени в член 2 от настоящия регламент, в съответствие с Регламент (EО) № 792/2009.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 ноември 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 71.

(3)  Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията от 31 август 2009 г. за установяване на подробни правила за нотифицирането на Комисията от страна на държавите членки на информацията и документите във връзка с прилагането на общата организация на пазарите, режима на директните плащания, насърчаването на продажбата на селскостопански продукти и правилата, приложими за най-отдалечените райони и малките острови в Егейско море (ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3).

(4)  Адресите на разплащателните агенции са на разположение на уебсайта на Европейската комисия http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm